Luke 11

Jeso ba ko còrèan ka xgaa-xgaa

(Mt 6:9-13; 7:7-11)

C'ẽem cáḿ kam kò Jeso ba c'ẽem qgáìm koe hãa a ko còrè. Eẽm ko còrèa xg'ara kam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽe ba bìrí Me a máá: “X'aigaè, xgaa-xgaa xae e còrèa ne, ẽem ko ma gataga Johane gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ma xgaa-xgaa a khamaga ma,” témé. Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Còrè xao kò ne méé xao máá:

‘Sita ka Xõò Tseè,
Tsari cg'õèan méé i dqo̱m̀mè.
Tsari x'aian méé i hàà.
Sita dis tc'õos wèé cáḿ di sa
wèé cáḿ ka máà ta a.
Naka qgóóa máá ta a chìbia ta,
sita igaba ta ko wèém
ẽe sita koe chìbian kúrúa hãa ba qgóóa máá ke.
Naka Tsia táá kúrúa bóòkuan koe tcéèa úú ta a guu,’ témé,” tam méé.
Me gaa koe guus ka Jeso ba bìrí xu a máá: “C'ẽem-kg'áḿ kam gaxao ka c'ẽe ba tcárà ba úúa, a ba a ntcùú nqáè ka síí cgae me, a bìrí me a máá: ‘Tíí tcáràè, nqoana xu péré xu cgóbè te, tíí tcáràm dàò koe hàna ba ncãa hàà cgae te, ra cúí gúù ga úú tama máà mer gham tc'õó o ke,’ témé. Me nxãaska ẽe nquum q'oo koe hàna ba xo̱a a máá: ‘Táá xhõekagu te guu, nquu-kg'áḿ ba tcẽekg'amsea, ra x'óm̀a cóáa te cgoa, khama ra cuiskaga tẽe naka máà tsi xua hãa tite ke,’ témé. Bìrí xao or ko, tẽem gha a tcg'òó xu, gam dim tcárà me e domka. Nxãa tama ko ii nem gha tẽe a ẽem dtcàràèa hãa sa kúrú,gam dim tcárà ba kò saucgae tamase téé-kg'am me a dtcàrà me si khama.

“Ra ko bìrí tu u a ko máá: Dtcàrà tu, máàè tu gha ke, qaa tu, hòò tu gha ke,nquu-kg'áḿ ba tu xg'áḿ-xg'am, xgobekg'ama tu gha mááè ke. 10 Dìím wèém ẽe ko dtcàrà ba ko máàè, me ko wèém ẽe ko qaa ba hòò, me gha wèém ẽe ko nquu-kg'áḿ ba xg'áḿ-xg'am ba xgobekg'ama mááè khama.

11 “Ndakam xõò ba gha gam dim cóám kòo x'aù ba dtcàrà me ne, x'aùm téé-q'oo koe cg'ao ba máà me? 12 Kana xg'árì ba máà me, tc'ubi bam kò dtcàrà me koe?Káà me e. 13 A ncẽè gatu ncẽe cg'ãè tc'ẽe ii tu kò qãè aban gatu di cóán máà q'ana hãa ne ba gha nxãaskagatá ka Xõòm nqarikg'ai di ba ẽe ko dtcàrà Me ne nta noose nqáéa hãase Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba máà?” tam ma tẽè.

Jeso ba ko dxãwa tc'ẽean ka kg'ui

(Mt 12:22-30; Mk 3:20-27)

14 Jeso ba kò nqóbóm khóèm koe dxãwa tc'ẽean xhàiagu. Eẽ i ko dxãwa tc'ẽean tcg'oa kam kò gaam khóèm ẽe kò kg'ui tama ba kg'ui, zi xg'ae zi gaa koe kò hàna zi kaisase are. 15 Igaba ne kò c'ẽe ne máá: “Dxãwa tc'ẽean dim x'aigam Belesebulem di qarian cgoam ko dxãwa tc'ẽean xhàiagu,” témé.

16 Ne c'ẽe ne qgóó Me ne gha qgáìan qaa ka dtcàrà Me,are-aresas x'áís nqarikg'ai di sam gha x'áí ne sa. 17 Jeso ba kò gane di tc'ẽean q'ana khamam kò bìrí ne a máá: “Eẽ q'aara hãas x'ais wèé sa gha kaà, me ẽe q'aa-q'aasea hãam x'áé ba gaicara hãa tite. 18 A ncẽè satanam kò gaam ka q'aara hãa ne i gha kháé nxãaska ntama x'aian hãa? Ncẽè gatu ko máá, Belesebule ba qarian máà Tea ra ko dxãwa tc'ẽean gaan cgoa xhàiagu, témé ne. 19 A ncẽè Tíí kòo Belesebulem di qarian cgoa dxãwa tc'ẽean xhàiagu, ne ia ko gatu di khóèan dìím cgoa xhàiagu u? Gaa domkaga ne gha gaxao di ne khóè ne x'áí, ẽe xao ko kg'ui sa tseegu tama sa. 20 Igaba ncẽè Tíí kò ko dxãwa tc'ẽean Nqarim dim tshàum cgoa xhàiagu, nes ko nxãa sa x'áí, Nqarim di x'aia nea gatu koe hààraa sa.

21 “Ncẽè qarim khóèm ncõo gàba zi úúam kò ko gam dim nquu ba kòre ne i ko gam di gúùan qãè qgáì koe hãa. 22 Igaba qarian ka tàà meam káí zi ncõo gàba zi dim kò ko hàà a ko x'ãà me nem ko tàà me, a gam di zi ncõo gàba zi ẽem kò dtcãàsea hãa zi xhùu me, a ba a ẽem ko séè cgae mea zi gúù zi q'aa-q'aa. 23 Eẽ Tíí cgoa hãa tama ba, Tíí cgoa tééa q'aumanakua, me gataga ẽem Tíí cgoa xg'ae-xg'ae tama ba ko tsa̱i-tsa̱ia q'aa.

Dxãwa tc'ẽean di ka̱bisea ne

(Mt 12:43-45)

24 “Eẽ i ko dxãwa tc'ẽean khóèm koe tcg'oa ne i ko c'óòa qgáìan koe qõò, a sãa i gha qgáìan qaa, a ncẽè hòò o tama i kò hãa ne i ko nxãaska bìríse a máá: ‘Tirim nquum ẽer guua hãam koer gha ka̱bise,’ témé, 25 a ẽe i kò hàà nquu ba bóò me káà gúù ii, a xgàia q'ano-q'anoèa, a qãèse kg'ónòèa, 26 ne i ko nxãaska qõò a síí 7 tc'ẽean séè a hàà cgoa, gaan nqáéase cg'ãè e, i hàà tcãà a i a gaa koe x'ãè. Si ẽem khóèm dis téé-q'oo sa hàà kaisase cg'ãè kg'aiaka dis ka,” tam méé.

Tseegu di ts'ee-ts'eekg'aikua ne

27 Eẽm ko Jeso ba ncẽeta mééa xg'ara kas ko khóè sa xg'aes q'oo koe guu a q'aua kg'ui a Jeso ba bìrí a máá: “Ts'ee-ts'eekg'aièa saa khóès ẽe ábà Tsia sa, naka bíìan ẽe Tsi coma hãa hẽéthẽé e,” témé.

28 Me Jeso ba xo̱a si a máá: “Tseegukaga, igaba ẽe Nqarim di kg'uian ko kóḿ a ko ẽe i ko méé khama hẽé nea kaisase ts'ee-ts'eekg'aièa ne ne e,” témé.

Cg'ãè caus qhàò sa ko x'áí sa qaa

(Mt 12:38-42)

29 Eẽ zi ko khóè ne di zi xg'ae zi càùse kam ko Jeso ba tshoa-tshoa a máá: “Ncẽes qhàò sa cg'ãè cau si i, a koare-aresas x'áí sa qaa. Igabas cúís x'áís ga sa x'áíèa hãa tite, Jonam dis x'áís cúís oose. 30 Eẽm xg'ao ma Jona ma Ninefe di ne khóè ne koe ma x'áí sa ii, khamagam gha ma khóèm dim Cóá ba ma ncẽes qhàòs koe x'áí sa ii khama. 31 X'aigas Sheba di sa gha xgàrakuan dim cáḿ ka ncẽes qhàòs di khóèan cgoa tẽe a téé, a gha chìbi-chibi a xgàra si, nqõóm chõò-q'oo koes kò guu a ko hàà Solomonem di tc'ẽegan komsana khama. Igaba bóò, Solomonem ka kaia hãa ba ncẽeska ncẽe koe hàna. 32 Xgàrakuan dim cáḿ ka xu gha khóè xu Ninefe di xu tẽe a téé, a gha ncẽes qhàò sa chìbi-chibi a xgàra. Jonam di xgaa-xgaan koe xu kò guu a gaxu di chìbian koe tcóóse khama. Me ncẽeska Jonam ka kaia hãa ba ncẽe koe hàna,” tam méé.

Cgáé-q'oom dis x'áà sa

(Mt 5:15; 6:22-23)

33 A ba a máá: “X'áà-x'aa-kg'ai cgoa dis gúù sa ga dàò a gàbas cgoa xoaba-kg'ai si ba káà me e, kana gàbas ka nqãaka tòó si ba, igabam gha téé-q'ooa sa koe tòó si, ne gha nxãasega ẽe ko nquum q'oo koe tcãà ne x'áàn hòò. 34 Tsarim tcgáí ba tsarim tc'áróm dim x'áà me e. Tsarim tcgáím kò qãè e, nem wèém tc'áróm tsari ba x'áàn ka cg'oèa. 35 Gaa domka méé tsi bóò naka i tsáá koe hàna x'áàn táá ntcùú sa ii guu. 36 Khama nxãaska ncẽè wèé cgáé-q'ooa tsi kò x'áàn ka cg'oè cgaea, i cúí xòèa tsi ga ntcùús q'oo koe hãa tama, nem wèém cgáé-q'oo ba x'áàn úúa, ncẽes ko ma x'áà-x'aa-kg'ai cgoa dis gúù sa ma tsáá koe ma kaisase ma x'áà khamaga ma,” tam méé.

Jeso ba ko Farasai xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé dqàè

(Mt 23:1-36; Mk 12:38-40)

37 Eẽm ko Jeso ba kg'uia xg'ara kam ko c'ẽem Farasai ba dtcàrà Me, síím gha tc'õó cgoa me ka. Me kò Jeso ba tcãà a síí tafolem koe ntcõó cgoa me, tc'õó cgoa mem gha ka. 38 Igaba ẽem ko Farasai ba bóòa q'ãa, Jesom ko xg'aà tshàu tamase tc'õó sa kam kò are. 39 Me X'aigamJeso ba bìrí me a máá: “Gaxao Farasai xao ko kubi zi hẽé naka gàba zi hẽéthẽé zi ka qãá zi xg'aà, igabaga xao q'ooa xao koe xhùuku sa hẽé naka cg'ãè cauan hẽéthẽé ka cg'oè cgaeèa. 40 Gaxao káà tc'ẽe xaoè, ẽe qãá sa kúrúa ba gáé gam q'ooa sa thẽé kúrúa hãam tama baà? 41 Igaba dùús wèés gàbas q'oo koe hàna sa ẽe dxàua ne khóè ne máà, naka xaoa gha nxãasega tchàa za hẽé naka q'oo za hẽéthẽé q'ano ii.

42 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao Farasai xao ka! Nqari ba xao ko tc'õoan ko xg'ãò-xg'ão zi gúù zi
11:42tc'õoan ko xg'ãò-xg'ão zi gúù zi -Gerika sa ko cám̀ hìi-coa sara ka kg'ui, Naros koe cg'õè úú tama sara.
koe cúís tshàu-q'oos dian tcg'òó a máà khama, wèé zi tc'õo-kg'áḿ zi xháràn di zi koe hẽéthẽé e. Igabaga xao ko Gam di qãèse qgóókuan hẽé naka ncàm̀kuan hẽéthẽé nxorè. Qaase i ko, ncẽe sara gúù saracgáé sara xao ga kò kúrúa hãa sa, igaba méé xao táá c'ẽe zi nxorè guu.

43 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao Farasai xao koe! Còrè-nquuan koe xao kaia zi ntcõó-q'oo zi ncàm̀a hãa, naka x'ámágu di zi qgáì zi koe tsgám̀ku sa hẽéthẽé e.

44 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao koe, x'áíse tama zi tc'ám̀ zi khama xao ii, ncẽe khóèan ko kg'ama tc'amkg'aia zi koe, bóòa q'ãa zi tamase gãá zi,” tam méé.

45 Me kò x'áè q'ãa-kg'aom c'ẽe ba xo̱a Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, ẽeta Tsi kòo méé ne Tsi ko sixae igaba cóè xae e thẽé,” témé.

46 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Gaxao x'áè q'ãa-kg'ao xao igaba: Haò, cg'ãè i gha ii gaxao koe, qóḿse xao ko khóèan qóḿ gúùan dcẽékagu, igaba xao gaxao cúím tshàum gaxao dim kaga qgóó o tama.

47 Haò, cg'ãè i gha ii gatu koe. Porofiti xu di zi tc'ám̀ zi koe tu kò dqo̱m̀ cgoaè xu gha zi gúù zi tshàoa tòó, ncẽe gatu ka tsgõose ga xu ka cg'õoèa xu. 48 Ncẽes gúù sa xao ko nxàea tseegukagu, gaxao ka tsgõose ga xu kúrúa hãa tsééa ne. Porofiti xu xu kò cg'õo khama, xao kò gaxu di tc'ám̀an tshào. 49 Ncẽes gúùs domkam kò Nqari ba Gam di tc'ẽegan koe máá: “Porofiti xu hẽé naka x'áè úú-kg'ao xu hẽéthẽér gha gane koe tsééa úú, ne gha c'ẽe-kg'áía xu cg'õo, a c'ẽea xu xgàra. 50 Gaa domkas gha ncẽes qhàò sa nqõóm tshoa-tshoasea koe guu a ntcã̱àguèa c'áòan wèé xu porofiti xu di xo̱ara máá, 51 Abelem di c'áòan koe guu a síí Sakariam dian koe tcãà. Sakariam ncẽe kò altara ba hẽé naka còrè-nquu ba hẽéthẽé xg'aeku koe cg'õoè ba. Eè, bìrí tu ur ko, qhàòs ncẽe sa gha wèéan ncẽe ga xo̱ara máá.

52 “Haò, cg'ãè i gha ii gaxao x'áè q'ãa-kg'ao xao koe, q'ãan di tc'ẽean dim xgobekg'am ba xao séèa máásea. Gaxaoa kò gaxao ka táá tcãà, a xao a kò ẽe ko tcãà ne xgáè-kg'am,” tam méé.

53 Eẽm ko Jeso ba ẽem qgáìm koe tcg'oa a ko qõò ka xu kò x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé xu tshoa-tshoa a xgáèa tòó Me, a káí zi tẽè-kg'áḿ zi qaa tcáó Me ko zi tẽè Me, 54 Nxãasegam gha tshúù gúùan kg'ui xu chìbi-chibi Me ka.

Copyright information for `NHR