Hebrews 8

Krestem dis qáé-xg'ae sa Ncìís Qáé-xg'aes ka cgáé si i (8—9)

Kreste ba kaiam Peresiti Me e

Cgáés gúùs ncẽe koe xae ko nxàe sa ncẽe si i: kaiam peresiti ba ta úúa hãa, Qarim wèém dim kg'áòm x'õàm xòè dis ntcõó-q'oos x'aian dis koe nqarikg'ai koe ntcõóa-ntcõe ba, ncẽe kaisase tcom-tcomsam còrè-nquum koe Tséé-kg'ao ii ba, tseegu dim nquum Nqarim ka kúrúèa ba, khóèan ka tamase.

Wèém peresitim kaia ba nxárá tcg'òóèa hãa, nxãasegam gha aba zi hẽé naka dàòa-máákuan ko kúrúè zi kg'oo-coa zi hẽéthẽé Nqarim koe úú ka. Gatà iim dàòm ka i ko qaase, gataga méém thẽé gatá dim Peresiti baNqarim cookg'ai koem gha úús gúù sa úúa hãa sa. Ncẽè nqõómkg'ai koem kò xg'ao hàna hãa, nem ga xg'ao peresiti tama, aba zi ko tcg'òó xu peresiti xu c'ẽe xua hàna hãa khama, Juta ne di x'áè-kg'áḿan ko gatà méé domka. Eẽ xu ko kúrú tsééan peresiti dia nqarikg'ai koe ko kúrúèan khamaga ii, a gaan di sóm̀-c'ana a. A ncẽe i kò Moshem ka ii khamaga ii. Eẽm kò xgàuèkom còrè-nquu bam gha Moshe ba kúrú dim x'aè ba hàà kam kò Nqari ba q'ãakagu me a máá: “Kúrú méé tsi nakas wèés gúù sa ẽe tsi kò xàbìm tc'amkg'ai koe x'áíèa hãas khama ii,” témé. Igabagam ncẽeska Jeso ba Nqari ba hẽé naka khóè ne hẽéthẽé xg'aeku koe téé-tẽe, a ncẽem dàòm ka ncìís qáé-xg'aes ka cgáé sa kúrúa hãa. A ba a gataga thẽé gaxu dis tséés ka cgáé sa máàèa hãa. Eẽm ko Nqari ba ka̱bas qáé-xg'ae sa kúrú, kam kò ncìís qáé-xg'aes di zi gúù zi ka cgáé zikhóè ne nqòòkagu khama.

Ncẽè tc'ãà dis qáé-xg'aes kò xg'ao káà chìbi sa ii, nes ga kò xg'ao cám̀ di sa táá qaaèa hãa khama. Igabagam kò Nqari ba Gam di ne khóè ne koe chìbian hòò, a ba a kò kg'ui cgoa ne a máá:

“Bóò, x'aè ba gha hàà,
Iseraele di ne khóè ne hẽé naka Juta di ne khóè ne hẽéthẽé
cgoar gha ka̱bas qáé-xg'ae sa kúrú ba.
Si ncẽes qáé-xg'aes ka̱ba sa cuiskaga ncìís qáé-xg'aes khama iia hãa tite.
Gane ka tsgõose ga xu cgoar kò kúrúa hãa sa,
ẽer kò qgóó x'õà xu a tc'ãà-cookg'ai xu, a Egepeto koe tcg'òó xu ka.
Qáé-xg'aes ẽer kò máà nea hãas koe ne ko tcom-tcomsa tama
khama ra kò Tíí X'aiga ra táá nqábé ne.
10 Igaba hààkom x'aèm kar gha Tíí X'aiga Ra
Iseraele di ne khóè ne cgoa kúrús qáé-xg'aes ga si i ncẽe sa:
Tc'ẽea ne q'oo koer gha Tiri x'áè-kg'áḿan tcãà,
a Ra a gha tcáóa ne q'oo koe góá tòó o.
Gane dim Nqari bar gha ii, ne gha Tiri ne khóè ne ii.
11 Me cuiskaga dìím ga ba gane xg'aeku koe tẽe
naka gam ka c'ẽe ba xgaa-xgaa hãa kana bìrí mea hãa naka máá,
‘X'aiga ba méé tsi q'ana hãa’ téméa hãa tite.
Wèéa ne ga gha q'ãa Tea hãa khama,
cg'árém koe guu a tshoa-tshoa
a síí kaiam koe chõò koe.
12 Gane di chìbian koer gha thõò-xama máá ne,
a cuiskaga gaicara gane di chìbian ka tc'ẽe-tc'ẽesea hãa tite khama,”
tam méé.

13 Eẽm ko máá, ncẽesqáé-xg'ae sa ka̱ba si i, témé kam ko Nqari ba máá, tc'ãà di sa ncìí si i, témé. Si gha gúùs ẽe ncìí a cg'ãa-cg'anasea hãa sa kháóa cgáéga kaà.

Copyright information for `NHR