Hebrews 6

Gaa domka méé ta tc'ãà di zi gúù zi ẽe ta kò Krestem ka xgaa-xgaase zi tcg'oara guu naka taa còoka kaia qõò. Táá méé ta gaicara tshoa-tshoase-q'oo sa tshào guu: káà hùi zi tséé zi koe tcóósean di sa, naka Nqarim koe dtcòm̀an di sa hẽé, tcguù-tcguukuan ka xgaa-xgaakuan di sa hẽé, naka tshàuan tòó cgaekuan di sa hẽé, naka x'ooan koe tẽean di sa hẽé, naka chõò tamas xgàrakus di sa hẽéthẽé e. Nqarim kòo kgoara máá ta a ne ta gha ncẽes gúù sa kúrú.

Ka nea ga ntama ma gane ẽe kò gane di dtcòm̀an aagua hãa ne ka̱bise a gaicara tcóóse? Gane ncẽe kò c'ẽe x'aè ka Nqarim di x'áàn máàè, a kò nqarikg'ai di aban xám̀, a kò Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba máàè, a Nqarim dim kg'uim di qãèan hẽé naka hààko x'aèan di qarian hẽéthẽé xám̀ ne, ncẽe ko gane di dtcòm̀an aagu ne. Thamka tama i hãa, chìbian koe tcóósean koe ne gha úúè sa. Nxãata i kò ii ne ne gha ko Nqarim dim Cóá ba gaicara xgàua mááse, a ko saucgae sa tcãà Me khama.

Ncẽè nqõóm kò ko gam koe ko ntcã̱a túú tshàan ko kg'áà, a ẽe ko gaam koe xhárà ne tc'õoan cgoa hùi nem ko Nqarim koe ts'ee-ts'eekg'aikuan hòò. Igaba ẽem kòo dxàman hẽé naka tc'ẽese tama tso̱man hẽéthẽé ka tso̱m cgaeè nem káà hùi me e, a ba a cgúíkuan ka tééa mááèa, a ba a gha còo dis ka dàòè.

Ncàm̀-ncamsa tuè, ncẽeta xae ga ko ma kg'ui igaba xae cgáé zi gúù zi kgoarasean di zi koe gatu koe kaisa tcoman úúa hãa. 10 Nqari ba tchàno Me e, a cuiskaga ẽe tu kúrúa hãa tsééan hẽé naka ẽe tu Nqari ba x'áía hãa ncàm̀kuan hẽéthẽé c'úùa hãa tite. Ncẽe tu kò tcom-tcomsa ne kúrúa máána hãa, a tu a ko qanega tsééa máá ne ka. 11 Kaisase xae ko tc'ẽe, gatu ka c'ẽem wèém gha ncẽe zi gúù zi koe tcãà tcáó sa, nakam gha nxãakg'aiga còo dim x'aè ba síí hàà, naka tu gha nxãasega ẽe tu nqòòa hãa zi gúù zi ka cg'oè-cg'oeè. 12 Kg'amka tu gha ii sa xae tc'ẽe tama, igaba xae ko tc'ẽe, gane ẽe kò dtcòm̀ sa hẽé naka qáò tcáó sa hẽéthẽé sara koe guu a Nqarim ka ne nqòòkaguèa hãa zi gúù zi máàè ne tu gha serè sa.

Nqarim dis nqòòkaguku sa tseegu si i

13 Eẽm kòo Nqari ba Abrahama ba nqòòkagu, kam kò Gam ka Gam dis cg'õès ka gaìse, cúí khóè ga káà a khama Nqarim ka kaia a, gaan kam gha gaìse e, 14 a máá: “Tseegukar gha ts'ee-ts'eekg'ai tsi, a káí tsgõo-coan máà tsi,” témé. 15 Me kò Abrahama ba qáò tcáóan cgoa qãà, a ba a kò ncẽem dàòm ka ẽem kò Nqarim ka nqòòkaguèa sa hòò.

16 Khóèa ne ko kuri ẽe gaan ka kaia hãan ka gaìse, si ko gaìse sa ẽe ko nxàeè sa qari-qari a wèé ntcoekuan ga kaàkagu khama. 17 Gane ẽem ko nqòòkagua hãa
6:17gane ẽem ko nqòòkagua hãa -Gerika sa ko máá: “gane ẽem ko nqòòkagua hãa ne gha máàè e,” témé.
nem ko Nqari ba qãèse x'áí kg'oana, Gam di tséé-kg'áḿa nem cuiskaga kúrúa ka̱bi tite sa. Gaa domkam kò Gam dis nqòòkaguku sa gaìsean cgoa càù.
18 Nqari ba cuiskaga tshúù-ntcõan nxàe tite. IGam di nqòòkagukuan hẽé naka gaìsean hẽéthẽéa cám̀ sara gúù sara kúrúa ka̱biè tite sara a. Nqarim koe ta bèea síía hãa,qãè qgáì koe ta gha hãa ka. Gam di nqòòkagukuan méé i qarika korè ta a, naka ta gha nxãasega cookg'aia ta koe hãas nqòò sa qgóóa qari. 19 Tcáóa ta ko qgóóa tòós gúùs
6:19qgóóa tòós gúù sa -Gerika sa ko máá: “ankare” témé. Ankare sa skepe sa ko qgóóa tòós gúù si i.
khama ta ncẽes nqòò sa úúa hãa. Ncẽes nqòò sa ko còrè-nquum nqarikg'ai koe hànam q'ane koe síí, qgáím q'aa-q'aakom di c'ẽe xòèan koe.
20 Ncẽe Jesom gatá téé-q'oo koe tcana hãa koe, Gam ncẽe gatá ka tc'ãà a qõòa hãa ba. A ba a kò chõò tamase kaiam peresiti ba kúrú, Meleki-setekem di x'áèan koe guu a.

Copyright information for `NHR