James 5

Qguùa khóèan dqàèa ne

Hàà tu ncẽeska, gatu khóè tu ẽe qguùa tu, kg'ae méé tu naka xo̱ò, cg'ãè zi ncẽe ko hàà cgae tu u zi domka. Gatu di qguùa ne ts'óóa hãa, i gatu di qgáían tcg'ãàn ka tc'õóèa hãa. Gatu di gautan hẽé naka seleferan hẽéthẽéa ncàbà hãa, i gha gaan di ncàbàn gatu koe x'áí sa ii, a i a gha c'ees khama ma gatu di cgàan tc'õóa xgãá. Gatu di x'aian tu tòóa máásea hãa, còo di xu cáḿ xu u igaba. Bóò, surutan gatu di tséé-kg'aoan di i, ncẽe gatu di xháràn koe kò tséé e, ncẽe tu kò táá suruta a, nxãa nea kg'aea tcg'òóa hãa, i kg'ae-q'ooan ẽe kòo gaa xháràn khõá ne di X'aigamNqarim qarim wèém tcee-dòm̀ koe tcana hãa. Nqõómkg'ai koe tu ka̱rean koe hẽé, naka qãè-tcaoan koe hẽéthẽé x'ãèa. Tsáúkagua tu hãa tcáóa tu,a tu a gha ghòèan ko ma cg'õoè khama ma xgàraè, cg'õokus dim cáḿ ka. Tchàno khóèan tu ko chìbi-chibi a xgàra, a cg'õo, gatu cgoa ne kò ntcoeku tama igaba.

Tãáka zi x'áè-kg'am zi (5:7-20)

Qáò tcáóa ne

Gaa domka méé tu qáò tcáó ii, tíí qõe ga tuè, naka i nxãakg'aiga X'aigam di hàà-q'ooan síí tcãà. Bóò, xhárà-kg'ao ba ko góḿ ba qãà me xhárà di tc'õoan tcg'òó. Qáò tcáó cgoa am ko, i nxãakg'aiga síí tc'ãà di túúan hẽé naka kháóka di túúan hẽéthẽé tuu. Gatu igaba méé tu qáò tcáó ii. Qari méé tu ii tcáóa tu koe, X'aigamNqarim di hàà-q'ooa ne cúù u ke. Tíí qõe ga tuè, gatu ka c'ẽea ne cgoa méé tu táá káíse kg'ui-kg'uise guu, naka tua gha nxãasega táá xgàraè. Bóò, Xgàra-kg'ao ba nquu-kg'áḿ koe hãa!

10 Tíí qõe ga tuè, tc'ẽe-tc'ẽese porofiti xu ncẽe kò X'aigamNqarim cg'õè ka kg'ui xu. Sere-seres iise séè xu, qáò tcáó xu khóè xu u kò ii di sa, ẽe xu kòo xgàrase ka. 11 Bóò, ts'ee-ts'eekg'aièa xu, ta ta ko ma tcii xu, ẽe kòxgàrakuan di x'aè ka qarika tééa hãa xu. Jobem di qarika tééa máásean ka tu kóḿa, a tu a kò X'aigamNqari ba còo dis ka dùú sa kúrúa sa bóò. X'aigamNqari ba thõò-xama-máákuan hẽé naka cgóm̀kuan hẽéthẽé ka cg'oèa hãa khama.

12 Igaba wèé zi gúù zi tc'amkg'ai koe, tíí qõe ga tuè, nqarikg'aian cgoa igaba kana nqõómkg'ai cgoa igaba, kana c'ẽe gaìsean cgoa ga igaba táá gaìse guu. Igaba méés gatu dis ‘eè’ sa, ‘eè’ sa ii, nakas gatu dis ‘ẽe-ẽe’ sa, ‘ẽe-ẽe’ sa ii, naka tua gha nxãasega táá xgàrasean koe tcãà guu.

Dtcòm̀an di còrèa ne

13 Gatu xg'aeku koem kò c'ẽe ba qóḿan q'oo koe hàna ne méém còrè. A ncẽè c'ẽem kò qãè-tcaoa hãa ne méém dqo̱m̀an di ciian nxáè. 14 A ncẽè c'ẽem kòo gatu xg'aeku koe tsàa ne méém kaia xu kerekes di xu tcii, naka xu còrèa máá me, naka nxúìan cgoa tcgáù me, X'aigamNqarim dim cg'õèm koe, 15 naka i gha dtcòm̀an di còrèan tsàakom khóè ba kg'õèkagu, nakam gha X'aiga ba ghùi me, a ncẽè chìbia nem kò kúrúa hãa nem gha qgóóa mááè e. 16 Ke tu nxãaska bìríku gatu di chìbia ne, naka còrèa mááku, naka tua gha nxãasega kg'õèkaguè. Tchànom khóèm di còrèa ne kaisa qarian úúa,Nqari ba ko gaan koe tséé khama. 17 Elija ba kò kg'ama khóè me e, gatá khamaga ma, a ba a kò qarika còrè, túúan gha táá tuu ka, i kò nqõómkg'ai koe túúan táá tuu, nqoana kurian hẽé naka 6 nxoean hẽéthẽé e. 18 Me gaicara còrè, i nqarikg'aian túúan tuukagu, me kò nqõó ba kaisase tc'õoan kúrú.

19 Tíí qõe ga tuè, ncẽè gatu ka c'ẽem kò tseeguan ho̱àra guua hãa, me kò c'ẽe ba ka̱bi me ne 20 méém q'ãa, dìím wèém ẽe ko chìbi-kg'ao ba gam di dàòan ho̱àm ko koe ka̱bi ba gha ko kgoara me, táám gha tc'ẽea ba cgoa ga igaba x'óóa xgãáse ka, a ba a gha káí chìbian gam di qgóóa máàè.

Copyright information for `NHR