Luke 10

Jeso ba ko 72 xu khóè xu tsééa tcg'òó

Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò X'aigamNqari ba 72 xu khóè xu nxárá tcg'òó, a ba a cám̀-cám̀se tsééa tcg'òó xu, tc'ãà xu gha a ẽem ko hàà Gabá qõò xu x'áé-dxoo xu koe hẽé naka qgáì zi koe hẽéthẽé qõò ka. A ba a bìrí xu a máá: “Tcuùè gha gúùa ne káí i, igaba i tséé-kg'aoan cg'orò o. Ke xaoNqarim ncẽe tcuùs dim X'aiga ba dtcàrà nakam tséé-kg'aoan tsééa óá naka i hàà tcuù. Qõò xao.Igaba bóò, Tíí Ra ko ghùu-coan khama ma ncuutshaan xg'aeku koe tsééa úú xao o sa. Táá méé xao qgóá ga kana dtcòbèan ga kana nxàboan ga igaba séè guu, naka táá cúí khóè ga dàòan q'oo koe tsgám̀ guu.

“Nquum ẽe xao ga ko gaam q'oo koe tcãà ba, ndakam ga igaba, méé xao kg'aia máá: ‘Tòókuan méé i ncẽem nquum cgoa hãa,’ témé. Tòókuan dim khóèm kò gaam nquum q'oo koe x'ãèa ne i gha gaxao di tòókuan gam cgoa hãa. Eẽta i kò ii tama ne i gha gaxao di tòókuan ka̱bise cgae xao o. Eẽm nquum koe méé xao hãa, naka xaoa wèés tc'õos ẽe ne ko máà xao o sa tc'õó naka kg'áà, tséé-kg'ao ba gam di tsééan di surutan ka kg'anoèa hãa ke. Táá méé xao nquu xu koe kg'ama qõòa te guu.

“X'áé-dxoom ẽe xao ga ko tcãàm koe, ndakam ga igaba, ne ko qãèse séè xao o ne méé xao ẽe ko cookg'aia xao koe tòóès wèé sa kg'ama tc'õó. Tsàako ne méé xao kg'õèkagu, naka xaoa khóè ne bìrí naka máá: ‘Nqarim di x'aia nea cúù cgae tua,’ témé. 10 Igaba x'áé-dxoom wèém ẽe xao ko tcãàm koe ne kò khóè ne qãèse séè xao o tama ne méé xao x'áéan xg'aeku koe tcãà naka máá: 11 ‘Gatu dim x'áé-dxoom di tsharà a ncẽe nqàrèa xae koe hãa a, xae ko qãè-qãe cgae tu u, igaba méé tu q'ana, Nqarim di x'aia nea cúù cgae tua sa,’ témé. 12 Bìrí xao or ko, xgàrakuan dim cáḿ kam gha ncẽem x'áé-dxoo ba Sodomam ka kaisa xgàrakuan hòò.

X'áé-dxoo xu komsana tama xu

(Mt 11:20-24)

13 “Cg'ãè i gha ii tsáá ka Korasineè! Cg'ãè i gha ii tsáá ka Betesaidaè! Are-aresa zi x'áí zi ncẽe ko gatu koe kúrúèa zi kò Ture hẽé naka Sitone hẽéthẽé koe kúrúèa hãa ne ne ga kò ncìíse gane di chìbian koe tcóósea, a saka di qgáían hã̱a, a tháúan tcgáùsea hãa. 14 Igabar ko bìrí tu u a ko máá: Xgàrakuan dim cáḿ ka i gha Ture hẽé naka Sitone hẽéthẽé gatu ka subuse xgàraè, témé.

15 “A ncẽe tsáá ka, Kaperenaume tseè, nqarikg'ai koe tsi gha ghùi a úúè,ta tsi gáé tc'ẽea? Nqãaka tsi gha xòóè, x'óóa ne khóè ne dim qgáìm koe.

16 Me Jeso ba nxãaska Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Wèém ẽe ko gaxaoa komsana xao o ba ko Tíía komsana Te, me ko gataga ẽe ko xguì xao o ba Tíí ga Ra xguì. Me ko ẽe ko Tíía xguì Te ba ẽe tsééa óága Tea ba xguì,” témé.

17 Xu gaxu khóè xu 72 xu qãè-tcaoase ka̱bise a máá: “X'aigaè, dxãwa tc'ẽean igaba i ko komsana xae e, Tsari cg'õèan cgoa xae kò ko dqàè e ne,” témé.

18 Me xo̱a xu a máá: “Satana bar kò bóòa me kò túú-tebem khama ma nqarikg'ai koe guu a ko tcheè. 19 Bóò, qaria ner máà xaoa, cg'aoan hẽé naka xg'árìan hẽéthẽé xao gha náà cgoa di i. A Ra a gataga qarian máà xaoa hãa,dxãwam gaxao dim cg'õo-kg'aom di qarian wèé xao gha tàà cgoa a. I cuiskaga cúí gúù ga thõò-thõo xaoa hãa tite. 20 Cg'ãè tc'ẽean ko komsana xao o domka méé xao táá qãè-tcao guu, igaba méé xao gaxao di cg'õèa nea nqarikg'ai koe góáèa domka qãè-tcao,” témé.

Jeso ba ko Xõò ba qãè-tcaoa máá

(Mt 11:25-27; 13:16-17)

21 Eẽm x'aèm kam kò Jeso ba Tcom-tcomsam Tc'ẽem di qãè-tcaoan ka cg'oè cgaeèa, a máá: “Dqo̱m̀ Tsir ko, Aboè, X'aiga Tsi nqarikg'ai hẽé naka nqõómkg'ai hẽéthẽé di Tsi, ncẽe zi gúù zi Tsi kò tc'ẽega ne hẽé naka xgaa-xgaasea hãa ne hẽéthẽé chóm̀-kg'aia hãa, a Tsi a kò cg'áré ne cóá ne x'áí zia hãa khama. Eè, Aboè, ncẽea Tsi kò ma ncàm̀a hãa ga a khama.

22 “Wèé zi gúù zi Ra Tirim Abom ka máàèa, i cúí khóè ga Cóám dìí ii sa c'úùa hãa, Xõòm oose, kana i cúí khóè ga Xõòm dìí ii sa c'úùa hãa, Cóásem oose, naka wèém ẽe Cóám ka nxárá tcg'òóèa ba hẽéthẽé e,” témé.

23 Me Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe ka̱bise a dxùukg'ai za bìrí xu a máá: “Ts'ee-ts'eekg'aièa ia tcgáían ẽe ko gaxao ko bóò zi gúù zi bóò o, 24 bìrí xao or ko khama, káí porofitian hẽé naka x'aiga xu hẽéthẽéa kò bóò kg'oana ẽe xao ko gaxao bóò sa, igaba i kò táá bóò si; a kò kóḿ kg'oana ẽe xao ko gaxao kóḿ sa, igaba i kò táá kóḿ si,” témé.

Qãèm khóèm Samaria di ba

25 Me kò gaa x'aè kaga c'ẽem x'áè q'ãa-kg'ao ba tẽe a Jeso bam kúrúa bóò kg'oana khama máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, dùú sa ra gha kúrú a chõò tamas kg'õè sa hòò?” témé. 26 Me Jeso ba tẽè me a máá: “Dùú saMoshem di x'áèan koe góáèa? Nta tsi ko ma kóḿa q'ãa a?” témé. 27 Me gaam khóè ba xo̱a Me a máá:

“X'aigam tsarim Nqari ba méé tsi

wèé tcáóa tsi cgoa hẽé,
naka wèé kg'õèa tsi cgoa hẽé,
naka wèé qaria tsi cgoa hẽé,
naka wèé tc'ẽea tsi cgoa hẽéthẽé
ncàm̀,
naka tsia gataga thẽé

ẽe tsi ma ncàm̀sea hãa khamaga ma
tsáá ka c'ẽe ba
ncàm̀,”
témé.
28 Me bìrí me a máá: “Qãèse tsi xo̱ara hãa. Kúrú ncẽe gúùa ne naka tsia gha kg'õèan hòò,” témé. 29 Igabam kò gabá tchànom iise bóòè kg'oana khamam kò Jeso ba tẽè a máá: “Kháé tíí ka c'ẽe ba dìí ba?” témé.

30 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “C'ẽem khóè ba kò Jerusalema koe guu a ko Jeriko koe qõò, a ba a kò ts'ãà-kg'ao xu cgoa qõòa xg'ae, xu qgáía ba xhùu me, a xg'áḿa cg'õos q'oo koe xg'áḿ me, a xu a guu me a qõò.

31 “I kò kúrúse me c'ẽem peresiti ba c'úùase ko gaam dàòm cgoa hàà. Eẽm ko gaam khóè ba bóò kam kò nxãa a c'ẽe xòèan dàòm di séè a nqáé.

32 “Me kò gatà thẽé tempelem koe ko hùim khóè ba
10:32Gerika sa ko máá: “Lefi dis qhàòs dim khóè ba” témé.
gaam qgáìm koe hàà, a ẽem ko gaam khóè ba bóò ka gaam caum cúím cgoaga nxãa a c'ẽem xòèm dàòm di ba séè a nqáé.

33 “Igabam kò Samaria dim khóèm c'ẽe ba gaam dàòm ga ba séè a ko qõò, a gaam khóè ba hàà sao-xg'ae. A ẽem ko bóò me ka thõò-xama máá me, 34 a ba a síí cgae me a gaa zi chìbi zi nxúìan hẽé naka gõéan hẽéthẽé ka ntcã̱á cgae a tcáḿ zi, a ba a gam dim donghim koe qábìkagu me, a cg'áè-nquum koe úú me, a ba a síí gaa koe q'õé me.

35 “Eẽ i ko q'uu kam kò qano mari tsara tcg'òó a cg'áè-nquu-kg'ao ba máà, a máá: ‘Q'õé me, kháóar ko síí ka̱bise ner gha wèé gúùan ẽe tsi tsééa máá mea koe hàà suruta tsi ke,’ témé.”

36 Me Jeso ba tẽè me a máá: “Ts'ãà-kg'ao xu ka xg'áḿmèam khóè ba kò hàà cgae xu khóè xu nqoana xu ka tsi ko ntama ma tc'ẽe? Gam ka c'ẽem iise séè mea ba ndaka baa?” témé. 37 Me máá: “Eẽ thõò-xama máá mea me e,” témé.

Kam ko Jeso ba bìrí me a máá: “Qõò naka tsia síí gatà hẽé thẽé,” témé.

Jeso ba ko Maria sara Mareta sara dàra

38 Jeso ba hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽéa ko dàòm koe hàna a ko qõò kam kò c'ẽem x'áé-coam koe hàà, si kò Mareta ta ko ma tciiès khóè sa gas dim nquum koe qãèse hààkagu Me. 39 Mareta sa kò qõe sa úúa Maria ta ko ma tciiè sa. Si kò Maria X'aigam Jesom nqàrè-kg'am koe ntcõóa-ntcõe, a ko Gam di zi xgaa-xgaa zi komsana. 40 Igabagas kò Mareta sa káí tsééan ka xáèèa, khamas kò Jesom koe hàà a máá: “X'aigaè, tíí qões ka Tsi gáé c'ẽe gúù méé ta ga hãa? Guu tes ko ra ko cúísega tsééa máá tu u ka. Bìrí si nakas hàà hùi te,” témé.

41 Me X'aigamNqari ba xo̱a si a máá: “Maretaè, Maretaè, káí zi gúù zi ka si ko tc'ẽe-tc'ẽese a ko xhõe-xhõese, 42 igabas ko cúís gúù sa qaase, si Maria sa qãès gúù sa nxárá tcg'òóa máásea hãa, si ncẽes gúù sa gas koe séèa ka̱biè tite,” témé.

Copyright information for `NHR