Luke 22

Jesom di xgàrasean hẽé naka Gam dis x'oo sa hẽé naka Gam dis x'ooan koe tẽe sa hẽéthẽé e (22—24)

Jeso ba ko cg'õoèm gha dis kàa sa kúrúa mááè

(Mt 26:1-5; Mk 14:1-2; Jn 11:45-53)

Paseka ta ko ma tciièm x'aèm, péré gãé-gãe úú tamas pérés dis kõ̱ès di ba kò cúù me e, xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé xu kàan qaa, xu ga ma cg'õo Me di i, khóè ne xu kòo q'áò khama.

Jutase ba ko dtcòm̀, Jeso bam gha khóè ne tshàu q'oo koe tcãà sa

(Mt 26:14-16; Mk 14:10-11)

Kam ko nxãaska satana ba Jutase Isekariote ta ko ma tciièm, 12 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽem koe tcãà. Me Jutase ba tẽe a ba a síí kaia xu peresiti xu hẽé naka, tempele ba ko kòre xu x'aiga xu hẽéthẽé cgoa chóà xg'ae, Jeso bam ga ntama ma tshàu q'ooa xu koe tcãàs ka. Xu kò qãè-tcao a xu a marin xu gha máà me sa dtcòm̀ku. Me kò Jutase gaxu cgoa dtcòm̀ku, a ba a tshoa-tshoa a qãèm x'aè ba qaa, khóè ne c'úùasem gha Jeso ba gaxu tshàu q'oo koe tcãà di ba.

Jeso ba ko Pasekan kg'ónòsea máá

(Mt 26:17-25; Mk 14:12-21; Jn 13:21-30)

Me kò péré gãé-gãe úú tamas pérés di kõ̱èan dim cáḿ ba hàà, Paseka dim ghùu-coam ko cg'õoèm x'aè ba. Me nxãaska Jeso ba Petere ba hẽé naka Johane ba hẽéthẽé tsara tsééa úú ncẽe x'áè-kg'áḿan cgoa a máá: “Qõò naka síí Paseka di tc'õoan kg'ónòa máá xae e naka xae nxãasega tc'õó,” témé. Tsara tẽè Me a máá: “Nda koe xae gha kg'ónòa máá Tsi i sa Tsi ko tc'ẽe?” témé. 10 Me xo̱a tsara a, a máá: “Bóò, ẽe tsao ko x'áé-dxoom koe tcãà ne tsao gha c'ẽem khóèm tshàa gàba ba qgóóa hãam cgoa xg'ae. Xùri me tsao naka ẽem ko tcãàm nquum koe síí tcãà. 11 Naka nquum ka q'õòse ba bìrí naka máá: ‘Xgaa-xgaa-kg'ao ba ko máá, cg'áè-nquum Tiri xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoar gha hàà Paseka di tc'õoan tc'õó ba nda hãa?’ témé. 12 Nakam gha tc'amaka hãam nquum kaia, a wèé zi gúù zi tc'ẽese ko zi úúa hãam, nxãakamaga kg'ónòa xg'araèa ba x'áí tsao o, tsao gha gaa koe hãas wèé sa kg'ónò,” tam méé.

13 Tsara kò qõò, a síí ẽem kò ma bìrí tsara a hãa khamaga ma sao-xg'ae i ii, tsara kò Pasekan kg'ónòa máá Me.

X'aigam dis tc'õos dqòa di sa

(Mt 26:26-30; Mk 14:22-26; 1Ko 11:23-25)

14 Eẽm ko x'aè ba hàà kam kò Jeso ba x'áè úú-kg'ao xu cgoa qa̱òa. 15 A ba a bìrí xu a máá: “Kaisaser kò tc'ẽea hãa, ncẽes Pasekas di tc'õoa ner gha gaxao cgoa tc'õó sa, qanega Ra xgàraè tamas cookg'ai koe. 16 Bìrí xao or ko, cuiskaga Ra tc'õó si tite, si gha nxãakg'aiga síí ẽes tc'õos ko nxàe sa Nqarim di x'aian koe tseegukaguè,” tam méé.

17 A ba a kubi ba séè a Nqari ba qãè-tcao máá, a ba a máá: “Séè xao naka xaoa kg'áà. 18 Bìrí xao or ko, Nqarim di x'aian hàà tamas cookg'ai koer cuiskaga kg'om dis hìis di gõéan ncẽe kg'áà hãa tite,” témé.

19 Kam ko péré qàmà sa séè, a ba a Nqari ba qãè-tcaoa máá, a khõá q'aa si, a máà xu si, a ba a máá: “Ncẽea cgàaa Te ga a, gatu ko máàè e. Ncẽes gúù sa tu kúrú naka tc'ẽe-tc'ẽese Te,” témé.

20 Gaam dàòm cúím kam kò tc'õoan qãá q'oo koe kubi sa máà xu, a máá: “Ncẽes kubi sa Nqarim dis qáé-xg'aes ka̱ba si i, c'áòa Te koe, ncẽe gatu ntcã̱água mááèa hãa a.

21 “Igaba méé xao q'ãa, gaam ẽe ko khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Te ba ncẽe koe Tíí cgoa ntcõóa-ntcõe sa. 22 Eẽ i ma Khóèm dim Cóám ka mééèa hãa khamaga i gha ii, igaba haò, cg'ãè i gha ii ẽe ko khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Mem ka,” tam méé. 23 Xu tshoa-tshoa a gaxu xg'aeku koe tẽèku, dìí ba gha ẽeta iis gúù sa kúrú sa.

Dìí ba kaia?

24 Si kò kaias kg'ui sa gaxu xg'aeku koe tẽe, dìím kaia hãa di sa. 25 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “X'aiga xu tãá zi qhàò zi di xu ko tc'ãà-cookg'ai ne, xu ko ẽe qarian úúa hãa xu khóè xu qãè xu ta ma tciiè. 26 Igaba méé i gaxao ka táá gatà ii guu. Eẽ gaxao wèé xao ka kaia hãa ba méém cg'áré ba ii, nakam ẽe ko tc'ãà-cookg'ai xao o ba qãà ba ii. 27 Ka ba ndaka ba gatsara xg'aeku koe kaia: ẽe ntcõó a ko tc'õó baa, kana qãà baa? Tseeguan kaga, ẽe ntcõó a ko tc'õo me e. Igabar Tíía gaxao xg'aeku koe qãàm khama ma hãa. 28 Igaba xao kò gaxao wèé zi kúrúa bóòku zi Tiri zi koe Tíí cgoa hãa. 29 Ncẽem ma Abo ba ma qarian tc'ãà-cookg'ai di máà Tea hãa, khamagar gha ma qarian máà xao o. 30 Tiri x'aian koer ko Tíí ntcõó a tc'õóm qgáìm koe xao gha nxãasega Tíí cgoa ntcõó a tc'õó, a kg'áà, a xao a gha x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõó, a gha 12 zi qhàò zi Iseraele di zi bóò a xgàra ka,” tam méé.

Jeso ba ko Peterem gha xo̱ase Me sa nxàe

(Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Jn 13:36-38)

31 A ba a máá: “Simoneè, Simoneè, q'ãa méé tsi, satana ba dtcàrà mááse xaoa hãa, séèam gha mááse xao o ka, q'aa-q'aa xaom gha ka, ẽe i ko maberean ma dqòròè i gaan di tsoroan gaan cgoa ma q'aa-q'aaè khamaga ma. 32 Igabar còrèa máá tsia Simoneè, táá i gha tsari dtcòm̀an kaà ka. Nxãasega tsi gha, ẽe tsi kòoTíí koe ka̱bisem x'aèm ka tsáá ka c'ẽe ne qari-qari ka,” tam Jeso ba méé.

33 Me Petere ba xo̱a Me a máá: “X'aigaè, Tsáá cgoa qáé-nquus koe síían ga hẽé, naka x'óóan ga hẽéthẽér kg'ónòsea máána hãa!” témé.

34 Me Jeso ba bìrí me a máá: “Petereè, bìrí tsir ko, ncẽem cáḿ kam ghòrò ba kg'aea hãa tite, tsi gha nxãakg'aiga síí nqoana q'oro xo̱ase Te, c'úù Tea tsi hãa sa,” témé.

Qgóá sa hẽé, dtcòbè sa hẽé, naka ntcàu ba hẽéthẽé e

35 Me nxãaska Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè a máá: “Eẽr xg'ao káà qgóáse hẽé, naka káà dtcòbèse hẽé, naka káà nxàbose hẽéthẽé, tsééa úú xaoa hãa ka xaoa xg'ao dùú cúí ga tcào?” témé. Xu máá: “C'ẽe gúù tama a,” témé.

36 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Igaba Ra ko ncẽeska bìrí xao o a ko máá: Dìím wèém ẽe qgóá sa hẽé naka dtcòbè sa hẽéthẽé úúa hãa ba méém séè sara a, nakam ẽe ntcàu ba úú tama ba gam di qgáían x'ámágu, naka c'ẽe ba x'ámá. 37 Bìrí xao or ko khama a ko máá: Ncẽe Tíí kaNqarim di zi Tcgãya zi koe góáèa a ko máá: ‘Ts'ãà-kg'ao ne ka c'ẽem khama ne kò ma qgóó Mea,’ témé sa méés tseegukaguè. Si gha ncẽes gúù sa hàà Tíí koe tseegu, i gha ncẽe gúùan qháése kúrúse,” tam méé.

38 Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu máá: “Bóò, cám̀ ntcàuan xae úúa, X'aigaè!” témé. Me xo̱a xu a máá: “Qãè e,” témé.

Jeso ba ko Olife dim xàbìm koe còrè

(Mt 26:36-46; Mk 14:32-42)

39 Me Jeso ba ẽem x'áé-dxoom koe guu a tcg'oa, a ba a Olife dim xàbìm koe qõò ẽem ko kg'aiga hẽé khama, xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xùri Me. 40 Eẽm ko gaam qgáìm koe tcãà kam ko bìrí xu a máá: “Còrè xao naka xao nxãasega táá kúrúa bóòkuan koe tcãà guu,” témé.

41 Me gaa koe guu a tcg'oa a ba a gaxu ka cg'árése nqúù ka síí hãa, nxõ̱ás ga xaoè a síí tcheè khama noo di nqúù-q'ooa koe, a ba a síí gaa koe qhòm tsi quri a còrè, 42 a máá: “Aboè, tc'ẽe Tsi kò ko ne, ncẽes kubisxgàrakuan di sa Tíí koe séèa tcg'òó. Igaba Tsari tc'ẽean ka, Tíí ko tc'ẽes ka tamase,” tam méé. 43 [Me moengelem nqarikg'ai koe guua ba Gam koe x'áíse, a qari-qari Me. 44 Me kò kaias q'áòs arekagu me kos koe hàna, khamam kò kaisase qarika còrè. I kò Gam di khùbuan c'áòan khama ma góḿankg'ai koe ntcã̱a.]

45 Eẽm Gam di còrèan koe guu a ko tẽe kam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe ka̱bise, a ba a sao-xg'ae xu xu tshúù-tcaoa hãase x'óm̀a. 46 Me bìrí xu a máá: “Dùús domka xao x'óm̀a hãa? Tẽe xao naka xaoa còrè, naka xaoa gha nxãasega táá kúrúa bóòkuan koe tcãà guu,” témé.

Jeso ba ko qgóóè

(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Jn 18:3-11)

47 EẽmJeso ba qanega hãa a ko kg'ui kas kò kúúga xg'ae sa hàà, me kò Jutase ta ko ma tciièm khóèm 12 xu ka c'ẽe ba tc'ãà-cookg'ai sia, a ko Jeso ba q'óá, x'obè Mem gha ka. 48 Igabam kò Jeso ba gam ka máá: “Jutaseè, a Khóèm dim Cóá ba tsi gáé ko khóè ne tshàu q'oo koe tcãà x'obèkus cgoa?” témé.

49 Eẽ xu ko Gam cgoa kò hãa xu dùús ko kúrúse sa bóòa q'ãa, ka xu kò máá: “X'aigaè, sixae di ntcàuan xae gha tséékagu?” témé. 50 Me kò gaxu ka c'ẽe ba kaiam peresitim dim qãàm dim tceem kg'áò xòè di ba xg'aoa qhòm. 51 Me Jeso ba máá: “Eẽ tsi kúrúa hãa sa tc'ãòa,” témé, a khóèm dim tcee ba qgóó, a qãèkagu me.

52 Me kò nxãaska Jeso ba kaia xu peresiti xu hẽé, naka tc'ãà-cookg'ai xu tempelem di xu hẽé, nakakhóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé, ẽe kò Gam koe hààraa hãa xu bìrí a máá: “Ts'ãà-kg'ao ba tsãá hààraa khama xao gáé ntcàuan hẽé naka dxòman hẽéthẽé cgoa hààraa? 53 Wèé cáḿ kar kò tempelem q'oo koe gaxao cgoa hãa, igaba xao kò gaa koe táá síí qgóó Te. Igabam ncẽe ba gaxao dim x'aè me e, naka ntcùús di qarian di ba hẽéthẽé e,” tam méé.

Petere ba ko Jeso ba xo̱ase

(Mt 26:57-58, 69-75; Mk 14:53-54, 66-72; Jn 18:12-18, 25-27)

54 Jeso ba xu kò qgóó, a xu a séè a kaiam peresitim dim nquum koe úú Me. Me kò Petere kháóka téé a còò xu. 55 Eẽ xu xhàrom nqáè koe c'ee sa dxùu a ntcõóa-ntcõe, kam kò Petere gaxu xg'aeku koe ntcõe.

56 Si kò c'ẽes qãà sa bóò me me c'ees x'áà koe ntcõe, si qãèse bóò me, a sa a máá: “Ncẽem khóè ba kò thẽé Gam cgoa hãa,” témé. 57 Igabam kò Petere xo̱ase a máá: “Khóè seè, c'úù Mea raa,” témé.

58 X'aè-coam qãá q'oo koem kò c'ẽem khóè ba thẽé bóò me a máá: “Tsáá igaba tsi thẽé gaxu ka c'ẽe tsi i,” témé. Igabam kò Petere máá: “Khóè tseè, tíí tama ra a,” témé.

59 Qáòm x'aè-coam qãá q'oo koem kò gaicara c'ẽem khóè ba kaisa tcoman úúa hãase kg'ui a máá: “Tseeguan kagam kò thẽé ncẽem khóè ba Gam cgoa hãa, Galilea dim khóè me e khama,” témé. 60 Me Petere xo̱a a máá: “Khóè tseè, c'úùa ra hãa dùús ka tsi ko kg'ui sa!” témé. Me kò kúúga ẽem qanega hãa a ko kg'ui ka ghòrò ba kg'ae. 61 Me kò X'aiga ba ka̱bise a Petere ba bóò. Me Petere ba X'aigam di kg'uian tc'ẽe-tc'ẽese, ncẽem kò máá: “Ncẽe cáḿ kam ghòrò ba qanega kg'ae tama cookg'ai koe tsi gha sene nqoana q'oro xo̱ase Te,” témé e. 62 Me kò Petere tchàa koe tcg'oa, a síí thõòkase kg'ae.

Jeso ba ko nco̱iè, a ko xg'áḿmè

(Mt 26:67-68; Mk 14:65)

63 Xu kò ẽe kò Jeso ba qgóóa xu khóè xu nco̱i Me, a xu a xg'áḿ Me, 64 a xu a qáé tcgáí Me, a tẽè Me a máá: “Porofita naka bìrí xae e, dìína ko xg'áḿ Tsi sa?” témé. 65 A káí zi gúù zi c'ẽe zi cóèkuan di zi Gam ka nxàe.

Jeso ba ko qhàìs cookg'ai koe úúè

(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Jn 18:19-24)

66 Eẽ i ko q'uu ka xu kò khóè ne di xu kaia xu hẽé, naka kaia xu peresiti xu hẽé, naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé xg'ae, a Jeso ba séè a cookg'aia xu koe úú. 67 Xu síí máá: “Kreste Tsi kò ii ne méé Tsi bìrí xae e,” témé. Me xo̱a a máá: “Ncẽè bìrí xaor kò ko ne xao dtcòm̀ tite. 68 A gataga ncẽè tẽè xaor kò ko ne xao xo̱a Te tite. 69 Igabagam gha ncẽe koe guus ka Khóèm dim Cóá ba Nqarim dim x'õàm kg'áòm xòè za síí ntcõó, ncẽe qariga ba,” tam méé. 70 Xu wèéa xu ga máá: “Kháé Tsi gáé nxãaska Nqarim di Tsi Cóá Tsia?” témé. Me xo̱a xu a máá: “Gaxaoa ko máá, Gar ga Ra a, témé,” tam méé. 71 Xu máá: “Dùútsa gúùs tseeguan gha x'áí sa xae ko qanega qaa? Gam kg'áḿ koe ga xae guu a kóḿ ana ka!” témé.

Copyright information for `NHR