Luke 4

Jeso ba ko kúrúa bóòè

(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)

Jeso ba kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka cg'oè cgaeèa, a ba a kò Jorotane dim tshàam koe guu a ka̱bise. A ba a kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka séè a qãáka úúè. Gaa koem kò dxãwa ba 40 cáḿan Jeso ba kúrúa bóò. Jeso ba kò ẽe xu cáḿ xu ka táá cúí gúù ga tc'õó, khamam kò gaa koe guus ka xàbàa hãa.

Me dxãwa ba bìrí Me a máá: “Nqarim di Tsi Cóá Tsi kò ii ne, nxõ̱ás ncẽe sa bìrí nakas péréan kúrúse,” témé. Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Góásea i hãa a ko máá: ‘Khóèa nea péréan ka cúí kg'õè tama,’ témé,” tam méé.

Me kò dxãwa ba séè a kaisase tc'amaka hãam qgáìm koe úú Me, a ba a kò ẽem x'aèm ka wèé x'aian nqõómkg'ai di hẽé naka gaan di ka̱rean hẽéthẽé x'áí Me. A ba a bìrí Me a máá: “Ncẽe gúùan di qarian wèé hẽé naka x'aian di x'áàn hẽéthẽé ra gha máà Tsi, máàè ana raa, a ra a ko tc'ẽer kom khóè ba máà a khama. A ncẽè cookg'aia te koe Tsi ko dqo̱m̀ ne i gha wèéan ncẽe ga Tsari ii,” témé. Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Góásea i hãa a ko máá: ‘X'aigam Nqarim tsari ba dqo̱m̀, naka Gaam cúí ba tsééa máá,’ téméè,” tam méé.

Me kòdxãwa ba Jerusalema koe séè a úú Me, a ba a kaisase tc'amaka hàna qgáìan tempelem tco̱be di koe síí tòó Me, a bìrí Me a máá: “Nqarim di Tsi Cóá Tsi kò ii ne, ncẽe koe guu naka nqãaka xaoa xòóse. 10 Góásea i hãa ke a ko máá:

‘Gam di xu moengele xum gha x'áèan máà,
xu gha kòre Tsi,’
téméè khama.
11 Gataga i góásea a ko máá:

‘Tshàua xu cgoa xu gha qgóóa ghùi tsi,
táá tsi gha nxãasega nqàrèa tsi nxõ̱án koe xg'áḿa tòó ka,’
téméè,” tam méé.
12 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Góásea i hãa a ko máá: ‘Táá méé tsi X'aigam tsarim Nqari ba kúrúa bóò guu,’ téméè,” tam méé.

13 Eẽm ko dxãwa ba gam di kúrúa bóòkuan wèé cgoa xg'ara kam kò gaa koe guu Me a qãèm x'aè ba qãà.

Jeso ba Galilea koe (4:14—9:50)

Jeso ba ko Nasareta koe xguìè

(Mt 4:12-17; Mk 1:14-15)

14 Me kò Jeso baTcom-tcomsam Tc'ẽem di qarian ka Galilea koe ka̱bise, i nxàea ba wèém xg'aekum koe tsa̱i-tsa̱ise. 15 Me kò gane di còrè-nquuan koe xgaa-xgaa, i wèé khóèan dqo̱m̀ Me.

16 Me kò Nasareta koe qõò, ncẽem xg'ao kaikaguè koe. A kg'aigam ko hẽé khama Sabata dim cáḿ ka còrè-nquum koe síí.Nqarim dis Tcgãya sam gha nxárá kam kò tẽe, 17 a ba a porofitim Isaiam dis Tcgãya sa máàè, a xgobekg'am si, a ba a ncẽeta i ma góáèa qgáìan koe síí:

18 “X'AIGAMNqarim dim Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba Tíí koe hàna,
nxárám tcg'òó a nxúìan ntcã̱á tcúú Tea hãa khama,
ẽe dxàua ne koer gha qãè tchõàn óága ka.
Tsééam óá Tea,
ẽe qáéèa ner gha hàà bìrí, kgoaraè ne gha sa,
a ẽe bóò tama ne, xgobekg'am tcgáíè ne gha sa,
a Ra a gha ẽe nqãaka hàna ne hàà kgoara sa ka,
19 a Ra a gha khóè ne bìrí, x'aè ba hààra sa,
X'aigamNqarim ghaGam di ne khóè ne
Gam di cgóm̀kuan x'áí di ba,”
tam ma nxárá.

20 Jeso ba kò tcgãya sa tcẽekg'am, a ba a qãàm koe úúa ka̱bi si, a ntcõó. I kò còrè-nquum koe ko hãa ne khóè ne wèé ne di tcgáían Gam koe qãesea tẽe. 21 Me tshoa-tshoa a bìrí ne a máá: “Ncẽe cáḿ kas ncãa ncẽes qgáìsNqarim dis Tcgãyas di sa tseegukaguè, ncẽe tu ncãa ma kóḿ i ko ma nxáráè khamaga ma,” tam méé.

22 Ne kò wèé ne khóè ne Gam ka qãèse kg'ui, a ne a kò ka̱re kg'uian ncẽe kg'áḿa ba koe ko tcg'oa ka arekaguè, a ne a máá: “A ncẽe ba gáé Josefam dim Cóám tama baa?” témé.

23 Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Tseeguan kaga tu gha ncẽes sere-sere sa nxàea máá Te a máá: ‘Naaka Tseè, Tsáá ka qãèkaguse! Ncẽe ta ko kóḿ Tsi Kaperenaume koe kúrúa zi gúù zi ncẽe nqõóa Tsi koe kúrú,’” témé. 24 A ba a bìrí ne a máá: “Tseegua ner ko bìrí tu u a ko máá: Porofiti ba x'áéa ba koe dtcòm̀mè tamam khóè me e.

25 “Tseeguan kar ko bìrí tu u: Elijam di x'aèan ka, ẽe i ko nqarikg'aian nqoana kurian hẽé naka 6 nxoean hẽéthẽé tcẽekg'amsea kas kò thõòs xàbà sa nqõómkg'ai koe hãa, zi kò káí zi dxàe-ntcõa zi Iseraele koe hàna, 26 igabam kò Elija ba c'ẽe zi koe ga tsééa úúè tama, a kò Sarefata dim qgáì-coam koe hànas dxàe-ntcõas koe tsééa úúèa, Sitone dim nqõóm koe. 27 Ne kò porofitim Elisham di x'aè ka káí ne lepero dis tcìì sa kò tsàara hãa ne Iseraele koe hàna, igaba ne kò táá cúía ne ga q'ano-q'anoè, Namanem ncẽe Siria dim cúím ga me e kò ii,” tam méé.

28 Ncẽes gúù sa ne ko kóḿ ka ne kò wèé ne khóè ne còrè-nquum koe kò hàna ne kaisase xgóà. 29 Nxàìa ne kò tẽe a ne a x'áé-dxoom xg'aeku koe xàbùa tcg'òó Me, a xàbìm gane dim x'áé-dxoom tshàoèam tc'amkg'ai koe tceea úú Me, gaa koe ne gha síí guu a xaoa xòó Me ka. 30 Igabam kò Jeso ba kg'ama xg'aekua ne koe nqáé a qõò.

Jeso ba ko dxãwa tc'ẽean xhàiagu

(Mk 1:21-28)

31 A ba a nxãaska Kaperenaume koe síí, Galilea dim x'áé-dxoom koe, a ba a kòo Sabata dim cáḿ ka khóè ne xgaa-xgaa. 32 Ne kò Gam di xgaa-xgaa-q'ooan ka area hãa, Gam dim kg'ui ba kò qarian úúa hãa khama.

33 Me kò còrè-nquum koe dxãwa tc'ẽean úúam khóè ba hãa, a kò kaisam dòm̀ cgoa q'au a máá: 34 “Ha̱aà! Jeso Tsi Nasareta di Tseè, dùú sa Tsi ko gatá cgoa tc'ẽe? Hàà Tsi ko kaàkagu ta a? Q'ana raa dìí Tsi i sa, Nqarim di Tsi Tcom-tcomsa Tsi i,” témé.

35 Igabam kò Jeso ba dxãwa tc'ẽean dqàè a máá: “Nqoo, naka tcg'oa cgae me!” témé. I kò dxãwa tc'ẽean khóè ba qarika ntcãa-ntcãa a khóè ne xg'aeku koe xaoa xòó me, a i a thõò-thõo me tamase tcg'oa cgae me.

36 Ne kò wèé ne khóè ne area hãa, a ne a c'ẽe ne bìrí a máá: “Dùútsa gúù saa ncẽe sa? Qarian úúa hãasem ko dxãwa tc'ẽean ga dqàè i tcg'oa ka!” témé. 37 I kò kúúga nxàea ba ẽem xg'aekum koe hàna xu qgáì xu wèé xu koe qháése qõò.

Jeso ba ko káí ne khóè ne qãèkagu

(Mt 8:14-17; Mk 1:29-34)

38 Me kò Jeso ba gaam còrè-nquum koe tcg'oa, a síí Simonem dim nquum koe tcãà. Si kò Simonem ka c'uìse sa cgùrukagu si kos tcììs kaias ka qgóóèa, ne Jeso ba gas ka bìrí. 39 Me Jeso ba gas koe qám̀se, a ba a ẽes tcìì sa dqàè, si guu si, si kò kúúga tẽe a sa a tshoa-tshoa a tsééa máá ne.

40 Eẽs ko cáḿ sa tcãà ka ne kò wèé ne khóè ne gane di tcìì-khoean tãáka zi tcìì zi ko tsàaraa hãa a Jesom koe óá. Me kò wèém khóèm koe tshàua ba tòó, a kg'õèkagu me. 41 I kò gataga dxãwa tc'ẽean káí ne khóè ne koe guu a q'aua tcg'oa, a ko máá: “Tsáá Tsia Nqarim di Tsi Cóá Tsi i!” témé. Igabam kò dqàè e, a táá kgoara máá a i kg'ui, q'ana i ko hãa Kreste Me e sa khama.

Jeso ba ko còrè-nquu xu koe xgaa-xgaa

(Mk 1:35-39)

42 Eẽ i ko q'uu kam kò Jeso ba c'ẽem qgáìm nqooako hãam koe qõò. Ne kò káí ne khóè ne qaa Me. Eẽ ne ko hàà sao-xg'ae Me ka ne ko xgáèa tòó Me, táám gha qõòa guu ne ka. 43 Igabam kò bìrí ne a máá: “Qãè tchõàn Nqarim di x'aian di méér c'ẽe xu x'áé-dxoo xu koe thẽé xgaa-xgaa, gaan domkagar tsééa óáèa hãa ke,” témé.

44 A ba a kò Jutea ne di xu còrè-nquu xu koe xgaa-xgaa.

Copyright information for `NHR