Luke 17

Chìbia ne

(Mt 18:6-7, 21-22; Mk 9:42)

Jeso ba kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Eẽ ko khóèan chìbian kúrúkagu gúùan méé i hãas gúù si i, igaba i gáé tsóágase ẽe ko gaa cg'ãè-kg'ooan kúrú ba cg'ãèa máána hãa! Gam ka i gha qãè e, gáí cgoa dis nxõ̱ás kaias kòo qg'áóa ba koe qáéa tòóè, me kaiam tshàam q'oo koe xaoa tcãàè ne, guuè naka ncẽe ne cg'áré ne ka c'ẽe ba chìbian kúrúkagu tamase. Ke méé tu kòresea hãa.

“Tsáá qõem kòo chìbian kúrú, ne méé tsi dqàè me, naka ẽem kòo chìbi bóòse ne qgóóa máá me.
Eẽm kòo cáḿ q'oo koe 7 q'oro chìbian kúrú cgae tsi, a ba a 7 q'oro ka̱bise a hàà cgae tsi, a hàà chìbi bóòse ne méé tsi qgóóa máá me,” tam méé.

Dtcòm̀a ne

Xu x'áè úú-kg'ao xu X'aigamJeso ba bìrí a máá: “Sixae di dtcòm̀an kaikagu,” témé.

Me X'aiga ba xo̱a xu a máá: “Dtcòm̀an xao kò úúa hãa, mosetara dis hìis dim tc'ubim khama noo o, ne xao ga ncẽes hìis kaias faia di sa bìrí a máá: ‘To̱bea si cgoa q'óè naka síí tshàam q'oo koe xháràse,’ témé, nes ga komsana xao o.

Qãàm di tsééa ne

“C'ẽedaokam gaxao ka c'ẽe ba xháràko máá me kana ghùuan ko kòrea máá mem qãà ba úúa, ne ba gha ẽem qãáka guua hãa ne bìrí a máá: ‘Qháé naka hàà ntcõón tsam tc'õó?’ témé. Kana ba cuiskaga bìrí me naka máá: ‘Dqòa di tc'õoan tsãàgua máá te, naka tsia ẽer hãa a ko tc'õó a ko kg'áà x'aè ka kg'ónòse naka qãà te, ẽer kòo xg'ara ne tsi gha tsáá igaba thẽé tc'õó a kg'áà ke,’ téméa hãa tite? Gam dim qãà ba ba gha qãè-tcaoa máá, ẽem kò bìrí me sam kúrúa hãa domka?Cuiskaga a! 10 Gaxao ka igaba i gha thẽé gatà ii: wèés gúùs ẽe xao kúrú si xao gha ka máàèa hãa sa xao kò kúrúa xg'ara ne xao gha máá: ‘Cg'ãa-cg'ana di xae qãà xae e, sixae ga kò kúrúa hãa tsééan cúí ga xae kúrúa hãa khama,’ témé,” tam Jeso ba méé.

10 xu khóè xu lepero dis tcìì sa kò tsàara hãa xu

11 Eẽm dàòm koe hãa a ko Jerusalema koe qõò, kam kò Jeso ba Samaria hẽé naka Galilea hẽéthẽé xg'aeku koe ko nqáé. 12 Eẽm ko c'ẽem x'áé-coam koe tcãà, ka xu kò 10 xu khóè xu lepero dis tcìì sa kò tsàara hãa xu xg'ae cgoa Me. A xu a kò nqúù ka téé 13 a q'au a máá: “Jesoè, X'aigaè, thõò-xama máá xae e!” témé. 14 Eẽm ko bóò xu kam kò bìrí xu a máá: “Qõò xao peresiti xu koe naka xu síí bóò xao o,” témé.

Eẽ xu ko qõò ka xu kò q'ano-q'anoè.
15 Eẽm ko gaxu ka c'ẽe ba bóòse a qãèkaguèa kam kò ka̱bise a q'aua Nqari ba dqo̱m̀. 16 Góḿankg'ai koem kò qám̀se Jesom nqàrè-kg'am koe, a ba a qãè-tcaoa máá Me. Ncẽem khóè ba kò Samaria dim khóè me e. 17 Me kò Jeso ba tẽèm cgoa xo̱a a máá: “10 xu khóè xu gáé kò qãèkaguè tama, xu c'ẽe xu 9 xu ndaa? 18 Dùús domka ba ncẽem khóèm tãá za guuam cúí ba hàà ko Nqari ba dqo̱m̀?” témé. 19 A ba a bìrí me a máá: “Tẽe naka tsia qõò, tsari dtcòm̀a nea kg'õèkagu tsia hãa ke,” témé.

Nqarim di x'aian di hàà-q'ooa ne

(Mt 24:23-28, 37-41)

20 Eẽ xu ko Farasai xu tẽè Me, n-cáḿa i ko Nqarim di x'aian hàà sa, kam ko xo̱a xu a máá: “Nqarim di x'aia nea qãèse ko bóòèkose hààs gúùs tama si i, 21 kana i cuiskaga khóèan máá: ‘Bóò, ncãa ga ia,’ kana: ‘Eẽ ga ia,’ téméa hãa tite, Nqarim di x'aia nea gatu xg'aeku koe hãa khama,” tam méé.

22 A ba a Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “X'aè ba ko hàà, hàà xao gha Khóèm dim Cóám di xu cáḿ xu ka c'ẽe ba bóòan xgónè ba, igaba xao cuiskaga bóò mea hãa tite. 23 Bìrí xao o ne gha a máá: ‘Eẽ síí hãa koe bóò!’ kana ‘Ncẽe koe bóò!’ témé, igaba táá qõò kana xùri ne guu. 24 Eẽm ko ma túú-tebe ba x'áà, a ko c'ẽem xòèm koe guu a síí c'ẽem xòèm koe nqarikg'aian x'áà-x'aa khama i gha ma Khóèm dim Cóám ka ii, Gam dim cáḿ ka. 25 Igaba méém kg'aia káí zi gúù zi koe xgàrase, naka baa ncẽes qhàòs ka bóòa xguìè.

26 “Ncẽe i kò Nowam di cáḿan ka ii khamaga i gha Khóèm dim Cóám di cáḿan ka ii. 27 Khóè ne kòo tc'õó, a kòo kg'áà, a kòo séèku, a kòo séèkuan bìríku, me nxãakg'aiga Nowam ko arakam koe tcãàm cáḿ ba síí hàà, me kò tshàa-dxoo ba hàà, a hàà wèé ne ne kaàkagu.

28 “Lotem di cáḿan cgoa i ko cúí ii, khóè ne kòo tc'õó, a kòo kg'áà, a kòo x'ámá, a kòo x'ámágu, a kòo xhárà, a kòo tshào. 29 Igabaga ẽem ko Lote ba Sodoma koe guu a qõòm cáḿ kam kòo c'ee ba hẽé naka dàokom nxúì ba hẽéthẽé nqarikg'ai koe guu a hàà wèéa ne ga kaàkagu.

30 “Ncẽeta cgáéga i gha ii, Khóèm dim Cóám ko hàà x'áísem cáḿ ka. 31 Gaam ẽe nquuan tco̱be koe hãa, i gam di gúùan nquuan q'oo koe hãa ba méém táá xõa naka síí séè e guu; gataga méém xháràn koe hãa ba táá ka̱bise guu. 32 Lotem dis khóè sa tc'ẽe-tc'ẽese. 33 Dìím wèém ẽe ko gam dis kg'õè sa qgóóa qari bas gha aaguse cgae, igaba dìím wèém ẽe koTíí domka gam dis kg'õès ka aaguse cgaeè ba gha qgóóa qari si. 34 Bìrí tu ur ko a ko máá: Eẽm ntcùúm ka i gha cám̀ khóèan cúím tcoàm koe x'óm̀a hãa, me gha cúí ba séèè, me cúí ba guuè. 35 Cám̀ khóè sara gha xg'ae a ko maberean táó, si gha c'ẽe sa séèè, si c'ẽe sa guuè,” tam méé. 36 
17:36C'ẽe zi tcgãya zi Gerika di zi ncẽe xùri ko kg'uian úúa:36 “Cám̀ khóèa nea gha xháràn koe hãa, me gha c'ẽe ba séèè, me gha c'ẽe ba guuè.”


37 Xu kòxgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè Me a máá: “Nda koe, X'aigaè?” témé. Me xo̱a xu a máá: “Eẽ x'óóa hãam tc'áróm hãa qgáì koe i gha kg'ãéan xg'ae,” témé.

Copyright information for `NHR