Hebrews 5

Wèém kaiam peresitim ncẽe khóè ne xg'aeku koe guu a nxárá tcg'òóèa ba nxárá tcg'òóèa hãa, khóè nem gha nxãasega Nqarim cookg'ai koe tééa máá, a gane téé-q'oo koe chìbia ne domka aba zi hẽé naka dàòa-máákuan hẽéthẽé tcg'òóa máá ne ka. Gaam igabam kg'amka me e, khamam ko gane ẽe cúí gúù ga c'úùa hãa a ko tsa̱a ne cgoa tc'ause tséé. Gaa domka i ko qaase, khóè ne di chìbian domka hẽé, naka gam di chìbian domka hẽéthẽém gha dàòa-máákuan kúrú sa.

I cúí khóè ga ncẽes tcomku sa séèa máásea hãa tite, igabam Nqarim ka tciièa hãa, ncẽem kò ma Arone ma tciièa hãa khamaga ma. Krestem igabam kò táá kaiam peresiti bam gha kúrú ka kaikaguse, igabam kò nxárá tcg'òóè Gaam ẽe ko máá:

“Tiri Tsi Cóá Tsi i;
Ra ncẽe cáḿ koe guu a Tsarir Xõò Ra a,”
témém ka.

Ncẽem ko c'ẽe qgáì koe kg'ui a ko máá:

“Chõò tamase Tsi peresiti Tsi i,
Meleki-setekem di x'áèan koe guu a,”
témé.

Jesom di kg'õèan nqõómkg'ai di koem kò còrèan hẽé naka dtcàràn hẽéthẽé q'aua kg'aean cgoa nxàea tcg'òó, Gaam ẽe x'ooan koem gha kgoara Me di qarian úúa hãam koe, a ba a kò Nqari bam q'áòa hãa domka komsanaè. Gatàm kò ma Cóá ba ii, igabam kò ẽem ko xgàrasea máás koe guu a komsanan xgaa-xgaase. Eẽm hààraa máána hãa sam ko kúrúa xg'ara kam ko chõò tamas kgoaraku sa wèéa ne ẽe ko komsana Me ne koe óága. 10 A ba a kò kaiam peresiti bam gha ii dis ntcõó-q'oo sa Nqarim ka máàè, Meleki-setekem di x'áèan koe guu a.

Dqàèkus dtcòm̀an aagu di sa

11 Káí zi gúù zi xae ga ncẽes gúùs ka nxàe, igaba xae ga ma bìría tchàno-tchano tu u sa qari si i, kóḿa tu q'ãa tama khama. 12 Ncẽe x'aè ka tu ga kò xgaa-xgaa-kg'ao tu ii, igaba tu ko c'ẽem khóèm tseegu dis tshoa-tshoase-q'oos Nqarim di kg'uian di sa gha gaicara xgaa-xgaa tu u ba qaa. Bíìan tu ko qaa, a qari tc'õoan qaa tama. 13 Wèém khóèm ẽe ko bíìan cgoa xáròè ba qanega cg'áré me e khama, a tchànoan dim kg'ui ba xgaa-xgaan ka kg'anoè tama. 14 Igaba i qari tc'õoan kaia ne di i; nxãakamaga ne kò kúrú xám̀ m khama ne ko ẽe qãè ii sa ẽe tshúù iis koe q'aa-q'aa.

Copyright information for `NHR