Luke 18

Dxàe-ntcõa sa hẽé naka bóòa-tcg'òó-kg'ao ba hẽéthẽé khara dis sere-sere sa

Jeso ba kòGam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu c'ẽes sere-seres ka bìrí, wèé x'aè ka méé xu còrè, naka táá xhõen-tcáó di sa, a ba a máá: “C'ẽem x'áé-dxoom koem kò bóòa-tcg'òó-kg'ao ba hãa, Nqari ba kò q'áò tama ba, a khóè ga tchõà úú cgoa tama. Si kò gataga dxàe-ntcõa sa ẽem x'áé-dxoom koe hãa, wèé x'aè ka kò ko hàà cgae me, a ko máá: ‘Tchànose bóòa tcg'òó naka tiri cg'õo-kg'aoan x'áí tchàno ra ii sa,’ témé sa. Me kògaam bóòa-tcg'òó-kg'ao ba x'aè ba xguì, igabam kò kháóka bìríse a máá: ‘Nqari bar q'áò tama, a ra a khóèan cgoa ga tchõà úú tama, igabas ko ncẽes dxàe-ntcõa sa xhõé-xhõe te domkar gha kg'uia máá si. Gatàr kò hẽé tama nes gha wèé x'aè ka qõòa máá te ka xhõe-xhõe te khama,’ témé,”tam Jeso ba méé.

Kam kò X'aiga ba máá: “Tchàno úú tamam xgàra-kg'aom ko méé sa kóḿ. Kháé ba gáé Nqari ba cuiskaga Gam di ne khóè ne ẽem nxárá tcg'òóa hãa ne tchànoan máàna hãa tite, ncẽe ko ntcùú ba hẽé naka koaba ba hẽéthẽé Gam koe kg'ae ne? Kana ba gha hùia ne ka nqúù tcáó ii? Bìrí tu ur ko a ko máá: qháésem gha tchànoan máà ne, témé. Gatà i ga ii igaba ba gha Khóèm dim Cóá ba ẽem kòo nqõómkg'ai koe hàà ne hàà ẽe dtcòm̀a hãa ne hòò?” témé.

Farasai ba hẽé naka mari xg'ae-xg'ae-kg'ao ba hẽéthẽé tsara dis sere-sere sa

Jeso ba kò gataga thẽé ncẽes sere-sere sa khóè ne ncẽe gane cúí ne tcomsea hãa, a c'ẽe khóèan ntcoea hãa ne bìrí, 10 a ba a máá: “Cám̀ khóè tsara kò còrè-nquum koe qõò a ko síí còrè, c'ẽe ba kò Farasai me e, me c'ẽe ba mari xg'ae-xg'ae-kg'ao me e.

11 “Farasai ba kò tẽe a còrèa mááse a máá: ‘Nqariè, qãè-tcaoar ko máá Tsi, c'ẽe ne khóè ne khamar ii tama khama, ts'ãà-kg'ao ne, cg'ãè cau ne, cg'árà-kg'ao ne, kana ncẽem mari xg'ae-xg'ae-kg'aom khamaga igaba, 12 a ra a ko cám̀ q'oro bekem ka tc'õoan carase, a ko wèéan ẽer ko hòò koe cúís tshàu-q'oos dian tcg'òó a máà,’ témé.

13 “Igabam kò mari xg'ae-xg'ae-kg'ao ba nqúù ka téé, a ba a táá nqarikg'ai koe ga ghùi-kg'ai, a dxùua ba xg'áḿ a máá: ‘Nqariè, tíí chìbi-kg'ao ra thõò-xama máá,’ témé.”

14 Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Bìrí tu ur ko, ncẽem khóè ba kò Nqarim cookg'ai koe tchàno iise bóòèa hãase x'áéa ba koe dìbi, c'ẽem oose; wèém khóèm ẽe ko kaikaguse ba gha cg'áré-cg'areè khama, igaba gaam ẽe ko cg'áré-cg'arese ba gha kaikaguè,” tam méé.

Jeso ba ko cóán ts'ee-ts'eekg'ai

(Mt 19:13-15; Mk 10:13-16)

15 C'ẽe ne khóè nea kòo cóán Gam koe óá, nxãasegam gha hàà tshàua ba tòó cgae e ka. Eẽ xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu ncẽe sa bóò, ka xu kò dqàè ne. 16 Igabam kò Jeso ba cóán Gam koe tciia óá a máá: “Cóán guu naka i Tíí koe hàà. Táá xgáè-kg'am m guu! Nqarim di x'aia nea gatà ii ne di i ke. 17 Tseegua ner ko bìrí tu u: Dìím wèém ẽe Nqarim di x'aian cóám ko ma séè e khama ma séè e tama ba cuiskaga gaan koe tcana hãa tite,” témé.

Qgùuam tc'ãà-cookg'ai ba

(Mt 19:16-30; Mk 10:17-31)

18 Me kò c'ẽem tc'ãà-cookg'ai ba Jeso ba tẽè a máá: “Qãè Tsi xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, dùú sa ra gha kúrú a chõò tamas kg'õè sa hòò?” témé. 19 Me Jeso ba máá: “Dùúska tsi ko ‘Qãè Tseè’ ta ma tcii Tea máá? Cúí khóè ga qãè tama igaba Nqarim cúí Me e ka. 20 X'áèan tsi q'ana: ‘Táá cg'áràn kúrú guu, táá cg'õo guu, táá ts'ãà guu, táá tshúù-ntcõan nxàe guu. Saò ba hẽé naka saò sa hẽéthẽé tcom,’ ta ko méé e,” témé. 21 Me xo̱a a máá: “Cg'áré-q'ooa te koe gar guu a ko ncẽe x'áèan wèé ga komsana,” témé. 22 Eẽm ko Jeso ba ncẽes gúù sa kóḿ kam kò bìrí me a máá: “Cúís gúùs qanega tsi tcàoa sancẽe si i: X'ámágu wèés gúùs ẽe tsi úúa hãa sa naka tsia ẽe dxàua hãa ne khóè ne marian sama, naka tsia nqarikg'ai koe x'aian úú, naka tsia hàà xùri Te,” témé. 23 Igaba ẽem ko ncẽe sa kóḿ kam kò kaisase tshúù-tcao, kaisase qguùam khóè me e kò ii khama.

24 Me kò Jeso ba bóò me, a máá: “Tsóágase i gáé qaria, ẽe káí mari a qguùa hãa ne gha Nqarim di x'aian koe tcãà sa. 25 Thamka a kameles gha dqààm tcgáí dim kòm̀ koe tcg'oa sa, qguùam khóèm gha Nqarim di x'aian koe tcãàn ka,” témé. 26 Ne kò ẽe ko kóḿ m ne tẽè a máá: “Kháé ba gha nxãaska dìí ba kgoaraè?” témé.

27 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Gúù zi ncẽe khóè ne ko tàà zia Nqari ba tàà tama,” témé. 28 Me Petere ba máá: “Bóò, sixaea x'áéa xae guu a ko xùri Tsi,” témé.

29 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Tseegua ner ko bìrí xao o: Khóèm ẽe Nqarim di x'aian domka x'áéa ba, kana gam dis khóè sa, kana qõea ba, kana gam ka xõòga ne, kana cóáa ba guua hãa ba káà me e, 30 ncẽe gha ncẽem x'aèm ka káían máàè tamase kg'ama tcg'oa ba, naka hààkos kg'õès chõò tamas koe hẽéthẽé e,” témé.

Jeso ba ko nqoana di sa Gam dis x'oos ka kg'ui

(Mt 20:17-19; Mk 10:32-34)

31 Jeso ba kò 12 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cúía séèa tcg'òó a bìrí xu a máá: “Bóò! Jerusalema koe xae ko qõò, si gha wèés gúùs ẽe porofiti xu ka Khóèm dim Cóám ka góáèa hãa sa tseegukaguè. 32 Tãá zi qhàò zi tshàu q'oo koem gha tcãàè, ne gha nco̱i Me, a cóè Me, a tcg'ae cgae Me, 33 a qoa Me, a cg'õo Me, Me gha nqoana dim cáḿ ka x'ooan koe tẽe,” témé.

34 Igaba xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu táá cúí gúù ga kóḿa q'ãa, ncẽe zi kg'ui zi ko nxàe sa kò gaxu koe chóm̀sea hãa khama, xu kò c'úùa hãa dùútsa gúùs kam ko kg'ui sa.

Jeso ba ko káà tcgáím dtcàrà-kg'ao ba qãèkagu

(Mt 20:29-34; Mk 10:46-52)

35 Eẽm ko Jeso ba Jeriko sao-xg'ae kam kò káà tcgáím khóè ba dàòm dxùukg'ai koe ntcõóa-ntcõe a ko dtcàrà. 36 Eẽm ko xg'ae sa kóḿ si ko nqáé kam ko tẽè, dùús ko kúrúse sa. 37 Ne bìrí me a máá: “Jesom Nasareta di ba ko nqáé,” témé. 38 Me q'au a máá: “Jesoè, Dafitem ka tsgõose-coa Tseè, thõò-xama máá te,” témé. 39 Ne kò khóè ne ẽe ko còoka hãa ne dqàè me a máá, nqoo méém, témé, igabam kò kaisase q'au a máá: “Dafitem ka tsgõose-coa Tseè, thõò-xama máá te,” témé.

40 Me kò Jeso ba téé, a ba a x'áèan tcg'òó, káà tcgáím khóèm gha Gam koe óágaè sa. Eẽm ko Gam koe cúù kam ko Jeso ba tẽè me a máá: 41 “Dùú sar gha kúrúa máá tsi sa tsi ko tc'ẽe?” témé, me máá: “X'aigaè, bóòr gha sar ko tc'ẽe,” ta ma xo̱a. 42 Me Jeso ba bìrí me a máá: “Xgobekg'amsen tcgáí, tsari dtcòm̀a nea qãèkagu tsia hãa ke,” témé. 43 Me kò kúúga bóò, a ba a xùri Me, a Nqari ba dqo̱m̀. Ne kò wèé ne khóè ne ncẽes gúù sa ne ko bóò ka Nqari ba dqo̱m̀.

Copyright information for `NHR