Luke 5

Jeso ba ko tc'ãà di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tcii

(Mt 4:18-22; Mk 1:16-20)

C'ẽem cáḿ ka ne kò khóè ne Jeso ba Genesarete dim tshàam-kg'áḿ koe nxa̱ma-nxa̱maa a ko Nqarim dim kg'ui ba komsana. Jesom gaa koe téé-tẽe kam kò cám̀ dxòro tsara bóò, tsara tshàam dxùukg'ai koe téé-tẽe, x'aù qgóó-kg'ao xu ka xoana guuèa hãa tsara, ncẽe kò síí hãa a ko gaxu di c'uisían xg'aà xu. Me Jeso ba c'ẽem dxòrom Simonem di kò iim koe tcãà, a ba a dtcàrà me, dxòro bam gha cg'árése tshàan q'oo koe ghànèa tcãà sa. Me kò gaam q'oo koe ntcõó a khóè ne xgaa-xgaa.

Eẽm ko kg'uia xg'ara kam kò Simone ba bìrí a máá: “Tshàam nqáè koe ncẽem dxòro ba úú, naka xaoa gaxao di c'uisían tcãà naka x'aùan qgóó,” témé. Me Simone xo̱a a máá: “X'aigaè, ncãa xae wèém ntcùú ba qarika tséé, a xae a táá cúí gúù ga qgóó. Igabaga ncãaga Tsi ko ncẽeta méé khamar gha c'uisían tcãà,” témé.

Gatà xu kò hẽé a xu a káí x'aùan qgóó, i gaxu di c'uisían tòà gha khama ii. Ka xu ko c'ẽem dxòrom koe kò hàna xu x'aù qgóó-kg'ao xu dtcàrà, hàà xu gha hùi xu ka. Xu hàà a ẽe tsara dxòro tsara wèéa tsara ga cg'oè-cg'oe, tsara tshoa-tshoa a tom̀ gha khama ma kúrúse.

Eẽm ko Simone Petere ncẽe sa bóò kam kò Jesom nqàrè-kg'am koe qáúse, a máá: “X'aigaè, tcg'oara guu te, chìbi-kg'aor khóè ra a ke,” témé. Gabá hẽé naka wèé xu ẽe kò gam cgoa hàna xu hẽéthẽéa kò kaisas ares ka tcãàèa khama, x'aùan ẽe xu kò qgóóa hãa ka. 10 Sebetem ka cóásea tsara, Jakoboa tsara Johanea tsara kò gataga area hãa thẽé, ncẽe kòo Simonem cgoa tsééa xg'ae tsara. Me Jeso ba Simone ba bìrí a máá: “Táá q'áò guu; ncẽem cáḿ koe tsi gha guu a tshoa-tshoa a khóè ne di tsi qgóó-kg'ao tsi i ke,” témé. 11 Xu kò ẽe xu ko gaxu di dxòroan tshàam-kg'áḿ koe tòó, kaga wèé zi gúù zi guu, a xùri Me.

Jeso ba ko lepero dis tcìì sa úúam khóè ba qãèkagu

(Mt 8:1-4; Mk 1:40-45)

12 Eẽm Jeso ba c'ẽem x'áé-dxoom koe hàna kam kò lepero dis tcìì sa tsàaraa hãam khóè ba hàà. Eẽm ko Jeso ba bóò kam kò kg'áía ba cgoa góḿankg'ai koe cg'áé a còrè Me a máá: “X'aigaè, tc'ẽe Tsi kòo ne Tsi ga kúrú ter q'ano,” témé. 13 Me Jeso ba tchoanà tshàu, a ba a khóè ba qgóó, a máá: “Gatà Ra ko ma tc'ẽe, ke q'ano!” témé. Kas ko lepero dis tcìì sa kúúga kaà cgae me. 14 Me kò Jeso ba qarika x'áè me a máá: “Táá méé tsi cúí khóè ga síí chóà máá guu, igaba méé tsi qõò naka tsia tsari q'ano-q'anosean domka síí peresitim koe x'áíse, naka dàòa-mááku sa x'áís iise tcg'òó, ẽem ma Moshe x'áèa hãa khamaga ma,” témé.

15 Igabas kò Jesom dis tchõà sa kaisase tsa̱i-tsa̱ise, zi khóè ne di zi xg'ae zi káí zi hààku, hàà zi gha komsana Me a zi a thẽé gazi di tcììan koe qãèkaguè ka. 16 Me Jeso ba tcg'oara guu ne, a nqooa hãa xu qgáì xu koe qõò, a síí gaa koe còrè.

Jeso ba ko nqo̱ara hãam khóè ba qãèkagu

(Mt 9:1-8; Mk 2:1-12)

17 C'ẽe cáḿ kam hãa a ko xgaa-xgaa ka xu kò Farasai xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé xu gaa koe ntcõe, ncẽe kò wèé xu x'áé xu Galilea di xu koe hẽé naka Jutea di xu koe hẽé naka Jerusalema di xu koe hẽéthẽé guua hãa xu. I kò X'aigam di qarian Gam cgoa hãa, gaan cgoam gha khóè ne qãèkagu ka. 18 Bóò, ka xu kò c'ẽe xu khóè xu kúúga khóèm nqo̱ara hãa ba óága, gam dim tcoàm koe xòó mea hãase, a xu a kò dàò ba qaa, tcãà me xu gha a síí cookg'aia ba koe xòó me ba. 19 Igaba ẽe xu ko bóò, khóè ne di káí-q'ooan ka xu ko xháé, nta xu gha ma nquum q'oo koe ma tcãà me sa, ka xu kò nquum tco̱be koe chúrù a tcãà, a xu a nquum nqáè koe gam dim tcoàm cgoa xòó me, Jesom cookg'ai koe. 20 Eẽm ko Jeso ba gaxu di dtcòm̀an bóò kam kò máá: “Khóè tseè, tsari chìbian tsi qgóóa mááèa hãa,” témé.

21 Ka xu ko x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé tshoa-tshoa a tẽèse a máá: “Dìí ba gáé ncẽe ba, ncẽe Nqari ba ko cóè khama ko ma kg'ui ba? Nqarim cúí ba khóèan gaan di chìbian qgóóa máá di qarin úúa hãa ka, c'ẽe khóè ka oose!” ta xu méé.

22 Jeso ba ko tc'ẽea xu hãa sa q'ana hãa khamam kò tẽè xu a máá: “Dùús domka xao ko ma tcáóa xao q'oo koe ma tc'ẽea ẽe e? 23 Ndaka nea thamkaà? ‘Chìbia tsi tsi qgóóa mááèa,’ témé nea kana máá: ‘Tẽe naka qõò,’ témé nea?”tam ma tẽè xu. 24 A ba a máá: “Igabaméé xao q'ãa, Khóèm dim Cóá ba nqõómkg'ai koe qarian úúa sa, khóèa nem gha gaan di chìbian qgóóa máá di i,” témé, kam kò ẽe nqo̱ara kò hãa ba bìrí a máá: “Bìrí tsir ko a ko máá, tẽe naka tsarim tcoà ba séè naka x'áéa tsi koe dìbi,” témé.

25 Gaa x'aè kagam kò gane cookg'ai koe tẽe, a ba a ẽem kò gam tc'amkg'ai koe xõem tcoà ba séè, a x'áéa ba koe Nqari ba dqo̱m̀a máásea dìbi. 26 Si are sa wèéa ne ga tcãà, ne Nqari ba dqo̱m̀, a ne a q'áòs ka tcãàè, a máá: “Are-aresa zi gúù zi ta ncẽem cáḿ ka bóòa hãa!” témé.

Jeso ba ko Lefi ba tcii

(Mt 9:9-13; Mk 2:13-17)

27 Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò Jeso ba tcg'oa, a mari xg'ae-xg'ae-kg'aom c'ẽem Lefi ta ko ma tciiè ba bóò, me marian ko séèa xg'ae-xg'aeèm nquum koe ntcõóa-ntcõe. Me bìrí me a máá: “Xùri Te,” témé. 28 Me kò Lefi ba wèé gúùan guu a xùri Me.

29 A ba a x'áéa ba koe síí Jeso ba kaias kõ̱è sa kúrúa máá. Si kò kaias xg'aes mari xg'ae-xg'ae-kg'ao xu di sa hẽé, naka c'ẽe xu hẽéthẽé di sa gam cgoa tc'õó. 30 Xu kò Farasai xu hẽé naka gaxu di xu x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa mẽéku a máá: “Dùús domka xao ko mari xg'ae-xg'ae-kg'aoan hẽé naka chìbi-kg'aoan hẽéthẽé cgoa tc'õó a kg'áà máá?” témé.

31 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Eẽ tsàa tama khóèa ne naakan qaa tama, igaba ẽe ko tsàa ne ko qaa a. 32 Tchàno ne khóè ner gha hàà tcii kar hàà tama, igabar hààraa, hààr gha chìbi-kg'ao ne tcii ne tcóóse ka,” témé.

Jeso ba ko tc'õoan carasean ka tẽèè

(Mt 9:14-17; Mk 2:18-22)

33 Xu kò bìrí Me a máá: “Johanem di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ko káíse tc'õoan carase a ko còrè, khamaga xu ko Farasai di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽé; igaba xu ko Tsari xuwèé x'aè ka tc'õó a ko kg'áà,” témé.

34 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “A séè-kg'aom di cg'áè-kg'aoan xao ga tc'õoan cara, qanegam gane cgoa hãa koe? Cuiskaga a! 35 Igabam gha x'aè ba hàà, séè-kg'aom gha gane koe guu a séèa tcg'òóè ba; ne gha ẽe xu cáḿ xu ka tc'õoan carase,” tam méé.

36 A ba a gataga ncẽes sere-sere sa bìrí ne a máá: “Cúí khóè ga káà a, ka̱bam qgáí ba gha tòà, a ncìím qgáím koe qgãéa ntcòo me e. Gatà i kò hẽé nem gha ka̱bam qgáí ba tòà, me gataga ka̱bam qgáí ba ncìím cgoa qõòa mááku tite. 37 Gataga i khóèan káà a, ka̱ba gõéan gha ncìí zi khòo dtcòbè zi koe qg'oe e. A ncẽè gatà i kò hẽé ne i gha ka̱ba gõéan dtcòbè zi tòà, a i a gha ntcã̱a, zi gha dtcòbè zi tòàra q'aase. 38 Igaba méé i ka̱ba gõéan ka̱ba zi khòo dtcòbè zi koe qg'oeè. 39 Me gataga cuiskaga c'ẽem khóè ba ncìí gõéan kg'áà xg'ara naka ka̱ban tc'ẽea hãa tite; ‘Ncìía nea qãè e,’ tam gha méé khama,” tam Jeso ba méé.

Copyright information for `NHR