James 1

Dtcòm̀ sa hẽé naka q'ãa di tc'ẽean hẽéthẽé e (1:2-8)

Tsgám̀kagu tu ur ko, tíí Jakobo ra, qãàr Nqarim di ra, a X'aigam Jeso Krestem di ra,

nxãa ra ko 12 zi qhàò zi, ncẽem nqõóm koe tsa̱i-tsa̱isea hãa zincẽes tcgãya sa góá máá.

Tíí qõe ga tuè, ndaka x'aè ga igaba tu ko tãáka zi kúrúa bóòku zi cgoa xg'ae igaba méé tu kaisase qãè-tcaoa máá zi. Q'ana tu hãa, gatu di dtcòm̀an di kúrúa bóòkua ne ko qarika-téékagu tu u sa ke. Igaba méé igatu di qarika tééan tchànos tséé sa kúrú, naka tu gha nxãasega wèé za ga tchàno ii, naka káàn chìbi ii, naka tua gha c'ẽe gúù kaga táá tcàoè guu.

A ncẽè gatu ka c'ẽem kòo tc'ẽean tcào ne méém Nqarim ncẽe ko qãè-tcáóase hẽé naka cgóm̀aase hẽéthẽé wèém khóè ba máà ba dtcàrà, nxãaskam gha máàè e ke. Igaba méém dtcòm̀an úúa hãase dtcàrà, káí tc'ẽe tamase, gaam ẽem káí tc'ẽe ba tshàan di qhonèan khama ii ke, ncẽe ko tc'ãán ka xàbùè, a ko ka̱bi-ka̱bise e, ẽem khóèm káí zi gúù zi ko tc'ẽe ba kana gam di zi dàò zi koe kgòe tama ba méém táá tc'ẽea máá, cúí gúù gam gha X'aigamNqarim koe hòò, ta tc'ẽea guu khama.

Dxàu sa hẽé naka qguù sa hẽéthẽé e (1:9-11)

Dtcòm̀-kg'aom ẽe nqãaka hàna ba méém dqo̱m̀se, tc'amaka hànas téé-q'oosẽe Nqarim máà mea hãas domka. 10 Gataga méém qguùam khóè ba Nqarim cookg'ai koem nqãaka hàna sa q'ãa, dcãan di x'aan khamam gha ma kaà ke. 11 Cáḿ sa ko kùruan cgoa qaò, a sa a dcãan nqa̱ikagu, i gaan di x'aan tcheè, i gaan di t'õèan kaà khama. Gatagam gha ma qguùam khóè ba ma kaà gam di tsééan koe hãa a.

Kúrúa bóòkuan hẽé naka qàe-qaekuan hẽéthẽé e (1:12-18)

12 Ts'ee-ts'eekg'aièa baa, khóèm ẽe ko kúrúa bóòkuan koe qarika téé ba. Ncẽè kúrúa bóòkua nem kò tààa hãa nem gha cábás kg'õèan di sa cábákaguè khama, ncẽe Nqarim ẽe ncàm̀ Mea hãa ne nqòòkagua hãa sa. 13 Khóèm ẽe ko kúrúa bóòè a ko chìbian koe tcãàè ba méém táá máá: “Nqari ba ko chìbian koe tcãà te,” témé guu. Nqari ba cuiskaga cg'ãèan ka chìbian koe tcãàè tite, a ba a gataga Gabá cuiskaga khóèan chìbian koe tcana hãa tite ke. 14 Igaba i ko khóèan ncẽeta iim dàòm ka chìbian koe tcãàè: khóè ba ko gam tc'áró-tc'aro di tc'ẽean ka cg'ãèan koe tcéèa úúè, a síí ntcóm̀s koe qaè. 15 I ko nxãaska gam di cg'ãè tc'ẽean ẽe i kòo càùse ne chìbian xàm, ne i ko chìbian ẽe kai, a x'ooan óá.

16 Táá méé tu qàe-qaeè guu, tíí qõe ga tu ncàm̀-ncamsa tuè. 17 Wèés kamas cgáé sa hẽé, naka wèés abas tchàno sa hẽéthẽé sara tc'amaka guua, a ko xõa Xõòm x'áàn dim koe guu a, ncẽe Gam koe i cúí gúù ka̱bièa ga káà a ba, kana sóm̀an khama ka̱bi-ka̱bise tama ba. 18 Gam di tc'ẽean koem kò ábà ta a, kg'uim tseeguan dim koe guu a, nxãasega ta ghaGam di ta khóè ta tc'ãà di ta ii ka, Gam ka kúrúèa zi gúù zi koe, tc'ãà di tc'õoan xháràm di khama.

Kóḿ sa hẽé naka kúrú sa hẽéthẽé e (1:19-27)

19 Q'ãa méé tu ncẽe sa, tíí qõe ga tu ncàm̀-ncamsa tuè. Wèém khóè ba méém qháé ii komsanan koe, naka kg'uian koe ão ii, naka ba ão ii xgóàn koe. 20 Khóèm di xgóà ne Nqarim ko tc'ẽe tchànoan koe síí tama khama. 21 Gaa domka méé tu cg'ãè gúùan kúrúan hẽé naka cg'ãèan kaikaguan hẽéthẽé chõòkagu, naka cg'áré-cg'arese nakaNqarim dim kg'uim gatu koe xháráèa ba hòòa mááse, ncẽe kgoara tu um gha di qarian úúa ba.

22 Nqarim dim kg'ui ba ko komsana tu méé tu ii. Kg'ui ba kóḿs cúí sa tu kò kúrú, ne tu gha ko qàe-qaese. 23 Khóèm kòNqarim dim kg'uim dim kóḿ-kg'ao ba ii, a ba a kúrú-kg'ao ba ii tama nem ncẽeta iim khóèm khama ii khama: ncẽe ko ábà cgoaèa bas kg'áí sa bóò-kg'áís koe bóò ba. 24 Ntcáàsem ko xg'ara a qõò, a ba a kúúga c'urù ntam kò ii sa khama. 25 Igaba gaam ẽe ko tchàno x'áèan koe bóò ba, x'áèan ncẽe kgoara tu u ko o, a ba a ko qgóóa qari i ba, nxãa ba gha gam di kúrúan koe ts'ee-ts'eekg'aiè, ncẽex'áèan c'urù tamam kóḿ-kg'ao ba, igaba kúrú-kg'ao ii ba.

26 A ncẽè khóèm kò bóò, dtcòm̀a nem úúa sa ne, igabam ko gam dim ta̱m ba qgóó tama, a ko tcáóa ba qàe-qae, ne i gam di dtcòm̀an cg'ãa-cg'ana di i. 27 Dtcòm̀s ncẽe Nqarim gatá ka Xõòm cookg'ai koe q'ano a chìbi úú tama sa ncẽe si i: khãadoma cóán hẽé naka dxàe-ntcõan hẽéthẽé gaan di xháéan koe kòre si i, naka nqõóm koe káà cg'urise qgóóse sa hẽéthẽé e.

Copyright information for `NHR