Luke 20

Jesom di qarian ka i ko tẽèè

(Mt 21:23-27; Mk 11:27-33)

C'ẽe cáḿ kam kò Jeso ba tempelem koe hàna a ko xgaa-xgaa, a ko qãè tchõàn chóà máá ne, ka xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé nakakhóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé hàà cgae Me. A xu a bìrí Me a máá: “Bìrí xae e, dùútsa qari cgoa Tsi ko ncẽe zi gúù zi kúrú sa, kana dìí na ncẽe qarian máà Tsia hãa ncẽe zi gúù zi kúrú di i sa?” témé.

Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tíí igabar gha tẽè xao o. Ke bìrí Te, Johanem dis tcguù-tcguuku sa kò nqarikg'ai koe guua kana khóèan koea?” témé.

Ka xu ko tshoa-tshoa a chóà mááku a máá: “‘Nqarikg'ai koe e,’ ta xae kòo méé nem gha máá: ‘Dùúska xao kháé nxãaska dtcòm̀ me tama?’ témé. Igaba xae kò ko máá: ‘Khóèan koe e,’ témé ne ne gha wèé ne khóè ne nxõ̱án cgoa xg'áḿa cg'õo xae e, Johane ba kò porofiti me e sa ne kò tcoma hãa khama,” ta xu méé. Ka xu ko xo̱a a máá: “C'úùa xae hãa nda koe i guua sa,” témé.

Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Tíí igabar nxãaska bìrí xao o tite, dùútsa qaris cgoar ko ncẽe zi gúù zi kúrú sa,” témé.

Xhárà-kg'ao xu dis sere-sere sa

(Mt 21:33-46; Mk 12:1-12)

Me kò tshoa-tshoa a ncẽes sere-sere sa khóè ne bìrí a máá: “C'ẽem khóè ba kò kg'om xhárà ba xháràa, a ba a c'ẽe xu xhárà-kg'ao xu cgóbè me, a c'ẽem nqõóm koe qõò.

10 “Eẽm ko x'aè ba hàà kam kò xhárà-kg'ao xu koe qãà ba tsééa úú, nxãasega xu gha kg'om xháràm di tc'õoan c'ẽe máà me ka. Igaba xu kò xhárà-kg'ao xu xg'áḿ me, a káà gúùse tsééa ka̱bi me.

11 “Me gaia c'ẽem qãà ba tsééa úú cgae xu, xu síí xg'áḿ me, a sau-saugase qgóó me, a xu a káà gúùse tsééa ka̱bi me.

12 “Kam ko nqoana dim qãà ba tsééa úú. Xu nxãa ba thõò-thõo, a xu a tchàa za xaoa tcg'òó me.

13 “Kam kò kg'om xháràm ka q'õòse ba máá: ‘Dùú sa ra gha kúrú? Tirim cóám ncàm̀a ra hãa bar gha tsééa úú, c'ẽedaoka xu gha tcom me khama,’ témé. 14 Igaba ẽe xu ko xhárà-kg'ao xu bóò me ka xu ko bìríku a máá: ‘Ncẽe ba xháràm ka q'õòsem ka cóáse me e! Ke hààn xae cg'õo me, naka zi gha nxãasega gúù zi sixae di ii,’ témé. 15 Xu kò kg'om xháràm ka tchàa koe xaoa tcg'òó me, a cg'õo me.

“Kháé ba gha nxãaska xháràm ka q'õòse ba dùú sa kúrú xu?
16 Hààm gha a ba a ẽe xu khóè xu cg'õo, a ba a kg'om xhárà ba c'ẽe xu xhárà-kg'ao xu máà,” tam Jeso ba méé.

Khóè ne ko ncẽes gúù sa kóḿ, ka ne kò máá: “Táá méés ncẽes gúù sa kúrúse guu!” témé.

17 Igabam kò Jeso ba bóò ne a máá: “Kháé nxãaska ncẽeNqarim dis Tcgãyas koe góásea hãa sa ko dùú sa nxàe, ncẽe ko máá:

‘Nxõ̱ás ncẽe tshào-kg'ao xu ka bóòa xguìèa hãa sa
ncẽeska ka̱bise a cgáés nxõ̱á sa kúrúa hãa,’
témé sa?
18 Wèém khóèm ẽe gha gaas nxõ̱ás koe cg'áé ba gha khoana tòm̀-tomse, igaba ẽes kòo c'ẽe khóèan koe cg'áé nes gha tòm̀-tom m,” tam Jeso ba méé.

Marian surutan dis tẽè sa

(Mt 22:15-22; Mk 12:13-17)

19 Xu kò x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka kaia xu peresiti xu hẽéthẽé xu gaa x'aè kaga Jeso ba qáé kg'oana, ẽes sere-seres kam kòo gaxua nxàe xu sa xu kò q'ana hãa khama, igabaga xu kò ko khóè ne bèe. 20 A kòo dàòan qaa, qgóó cgoa Me xu gha a, a xu a kò khóè xu dtcòm̀-kg'aoan khama ko ma qgóóse xu Gam koe tsééa úú, síí xu gha Jeso ba ẽem kg'uia hãa kg'uian cgoa qgóó ka, nxãasega xu gha x'áé-dxoom dim kaiam koe séè a úú Me ka. 21 Xu Jeso ba tẽè a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, q'ana xae hãa, tseeguse Tsi ko xgaa-xgaa a ko tseegu sa kg'ui sa, a Tsi a khóèan tãákase qgóó tama, igabaga Tsi ko tseeguse Nqarim dim dàò ba xgaa-xgaa. 22 Bìrí xae e,Roma ne dim x'aigam Kaesara ba méé xae suruta saa, kana méé xae táá suruta me?” ta xu ma tẽè Me.

23 Me Jeso ba gaxu dis kàa sa bóòa q'ana hãase bìrí xu a máá: 24 “X'aigam ko suruta cgoaèm qano mari ba x'áí Te. Dìín dis tcúú sa ncẽe sa, naka gatàa dìín di cg'õèa ncẽe e?” témé. Xu máá: “Kaesaram di si i,” témé.

25 Me bìrí xu a máá: “Nxãaska xao ẽe Kaesaram di ii sa Kaesara ba máà, naka ẽe Nqarim di ii sa Nqari ba máà,” témé. 26 Xu kò khóè ne cookg'ai koe xu gha ma ẽem ko méé gúùan ka qgóóa ba ka tààè, igaba xu kò Gam di xo̱an ka arekaguè a nqoo.

X'ooan koe tẽean dis tẽè sa

(Mt 22:23-33; Mk 12:18-27)

27 C'ẽe ne Saduke ne, khóèan x'ooan koe tẽe tamas koe dtcòm̀a hãa, nea ko Jesom koe hàà, a hàà tẽè Me a máá: 28 “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, Moshe ba ko x'áèan ncẽe góá máá ta a a ko máá: ẽem ko khóè ba káà cóáse dxàese sa guu a x'óó, ne méém ẽem khóèm ka qõese ba gaas dxàe-ntcõa sa séè naka káímkhoem ẽe x'óóa hãa ba cóán ábà máá. 29 Nxãaska xu kò 7 xu khóè qõeku xu hãa. Kaia ba kò séèa hãa a ba a cóá úú tamase x'óó. 30 Me cám̀ di ba gaas khóè sa séè, a x'óó thẽé, 31 me nqoana di ba séè si, xu kò wèéa xu ga cúí ta ga ma táá cóán ábà, a xu a x'óó. 32 Si ko thẽé khóès ga sa x'óó. 33 Ka sa gha nxãaska x'ooan koe ne ko tẽe ne ndakam di sa ii? Wèéa xu 7 xu kò séè sia hãa ka.

34 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Khóè xu ncẽem x'aèm di xua ko séè, a séèkuan máàèa. 35 Igaba khóè ne ncẽe hààkom x'aèm koe gha kg'õè ne hẽé, naka x'ooan koe gha tẽe ne hẽéthẽéa séèku tite, a séèkuan koe tcãà tite. 36 Gaicara ne x'óó tite khama, moengelean cgoa ne cúíta noo, a ne a Nqarim di ne cóá ne e khama, a x'ooan koe tẽea ne cóá ne e khama. 37 Igaba x'óóan koe i ko khóèan ghùiè sam kò Moshem ga ba x'áía hãa, ẽem kò c'eean dis xg'aekus koe X'AIGAM Nqarim Abrahamam di ba hẽé, naka Isakam di ba hẽé, naka Jakobem di ba hẽéthẽé tcii me koe. 38 Eẽ x'óóa hãa ne dim Nqarim tama Me e, igabam ẽe kg'õèa hãa ne di Me e, wèéa ne ga ko Gam koe kg'õè khama,” tam méé.

39 Xu kò c'ẽe xu x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu xo̱a a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, qãèse Tsi xo̱ara hãa,” témé. 40 Khóè nea kò bèe, c'ẽe tẽè ga ne gha tẽè Me sa khama.

Krestem dìín dim Tsgõo-coam ii dis tẽè sa

(Mt 22:41-46; Mk 12:35-37)

41 Me Jeso ba tẽè ne a máá: “Dùúska ne ko khóè ne máá, Kreste ba Dafitem dim Tsgõose-coa Me e, témé? 42 Dafite ba ko Pesalema zi dis Tcgãyas koe bìrí me a máá:

‘X'aiga ba ko Tirim X'aiga ba bìrí a máá:
‘Kg'áò xòèa Te za ntcõó,
43 nakar nxãakg'aiga síí Tsari cg'õo-kg'aoan kúrú
naka i nqàrè-kg'ama Tsi koe ntcõó,’
témé.’
44 Dafite ba ko X'aiga ta ma tcii Me, ka ba kháé nxãaska ntama ma Gam dim tsgõose-coa ba ii?” tam ma tẽè ne.

Jeso ba ko khóè ne x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu koe dqàè

(Mt 23:1-36; Mk 12:38-40)

45 Wèé ne khóè ne ko komsana Me koem ko Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: 46 “X'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu koe méé xao q'õésea hãa, ncẽe ko qáò qgáí-dxooan hã̱a a caatean ncàm̀aa hãa xu, a x'ámágu di zi qgáì zi koe tsgám̀kuan hẽé naka kaia zi ntcõó-q'oo zi còrè-nquu xu koe hàna zi ncàm̀a hãa xu, naka cgáé zi ntcõó-q'oo zi hẽéthẽé e kõ̱èan di qgáìan koe. 47 Ncẽe ko dxàe-ntcõa zi di nquuan kaàkagu xu, a ko qáòse còrèan ka x'áíse tu u xu. Gaxu di xgàraè-q'ooa ne gha kaisase cg'ãè ii,” tam méé.

Copyright information for `NHR