Hebrews 9

Nqõómkg'ai koe hẽé naka nqarikg'ai koe hẽéthẽé còrèa ne

Tc'ãà dis qáé-xg'ae sa kò khóèan méé i ga ko ma còrè di x'áè-kg'áḿan úúa hãa, naka còrèèkom qgáì ba hẽéthẽé e. Còrè-nquumcám̀ q'oo ba kò kúrúè, me kò tc'ãà dim q'oo ba x'áà-x'aa-kg'ai cgoa dis gúùs ko tòóès gúù sa hẽé, tafole ba hẽé, naka ts'ee-ts'eekg'aièa hãa péréan hẽéthẽé úúa hãa. Me kò gaam qgáì ba, ‘Tcom-tcomsam qgáì ba’ ta ma tciiè. Me kò còrè-nquum di tsara q'oo tsara ko q'aa-q'aam qgáí ba hàna, ncẽe kò gam qãá koe cám̀ dim q'oo ba úúa hãa ba, me kòo gaam q'oo ba ‘Kaisase tcom-tcomsam qgáì ba’ ta ma tciiè. A ba a kò gautan cgoa kúrúèam altaram qãè hm̀m̀ xg'ãò gúùan ko gaam koe dàòè ba hẽé, naka gautan cgoa tcgáùèam káá-dxoom qáé-xg'aes di ba hẽéthẽé úúa hãa. Me kò gaam káá-dxoo ba q'ooa ba koe gautan cgoa kúrúèam kubi-dxoom tc'õoan
9:4tc'õoan -Gerika sa ko “mana ne” témé.
kò úúa hãa ba hẽé, naka Aronem dim dxòm ncẽe kò to̱aran ka tso̱m cgaeèa ba hẽé, naka tafole di sara nxõ̱á sara tca̱ba sara, ncẽe kò x'áè-kg'áḿan gasara koe góá tòóèa hãa sara hẽéthẽé úúa hãa.
Gaam káá-dxoom qáé-xg'aes dim tc'amkg'ai koes kò sere-seres cám̀ moengele tsara x'áàn di tsara di sa hàna, Kherubime ta ko ma tciiè tsara, ncẽe kò tcgàmà tsara cgoa kò qgóóa-máákuan dis ntcõó-q'oo sa qábìa tcana hãa tsara. Igabaga ta ncẽeska ncẽe zi gúù zi ka qáòse kg'uia hãa tite.

Wèé zi gúù zia kò ko ncẽem dàòm ka kg'ónòè. Xu kò peresiti xu wèé x'aè ka tchàa dim còrè-nquum, tc'ãà dim q'oo koe tcãà a gaxu di tsééan kúrú. Igabagam kò ko cám̀ dim q'oom koe, kaiam peresitim cúím ga ba kurim q'oo koe cúí q'oro tcãà. A ba a kò kowèé x'aèan ẽem ko tcãà ka gabá hẽé naka khóè ne c'úùa hãase kúrúa hãa chìbian hẽéthẽé domka síí ko tcg'òó c'áòan cgoa tcãà. Me kòo Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba ncẽem dàòm ka x'áí, kaisase ts'ee-ts'eekg'aièam qgáìm koe ko síím dàò ba qanega xgobekg'ammè ta ga hãa sa, còrè-nquum tc'ãà dim hãas noose. Si ncẽe sa x'áí si i ncẽem x'aèm koe ko úú ta a sa. A sa a ko x'áí, ẽe tcg'òóèa hãa zi aba zi hẽé naka máàku zi hẽéthẽéa cuiskaga còrè-kg'aom di tcáóan tchàno-tchanoa hãa tite sa. 10 Kg'amaga zi x'áè-kg'áḿ zi i, tc'õo sa hẽé, kg'áà sa hẽé naka tãáka zi dàò zi q'ano-q'anosean hẽéthẽé di zi. A zi a tcáós q'oo di tama zi x'áè-kg'áḿ zi i, ẽe x'aè ka cúí kò ko tséé zi, Me gha nxãakg'aiga síí Nqari ba wèé zi gúù zi ka̱ba-ka̱ba.

11 Igabam kò Kreste ba kaiam peresitim khama ma hàà, qãè zi gúù zi ncẽe hààra hãa zi di ba. A ba a kò còrè-nquum ka kaia a kaisase tchàno iimcòrè-nquum koe tcãà, ncẽe khóè tshàu ka tshàoè naka ncẽem nqõómkg'ai di tama ba. 12 Piri kana ghòè-coan di c'áòan cgoam kò táá tcãà, igabam kò cúí q'oro hẽé naka còo di sa hẽéthẽé Gam di c'áòan cgoa kaisase tcom-tcomsam qgáìm koe tcãà, a ẽem dàòm ka chõò tamas kgoaraku sa óá. 13 Ncẽè pirian hẽé, naka ghòè-xòòan hẽéthẽé di c'áòan hẽé naka ghòè-coan di tháúan hẽéthẽé kò ko q'ano tama khóèan koe cgáìè a cgàa ba q'ano-q'ano,i khóèan ka̱bise a gaicara X'aiga ba còrè, 14 ne ia gha nxãaska Krestem di c'áòan nta noose q'ano-q'ano ta a! Gam ncẽe kò chõò tamam Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka Nqarim koe káà chìbi iise máàse ba, a kò x'ooan koe ko úú zi tséé zi koe gatá di tcáóan q'ano-q'ano ba, nxãasega ta gha kg'õèa hãam Nqari ba kúrúa máá ka.

15 Gaa domkamKreste ba ka̱bas qáé-xg'ae sa óágara hãa, ncẽem gaas koe khóè ne hẽé naka Nqari ba hẽéthẽé xg'aeku koe téé-tẽe sa, nxãasega ne gha gane ẽe tciièa hãa ne nqòòkaguèa hãas gúùs ẽe x'óóa guuèa sa chõò tamase q'õò ka. Me Kreste ba x'óóa hãa, nxãasega ne ghagaa ne khóè ne tc'ãà dis qáé-xg'aes koe kúrúsea hãa chìbian koe kgoaraè ka.

16 Eẽ x'óóa hãam khóèm ka góá a qaùèa hãas tcgãyas, ncẽe gam di kg'uian úúa hãa sa méés x'óóam hãa sa x'áí naka saa nxãwa tséékaguè. 17 Tcgãyas ẽe x'óóa hãam khóèm di x'áè-kg'áḿan úúa hãa sa, ẽem khóèm kòo x'óó ne cúígas tséé ga si i khama, igaba ẽem khóèm kg'õèa hãas nooses káà qari si i. 18 Gaa domkas kò tc'ãà dis qáé-xg'ae sa c'áòan ntcã̱aguè tamas cookg'ai koe káà qari si i. 19 Gaa domkam xg'ao ko Moshe ba ẽem kò ncãa wèé ne khóè ne wèém x'áè-kg'áḿ ẽe x'áèan koe guua hãa ba xgaa-xgaa xg'ara ne, ghòè-coan hẽé, naka pirian hẽéthẽé di c'áòan séè a tshàan cgoa tcg'omea xg'ae, a qáòm hìim hisopo ta ko ma tciiè ba hẽé naka nco̱àm x'ábà ba hẽéthẽé tséékagu a tcgãya sa hẽé naka wèé ne khóè ne hẽéthẽé gaan cgoa cgáì, 20 a ba a máá: “Eẽm kò Nqari ba x'áè tu u, a máá, qgóóa tu qari témés qáé-xg'aesa ko tc'àmà-tcẽekg'am c'áòan ga a ncẽe e,” témé. 21 A ba a kò thẽé gaam dàòm ẽem cúím kaga c'áòan cgoa xgàuèkom còrè-nquu ba hẽé naka wèé zi gàba zi ẽe kòo còrèan koe tséékaguè zi hẽéthẽé cgáì. 22 Tseeguan kaga i ko x'áèan koe qaase khama, wèés gúùs gha c'áòan cgoa q'ano-q'anoè sa (igaba zi kò c'ẽe zi gúù zi c'áòan cgoa q'ano-q'anoè tama), i c'áòan kò ntcã̱aguè tama ne i chìbian di qgóóa-máákuan káà a.

Krestem dis dàòa-mááku sa ko chìbian séèa tcg'òó

23 Gaa domka i kò ko qaase, gúù zincẽe nqõómkg'ai koe hàna, a nqarikg'ai koe hàna zi di sóm̀-c'ana ii zi ga ncẽeta ii dàòa-máákuan cgoa q'ano-q'anoè sa. Igabaga zi ko nqarikg'ai koe hàna zi gúù zinqõómkg'ai di dàòa-máákuan ka cgáéan qaa. 24 Kreste ba kò táá khóèan tshàu ka kúrúèam còrè-nquum, ncẽe tseegu dim còrè-nquum nqarikg'ai koe hànam dim sóm̀-c'ana iim koe tcãà khama, igabam kò nqarikg'ai koe tc'áró síí, a ba a ncẽeska gatá domka Nqarim cookg'ai koe hãa. 25 Gatagam kò táá nqarikg'ai koe síí, nxãasegam gha téé a gaa koe káí q'oro dàòa-máákus iise tcg'òóse ka, ncẽem ko kuri kaiam peresiti ba hẽé khama, ẽem ko wèém kurim ka kaisase tcom-tcomsam qgáìm koe tcãà a c'áòan ncẽe gam di tama úú ka. 26 Nxãata i kò ii nem ga kò xg'ao nqõóm tshoa-tshoase-q'oo koe ga guu a káí q'oro xgàrasea hãa khama. Igaba ncẽe i ii khama, cúí q'orom x'áísea hãa x'aèan chõò-q'oo koe, nxãasegam gha dàòa-mááku sa tcg'òóan ka chìbian kaàkagu ka. 27 Ncẽe i ma khóèm cookg'ai koe ma tòóèa khama, cúí q'oro méém x'óó, naka ẽes qãá q'oo koe xgàraè, 28 khamagam kò thẽé Kreste ba ẽeta iim dàòm ka cúí q'oro dàòa-máákus iise tcg'òóè, nxãasegam gha káí ne khóè ne di chìbia séèa tcg'òó ka. Me gha ka̱bise a hàà gaicara cám̀ di sa x'áíse, hààm gha khóè ne di chìbian séèa tcg'òó dise tamase, igaba gane ẽe qãà Mea hãa ne koe kgoarasean óá dise.

Copyright information for `NHR