Luke 2

Jeso ba ko ábàè

(Mt 1:18-25)

Eẽm x'aèm kam xg'aoRoma dim x'aigam Agusetosi ba x'áèan tcg'òó, wèém nqõómdi ne khóè ne gha nxáráè di i. Ncẽes nxárákus kg'áíka di sa xg'ao Kurinem kò Siria koe x'aiga ii x'aè ka kúrúse. Me kò wèém khóè ba nxãaska gam dim x'áé-dxoom koe síí góáse.

Me Josefa thẽé Nasareta dim x'áé-dxoom Galilea dim koe guu a síí Jutea dim x'áé-dxoom koe tcãà, Betelehema ta ko ma tciiè ba,x'aigam Dafitemábàèa koe, Dafitem dim qhàò me e kò ii khama. Gaa koem kò síí Marias cgoa góáse, ncẽem kò séèkuan tòóa máána hãa sa, si kò gataga qóḿ ii. Qanega khara Betelehema koe hãa kam kò cóá bas gha ábà dim x'aè ba hàà. Si kò qgáé-kg'ai dim cóám gas di ba ábà, a sa a qgáían cgoa tcáḿ Me, a dxòrom q'oo koe xòó Me, cg'áè-nquum koe i kò x'óm̀-q'ooan káà a khama.

Ghùu kòre-kg'ao xu hẽé naka moengele xu hẽéthẽé e

Xu kò c'ẽe xu ghùu kòre-kg'ao xu qãáka hãa a tééa q'uu a ko ghùu zi kòre. Me kúúga moengelem X'aigam di ba hàà qàea xu koe téé, me X'aigam dim x'áà ba x'áà-x'aa xu, xu kò kaisase q'áò. 10 Me kò moengele ba bìrí xu a máá: “Táá q'áò guu! Bóò, qãè tchõà ner ko óága máá xao o, ncẽe gha hàà wèé khóèan kaisa qãè-tcaoan máà a ke. 11 Ncẽem cáḿ ka tu Dafitem dim x'áé-dxoom koe Kgoara-kg'ao ba ábà mááèa - X'aigam Kreste ba! 12 Si gha ncẽes gúù sa gaxao koe x'áí sa ii: cóá-coam qgáían ka tcáḿ a dxòrom q'oo koe xòóèa ba xao gha hòò,” tam méé.

13 Si kò kúúga moengele xu dis xg'aes nqarikg'ai di sa qhúí a gaam moengelem cgoa hàna hãase Nqari ba dqo̱m̀, a máá:

14 “Dqo̱m̀kuan méé i kaisase tc'amaka hànam Nqarim koe hãa,
naka tòókuan hẽéthẽé e nqõómkg'ai koe,
khóè ne ẽem ncàm̀a hãa ne koe,”
témé.

15 Eẽ xu ko moengele xu guu xu a ko nqarikg'ai koe ka̱bise, ka xu kò kòre-kg'ao xu bìríku a máá: “Hààn xae Betelehema koe qõò naka síí ncẽes gúùs kúrúsea sa bóò, ncẽe X'aigamNqarim bìrí xaea hãa sa,” témé. 16 A xu a qháése xgoaba a qõò, a síí Maria khara Josefa khara hẽé naka Cóá-coa ba hẽéthẽé hòò, Me dxòrom q'oo koe xõe. 17 Eẽ xu ko kòre-kg'ao xu hòò ne ka xu kò ncãa i Cóám ka mééè sa bìrí khara a. 18 Ne kò wèé ne ẽe kòre-kg'ao xu ko bìrí ne sa ko kóḿ ne are. 19 Si Maria sa wèé zi gúù zi ncẽe zi tcáóa sa koe tòó, a sa a gazi ka kaisase tc'ẽe. 20 Xu ghùu kòre-kg'ao xu ka̱bise, a xu a Nqari ba dqo̱m̀ a koa Me, wèé zi gúù zi ẽe xu kò kóḿa zi ka hẽé naka ẽe xu kò bóòa zi ka hẽéthẽé e; ẽe xu kò ma bìríèa khama i kò ii.

21 8 cáḿan qãá q'oo koem kò Cóá ba q'ãe nqãa-qgai khòoè, a ba a Jeso ta ma tciiè, qóḿmè tamam hãa cookg'ai koem kò moengelem ka máàèa hãas cg'õè sa.

Jeso ba tempelem koe hàna

22 Eẽm ko x'aè ba hààJosefa khara Maria khara méé khara peresitim ka q'ano-q'anoè di ba, ncẽe Moshem di x'áèan kòo méé khama, ka khara kò Cóá ba Jerusalema koe úú, a síí X'aigamNqarim cookg'ai koe tòó Me. 23 Eẽ i kò ma X'aigamNqarim di x'áèan koe ma góásea khama, a ko máá: “Wèém cóám kg'áòm tc'ãà a ábàèa ba méém X'aigamNqarim di tsééan tòóa mááè,” téméè khama. 24 Gataga khara kò dàòa-mááku saX'aigam Nqari ba kúrúa máá, ẽem kò ma X'aigamNqari ba x'áèa khama a ko máá: “Cám̀ tcíbí sara kana cám̀ tcíbí-coa sara ga igaba,” témé.

25 Gaa x'aè kagam kò Jerusalema koe Simone ta ko ma tciièm khóè ba x'ãèa. Tchàno, a Nqari-tcáóa hãam khóè me e kò ii, Nqarim gha Iseraele ne qgài-qgai tcáó dim x'aè ba kò tééa máána hãa ba, me kò Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba gam koe hãa, 26 me kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka x'áíèa hãa, X'aigamNqarim dim Kreste bam bóò tamas cookg'ai koem x'óóa hãa tite sa. 27 Tcom-tcomsam Tc'ẽem kam kò tempelem koe óágaè. Khara kò Jesom ka xõò ga khara thẽé gakhara dim Cóám Jeso ba tempelem koe óá, hàà khara gha x'áèan ko méé sa kúrúa máá Me ka, 28 me kò Simone ba gaam Cóám Jeso ba séè a x'õàa ba koe tchàma a ba a Nqari ba dqo̱m̀, a máá:

29 “Tíí Q'õòè, ẽe Tsi ma bìrí tea khama
Tsi gha ncẽeska Tsarir qãà ra
tòókuan cgoa dàò ba xgobekg'ama máá.
30 Tiri tcgáía nea Tsari kgoarakuan bóòa hãa khama,
31 ncẽe Tsi wèé zi qhàò zi tcgáí q'oo koe kg'ónòa a,
32 tãá zi qhàò zi gha xgobekg'am tc'ẽem x'áà Me e gha ii,
a ba a gha Tsaris qhàòs Iseraele di sa x'áàkagu,”
tam méé.

33 Khara kò Cóám ka xõòga khara Simonem ko Cóám ka méé gúùan are. 34 Me kò Simone ba ts'ee-ts'eekg'ai ne, a ba a Marias Cóám ka xõò sa bìrí a máá: “Bóò, Nqari ba ncẽem Cóá ba qaara máásea, káí ne khóè nem gha kúrú ne cg'áé, a ba a gha káí ne khóè ne Iseraele koe tẽekagu ka. X'áí Me e gha ii ntcoeku cgoaè gha ba, 35 nxãasega zi gha káí ne khóè ne di zi tc'ẽe zi tcg'oa a x'áíse ka, me gha ntcàu ba qhàe tcáó si,” témé.

36 Si kò gataga Anna ta ko ma tciiès porofiti sa hànaa, Fanulem ka cóáse sa, Asere dis qhàòs di ba. Kaisases kò gàeasea hãa, ncẽe ko ẽes ko séèèa xg'ara ka 7 kurian gas dim khóèm cgoa x'ãèa hãa sa. 37 A sa a kò dxàe-ntcõa sa kúrú, a nxãakg'aiga síí 84 kuri, a kò wèé x'aè ka tempelem koe hàna, a ko ntcùú ba hẽé naka koaba ba hẽéthẽé Nqari ba dqo̱m̀, tc'õoan carasean hẽé naka còrèan hẽéthẽé cgoa. 38 Gaam x'aèm ẽem kagas kò hàà cgae ne, a hàà Nqari ba qãè-tcaoa máá, a sa a wèéa ne ẽe kò Nqarim gha Jerusalema ba kgoara sa qãà hãa ne Cóám ka kg'ui cgoa.

39 Eẽ khara ko wèé zi gúù zi X'aigamNqarim kò x'áèa hãa zi kúrúa xg'ara ka khara ko Galilea koe ka̱bise, gakhara dim x'áé-dxoom Nasaretam koe. 40 Eẽm ko Cóá ba kai kam kò qari, a tc'ẽega, i Nqarim di cgóm̀kuan Gam cgoa hãa.

12 kuri qãá q'oo koem ko Jeso ba tempelem koe ka̱bise

41 Wèém kurim q'oo koe khara kò koJesom ka xõò ga khara Jerusalema koe qõò, Paseka dis kõ̱ès koe. 42 EẽmJeso ba 12 kurian úúa ka ne kò gaicara qõò a gaas kõ̱ès koe síí, khóè ne kò ko wèé x'aè ka hẽé khama.

43 Eẽs ko kõ̱è sa xg'ara ka khara kò x'áéa khara koe ka̱bise, igabam kò Jeso ba Jerusalema koe qaù, khara kò Gam ka xõò ga khara ncẽes gúù sa c'úùa. 44 Khóè ne xg'aeku koem kò hàna, ta khara kò tc'ẽea, khama khara kò tc'ãà dim cáḿ ba qõò, a khara a gakhara di qhàòan hẽé naka khóè ne ẽe khara kò q'ana ne hẽéthẽé koe qaa Me.

45 Táá khara kò hòò Me khama khara kò Jerusalema koe ka̱bise a síí qaa Me.

46 Nqoana cáḿan qãá q'oo koe khara kò tempelem q'oo koe hòò Me, Me xgaa-xgaa-kg'ao xu xg'aeku koe ntcõe, a ntcõó a ko komsana xu, a ko tẽè-kg'áḿ zi tẽè xu. 47 Xu kò wèé xu ẽe kò kóḿ Me xu Gam di kóḿa q'ãan hẽé naka xo̱a-kg'áḿa ba ka hẽéthẽé arekaguè. 48 Gam ka xõòga khara ko bóò Me ka khara kò kaisase are, si Gam ka xõò sa máá: “Tiri Tsi Cóá Tseè, dùús domka Tsi kò ncẽeta hẽéa máá? Bóò, saò ba hẽé naka tíí hẽéthẽé khama ncãa ko thõò-tcaoase qaa Tsi,” témé. 49 Me xo̱a khara a, a máá: “Dùús domka khaoa kò ko qaa Te? C'úùa khaoa kò hãa, Abom Tirim Xõòm di zi gúù zi koe méér ga hãa sa?” témé. 50 Khara kò dùú sam ko méé sa táá koma q'ãa.

51 Me Nasareta koe ka̱bise cgoa khara a, komsana khara am kò ko. Si kò Gam ka xõò sa ncẽes gúù sa tcáóa sa q'oo koe tòó. 52 I ko Jesom di tc'ẽean hẽé naka qaria ba hẽéthẽé kai a càùse, i kò Nqari ba hẽé naka khóè ne hẽéthẽé di tòókuan càùse cgae Me.

Copyright information for `NHR