James 3

Dtcòm̀-kg'ao ba hẽé naka ta̱m ba hẽéthẽé e (3:1-18)

Ta̱m ba xgaa-xgaa ne

Táá méé tu wèéa tu ga xgaa-xgaa-kg'aoan kúrú guu, tíí qõe ga tuè. Q'ana tu hãa, sita ncẽe ko xgaa-xgaa ta ko hàà kaisase thõòse Nqarim ka xgàraè sa ke. Wèéa ta ga ko káí chìbian kúrú khama. Ncẽè c'ẽem kò cúí chìbi ga kúrú tama ẽem ko kg'uis gúùs koe nem tchànom khóè me e, kgoana ko a gam dim tc'áróm wèé ba kòre ba.

Bìian kg'áḿ-q'oo koe ta ko tóḿ sa tcãà, nxãasega i gha komsana ta a ka. Ncẽeta hẽéan ka ta ko wèé tc'áróan gaan di ga tchàno-tchano.

Bóò skepe zi gataga, gatà zi ma kaia igaba, a ko kaia tc'ãán ka qõòkaguè, igaba zi ko kaisase cg'árém hìim tchàno-tchano dim cgoa nqàriè, a nqàri-kg'aom ko tc'ẽem xòèm za qõò.

Gatà iim dàòm kam ta̱m ba cg'árém gúù me e, igabam ko kaia zi gúù zi ka koase.

Tc'ẽe naka bóò, kaias hìi-kg'ai sa ko cg'árém c'eem ka dàòè sa.

Ta̱m igabam c'ee me e, a cg'ãès dim nqõó me e. Ncẽea me ko ma tséé ga a, gatá cgáé-q'oo koe, a ba a ko wèém tc'áróm khóèan di ba cg'ãè-cg'ãe. C'ees koem ko wèés kg'õès khóèm di sa tcãà, a ba a ko chõò tamas c'ees dxãwam dis ka tcãà-dòm̀mè.

Khóè ta gha kgoana a xgaa-xgaa wèém kg'oo-coa-qhàò ba hẽé, naka tsa̱rán hẽé, naka ncãà cgoa ko qõòan hẽé, naka tshàan q'oo di gúùan hẽéthẽé e khama, a ta a gataga xgaa-xgaa ana. Igaba i cúí khóè ga kgoana naka ta̱m ba xgaa-xgaa hãa tite, sãa tamam cg'ãè ba, cg'õoko gúùan ka cg'oèa hãa ba. Gaam cgoa ta ko X'aigamNqarim Xõò ba dqo̱m̀, a ta a ko gaam cgoa Nqarim dis iis koe kúrúèa ne khóè ne cgúí. 10 Dqo̱m̀kuan hẽé naka cgúíkuan hẽéthẽéa ko cúís kg'áḿs koe tcg'oa. Tíí qõe ga tuè, ncẽe sa méés táá gatà ii guu. 11 A tsàùm koe i ga ka̱re tshàan hẽé naka tsa̱u tshàan hẽéthẽé cúí x'aè ka tcg'oa? 12 Tíí qõe ga tuè, a faia dis hìi sa ga olife di tc'áróan kúrú, kana sa ga chõó-kg'om dis hìi sa faia di tc'áróan kúrú? Tsa̱u tshàa ne cuiskaga ka̱re tshàan kúrúa hãa tite.

Cám̀ tsara dàò tsara tc'ẽean di tsara

13 Dìí ba tc'ẽega baa, a ba a ko kóḿa q'ãa gatu xg'aeku koe? Gam di kg'õèan qãè ka méém x'áí, gam di tsééa ne ko cg'áré-cg'aresean cgoa kúrúè sa, tc'ẽean cgoa hẽéthẽé e. 14 Igaba tu kò gatu di tcáóan koe xgóàm tau ba hẽé naka cẽèan hẽéthẽé úúa ne táá koase guu, naka táá tseeguan tshúù-ntcõakagu guu. 15 Gatà ii tc'ẽea nea nqarikg'ai koe guu tama, igaba i nqõómkg'ai di i, a khóèm di i, a dxãwam di i. 16 Eẽ tauan hẽé naka cẽèan hẽéthẽé hàna qgáì koe, i gha kóḿku taman hãa khama, naka wèé cg'ãè-qhàòan kúrúan hẽéthẽé e. 17 Igaba i nqarikg'ai koe guua tc'ẽean tc'ãà dis ka q'ano o, a cám̀ dis ka gataga tòókuan úúa, c'ẽe ne khóè ne ka i ko tc'ẽe, a i a komsanan koe hẽé naka tc'ẽea ka̱bian koe hẽéthẽé kgoarasea hãa, a cgóm̀kuan ka cg'oèa hãa, a i a ko qãè zi tséé zi di tc'õoan máà ta a, a i a khóè ne tãákase qgóó tama, a i a kgoarasease ko qgóóse. 18 Tòókuan di ne khóè ne ncẽe ko tòókuan di cgùrian xhárà ne gha tchànoan tcuù.

Copyright information for `NHR