Luke 3

Johanem tcguù-tcguu-kg'ao ba ko Nqarim di kg'uian xgaa-xgaa

(Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Jn 1:19-28)

15 dim kuri me e kò iiRoma ne dim x'aigam Kaesaram Tiberiam kò wèém nqõó ba tc'ãà-cookg'aia hãa ka, me kò Pontiose Pilato ba Jutea dim x'aiga ba ii, me Herote ba Galilea dim nqõó ba tc'ãà-cookg'aia, me káíkhoem Filipi ba Iturea ba hẽé naka Terakoniti ba hẽéthẽé di tsara nqõó tsara tc'ãà-cookg'aia, me Lisania ba Abelenem dim nqõó ba tc'ãà-cookg'aia. Gaa x'aè ka tsara kò Anase ba hẽé naka Kaifase ba hẽéthẽé tsara kò kaia tsara peresiti tsara ii. Kam kò Nqarim dim kg'ui ba Sakariam dim cóám Johanem koe hàà, tchàa-xgóóm koem hãase. Me Jorotane dim tshàa ba nxa̱ma-nxa̱ma xu nqõó xu wèé xu koe qõòate, a ba a chìbia ne koe ne gha tcóóse a tcguù-tcguuès ka xgaa-xgaa ne, nxãasega ne gha gane di chìbian qgóóa mááè ka, ẽe i ma porofitim Isaiam dis Tcgãyas koe ma góásea hãa khama a ko máá:

“C'ẽem dòm̀ ba ko tchàa-xgóós koe guu a q'au a ko máá:
‘X'aigamNqari ba tu dàò ba kg'ónòa máá,
naka Gam di dàòan tchàno-tchanoa máá Me.
Wèé qgáìan ẽe qàm gha cg'oè-cg'oeè,
i gha wèé xàbìan hẽé naka nxõ̱á xàbìan hẽéthẽé
nqãaka qám̀mè,
i gha kàma dàòan tchàno-tchanoè,
i gha xgárá dàòan tcgàriè.
Ne gha wèé ne khóè ne
Nqarim di kgoarakuan hòò a bóò,’”
témé ba.

Me kò Johane ba tcguù-tcguukuan domka gam koe hààraa zi xg'ae zi bìrí a máá: “Gatu cg'aoan di tu cóá tuè, dìín ka tua q'ãà-q'ãàèa hãa a ko hààko xgóànNqarim di bèe? Nxãaska méé tu chìbian koe tu tcóósea hãa sa gha x'áí tc'áróan kúrú, naka tua táá tshoa-tshoa naka bìríse naka máá: ‘Abrahama ba ta úúa hãa, sita ka tsgõose ba,’ témé guu. Bìrí tu ur ko a ko máá: Nqari ba tààè tama ncẽe zi nxõ̱á zi séè a Abrahama ba tsgõo-coan kúrúa máán ka ke. Si gataga bòó sa nxãakamaga hìi zi di to̱bean kg'ónòa tòóa mááèa, si gha wèés hìis ẽe qãè tc'áróan kúrú tama sa xg'aoa tcg'òó a c'eean q'oo koe xaoa tcãàè,” témé.

10 Ne xg'ae zi di ne khóè ne tẽè me a máá: “Kháé nxãata i kò ii ne ta gha dùú sa kúrú?” témé. 11 Me xo̱a ne a máá: “Dìím wèém ẽe cám̀ qgáían úúa hãa ba méém ẽe cúís ga sa úú tama ba c'ẽe sa máà, nakam dìím wèém ẽe tc'õoan úúa hãa ba gataga thẽé hẽé,” témé.

12 Xu c'ẽe xu mari xg'ae-xg'ae-kg'ao xu hàà, tcguù-tcguuè xu gha ka. A tẽè me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao tseè, dùú sa xae ghasixae kúrú?” témé. 13 Me xo̱a xu a máá: “Táá méé xao qaaseko marian nqáéa hãan séè cgae ne guu,” témé.

14 Xu gataga ncõo-kg'ao xu hàà a tẽè me a máá: “Kháé nxãaska sixae ka, dùú sa méé xae kúrú?” témé. Me Johane xo̱a xu a máá: “Táá cúí khóè koe ga qari cgoa marian séè guu, naka táá khóèan gaan di tama chìbian hã̱akagu guu. Naka xaoa gaxao di surutan qãè-tcaoa máá,” témé.

15 Khóè ne kò nqòòa hãase qãà a ne a ko wèéa ne ga tcáóa ne q'oo koe tẽèse a ko máá, Johane ba gha c'ẽedaoka Krestem ga me e, ta tc'ẽea. 16 Me Johane wèéa ne ga xo̱a a máá: “Tíí ra ko tshàan cgoa tcguù-tcguu tu u, igabam ko Gaam ẽe tíí ka qari ba hàà, ncẽe Gam di nxàbo tca̱ian kgoara ner kg'ano tama ba. Gaa ba gha hàà Tcom-tcomsam Tc'ẽem cgoa hẽé naka c'eem cgoa hẽéthẽé tcguù-tcguu tu u. 17 Mabere tsoroan ko dqòrò cgoaèm hìi ba tshàua ba koe hãa, Me gha maberean ko dqòròès qgáìs koe wèé maberean ga dqòrò, a gha Gam di maberean Gam dis nxàés koe xg'ae-xg'ae, igabam gha tsoroan ts'irì tamam c'eem koe dàò,” témé.

18 Johane ba kò káí zi dàò zi tãáka zi cgoa khóè ne koe qãè tchõàn óá. 19 Igabam kò Herotem tc'ãa-cookg'ai ba tãás gúù sa kúrú a gam di chìbian càù, Johane ba qáé-nquus koe tcãàn ka. Johane ba kò chìbi-chibi mea, Herotiases gam ka káíkhoem dis khóès cgoam kò xóéa hãa, a ba a kò gataga káí zi gúù zi cg'ãè zi kúrúa hãa khama.

Jeso ba ko tcguù-tcguuè

(Mt 3:13-17; Mk 1:9-11)

21 Khóè ne wèé ne ko tcguù-tcguuè kam kò Jeso ba thẽé tcguù-tcguuè. Eẽm hãa a ko còrè ka i kò nqarikg'aian xgobekg'amse, 22 Me kò Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba tcíbís khama ii a xõa cgae Me. Me kg'ui ba nqarikg'ai koe guu a tcg'oa, a máá: “Tiri Tsi Cóá Tsi ncàm̀a Ra hãa Tsi i. Tsáá koe Ra ko qãè-tcao,” témé.

Jesom dis qhàò sa

(Mt 1:1-17)

23 Eẽm ko Jeso ba Gam dis tséé sa tshoa-tshoa kam kò 30 kuri Me e, ncẽe khóè ne kò ko máá,

 • Josefam ka cóáse Me e, témé ba,
 • Josefam Elim ka cóáse ba,
24 
 • Elim Matatem ka cóáse ba,
 • Matatem Lefim ka cóáse ba,
 • Lefim Melekim ka cóáse ba,
 • Melekim Janaim ka cóáse ba,
 • Janaim Josefam ka cóáse ba.
 • 25 
 • Josefam Matatisim ka cóáse ba,
 • Matatisim Amosem ka cóáse ba,
 • Amosem Naumem ka cóáse ba,
 • Naumem Eselim ka cóáse ba,
 • Eselim Nagaim ka cóáse ba,
 • 26 
 • Nagaim Matam ka cóáse ba,
 • Matam Matatisim ka cóáse ba,
 • Matatisim Seminem ka cóáse ba,
 • Seminem Josekim ka cóáse ba,
 • Josekim Jodam ka cóáse ba,
 • 27 
 • Jodam Joanam ka cóáse ba,
 • Joanam Resam ka cóáse ba,
 • Resam Serobabelem ka cóáse ba,
 • Serobabelem Salatielem ka cóáse ba,
 • Salatielem Nerim ka cóáse ba,
 • 28 
 • Nerim Melekim ka cóáse ba,
 • Melekim Adim ka cóáse ba,
 • Adim Kosam ka cóáse ba,
 • Kosam Elemadam ka cóáse ba,
 • Elemadam Erem ka cóáse ba,
 • 29 
 • Erem Joshuam ka cóáse ba,
 • Joshuam Elieserem ka cóáse ba,
 • Elieserem Jorim ka cóáse ba,
 • Jorim Matatem ka cóáse ba,
 • Matatem Lefim ka cóáse ba,
 • 30 
 • Lefim Simonem ka cóáse ba,
 • Simonem Jutam ka cóáse ba,
 • Jutam Josefam ka cóáse ba,
 • Josefam Jonam ka cóáse ba,
 • Jonam Eliakim ka cóáse ba,
 • 31 
 • Eliakim Meleam ka cóáse ba,
 • Meleam Menam ka cóáse ba,
 • Menam Matatem ka cóáse ba,
 • Matatem Natanem ka cóáse ba,
 • Natanem Dafitem ka cóáse ba,
 • 32 
 • Dafitem Jesem ka cóáse ba,
 • Jesem Obetem ka cóáse ba,
 • Obetem Boasem ka cóáse ba,
 • Boasem Salemonem ka cóáse ba,
 • Salemonem Nasonem ka cóáse ba,
 • 33 
 • Nasonem Aminadabem ka cóáse ba,
 • Aminadabem Ademinem ka cóáse ba,
 • Ademinem Arenim ka cóáse ba,
 • Arenim Heseronem ka cóáse ba,
 • Heseronem Peresem ka cóáse ba,
 • Peresem Jutam ka cóáse ba,
 • 34 
 • Jutam Jakobem ka cóáse ba,
 • Jakobem Isakam ka cóáse ba,
 • Isakam Abrahamam ka cóáse ba,
 • Abrahamam Teram ka cóáse ba,
 • Teram Nahorem ka cóáse ba,
 • 35 
 • Nahorem Serugem ka cóáse ba,
 • Serugem Regum ka cóáse ba,
 • Regum Pelegem ka cóáse ba,
 • Pelegem Eberem ka cóáse ba,
 • Eberem Selam ka cóáse ba,
 • 36 
 • Selam Kainanem ka cóáse ba,
 • Kainanem Arefekesatem ka cóáse ba,
 • Arefekesatem Shem ka cóáse ba,
 • Shem Nowam ka cóáse ba,
 • Nowam Lamekem ka cóáse ba,
 • 37 
 • Lamekem Methuselam ka cóáse ba,
 • Methuselam Enokem ka cóáse ba,
 • Enokem Jaretem ka cóáse ba,
 • Jaretem Mahalalem ka cóáse ba,
 • Mahalalem Kainanem ka cóáse ba,
 • 38  Kainanem Enosem ka cóáse ba, Enosem Setem ka cóáse ba, Setem Adam ka cóáse ba, Adam Nqarim ka cóáse ba.
  Copyright information for `NHR