James 2

Táá méé ta khóè ne tãákase qgóó guu (2:1-13)

Tíí qõe ga tuè, gatá dim x'áàkom X'aigam Jeso Krestem koe tu kò dtcòm̀an úúa hãa, ne méé tu táá tãákase khóèan qgóó guu, C'ẽedaokam kòo gautan di tcãà tshàuan hẽé naka t'õè qgáían hẽéthẽé ha̱nam khóè ba gatu dim còrè-nquum koe tcãà, me gataga dxàuam khóèm cg'ãa-cg'ana qgáían ha̱na ba thẽé hàà cgae tu u, tu kò ẽe t'õè qgáían ha̱na ba qãèse qgóó, a bìrí me a máá: “Ncẽe qgáìan qãè koe ntcõó,” témé, a tu a ẽe cg'ãa-cg'anasea ba bìrí a máá: “Tsáá méé tsi ẽe koe téé,” témé, kana máá “Nqàrè-kg'ama te koe góḿankg'ai koe ntcõó,” témé. Eẽta tu kò hẽé ne tu q'aa-q'aasean xg'aekua tu koe úúa, a tu a ncẽeska cg'ãè tc'ẽem xgàra-kg'ao ba kúrúa hãa!

Komsana tu, tíí qõe ga tu ncàm̀-ncamsa tuè. A Nqari ba gáé nqõómkg'ai koe dxàua ne khóè ne nxárá tcg'òóa hãa tama, dtcòm̀an koe ne gha qguù ka, a ne a gha x'aian di ne q'õò-kg'ao ne ii, ncẽem kò ẽe ncàm̀ Mea ne nqòòkagua hãa a? Igaba tu ko dxàua ne khóè ne sau-cgaekagu. A qguùa ne tama ne gáé ẽe ko nqãaka úú tu u ne, gane tama nea ncẽe ko qáé-nquuan koe úú tu u ne? A gane tama nea ncẽe ko t'õès cg'õèsKrestem di sa cg'ãèkagu ne, ncẽe gatu koe kòẽe tu ko tcguù-tcguuè x'aè ka tciiè sa?

A ncẽè tseegukaga tu kòNqarim di x'aian di x'áèan qgóóa qaria hãa ne, ncẽes koNqarim dis Tcgãya sa méé khama, a ko máá: “Tsáá ka c'ẽe ba méé tsi ncàm̀, ẽe tsi ma ncàm̀sea khamaga ma,” témé, ne tu ko qãèse hẽé. Igaba tu kòo khóè ne tãákase qgóó ne tu ko chìbian kúrú, a tu a gha x'áèan ka bóòè, chìbi kúrú-kg'ao tu iise. 10 Dìím wèém ẽe ko wèé x'áèan qgóóa qari, igaba ko cúís qgáìs koe tsa̱a a ba wèéan koe ga chìbiga me e khama. 11 Gaam ẽe ko máá: “Táá cg'áràn kúrú guu,” témé ba ko gaicara máá: “Táá cg'õo guu,” témé khama. A ncẽè cg'áràn tsi kò kúrú tama ne, igaba tsi kò cg'õo, ne tsi x'áèan koe chìbi kúrú-kg'ao tsi i.

12 Dùús wèés ẽe tu ko kg'ui a ko kúrús ka méé tutc'ẽe-tc'ẽese, ncẽe gha kgoara tu um x'áè-kg'áḿ ka tu gha xgàraè sa. 13 Nqarim kò hàà ko khóè ne di zi tséé zi bóò q'oo, qãè zi i sa kana tshúù zi i sa, nem gaam ẽe kò thõò-xama-máákuan úú tamam koe thõò-xama-máákuan x'áía hãa tite khama. Igaba ẽe thõò-xama-máákuan úúa hãam khóè ba chìbi bóòè tite.

Dtcòm̀s tséé tama sa x'óóa hãa (2:14-26)

14 Dùú sa i ko hùi, tíí qõe ga tuè, ncẽè khóèm kò ko máá, dtcòm̀a nem úúa, témé, igabam tséékagu u tama ne? A gam di dtcòm̀a nea gha kgoara me? 15 C'ẽedaokam kò tsáá qõe ba kana tsáá qões igaba qg'aè-cgaea, a tc'õo úú tama tc'õó ne gha a, 16 me gatu ka c'ẽe ba gaa khóèan ka máá: “Tòókuan cgoa qõò, hã̱a tu gha, a tu a gha tsáú ke,” témé, ẽe ko cgáé-q'ooa ne koe qaase gúùan máà ne tamase, ne i ko nxãan dùú sa hùi? 17 Gatà iim dàòm ka i dtcòm̀an x'óóa hãa, ncẽè cúíse i kò hàna ne, a tsari tsééan cgoa qõòa mááku tama ne.

18 Igabagam gha c'ẽem khóè ba xo̱a a máá: “C'ẽe khóè nea dtcòm̀an úúa, i c'ẽean tsééan úúa,” témé.

Ra gha nxãaska tẽè a máá: “X'áí te, ntamam gha ma c'ẽem khóè ba dtcòm̀an úú, igabam tsééa ba koe x'áí i tama sa. Nxãaskar gha tíía tiri tsééan koe guu a tiri dtcòm̀an x'áí tsi,” témé.

19 A dtcòm̀ tsi ko Nqari ba cúí Me e sa?

Qãèse tsi ko hẽé, igabagatsi tcàoa, dxãwa tc'ẽean ga ko dtcòm̀, a ia a q'áòan ka cgùru khama.

20 A x'áíè kg'oana tsia, tsáá káà tc'ẽe tsi khóè tsi, tséé tama dtcòm̀a ne káà hùi i sa? 21 Ntama ba kò ma Abrahamam gatá ka xõò ba Nqarim koe tchàno iise bóòè? Gam di tsééan ka a kò ii, ẽem kò ko gam ka cóásem Isaka ba altaram koe úú ka. 22 Bóò tsi ko, dtcòm̀a ne kòo gam di zi tséé zi cgoa tsééa xg'ae sa, i kò gam di dtcòm̀an tséé zi ka cg'oè-cg'oeè. 23 Si kòNqarim dis Tcgãya sa tseegukaguè, ncẽeta kòo méé sa: “Abrahama ba kò Nqari ba dtcòm̀, Me Nqari ba gam di dtcòm̀an ka tchànom iise séè me,” témé. Me kò Nqarim dim tcárà ba ta ma tciiè. 24 Bóò tu ko, khóè ba ko gam di zi tséé zi koe guu a tchànom iise bóòè, dtcòm̀s ka cúí tamase.

25 Rahabes cg'árà-kg'ao sa kò tãá za guu a ko nqõó ba ntcáà tsara khóè tsara séè, a sa a tãám dàòm cgoa ts'ãàkagu tsara a. A ncẽeta hẽéan ka sa gáé kò gataga gas di tsééan koe táá tchànos iise bóòè?

26 Tc'ẽe ba úú tamam tc'áró ba x'óóa hãa, i gatà iim dàòm ka dtcòm̀an ncẽe tsééan úú tama a x'óóa hãa thẽé.

Copyright information for `NHR