James 4

Dtcòm̀-kg'ao ba hẽé naka nqõó ba hẽéthẽé e (4:1—5:6)

Nqõó ba ncàm̀ guu

Dùú sa ko ncõoan ghùi, si ko dùú sa x'ãàkuan ghùi gatu xg'aeku koe? A gatu ko tc'ẽe zi gúù zi tama zia, ncẽe ko gatu di tc'áróan koe ncõoan ghùi zi? Ncóó tu ko, igaba tu úú tama. Cg'õo tu ko, a tu a ko kaisase xaù, igaba tu kgoana naka hòò tite. X'ãà tu ko, a tu a ko ncõoan ghùi. Gúù tu úú tama, Nqari ba tu dtcàrà tama domka. Dtcàrà tu ko, igaba tu hòò tama, tchàno tamase tu ko dtcàrà khama, ẽe tu ko hòò gúùan tu gha nxãasega ẽe tu ko ma gatu tc'ẽe khama ma tséékagu ka. Cg'árà-kg'ao tuè! A c'úùa tua, nqõóm cgoa ncàm̀kua ne Nqarim cgoa hòreku si i sa? Nxãaska, ncẽè nqõóm di tsi ncàm̀-khoe tsi kò ii ne tsi Nqarim di tsi cg'õo-kg'ao tsi i. Nqarim dis Tcgãya sa ko máá: “Tc'ẽem ncẽem Nqarim gatá koe tòóa hãa ba kaisa zi tc'ẽe zi ka cg'oèa hãa,” témé. Ncẽe kg'ui ne tseegu u, ná? Igabam koNqari ba kaisa cgóm̀kuan máàta a. Gaa domkas koNqarim dis Tcgãya sa ncẽeta méé:

“Nqari ba ko ẽe tcomsea ne ntcoe,
igabam ko ẽe ko cg'áré-cg'arese ne cgóm̀kuan máà,”
témé.

Ke tu ncẽeska Nqarim koe máàse. Dxãwa ba xguì, nakam gha gatu koe guu ná qgóé. Nqarim koe cúù-cuuse, nakam gha Gam igaba gatu koe cúù-cuuse. Xg'aà tshàua tu, gatu chìbi-kg'ao tuè, naka tu gatu khóè tu cám̀ tc'ẽe tu, tcáóa tu q'ano-q'ano. Tshúù-tcao méé tu, naka kg'ae, naka ntcã̱à tcgáí-tshàra. Gatu di kg'ãèan méé i ka̱bise naka kg'ae ii, naka i gatu di qãè-tcaoan ka̱bise naka tshúù-tcao sa ii. 10 X'aigamNqarim cookg'ai koe méé tu cg'áré-cg'arese nakam gha nxãasega kaikagu tu u.

Tsáá ka c'ẽe ba xgàra guu

11 Táá méé tu gatu ka c'ẽe ne cgoa cg'ãèse kg'ui guu, tíí qõe ga tuè. Gaam ẽe ko qõesem cgoa cg'ãèse kg'ui ba kana ko qõese ba xgàra, ba ko x'áèan cgoa cg'ãèse kg'ui, a ko x'áèan xgàra. X'áèan tsi ko xgàra ne tsi gaa x'áèan di tsi tséékagu-kg'ao tsi tama tsi i, igaba tsi x'áèan di tsi xgàra-kg'ao tsi i. 12 X'áèan hẽé naka xgàrakuan hẽéthẽé dim tcg'òó-kg'ao ba cúí Me e, Gaam ẽe ko kgoara, a ko ko̱be di qarian úúa ba. Igaba tsi tsáá dìí tsia, ncẽe tsáá ka c'ẽe ba ko xgàra tsi?

Táá koase guu

13 Hàà tu ncẽeska, gatu ẽe ko máá: “Ncẽe cáḿ ka kana q'uu ka ta gha ncẽeta iim x'áé-dxoom koe qõò, a síí gaa koe kuri ba x'ãè, a gaa koe síí x'ámágu, a gha nxãasega marian hòò,” témé tu. 14 Igaba tu q'uu ka dim cáḿ ka i gha gatu di kg'õèan nta ii sa c'úùa hãa. Nqo̱ara-nqa̱uan khama tu ii khama, ncẽe ko xòm̀ x'aè-coa séè a hãa a, a i a gaia kaà. 15 Khama tu ga ko ncẽeta mééa: “X'aigamNqarim kò tc'ẽe ne ta gha kg'õè, a ta a ncẽe sa kana ẽe sa kúrú,” témé. 16 Ncẽe i ii khama, tu ko koase a ko dqo̱m̀se. Eẽta ii dqo̱m̀sean wèé ga cg'ãè e. 17 Gaa domkam wèém khóèm ẽe qãè gúùan kúrú q'ana, igaba kúrú u tama ba, nxãa ba chìbiga me e.

Copyright information for `NHR