Luke 24

Jeso ba ko x'ooan koe tẽe

(Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Jn 20:1-10)

Tc'ãà dim cáḿ bekem dim di ntcùúkg'ai cgoa zi kò ẽe zi kúrúa hãa tshãán séè a tc'ám̀s koe qõò. A zi a kò nxõ̱á sa bóò si tc'ám̀s-kg'áḿ koe ghànèa tcg'òóèa. Igaba ẽe zi ko tcãà ka zi kò X'aigam Jesom dim tc'áró ba táá hòò. Eẽ zi qanega ncẽes gúùs ka area hãa, ka tsara kò cám̀ khóè tsara qáò qgáían x'áàko ha̱na tsara qàea zi koe téé. Zi kò q'áòan ka górò a góḿankg'ai koe qám̀-kg'ai. Tsara kò khóè tsara gazi ka máá: “Dùús domka sao ko kg'õèa hãam khóè ba x'óóa hãa nedi qgáìan koe qaa? Ncẽe koem káà Me e, igabagam tẽea hãa. Eẽm kò qanega Galilea koe hãa kam kò bìrí tu u sa tc'ẽe-tc'ẽese, ncẽem kò máá, Khóèm dim Cóá ba méém cg'ãè ne khóè ne tshàu q'oo koe tcãàè, naka baa xgàuè, naka nqoana dim cáḿ ka x'ooan koe tẽe, ta mééa hãa ka,” ta tsara méé.

Ka zi kò Gam di kg'uian tc'ẽe-tc'ẽese, a zi a tc'ám̀s koe zi guu a ko ka̱bise ka síí wèé gúùan ncẽe ga Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu 11 xu hẽé, naka wèé ne c'ẽe ne hẽéthẽé bìrí. 10 Maria Magatalena sa hẽé, naka Joana sa hẽé, naka Marias Jakobom ka xõò sa hẽé, naka c'ẽe zi khóè zi hẽéthẽéa kò x'áè úú-kg'ao xu ncẽe gúùan bìrí, 11 igaba xu kò ncẽe zi khóè zi táá dtcòm̀, gazi di kg'uia ne kò gaxu koe huwan khama xam̀ khama. 12 Igabam kò Petere ba tẽe a tc'ám̀s koe qgóéa síí, qám̀sem ko a ko bóò kam kò q'úú qgáí cgoa kúrúèa ko̱ànẽem kò tcáḿ cgoaèa cúí ga bóò i cúía hãa, me kò ncẽe kúrúsea hãas gúùs ka area hãase x'áé koe ka̱bise.

Emause dis qõò sa

(Mk 16:12-13)

13 Gaam cáḿ cúím kaga tsara kò cám̀ xgaa-xgaase-kg'ao tsara xóé ko Emause ta ko ma tciièm x'áém koe qõò, Jerusalema koe tsi kò guu a ko gaa koe síí, ne 11 kilomitara khama noo qáò-q'ooan úúa hãa ba. 14 Eẽ tsara xóé ko qõò ka tsara kòo wèé zi gúù zi ẽe kúrúsea hãa zi ka chóà.

15 Eẽ tsara xóé ko chóàa qõò, kam kò Jeso ba cúù-cuuse cgae tsara a, a hàà xu xg'ae a qõò, 16 igaba tsara kò qgóó tcgáíèa hãa, khama tsara kò táá bóòa q'ãa Me. 17 Me tẽè tsara a, a máá: “Dùú sa tsao xóé ko chóàa qõò?” témé. Ka tsara ko ncóó a téé, a tshúù-tcaoa hãa khama ii.

18 Me kò gatsara ka c'ẽem Kelopase ba xo̱a Me a máá: “A Tsáá cúí Tsi Tsia gáé Jerusalema koe cg'áè-kg'ao Tsia, ncẽe zi cáḿ zi ka gaa koe kúrúsea hãa zi gúù zi Tsi c'úùa hãa ka?” témé. 19 Me tẽè tsara a, a máá: “Dùútsa gúù zi?” témé. Tsara xo̱a Me a máá: “Jesom Nasareta dim ka, ncẽe kò porofiti ii ba, a kò tsééan koe hẽé, naka kg'uian koe hẽéthẽé kaisa qarian úúa hãa, Nqari ba hẽé naka wèé khóèan hẽéthẽé cookg'ai koe. 20 Kaia xu peresiti xu hẽé, naka gatá di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽéthẽéa kò qgóó Me, a x'ooan koe xgàra Me, a xgàu Me. 21 Igaba ta kò tc'ẽea máá, Gaam hàà gha Iseraele ne kgoaram ga Me e, ta tc'ẽea hãa! Ncẽe zi gúù zi wèé zi oose, ncẽea nqoana dim cáḿ ga me e, zi ncẽe zi gúù zi kúrúsea hãa. 22 Zi kò c'ẽe zi khóè zi gatá dis xg'aes di zi arekagu ta a, kaisa ntcùúkg'ai cgoa zi kò tc'ám̀s koe síí, 23 igaba zi kò tc'áróa ba síí táá hòò, a kò hàà bìrí ta a, moengele tsara zi bóòa hãa sa, ncẽe kò bìrí zi a máá, Jeso ba kg'õèa hãa, témé tsara. 24 Ne kò gatá cgoa kò hãa ne c'ẽe ne tc'ám̀s koe síí, a síí bóò si ẽe zi kò khóè zi mééa hãa khamaga ii, igaba ne kò Gabáa táá hòò Me,” ta tsara méé.

25 Me kò gatsara ka máá: “Tsóágase káà tc'ẽe tsao khóè tsao gáé, a tsao a porofitian ka nxàeèa gúùan dtcòm̀ ka qóḿ tcáó tsao o! 26 Krestem gha ncẽe zi gúù zi koe xgàrase, a ba a Gam di x'áàn koe tcãà sa gáé kò qaase tama?” tam méé. 27 A ba a Moshem dis Tcgãyas koe hẽé naka wèé xu porofiti xu di zi Tcgãya zi koe hẽéthẽé guu a tshoa-tshoa, a qãèse bìrí tsara a, wèé zi Tcgãya ziNqarim di zi koe ko Gam ka kúrúse sa.

28 Eẽ xu ko ncãa xu ko síím x'áém koe cúù, kam kò Jeso ba còoka ko nqáé khama ma kúrúse, 29 igaba tsara kò qarika dtcàrà Me a máá: “Hãa cgoa tsam m, ncẽeska i dqòa kg'oana, me cáḿ ba nqáéa hãa ke,” témé. Me kò síí cgae tsara a, xu síí xg'ae a hãa.

30 Eẽ xu tafolem koe ntcõe, kam kò péréan séè, a ts'ee-ts'eekg'ai i, a ba a khõá a máà tsara a. 31 I kò tcgáía tsara xgobekg'amse, tsara bóòa q'ãa Me. Me nxãaska tcgáí-q'ooa tsara koe kaà. 32 Tsara kò tẽèku a máá: “Tcáóa tsam gáé kò nxùrù tama, ẽem kòo dàòm q'oo koe kg'ui cgoa tsam m, a kòoNqarim di zi Tcgãya zi ka q'ãa-q'ãa tsam m ka?” témé.

33 A tsara a kò gaa x'aè kaga tẽe, a Jerusalema koe ka̱bise. Gaa koe tsara ko síí ka tsara kò xgaa-xgaase-kg'ao xu 11 xu hẽé, naka ẽe kò hãa cgoa xua ne hẽéthẽé sao-xg'ae, ne xg'aea hãa, 34 a ne a ko máá: “Tseeguan kagam X'aiga ba tẽea, a ba a Simonem ka bóòèa hãa!” témé.

35 Tsara kò dùú sa kò dàòm q'oo koe kúrúse cgae tsara a sa chóà máá ne, naka tsara kò ma Jeso ba ẽem kò péréan khõá máá tsara a qãá q'oo koe ma bóòa q'ãa sa hẽéthẽé e.

Jeso ba ko Gam di ne xgaa-xgaase-kg'ao ne koe x'áíse

(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Jn 20:19-23; Tsee 1:6-8)

36 Eẽ ne qanega hãa a ko ncẽes gúùs ka kg'ui kam kò X'aigam Jeso ba hàà xg'aekua ne koe téé, a ba a bìrí ne a máá: “Tòókuan méé i gatu cgoa hãa,” témé. 37 Ne kò kaisase q'aea hãa, a ne a area hãa, a tc'ẽea máá, dca̱u-soma ba ne bóòa hãa, ta tc'ẽea.

38 Igabam kò bìrí ne a máá: “Dùús domka tu q'aea hãa? Dùús domka tu ko ncẽeta ma ma tẽèsea máá? 39 Tshàua Te hẽé, naka nqàrèa Te hẽéthẽé bóò, naka tua Tíí ga Ra ii sa bóò: Qgóóa xám̀ Te, naka bóò, dca̱u-soma nea cgàa kana c'õá ga úú tama, ncẽe tu kò bóò Ra Tíí úúa hãa a,” tam méé. 40 Eẽm ko ncẽe sa mééa xg'ara kam kò tshàua ba hẽé naka nqàrèa ba hẽéthẽé x'áí ne.

41 Eẽ ne qanega dtcòm̀ tama, qãè-tcaoan hẽé naka arean hẽéthẽé domka, kam ko tẽè ne a máá: “C'ẽe gúù tc'õóè gha tu úúa hãa?” témé. 42 Ka ne ko x'ãèa kò hãam x'aù qàmà ba máà Me. 43 Me bóò Me ne ko koe ga séè a tc'õó me.

44 A ba a nxãaska bìrí ne a máá: “Ncẽea bìrí tuar kò hãa kg'uian Tiri ga a, ẽer kò gatu cgoa qanega hãa ka. Wèé gúùan ẽe Moshem di x'áè-kg'áḿan koe hẽé, naka Porofiti xu di góán koe hẽé, naka Pesalema zi koe hẽéthẽé Tíí ka góásea hãa méé i tseegukaguè,” témé. 45 A ba a kò gane di tc'ẽean xgobekg'am,Nqarim di zi Tcgãya zi ko dùú sa méé sa ne gha kóḿa q'ãa ka. 46 A ba a bìrí xu a máá: “Ncẽeta i ma góásea hãa: Kreste ba gha xgàrase, a ba a gha nqoana dim cáḿ ka x'ooan koe tẽe, 47 ke méé zinqõóm di zi qhàò zi wèé zi, Jerusalema koe guu naka tshoa-tshoa naka ziaNqarim dim cg'õèm koe xgaa-xgaaè, chìbian koe méé ne tcóóse, nxãasega ne gha gane di chìbian qgóóa mááè ka. 48 Gatua ncẽe zi gúù zi di tu nxàea tseegukagu-kg'ao tu u. 49 Ra gha Tíí, Tirim Abom nqòòkagu tua hãa sa tsééa máá tu u, igabaga méé tu ncẽem x'áé-dxoomJerusalemam koe hãa, naka tua gha nxãakg'aiga síí tc'amaka guua hãa qarian hã̱akaguè,” tam méé.

Jeso ba ko qaò

(Mk 16:19-20; Tsee 1:9-11)

50 Kam kò tchàa za úúa tcg'òó ne, Betania khama noose nqúù ka. A ba a x'õàa ba ghùi a ts'ee-ts'eekg'ai ne. 51 Eẽm hãa a ko ts'ee-ts'eekg'ai ne, kam kò gane koe séèa tcg'òóè, a ba a nqarikg'ai koe qaòkaguè. 52 Ka ne ko dqo̱m̀ Me, a kaisa qãè-tcaoan cgoa Jerusalema koe ka̱bise. 53 A ne a wèé x'aè ka tempelem koe hãa, a ko Nqari ba dqo̱m̀.

Copyright information for `NHR