Hebrews 7

Peresitim Meleki-seteke ba

Ncẽem Meleki-seteke ba kò Salema dim x'aiga ba ii, a kaisase tc'amaka hãam Nqarim dim peresiti me e. Eẽm kò Abrahama ba x'aiga xu ncõos koe tàà, a ko ka̱bise kam kò Meleki-seteke xg'ae cgoa me a ts'ee-ts'eekg'ai me. Me kò Abrahama baẽem kò ncõoan koe séèa hãa gúùan wèé koe cúís tshàu-q'oo sa máà me. Tc'ãà dis kas ko Meleki-setekem dis cg'õè sa nxàeas kò ka̱biè ne máá: “Tchànoan dim x'aiga ba,” témé, me kò gataga Salema dim x'aiga ba ii, si ko nxãa sa máá: “Tòókuan dim x'aiga ba,” témé. Gam ka góásea hãa gúù ga káà a: kg'áò xõòa ba ka ga hẽé kana dxàe xõòa ba ka ga hẽé kana qhàòa ba ka ga hẽéthẽé e, ábàèam hãa kana x'óóam hãa cáḿ gam úú tama, igabam kò Nqarim dim Cóám khama ii, a ba a chõò tamase peresiti me e.

Tc'ẽe-tc'ẽese naka bóò ntam ma kaia hãa sa, gatá ka tsgõosem Abrahamam ga ba kò ẽem kò ncõos koe tàà a séèa hãa gúùan ka cúís tshàu-q'oos dian máà me koe ga. Xu kò ẽe xu khóè xu Lefim dis x'áé-q'oos di xu, ncẽe peresiti ii xu ka i ko x'áèan koe qaase, cúís tshàu-q'oo sa xu gha Iseraele di khóèan (ncẽe gaxu di qõean) koe séè sa, gatà ne ma gane igaba thẽé Abrahamam ka tsgõose-coa ne e igaba. Meleki-seteke ba kò Lefim dis x'áé-q'oos koe guu tama, igabagam kò Abrahamam koe cúís tshàu-q'oo sa séè, a kò ts'ee-ts'eekg'ai me, Abrahamam ncẽe kòNqarim ka gúù zi nqòòkaguèa hãa ba. Ntcoekuè tama ia, ẽe nqãaka hãa ba ko kuri ẽe kaia hãam ka ts'ee-ts'eekg'aiè sa. Peresiti xu kò ko cúís tshàu-q'oo sa máàè. Igaba xu gha wèé xu peresiti xu x'óó,Meleki-setekem cúím oose, si koNqarim dis Tcgãya sa nxàea tseegukagu, kg'õèam ko hãa sa, témé khama. Kg'amaga ta ga kg'ui a máá, Lefim ncẽe kogam ka tsgõose-coa ga ne ka cúís tshàu-q'oos dian máàè ba kò Abrahamam koe guu aMeleki-seteke ba cúís tshàu-q'oo sa tcg'òóa máá, témé. 10 Eẽm kòo Meleki-seteke ba Abrahamam cgoa xg'ae kam kò Lefi ba qanega ábàè tama khama, igabancẽe tchànose ta kò ko nxàe e, nem kò gam ka tsgõosem Abrahamam dim tc'áróm koe hãa.

Jeso ba Meleki-setekem khama ii

11 Moshem di x'áèa ne ko máá, peresitian méé i Lefim dis x'áé-q'oos di khóèan ii, témé,i kò ncẽean Aronem di x'áè-kg'áḿan ga a thẽé. Igaba i kò Lefim di peresitian táá gaan di tsééanchõò tama qgóóa-máákuan óága di xg'ara-xg'ara, khama i kò ko qaase, c'ẽem peresitim Meleki-setekem di x'áèan koe guuam ga hãa sa, Aronem di x'áèan ka tamase. 12 Ncẽè peresiti xu ko ma tòóa xùrikus kò ko ka̱biè ne méé i gataga thẽé x'áèan góá ka̱biè. 13 Gatá dim X'aigam ncẽe zi gúù zi ko Gam ka nxàeè ba tãás qhàòs di Me e khama, i qanega cúí khóè ga Gam dis qhàòs koe guu naka altaram koe tséé ta ga hãa. 14 Q'ãasea i hãa khama, X'aiga ba Juta dis qhàòs koe guua hãa sa, me kò Moshe ba ẽes qhàòs kam ko kg'ui ka táá cúí gúù ga peresiti xu ka nxàe.

15 Ncẽè c'ẽem peresitim Meleki-setekem khama iim kò hòòsea hãa, nes koncẽe xae ko nxàe sa qãèse x'áíse: 16 khóèan di x'áèan kam kò táá peresiti ba kúrú, igaba chõò tamas kg'õès di qarian ka a khama. 17 Nqarim dis Tcgãya sa ko ncẽe sa nxàea tseegukagu a ko máá:

“Chõò tamase Tsi Peresiti Tsi i,
Meleki-setekem di x'áèan koe guu a,”
témé khama.

18 Kg'aika di x'áèa ne kg'amka a, a káà hùi i khama i kò tcg'òóè. 19 Moshem di x'áèa ne kò táá Nqarim di tsééan xg'ara-xg'ara khama. Igabagam ncẽeska Nqari ba cgáés nqòò sa óágara máá taa hãa, ncẽe ta gha gaas koe Nqarim koe cúù-cuuse sa.

20 Nqari ba kò gaìsean tséékagu. C'ẽe xu peresiti xu kò táá gaìsean cgoa peresitian koe tòóè, 21 igabam kòJeso ba gaìsean cgoa peresiti ba tòóè, ẽem kò Nqari ba bìrí Me a máá:

“X'aigamNqari ba gaìsea hãa,
a cuiskaga tc'ẽea ka̱bia hãa tite,
Tsi gha chõò tamase Peresiti Tsi i,”
témé ka.
22 Ncẽes gaìses domka ta tseegukaga q'ana hãa, Jeso ba gha cgáés qáé-xg'aes ẽe nxàeèa hãa sa kúrú sa.

23 X'oo sa kò ko peresiti xu xgáè-kg'am xu táá hãa,c'ẽe xu ko x'óó ne xu kò ko c'ẽe xu tòóè khama. Gaa domkaga xu kò káí xu peresiti xu hàna hãa. 24 Igabam koJeso ba Gam dis tséés peresitian di sa chõò tamase kúrú, chõò tamasem gha hãa khama. 25 Gaa domkam qarian úúa hãa, wèéa ne ẽe ko Gam koe guu a Nqarim koe cúù-cuuse nem gha chõò tamase kgoara di i, còrèam gha máá ne kam chõò tamase kg'õèa hãa khama.

26 Kg'ano-kg'anosa a, ẽeta iim peresitim kaia ba ta ga úú sa: ncẽe tcom-tcomsa, a chìbi úú tama, a q'ano, a chìbi-kg'ao ne cgoa q'aa-q'aaèa, a nqarikg'ai ka tc'amaka kaikaguèa ba. 27 C'ẽe xu kaia xu peresiti xu khamam ii tama; i Gam koe qaase tama, wèé cáḿ kam ga kg'aia gam di chìbian domka dàòa-mááku sa kúrú a nxãwa khóè ne domka c'ẽe sa kúrú sa. Cúís dàòa-mááku sam kò wèé khóèan di si i domka cúí q'oro kúrú, ẽem ko dàòa-máákus iise tcg'òóse ka khama. 28 Moshem di x'áèan koe i ko guu a kg'amka khóèan nxárá tcg'òóè a kaia peresitian kúrú; igabam kò kg'uim gaìsean di ba ncẽe kò x'áèan ka kháóka hàà ba Cóá ba nxárá tcg'òó, ncẽe ko chõò tamase Nqarim di tsééan xg'ara-xg'ara ba.

Copyright information for `NHR