Luke 9

Jeso ba ko 12 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tsééa tcg'òó

(Mt 10:5-15; Mk 6:7-13)

Me kò Jeso ba 12 xu tciia xg'ae a ba a qarian máà xu, wèé dxãwa tc'ẽean xu gha xhàiagu, a wèé tcììan thẽé tsoò di i. A ba a tsééa tcg'òó xu, síí xu gha Nqarim di x'aian ka xgaa-xgaa, a xu a tsàako ne khóè ne kg'õèkagu ka. A ba a bìrí xu a máá: “Táá méé xao qõò xao ko ka cúí gúù ga séè guu, dqàbi hìim ga igaba, dtcòbè ga igaba, péré ga igaba, mari ga igaba, kana cám̀ di qgáían ga igabaga. Eẽ xao ko tcãàm nquu ba, ndakam ga igaba, gaam koe méé xao hãa naka nxãakg'aiga síí ẽem x'áé-dxoom koe tcg'oa. A ncẽè khóèan kò qãèse hààkagu xao o tama ne méé xao nqàrèa xao di tsharàn qãè-qãe, ẽe xao ko gaam x'áé-dxoom koe tcg'oa ne, nakas gha nxãasega gane koe x'áí sa ii,” témé.

Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xgoaba a wèé xu x'áé xu koe qõòa te, a xu a ko qãè tchõàn xgaa-xgaa a ko wèé za ga khóèan kg'õèkagu.

Herotem dis xháé tc'ẽe sa

(Mt 14:1-12; Mk 6:14-29)

Eẽm ko Galilea dim x'aigam Herote ba wèé zi gúù zi kúrúse ko zi ka kóḿ kam kò táá q'ãa. C'ẽe ne khóè nea kòo máá, Johanemtcguù-tcguu-kg'ao ba x'ooan koe tẽea, témé khama, ne ko c'ẽe ne máá, Elija ba hòòsea, témé, ne ko c'ẽe ne máá, c'ẽe xu porofiti xu ncìí x'aè di xu ka c'ẽe ba x'ooan koe tẽea, témé. Me Herote máá: “Johane bar kò q'ãe tcúúa hãa, ka ncẽe zi gúù zi gam kar ko kóḿ ba dìí baà?” témé. A ba a kò bóò mem gha sa tc'ẽe.

Jeso ba ko 5,000 sa nqáéa ne khóè ne tc'õókagu

(Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Jn 6:1-14)

10 X'áè úú-kg'ao xu kò ka̱bise a hàà wèé zi gúù zi ẽe xu kò kúrú zi ka bìrí Me. Me séè xu, xu Gam cgoa cúía síí hãa Betesaida ta ko ma tciièm x'áé-dxoom koe. 11 Ncẽes gúù sa ne ko kóḿ kas kò xg'ae sa xùri Me, Me qãèse hààkagu ne, a ba a Nqarim di x'aian ka kg'ui cgoa ne, a ẽe kò ko kg'õèkagukuan qaa ne qãèkagu.

12 Nxãaskas cáḿ sa tshoa-tshoa a ko dqòara qõò ka xu kò 12 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Gam koe hàà a máá: “Khóè ne qõòa q'aakagu, naka ne nxãasega nxa̱ma-nxa̱ma hãa xu x'áé xu koe hẽé naka xhárà xu koe hẽéthẽé síí, naka nea síí x'óm̀-q'ooan hẽé naka tc'õoan hẽéthẽé qaara mááse, cúía hãam qgáìm koe ta hãa ke” témé. 13 Igabam kò bìrí xu a máá: “Gaxao c'ẽe gúùan máà ne naka ne tc'õó,” témé. Xu máá: “5 xu péré xu cúí xu xae úúa naka cám̀ x'aù tsara hẽéthẽé e, kana méé xae síí khóè ne wèé ne tc'õoan x'ámá máá?” témé. 14 5,000 khama noo xu khóè xu kò ẽe koe hàna domka.

Me kò Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Khóè ne bìrí naka ne wèés xg'aes koe 50 khama noose ntcõó,” témé.
15 Xu gataga hẽé, i wèé khóèan ntcõó. 16 Me Jeso ba 5 xu péré xu hẽé naka cám̀ x'aù tsara hẽéthẽé séè, a ba a nqarikg'ai koe ghùi-kg'ai, a ts'ee-ts'eekg'ai i, a péréan khõá q'aa, a xgaa-xgaase-kg'ao xu máà a, xu khóè ne q'aa-q'aa máá a.

17 Ne kò wèéa ne ga tc'õó, a ne a xg'ãà, xu ẽe kò qaùan xg'ae-xg'ae a 12 xu q'ore xu tcãà, xu cg'oè.

Petere ba ko Jesom koe nxàese

(Mt 16:13-19; Mk 8:27-29)

18 Eẽm cúíse hãa a ko còrè ka xu xgaa-xgaase-kg'ao xu síí cgae Me. Me tẽè xu a máá: “Dìí Raà, ta zi ko xg'ae zi méé?” témé. 19 Xu xo̱a Me a máá: “C'ẽe ne ko máá, Johane Tsi tcguù-tcguu-kg'ao Tsi i, témé, ne ko c'ẽe ne máá, Elija Tsi i, témé, ne ko c'ẽe ne qanega máá, ncìí kuri di Tsi porofiti Tsi i x'ooan koe tẽea Tsi, témé,” ta xu méé.

20 Me tẽè xu a máá: “Kháé xaoa ko gaxao máá, dìí Raa, témé?” Me Petere xo̱a a máá: “Ncẽe kò nqòòkaguèa hãa Tsi Kreste Tsi Nqarim di Tsi i,” témé.

Jeso ba ko Gam di xgàrasean ka hẽé naka x'oos ka hẽéthẽé kg'ui

(Mt 16:20-28; Mk 8:30—9:1)

21 Me Jeso ba qarika x'áè xu, táá xu gha ncẽes gúù sa cúí khóè ga bìrí sa. 22 A ba a máá: “Khóèm dim Cóá ba gha káí zi gúù zi koe xgàrase, a ghakhóè ne di xu kaia xu hẽé, kaia xu peresiti xu hẽé, naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu ka hẽéthẽé bóòa xguìè, a gha cg'õoè, a ba a gha nqoana dim cáḿ ka x'ooan koe tẽe,” tam méé.

23 Nxãaskam kò Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm kò xùri Te kg'oana ne méém bóòa xguìse naka baa gam dim xgàu hìi ba dcẽé, naka xùri Te. 24 Dìím wèém ẽe gam dis kg'õè sa qgóóa qaria hãa bas gha aaguse cgae, igaba wèém ẽe ko Tíí domka gam dis kg'õès ka aaguse cgaeè ba gha hòò si khama. 25 Dùús ka ba gha khóè ba ka̱bisea mááè, ncẽè wèém nqõó bam kòo hòò, a ba a gam dis kg'õès ka aaguse cgaeè ne, kana ba gha khóè ba dùútsa gúù sa gam di kg'õèan téé-q'oo koe tcg'òó a máà? 26 Dìím wèém ẽe ko Tíí hẽé naka Tiri kg'uian hẽéthẽé sau-cgaese ba gha thẽé Khóèm dim Cóám ka sau-cgaeseè, ẽem gha ko Gam di x'áàn koe hẽé naka Xõòm di x'áàn koe hẽé naka tcom-tcomsa xu moengele xu di x'áàn koe hẽéthẽé hãase ko hàà ne. 27 Igabar ko tseeguan bìrí tu u: Ncẽe koe téé-tẽe ne ka c'ẽea ne x'ooan xám̀a hãa tite, Nqarim di x'aia ne ne ko bóò i hàà tama cookg'ai koe,” tam méé.

Jesom di bóòse-q'ooa nea ko ka̱bise a tãá

(Mt 17:1-8; Mk 9:2-8)

28 Eẽm ko Jeso ba ncẽe zi gúù zi nxàea xg'ara kam kò 8 khama noo cáḿan qãá q'oo koe Peterea xu, Johanea xu, Jakoboa xu séè, a ba a xàbìm koe qõò cgoa xu a síí còrè. 29 Eẽm hãa a ko còrè ka i kò kg'áía ba ka̱bise a tãá, i Gam di qgáían ka̱bise a tca̱àkose q'úú. 30 Ka tsara ko kúúga cám̀ tsara khóè tsara kg'ui cgoa Me, Moshe ba hẽé naka Elija ba hẽéthẽé tsara, 31 ncẽe kò nqarikg'ai di x'áàn koe qhúí tsara, a ko Jesom cgoa kg'ui, a ko Gam di x'ooan hààko ka kg'ui, kháóa cgae ga ko Jerusalema koe kúrúse e. 32 Xu kò Petere ba hẽé naka gam ka c'ẽea tsara hẽéthẽé xu qarika x'óm̀a cg'áé. Eẽ xu ko kókò ka xu kò Gam dim x'áà ba bóò, naka gaa tsara khóè tsara hẽéthẽé e, ẽe ko Gam cgoa tẽe tsara. 33 Eẽ tsara ko khóè tsara Jeso ba guu a ko qõò kam kò Petere ba bìrí Me a máá: “X'aigaè, tsóágase i gáé qãèa, ncẽe koe xae ga hãa sa! Nqoana xu nquu-coa xu xae gha tshào, me c'ẽe ba Tsari, me c'ẽe ba Moshem di, me c'ẽe ba Elijam di,” tam méé. (C'úùam ko hãa dùú sam ko kg'ui sa.)

34 Qanegam hãa a ko kg'ui kas kò túú-c'õò sa qàbia tcãà xu, a sa a gas di sóm̀an cgoa qàbi xu. Eẽ xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu túú-c'õòs koe tcãà ka xu kò q'áò. 35 Me kò kg'ui ba túú-c'õòs koe guu a máá: “Ncẽe ba Tirim Cóá Me e, nxárár tcg'òóa ba, ke komsana Me,” témé.

36 Eẽm ko kg'ui ba xg'ara kam kò Jeso ba cúíse hãa. Xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu ncẽes gúùs cgoa nqoo, a xu a gaa xu cáḿ xu ka táá cúí khóè ga bìrí dùú sa xu bóòa hãa sa.

Jeso ba ko cóá ba qãèkagu

(Mt 17:14-18; Mk 9:14-27)

37 Xùrikom cáḿ kam ko Jeso ba hẽé naka xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé xàbìm koe guu a ka̱bise, si kaias xg'ae sa Jesom cgoa xg'ae. 38 Kam kò gaa x'aè kaga c'ẽem khóè ba ẽes xg'aes q'oo koe q'au a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, dtcàrà Tsir ko Tsi tirim cóá ba bóò, nooam cóám ga me e khama. 39 Dxãwa tc'ẽean kòo tcãà cgae me ne i ko kúúga q'aukagu me, a qgaè-kg'aikagu me, a kg'áḿa ba koe xùbúan tcg'òókagu me, a ko khõá tòm̀-tom me, a qháése guu me tama. 40 Ra kò Tsari xu xgaa-xgaase-kg'ao xu dtcàrà, xhàia xu gha guu u ka, igaba xu kò tààè,” témé.

41 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Oo, tsóágase dtcòm̀ úú tamas qhàò sa gáé ncẽe sa! Nta noo x'aèa ne Ra gha gaxao cgoa hãa a qáò-tcaoa máá tu u? Tsarim cóá ba ncẽe koe óá!” témé. 42 Cóám ko hàà koe ga i ko dxãwa tc'ẽean góḿankg'ai koe xàbùa qáú me, a i a qgaè-qgae-kg'ai me. Kam ko nxãaska Jeso ba dxãwa tc'ẽean dqàè, a cóá ba qãèkagu, a ba a xõò ba máà me. 43 Ne kò wèé ne khóè ne Nqarim di kaian ka area.

Jeso ba ko gaia Gam dis x'oos ka kg'ui

(Mt 17:22-23; Mk 9:30-32)

Eẽ ne wèéa ne qanega ẽem Jeso ba kúrúa zi gúù zi wèé zi ka area kam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá:
44 “Qãèse dxãà tcee ncẽer ko bìrí xao o kg'uia ne: Khóèm dim Cóá ba gha hàà khóè ne tshàu q'oo koe tcãàè,” témé. 45 Igaba xu kò ẽem ko méé sa táá kóḿa q'ãa, gaxu koe i kò chóm̀sea, táá xu gha kóḿa q'ãa a ka khama. A xu a kò ẽe kg'uia ne ko dùú sa méé sa tẽèan bèe.

Dìí ba kaia?

(Mt 18:1-5; Mk 9:33-37)

46 Si kò gaxu xg'aeku koe ntcoeku sa tẽe, dìína gaxu xg'aeku koe kaia hãa di sa. 47 Igabam kò Jeso ba tcáóa xu q'oo koe xu tc'ẽea hãa sa q'anaa, khamam kò cg'árém cóá ba séè, a Gam qàe koe tòó, 48 a ba a bìrí xu a máá: “Dìím wèém ẽe ko ncẽem cóá ba Tiri cg'õèan koe qãèse hààkagu ba ko Tíí tc'áró ga qãèse hààkagu. Me ko dìím wèém ẽe ko Tíía qãèse hààkagu Te ba ẽe tséé Tea ba qãèse hààkagu. Eẽ gaxao koe kaisase cg'áré ba gaxao ka kaiam ga me e khama,” témé.

Eẽ gaxao cgoa ntcoeku tama ba gaxao xòè koe hàna

(Mk 9:38-40)

49 Me Johane xo̱a a máá: “Kaia Tseè, c'ẽem khóè ba xae kò bóò me ko Tsari cg'õèan cgoa dxãwa tc'ẽean xhàiagu, xae kò sixae ka c'ẽem tama me e domka gatà hẽéan cara me,” témé. 50 Igabam kò Jeso ba gam ka máá: “Táá cara me guu, ẽe gaxao cgoa ntcoeku tama ba gaxao xòè koe hàna ke,” témé.

Jeso ba ko Jerusalema koe qõò (9:51—19:44)

Samaria dim x'áé ba ko Jeso ba qãèse hààkaguan xguì

51 Eẽm ko Jeso ba nqarikg'ai koe séè a úúèm x'aèm ko cúù kam kò bìríse a Jerusalema koe qõò. 52 A ba a tséé-kg'ao xu tc'ãà a tsééa tcg'òó. Xu Samaria ne dim x'áé-coam koe síí tcãà, gúù zi xu gha kg'ónòa máá Me ka. 53 Igaba ne kò gaa koe hãa ne khóè ne táá qãèse hààkagu Me, Jerusalema koem kò úú-kg'aia khama. 54 Eẽ tsara ko xgaa-xgaase-kg'ao tsara Jakoboa tsara Johanea tsara ncẽes gúù sa bóò ka tsara ko máá: “X'aigaè, nqarikg'ai koe guuam c'ee ba tsam gha tcii, me hàà cg'õo ne sa Tsi ko tc'ẽe?” témé. 55 Me Jeso ba ntcẽè a dqàè tsara a.
9:55C'ẽe zi tcgãya zi Gerika di zi ncẽe xùri ko kg'uian úúa: “a máá: “C'úùsea tsao hãa, dùútsa tc'ẽem di tsao ii sa.56 Khóèm dim Cóá ba hàà tama, hààm gha khóèan kaàkagu ka, igabam hààraa, hààm gha kgoara a ka,” tam méé.”
56 Xu kòJeso ba hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé xu c'ẽem x'áém koe qõò.

Nqoana khóèan Jeso ba ko xùri kg'oana a

(Mt 8:19-22)

57 Eẽ xu dàòm q'oo koe hãa a ko qõò kam ko c'ẽem khóè ba bìrí Me a máá: “Eẽ Tsi ko síí qgáì wèé koer gha xùri Tsi,” témé. 58 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Círí nea gaan di ha̱éan úúa, i tsa̱rán gaan di nquuan úúa, igabagam Khóèm dim Cóá ba tòó tcúúm gha qgáì úú tama,” témé.

59 Me kò Jeso ba c'ẽem khóè ba bìrí a máá: “Xùri te,” témé. Igabam ko gaam khóè ba máá: “X'aigaè, kg'aia qãà te nakar síí tirim xõò ba kg'ónò,” témé. 60 Me Jeso ba bìrí me a máá: “Eẽ x'óóa hãa ne guu naka ne gane dian ẽe x'óóa hãa kg'ónò, igaba tsáá qõò naka tsia síí Nqarim di x'aian ka xgaa-xgaa,” témé.

61 Me kò c'ẽem khóè ba gataga máá: “Xùri Tsir gha, X'aigaè, igaba qãà te nakar kg'aia síí x'áéa te di ne khóè ne x'áè,” témé. 62 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Eẽm tshoa-tshoa a ko xhárà koe gha ka̱bise a kháóka bóòm khóè ba Nqarim di x'aian kg'ano tama,” témé.

Copyright information for `NHR