Luke 21

Dxàe-ntcõas ko tcg'òó aba ne

(Mk 12:41-44)

Jeso ba kò ghùi-kg'ai a tempelem koe qguùa ne khóè ne bóò ne ko aban dis gàbas koe aban tòó. Kam kò kaisase dxàua hãas dxàe-ntcõa sa bóò si hàà cám̀ qano mari tsara tòó. Kam ko máá: “Tseegua ner ko bìrí tu u: Ncẽes dxàe-ntcõas dxàua hãa sa wèé ne khóè ne nqáéa hãase marian tcana. Wèé ne khóè nea kò gane di qguùan koe guu a gane di aban tcg'òó, igabas kò gaa sa gas di dxàuan koe guu a wèéan ẽes úúa hãa ga tcg'òó khama,” tam méé.

Jeso ba ko tempele ba gha ko̱beès gúùs ka kg'ui

(Mt 24:1-2; Mk 13:1-2)

Eẽ xu c'ẽe xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hãa a ko tempelem ka kg'ui, a ko me ma t'õè nxõ̱án ka hẽé naka khóè ne koe guua hãa zi aba zi, Nqari ba ne tcg'òóa máána hãa zi ka hẽéthẽé ma t'õè-t'õeèa hãa sa nxàe, kam ko Jeso ba máá: “Gúù zi ncẽe tu ko ncẽe koe bóò zi ka: x'aè ba gha hàà, cúís nxõ̱ás ga sa c'ẽes tc'amkg'ai koe guuèa hãa tite ba, wèéa zi ga gha xòóa qàrìè,” témé.

Are-aresa zi gúù zi

(Mt 24:3-14; Mk 13:3-13)

Xuxgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, n-cáḿa zia gha ncẽe zi gúù zi kúrúse? Si gha thẽé x'áís gúù zi ncẽe zi ko hàà kúrúse di sa nta ii?” témé.

Me xo̱a a máá: “Q'õésea méé tu hãa, naka tua táá ho̱àkaguè guu, káí ne gha Tíí cg'õè cgoa hàà ke, a gha khóè ne bìrí a máá: ‘Tíí ra Krester ga ra a,’ témé, a ne a gha máá: ‘X'aèa nea cúù u,’ témé, igaba méé tu táá komsana ne guu. Igaba ẽe tu kò ko ncõoan hẽé naka kóḿku taman hẽéthẽé ko kóḿ ne méé tu táá q'ae guu. Ncẽe zi gúù zi méé zi kg'aika kúrúses gúù si i ke, igaba i chõò-q'ooan kúúga hàà tite,” tam méé.

10 Me gaicara bìrí xu a máá: “Nqõóm di zi qhàò zi gha c'ẽe zi qhàò zi cgoa x'ãàku, i gha x'aian x'aian cgoa x'ãàku. 11 Kaisasem gha nqõó ba cgùru, i gha kaisa xàbàn hẽé naka tcììan hẽéthẽé káí xu nqõó xu koe hãa, q'áò-q'áòsa zi gúù zi hẽé naka kaia zi x'áí zi are-aresa zi hẽéthẽéa gha nqarikg'ai koe guu a kúrúse.

12 “Igaba ncẽe zi gúù zi wèé zi cookg'ai koe, ne gha tshàua ne cgoa qgóó tu u, a gha xgàra tu u, a gha còrè-nquuan koe úú tu u qhàìan koe, a ne a gha qáé-nquuan koe tcãà tu u, tu gha x'aigan hẽé, naka tc'ãà-cookg'ai xu koe hẽéthẽé úúè, i gha wèéan ncẽe ga Tiri cg'õèan domka kúrúse. 13 Ncẽe ba gha x'aè ba ii ncẽe gatu gha Nqarim di kg'uian nxàea tseegukagu di ba. 14 Igaba méé tu x'aèan cookg'ai koe ga tc'ẽea ka̱bi naka gha nxãasega táá káíse tc'ẽe-tc'ẽese guu nta tu gha ma xo̱ara mááse sa. 15 Kg'uian hẽé naka tc'ẽean hẽéthẽér gha máà tu u khama, i gha wèé cg'õo-kg'aoan gatu di táá qarian hòò a xguì kana ntcoe tu u. 16 Gatu di ne khóè ne, ncẽe gatu di qõe ii ne hẽé, naka gatu di ne qhàò ne hẽé, naka gatu di ne tcárà ne hẽéthẽéa gha qáé tu u, a gha gatu ka c'ẽea tu x'ooan koe tcãà. 17 Tu gha Tiri cg'õèan domka wèé khóèan ka hòreè. 18 Igabam cúím c'õòm tcúúa tu dim ga ba kaà tite. 19 Gatu di qarika tééan ka tu gha kg'õèan hòò.

Jerusalema ba gha kaàkaguè

(Mt 24:15-21; Mk 13:14-19)

20 “Eẽ tu kòo Jerusalema ba bóò, me ncõo-kg'aoan ka nxa̱ma-nxa̱maèa, ne méé tu q'ãa, gam di x'aèan kaàkaguèm koa cúù u sa. 21 Ke méé ne ẽe Jutea koe hàna ne xàbìan koe qgóéa síí, naka ne ẽe Jerusalema koe hàna ne tcg'oa naka nea táá hẽé naka ne ẽe x'áé-coa xu koe hàna ne Jerusalemam koe tcãà guu. 22 Ncẽe ba gha xgàrakus dim x'aè me e, wèés gúùs ẽeNqarim di zi Tcgãya zi koe góásea hãas gha tseegukaguè ba. 23 Haò, cg'ãè i gha ii, ẽe zi cáḿ zi ka ẽe ncãà zi koe cóán úúa zi khóè zi ka hẽé naka ẽe gha ko comkagu zi ka hẽéthẽé e. Kaias thõò-tcao sa hẽé nakaNqarim di xgóàn hẽéthẽéa gha ncẽe ne khóè ne koe nqõómkg'ai koe hãa. 24 Ntcàum cgoa ne gha cg'õoè, a ne a gha qáé-nquuan di ne khóè ne iise séèè, a wèé zi qhàò zi koe úúè, Jerusalema ba gha tãá zi qhàò zi ka náà c'ãa-c'anaè, i gha nxãakg'aiga síí x'aèan tãá zi qhàò zi di xg'ara.

Khóèm dim Cóám di hàà-q'ooa ne

(Mt 24:29-31; Mk 13:24-27)

25 “X'áí zi tãá zia gha cáḿs koe hẽé naka nxoem koe hẽé, naka tco̱nòan koe hẽéthẽé kúrúse. Zi gha kaiam tshàam di ts'oo-q'ooan hẽé naka qhonèan hẽéthẽé ka nqõómkg'ai di zi qhàò zi qóḿ ba hẽé naka arean hẽéthẽé ka tcãà cgaeè. 26 Khóè nea gha q'aean hẽé naka tc'ẽea ne ko máá zi gúù zi ka hẽéthẽé x'óóa qae, nqõómkg'ai koe ko hàà kúrúse zi gúù zi domka, nqarikg'aian di qaria ne gha ko hàà ntcãa-ntcãaè khama. 27 Eẽm x'aèm ka ne gha Khóèm dim Cóá ba bóò Me túú-c'õòs q'oo koe guu a ko qarian hẽé naka kaia x'áàn hẽéthẽé cgoa hàà. 28 Ncẽe zi gúù zi ko hàà tshoa-tshoa a ko kúrúse ne, tẽea-téé naka ghùi-kg'ai, gatu di kgoarasea nea cúù u ke,” tam méé.

Faia dis hìis di xgaa-xgaakua ne

(Mt 24:32-35; Mk 13:28-31)

29 Me kò Jeso ba ncẽes sere-sere sa bìrí xu a máá: “Faia dis hìi sa hẽé naka c'ẽe zi hìi zi wèé zi hẽéthẽé bóò. 30 Eẽ i ko gazi di to̱aran tso̱m, ne tu ko bóòa mááse a q'ãa qhóóa ne tcana hãa sa. 31 Gataga ẽe xao kòo ncẽe zi gúù zi bóò zi ko kúrúse ne xao q'ana hãa, Nqarim di x'aia ne cúù u sa.

32 “Tseegukar ko bìrí tu u a ko máá: Ncẽes qhàò sa kaà tite, i gha nxãakg'aiga síí ncẽe gúùan wèé ga kúrúse. 33 Nqarikg'aian hẽé naka nqõókg'aian hẽéthẽéa gha chõò, igaba i Tiri kg'uian chõò tite.

Q'õése sa ko qaase

34 “Q'õése méé tu, naka i tcáóa tu táá ka̱rean nqõóm di ka tààè guu, kana qgarìan nqàre ka igaba, kana kg'õèan di zi tc'ẽe-tc'ẽese-kg'áḿ zi ka igaba, tcom tama tu hãa koem gha ẽem cáḿ ba hàà cgae tu u ke, 35 a gha wèé ne khóè ne, ncẽe wèém nqõómkg'ai koe x'ãèa hãa ne koe ntcóm̀mèa ne hãa khama ma hàà cgae. 36 Wèé x'aè ka méé tu kókòa hãa, naka tua còrèa mááse, naka tua gha nxãasega qarian úúa hãa wèé gúùan ẽe gha ko hàà kúrúse koe tu gha nxana mááse di i, naka tua gha nxãasega Khóèm dim Cóám cookg'ai koe hàà téé,” tam méé.

37 Wèém koaba bam kòo Jeso ba tempelem koe xgaa-xgaa, a kòo wèé dqòa ka Olife dim xàbìm koe síí hãa. 38 I kòo wèé khóèan ntcùúkg'ai cgoa tempelem koe hàà cgae Me, a hàà komsana Me.

Copyright information for `NHR