Luke 13

Chìbian koe tcóósea ne

Gaa x'aè ka ne kò c'ẽe ne khóè ne gaa koe hàna, ncẽe kò Jeso ba Galilea di ne khóè ne ka bìrí ne, ncẽem kò Pilato cg'õoa hãa ne, ẽe ne kò ko dàòa-mááku zi kúrú x'aè ka. Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Gatu ko bóò ka nea kò ncẽe ne Galilea ne, wèé ne Galilea ne c'ẽe ne ka tshúù ne chìbi-kg'ao nea, ncẽeta ne kò ma xgàrase ka? Bìrí tu ur ko, gatà i ii tama, igaba tu kò gatu di chìbian koe tcóóse tama ne tu gha wèéa tu ga gataga ma kaàkaguè. Kana tua ko ntama ma tc'ẽe 18 ne khóè ne ncẽe kò Siloame koe qáòm nxõ̱á nquum ka cg'áé cgaeè ne ka, a cg'õoè ne, gatu ko bóò ka nea kò wèé khóèan ẽe Jerusalema koe x'ãèa hãa ka chìbiga nea? Bìrí tu ur ko, gatà i ii tama, igaba tu kò gatu di chìbian koe tcóóse tama ne tu gha wèéa tu ga gataga ma kaàkaguè,” tam méé.

Hìis tc'áróan kúrú tama sa

Jeso ba kò nxãaska ncẽes sere-seres ka bìrí ne a máá: “Khóè ba kò hàna a ba a faia dis hìi sa úúa, gam dim kg'om xháràm q'oo koe kò xháràèa sa. Gaa koem kò síí ko tc'áróa sa qaa, igabam ko táá cúían ga hòò. Me nxãaska khóèm gam dim xhárà ba ko kòre ba bìrí a máá: ‘Bóò, nqoana xu kuri xu ra úúa a ko ncẽe koe hàà a ko hàà ncẽes hìis faia dis di tc'áróan qaa, igabagar cúían ga hòò tama. Ke xg'aoa tcg'òó si! Kg'amagas téé a ko góḿan tséékagu ke!’ témé. Igabam kò khóè ba xo̱a a máá: ‘Tíí q'õòè, guu si gaicara cúím kuri ba nakar tshào qaò si naka c'aruan máà si. Ncẽeko hààm kurim kas kò tc'áró kúrú ne i gha qãè e, igabagas kò kúrú u tama ne tsi gha nxãaska xg'aoa tcg'òó si,’ témé.”

Jeso ba ko Sabata dim cáḿ ka khóè sa qãèkagu

10 Sabata dim cáḿ kam kò Jeso ba hãa a ko c'ẽem còrè-nquum koe xgaa-xgaa. 11 Igabagas ko gaa koe khóè sa hàna, 18 kurian ko dxãwa tc'ẽean ka nqo̱arakaguèa hãa sa, a sa a kò qhúùsea, a cg'árés kaga tchoanàse tama. 12 Eẽm ko Jeso ba bóò si kam kò Gam koe tciia óá si a máá: “Khóè seè, tcììa si koe si kgoaraèa,” témé. 13 A ba tshàua ba tòó cgae si, si gaa x'aè kaga tchoanàse a sa a Nqari ba dqo̱m̀.

14 Jesom ko Sabata di cáḿ ka kg'õèkagus gúùs domkam kò còrè-nquum dim tc'ãà-cookg'ai ba xgóà, a ba a khóè ne bìrí a máá: “6 cáḿa ne hàna khóèan ga tséé e, ke méé ne gaa cáḿan ka hàà naka nea hàà kg'õèkaguse, Sabata dim cáḿ ka tamase,” témé.

15 Me kò X'aigam Jeso ba xo̱a me a máá: “Gatu qãè khóèan khama ko ma kúrúse tuè, a gatu ka c'ẽem ga ba gáé cuiskaga Sabata dim cáḿ ka gam dis ghòè sa kana donghim igabaga xgàris koe kgoara hãa naka chùia úú me naka síí kg'áàkagu mea hãa tite? 16 Ka sa gáé ga ncẽes khóès Abrahamam ka cóáses, ncẽe kò ncẽeta noo kurian 18 séè a satanam ka qáéèa hãa sa, Sabata dim cáḿ ka táá kgoaraè ẽe kò qáé sia hãas gúùs koe?” tam méé.

17 Eẽm ko ncẽes gúù sa nxàe ka i kò Gam di ntcoe-kg'aoan saucgae, igabas kò wèés xg'aes ẽe sa wèé zi gúù zi cgáé zi ẽem kúrúa hãa zi qãè-tcaoa máá.

Mosetara dis hìis di cgùrian dis sere-sere sa

(Mt 13:31-32; Mk 4:30-32)

18 Me Jeso ba tẽène a máá: “Nqarim di x'aia nea nta ii? Dùús cgoa Ra gha nxárá xg'ae e? 19 Mosetaradis hìis dim cgùrim khama i ii, ncẽem kò khóè ba séè a gam dim xháràm koe xhárà ba. Me tso̱m a ba a hìi sa kúrú, i kò nqarikg'ai di tsa̱rán hàà gaashìis di nxã̱an koe nquuan kúrú,” témé.

Péré gãé-gãean dis sere-sere sa

(Mt 13:33)

20 Me gaicara tẽè a máá: “Dùús cgoa Ra gha Nqarim di x'aian nxárá xg'ae? 21 Péré gãé-gãean khama i ii, ncẽes ko dxàes khóè sa séè a káí péréan cgoa xg'ae-xg'ae e, i wèés pérés koe tséé, si gãe e,” tam méé.

Cg'árém nquu-kg'áḿ ba

(Mt 7:13-14, 21-23)

22 Eẽm kò Jeso ba Jerusalema koe qõò kam kò x'áé-dxoo xu hẽé naka x'áé-coa xu koe hẽéthẽé tcãà, a ba a ẽem ko ma qõò khama ma xgaa-xgaa. 23 C'ẽem khóè ba kò tẽè Me a máá: “X'aigaè, a cg'orò ne khóè ne cúí ne ko hàà kgoaraè?” témé.

Me bìrí ne a máá:
24 “Wèé qaria tsi ga tséékagu naka tsia xgam-xgam nquu-kg'áḿ koe tcãà. Bìrí tu ur ko a ko máá: káí nea gha tcãà ne gha sa tc'ẽe igaba ne gha tààè. 25 Eẽm ko nquu-kg'ao ba tẽe a ko nquu-kg'áḿ ba tcẽekg'am x'aè ka tu gha tchàa za hãa, a tu a gha tshoa-tshoa a nquu-kg'áḿ ba xg'áḿ-xg'am, a kg'aea mááse a máá: ‘X'aigaè, nquu-kg'áḿ ba xgobekg'ama máá ta a,’ témé, igabam gha xo̱a tu u a máá: ‘C'úù tua raa ke tu tíí koe tcg'oa, gatu cg'ãè kúrú-kg'ao tuè!’ témé. 26 Tu gha tshoa-tshoa a máá: ‘Tsáá cgoa ta kò ko tc'õó a ko kg'áà, tsi kò ko gatá di x'áéan koe ga thẽé xgaa-xgaa,’ témé. 27 Igabagam gha xo̱a a máá: ‘C'úù tua ra hãa, a guua tu hãa qgáì ga c'úùa, ke tu tíí koe tcg'oa, gatu wèé tu cg'ãè kúrú-kg'ao tuè,’ témé. 28 Abrahama ba hẽé, Isaka ba hẽé, naka Jakobe ba hẽé, naka wèé porofitian Nqarim di x'aian koe hàna hẽéthẽé tu kò ko bóò nes gha kg'ae sa hẽé nakas gãò xõ̱ó sa hẽéthẽé hãa, igabaga tu gha gatu tchàa za xaoa tcg'òóèa hãa. 29 Igaba ne gha khóè ne cáḿs ko tcg'oa xòè koe guu, ne c'ẽe ne cáḿs ko tcheè xòè koe guu, ne c'ẽe ne c'ẽe xòèan nqõóm di koe guu, a hàà x'aian Nqarim di koe ntcõó. 30 Igabaga méé tu q'ãa, c'ẽe ne ẽe kháóka kò hãa nea gha tc'ãà di ne ii, ne gha c'ẽe ne ẽe tc'ãà di kò ii ne kháóka di ne ii,” tam méé.

Jeso ba ko Jerusalema ba thõò-xama máá

(Mt 23:37-39)

31 Eẽm x'aèm ka xu kò c'ẽe xu Farasai xu Jeso ba hàà cgae, a bìrí Me a máá: “Ncẽem qgáì ba tcg'oara guu naka Tsia c'ẽe za qõò, Herote ba cg'õo Tsi kg'oana ke,” témé. 32 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Qõò naka síí ẽem círí ba bìrí naka máá: ‘Dxãwa tc'ẽea ner ko xhàiagu, a Ra a ko khóè ne ncẽem cáḿ ka hẽé naka q'uu dim cáḿ ka hẽéthẽé qãèkagu, a Ra a gha Tiri tsééan nqoana dim cáḿ ka xg'ara-xg'ara,’ témé. 33 Gatà i ii igaba méér dàòa te koe hãa ncẽem cáḿ ka hẽé, q'uu dim cáḿ ka hẽé, naka q'uu dim cáḿ qãá q'oo dim cáḿ ka hẽéthẽé e. Porofitim ga Jerusalema ka tchàa za cg'õoè sa qãè tama khama.

34 “Oo! Jerusalemaè, Jerusalemaè. Tsáá porofitian ko cg'õo tsi, a ẽe tsáá koe i kò tsééa óáèa hãa ne ko nxõ̱án cgoa xao o tsi. Nta noose ra kò tc'ẽea hãa, tsari cóá ner ga cúí koe xg'ae-xg'aea hãa sa, ẽes ko ma ghòrò sa tcgàmà sa dòm̀ q'oo koe ma gas di ghòrò-coan ma xg'ae-xg'ae khama. Igabaga tu ko tc'ẽe e tama. 35 Q'ãa méé tu, Nqari ba gha Gam dim nquu ba guua máá tu u sa. Bìrí tu ur ko, gaicara tu bóò Tea hãa tite a tu a gha nxãakg'aiga máá: ‘Eẽ ko X'aigam dim cg'õèm cgoa hàà ba ts'ee-ts'eekg'aièa hãa,’ témé,” tam méé.

Copyright information for `NHR