Luke 19

Jeso ba hẽé naka Sakaio ba hẽéthẽé e

Me kò Jeso ba Jeriko koe tcãà, a ba a ko nqáé. Gaa x'aè kagam kò c'ẽem khóèm Sakaio ta kò ma tciiè ba hãa; kaiam mari xg'ae-xg'ae-kg'ao me e kò ii, a ko gataga qguùa hãa. Bóò kg'oanam kò hãa Jeso ba dìí Me e sa, igabam kò kaisase xòm̀ me e khama táá bóò Me, khóè nea kò káí ne e khama. Kam ko còoka qàròa síí, a ba a síí faia dis hìi sa q'ábà, nxãasegam gha Jeso ba bóò ka, gaa xòè koe méém hàà nqáé khama.

Eẽm ko Jeso ba gaam qgáìm koe hàà kam ko ghùi-kg'ai a bìrí me a máá: “Sakaioè, qháése xõa, tsarim nquum koe méér ncẽem cáḿ ka hãas gúù si i ke,” témé. Me kò qháése xõa, a qãè-tcaoase Jeso ba qãèse hààkagu. Wèé ne khóè ne ko ncẽes gúù sa bóò ka ne ko kg'ui a máá: “Kaiam chìbi-kg'aom dim dàra-kg'ao bam kúrúa hãa,” témé. Igabam kò Sakaio ba tẽe a X'aiga ba bìrí a máá: “Bóò, X'aigaè; tiri zi gúù zi di c'ẽe xòèa ner ko dxàua ne khóè ne máà, a ncẽè c'ẽe khóèa ner kò kàaraa hãa ner gha gaan di zi gúù zi 4 q'oro suruta ka̱bi,” témé.

Me kò Jeso ba bìrí me a máá: “Ncẽem cáḿ ka i kgoarasean ncẽem nquum koe hãa, ncẽem khóèm igabam thẽé Abrahamam ka cóáse me e khama. 10 Khóèm dim Cóá ba hààraa, hààm gha ẽe aagusea hãa ne qaa a kgoara ka,” témé.

10 xu tséé-kg'ao xu dis sere-sere sa

(Mt 25:14-30)

11 Khóè ne hãa a ko ncẽe zi gúù zi komsana kam kò Jeso ba sere-seresncẽe sa bìrí ne. Jerusalema qàe koem kò hãa khama ne kò khóè ne tc'ẽea máá, Nqarim di x'aia nea gha kúúga x'áíse, ta tc'ẽea. 12 Gaa domkam kò máá: “C'ẽem khóèm x'aigan x'áé di ba kò nqúùm nqõóm koe qõò, síím gha x'aiga ba kúrúè, ax'aiga iise ka̱bise ka. 13 Qõòm ko cookg'ai koem kò 10 qãà xu gam di xu tcii, a wèém khóè ba qano dim marim gautan di ba máà, a bìrí xu a máá: ‘Tseekagu ncẽe maria ne naka i káí nakar nxãakg'aiga síí ka̱bise na hàà,’ témé.

14 “Igabaga ne kò gam nqõóm di ne khóè ne hòre mea hãa, khama ne kò khóèan tsééa tcg'òó i còò me a síí máá: ‘Ncẽem khóèm gha sita dim x'aiga ba ii sa ta tc'ẽe tama,’ témé. 15 Me kò gaam khóè ba síí x'aiga ba kúrúè a ba a x'áéan koe ka̱bise. Kam kò x'áèan tsééa tcg'òó, qãà xu ẽem kò marian máàna hãa xum gha tciia mááè di i, nxãasegam gha q'ãa, marian cgoa xu ma tsééa i ma càùsea hãa sa ka.

16 “Me kò kg'aika di ba tc'ãà a hàà, a hàà máá: ‘X'aigaè, tsarim mari ba 10 xu mari xu cgoa càùsea hãa,’ témé. 17 Me bìrí me a máá: ‘Qãèse tsi kúrúa, qãè tsi qãà tseè, cg'áré gúùan koe tsi tcom-tcomsa tsi qãà tsi i domkar gha 10 xu x'áé-dxoo xu máà tsi tsi tc'ãà-cookg'ai,’ témé.

18 “Me kò cám̀ di ba hàà a ba a máá: ‘X'aigaè, cúím marim ẽe tsi kò máà tea ba 5 mari xu cgoa càùsea hãa,’ témé. 19 Me bìrí me a máá: ‘Tsáá tsia gha 5 xu x'áé-dxoo xu tc'ãà-cookg'ai,’ témé.

20 “Me kò c'ẽem qãà ba hàà a máá: ‘X'aigaè, bóò, ncãa ga me e tsarim marim qano di ba; lapim koer kò tcáḿ a chóm̀a tòó mea, 21 xgóà tsi khóè tsi i khama, ra kò ko bèe tsi domka. Eẽ tsi tòó tama sa tsi ko séè, a tsi a ko xhárà tama tsia koe ga tcuù,’ témé. 22 Me kò bìrí me a máá: ‘Tsari kg'uian cgoar gha xgàra tsi, tsáá cg'ãè cau tsi qãà tsi. Q'ana tsi kò hãa xgóàr khóè ra a, a ko ẽer tòó tama sa séè, a ra a ko ẽer xhárà tama koe ga tcuù sa, 23 ka tsi kò kháé nxãaska dùús domka tiri marian síí marian ko tòóè qgáì koe tcãà tama? Nakar gha ẽer ko ka̱bise ka hàà càùsea i hãa koe séè e?’ témé. 24 Me kò nxãaska ẽe cúùse tẽe ne bìrí a máá: ‘Mari ba séè cgae me, naka ẽe 10 xu mari xu úúa hãa ba máà me,’ témé. 25 Ka ne ko bìrí me a máá: ‘X'aigaè, 10 xu mari xum nxãakamaga úúa!’ témé.

26 Me kò xo̱a ne a máá: ‘Bìrí tu ur ko, wèém khóèm ẽe úúa hãa ba gha káían máàè, igaba gaam ẽe cúí gúù ga úú tamam ka i gha ẽem úúa hãa gúù-coan ga séèè. 27 Igaba ncẽeska tiri ne cg'õo-kg'ao ne ẽe kò tc'ẽe tama gane dim x'aiga bar gha ii sa ne ncẽe koe óága, naka cookg'aia te koe cg'õo ne,’ tam méé.”

Jeso ba ko Jerusalema koe tcãà

(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Jn 12:12-19)

28 Jesom ko ncẽe zi gúù zi kg'uia xg'ara kam ko tc'ãà-cookg'ai xu, a Jerusalema koe qõò. 29 Eẽm ko Betefage hẽé naka Betania hẽéthẽé koe cúù, Olife ta ko ma tciièm xàbìm koe, kam kò Jeso ba cám̀ tsara xgaa-xgaase-kg'ao tsara tsééa tcg'òó a máá: 30 “Qõò tsao gatsao cgoa q'óá-kg'amkuam x'áém koe. Eẽ tsao ko gaa koe tcãà ne tsao gha donghi-coa ba bóò, me gaa koe qáésea tẽe, ncẽe cúí khóè ga qanega qábì tama ba. Kgoara naka Tíí koe óá me. 31 A ncẽè c'ẽe khóè kòo tẽè tsao o, dùúska tsao ko kgoara me sa ne méé tsao bìrí i naka máá: ‘X'aiga ba ko qaa me,’ témé,” tam méé.

32 Eẽ kò tsééèa hãa tsara kò qõò a síí ẽem kò ma bìrí tsara hãa khamaga ma sao-xg'ae me. 33 Eẽ tsara hãa a ko donghi-coa ba kgoara ka ne kò gam ka q'õòse ga ne tẽè tsara a, a máá: “Dùús domka tsao ko ẽem donghi-coa ba kgoara máá?” témé. 34 Tsara xo̱a a máá: “X'aiga ba ko qaa me,” témé. 35 A tsara a Jesom koe óá me, a gatsara di qgáían donghi-coam koe tcee, Me Jeso ba qábì. 36 Eẽm ko qábì a ko qõò ka ne kò khóè ne qgáía ne dàòm q'oo koe khárà.

37 Eẽm ko dàòm ko nqãaka xõam qgáìm koe cúù, Olife dim xàbìm koe kas ko wèés xg'aes xgaa-xgaase-kg'ao ne di sa qãè-tcaoase tshoa-tshoa a kaiam dòm̀ cgoa Nqari ba dqo̱m̀, are-aresa zi x'áí zi wèé zi ẽe ne bóòa hãa zi domka. 38 A ne a máá:

“Ts'ee-ts'eekg'aièa baa, X'aigam
ẽe ko X'aigamNqarim di cg'õèan cgoa hàà ba.
Tòókuan méé i nqarikg'ai koe hãa
naka i x'áàn kaisase tc'amaka hãa,”
témé.

39 Xu kò c'ẽe xu Farasai xu xg'aes koe kò hãa xu Jeso ba bìrí a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, Tsari ne xgaa-xgaase-kg'ao ne dqàè,” témé. 40 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Bìrí xao or ko: ncẽè nqoo ne kòo, ne zi gha nxõ̱á zi tshoa-tshoa a q'au,” témé.

41 Eẽm ko Jerusalema dim x'áé-dxoom koe cúù a ko bóò me, kam kò kg'ae-kg'ai me 42 a máá: “Tsóágaser gáé ko tc'ẽe, tòókuan ko óá zi gúù zi tsi gha ncẽe cáḿ ka q'ana hãa sa! Igaba zi ncẽeska tcgáí-q'ooa tsi koe chóm̀sea hãa. 43 Cáḿ ba gha hàà cgae tsi, tsari ne cg'õo-kg'ao ne gha xhàro ba kúrúa nxa̱ma-nxa̱ma tsi ba, a xg'aekua ne koe tcãà tsi, wèé xòèa tsi koe guu a. 44 Góḿankg'ai koe ne gha xàbùa qáú tsi, tsáá hẽé naka cóáa tsi hẽéthẽé e. A ne a tsáá koe cúís nxõ̱ás ga sa c'ẽes tc'amkg'ai koe guua hãa tite, táá tsi kò Nqarim ko hàà cgae tsim x'aè ba bóòa tcg'òó khama,” tam méé.

Jeso ba Jerusalema koe (19:45—21:38)

Jeso ba tempelem koe

(Mt 21:12-17; Mk 11:15-19; Jn 2:13-22)

45 Kam ko tempelem q'oo koe tcãà, a ba a ẽe ko x'ámágu ne tshoa-tshoa a tchàa za xhàia tcg'òó. 46 A ba a bìrí ne a máá: “Góásea i hãa a ko máá: ‘Tirim nquu ba gha còrèan dim nquu ba ii,’ téméè, igaba tu gatu ts'ãà-kg'ao ne di x'ãè-q'ooan kúrú mea,” tam méé.

47 Wèé cáḿ kam kòo Jeso ba tempelem koe xgaa-xgaa. Xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé, naka tc'ãà-cookg'ai-kg'ao xu khóè ne di xu hẽéthẽé cg'õo Me kg'oana. 48 Igaba xu kò cúím dàòm cg'õo cgoa Me xu gham ga ba hòò tama, wèé ne khóè nea kò Gam di kg'uian qarika komsana khama.

Copyright information for `NHR