Mark 1

Jeso ba Galilea koe (1—9)

Johanem tcguù-tcguu-kg'aom di xgaa-xgaa ne

(Mt 3:1-12; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28)

Jeso Krestem di qãè tchõàn dis tshoa-tshoase sa, Nqarim dim Cóá ba.

Ncẽe i ma porofitim Isaiamdis Tcgãyas koe ma góásea hãa khama, a ko máá:

“Bóò, Tirim tchõà xàà-kg'ao bar gha
Tsáá cookg'ai koe tsééa úú,
ncẽe gha síí Tsarim dàò ba kg'ónòa máá Tsi ba.
Tchàa-xgóós koe ko q'au a ko máá:
‘X'aigamNqari ba tu dàò ba kg'ónòa máá,
naka Gam di dàòan tchàno-tchanoa máá Me,’
témém dòm̀ ba.”
Me ko nxãaska Johanem tcguù-tcguu-kg'ao ba tchàa-xgóós koe hàà, a khóè ne tcguù-tcguu, a ba a chìbia ne koe ne gha tcóóse a tcguù-tcguuès ka xgaa-xgaa ne, nxãasega ne gha gane di chìbian qgóóa mááè ka. Me kò wèém nqõóm Jutea di ba hẽé, naka wèé ne khóè ne Jerusalema di ne hẽéthẽé síí cgae me, a ne a gane di chìbian nxàe, a Jorotane dim tshàam koe tcguù-tcguuè. Johane ba kò nqabè c'õò cgoa kúrúèa qgáían ha̱na, a khòo dim bàne ba kháóa ba koe qáéa, a kòo tcòm̀an hẽé naka qãáka di dènean hẽéthẽé tc'õó. A ba a koNqarim di kg'uian xgaa-xgaa a ko máá: “Tíí qãá q'oo koem ko Gaam ẽe tíí ka qari ba hàà, ncẽe qarian ka nqáé tea hãa ba, ncẽe qám̀se a nxàbo tca̱ia ba kgoara gar tc'ãò tama ba. Tshàan cgoar tcguù-tcguu tua hãa, igabam gha Gabá Tcom-tcomsam Tc'ẽem cgoa tcguù-tcguu tu u,” tam méé.

Jesom dis tcguù-tcguuku sa hẽé naka kúrúa bóòè sa hẽéthẽé e

(Mt 3:13—4:11; Lk 3:21-22; 4:1-13)

Eẽ xu cáḿ xu kam kò Jeso ba Galilea di Nasareta koe guu, a ba a kò Jorotane dim tshàam koe hàà Johanem ka tcguù-tcguuè. 10 Eẽm ko Jeso ba tshàan q'oo koe tcg'oa kam ko nqarikg'aian bóò i xgobekg'amse, Me Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba tcíbís khama ii a ko xõa cgae Me. 11 Me kò dòm̀ ba nqarikg'ai koe guu a máá: “Tsáá Tsia Tiri Tsi Cóá Tsi ncàm̀a Raa Tsi i, Tsáá koe Ra ko qãè-tcao,” témé.

12 Tc'ẽe ba kò kúúga séè a qãáka úú Me. 13 Me kò 40 cáḿan qãáka hãa, a ko satanam ka kúrúa bóòè. A ba a kò gataga qãáka di kg'oo-coan cgoa hãa, i kò moengelean hàà hùi Me.

Jeso ba ko Gam dis tséé sa tshoa-tshoa

(Mt 4:12-17; Lk 4:14-15)

14 Eẽm ko Johane ba qáé-nquus koe tcãàèa xg'ara kam kò Jeso ba Galilea koe síí, a Nqarim di qãè tchõàn síí xgaa-xgaa, 15 a máá: “X'aè ba hààraa, i Nqarim di x'aian cúù u, ke tu gatu di chìbian koe tcóóse naka qãè tchõàn koe dtcòm̀,” témé.

Jeso ba ko 4 xu x'aù qgóó-kg'ao xu tcii

(Mt 4:18-22; Lk 5:1-11)

16 Eẽm kòo Jeso ba Galilea dim tshàam qàe koe nqáé, kam ko Simone ba hẽé naka Simonem ka qõesem Anterea ba hẽéthẽé tsara bóò, tsara ko c'uisí sa tshàan q'oo koe xaoa tcãà; x'aù qgóó-kg'ao tsara a kò ii khama. 17 Me Jeso ba bìrí tsara a a máá: “Xùri Te tsao, kúrú tsao or gha tsao khóè ne qgóó-kg'ao tsao ii ke,” témé. 18 Tsara kúúga gatsara di c'uisían guu a xùri Me.

19 Eẽm ko cg'árése còoka qõò kam ko Sebetem ka cóásem Jakobo ba hẽé naka qõesem Johane ba hẽéthẽé tsara bóò, tsara dxòrom q'oo koe hãa a ko gatsara di c'uisían kg'ónò. 20 Me kò kúúga tcii tsara a, tsara kò gatsara ka xõòm Sebete ba hẽé naka gam koe ko tséé xu khóè xu hẽéthẽé dxòrom q'oo koe qaù, a xùri Me.

Jeso ba ko dxãwa tc'ẽean xhàiagu

(Lk 4:31-37)

21 Xu kò Kaperenaume koe síí. Me kò kúúga Sabata dim cáḿ ka Jeso ba còrè-nquum koe tcãà, a xgaa-xgaa. 22 Ne kò Gam di xgaa-xgaa-q'ooan ka area hãa. Qarian úúam khóèm khamam kòo ma xgaa-xgaa ne khama, gane di xu x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu khama tamase.

23 Gaam x'aèm ẽem kam kò gane dim còrè-nquum q'oo koe c'ẽem khóè ba hãa, cg'ãè tc'ẽean kò úúa ba, me kò q'au a máá: 24 “Jeso Tsi Nasareta di Tseè, dùú sa Tsi ko gatá cgoa tc'ẽe? Hàà Tsi ko kaàkagu ta a? Q'ana raa dìí Tsi i sa - Nqarim di Tsi Tcom-tcomsa Tsi i,” témé.

25 Igabam kò Jeso bacg'ãè tc'ẽean dqàè a máá: “Nqoo, naka tcg'oa cgae me!” témé. 26 I kò cg'ãè tc'ẽean khóè ba qarika ntcãa-ntcãa, a kaisam q'aum cgoa tcg'oa cgae me.

27 Ne kò wèé ne khóè ne area hãa, a ne a kò tẽèku a máá: “Dùútsa gúù saa ncẽe sa? Ka̱bas xgaa-xgaa saa - qarian úúa hãasem ko cg'ãè tc'ẽean ga dqàè i komsana Me ka!” témé. 28 I kò kúúga nxàea ba wèém xg'aekum Galilea dim koe qháésega tsa̱i-tsa̱ise.

Jeso ba ko káí khóèan kg'õèkagu

(Mt 8:14-17; Lk 4:38-41)

29 Eẽm ko còrè-nquum koe tcg'oa kam kò Simonea tsara Anterea tsara x'áé koe síí tcãà, Jakoboa tsara Johanea tsara cgoa. 30 Si kò Simonem ka c'uìse sa cgùrukagu si kos tcììs ka qgóóèa, xu kò Jeso ba gaa x'aè kaga gas ka bìrí. 31 Me kò hàà, a hàà tshàua sa koe séè a ghùi si. Si tcìì sa guu si, si tshoa-tshoa a tsééa máá ne.

32 Eẽm dqòam ka, cáḿs ko tcãà ka ne kò wèé khóèan tsàako Gam koe óá, dxãwa tc'ẽean úúa hãan ga hẽéthẽé e. 33 Ne kò wèém x'áé-dxoom di ne khóè ne nquu-kg'áḿ koe xg'aea hãa. 34 Me kòJeso ba káí ne ẽe ko tãáka zi tcìì zi tsàara hãa ne kg'õèkagu, a kò gataga káí dxãwa tc'ẽean xhàia tcg'òó cgae ne, a kò táá dxãwa tc'ẽean kgoara máá i kg'ui, q'ãa Mea i kò hãa khama.

Jeso ba ko Galilea koe xgaa-xgaa

(Lk 4:42-44)

35 Kaisa ntcùúkg'ai cgoa, qanega i ntcùú u kam kò Jeso ba tẽe a c'ẽem qgáìm nqooa hãam koe qõò, a ba a síí gaa koe còrè. 36 Xu kò Simone ba hẽé naka gam cgoa kò hãa xu khóè xu hẽéthẽé xùri Me. 37 A xu a ẽe xu ko hòò Me ka bìrí Me a máá: “Wèém khóè ba ko qaa Tsi,” témé. 38 Me bìrí xu a máá: “Hààn xae cúùse hãa xu x'áé-coa xu koe qõò, nakar gha nxãasega gaa koe thẽé síí xgaa-xgaa; gaan domkagar hààraa hãa ke,” témé.

39 Me kò wèém Galileam koe qõòa te, a gane di xu còrè-nquu xu koe Nqarim di kg'uian xgaa-xgaa, a dxãwa tc'ẽean xhàiagu.

Jeso ba ko lepero dis tcìì sa tsàaram khóè ba kg'õèkagu

(Mt 8:1-4; Lk 5:12-16)

40 Me kò lepero dis tcìì sa tsàaram khóè ba hàà cgae Me, a hàà qgom-tsi-quri a còrè Me a máá: “Tc'ẽe Tsi kòo ne, Tsi ga kúrú ter q'ano,” témé. 41 Me kò Jeso ba thõò-xama máá me, a tchoanà tshàu a qgóó me, a bìrí me a máá: “Gatàr ko ma tc'ẽe, ke q'ano,” témé. 42 Kas kò tcììs lepero di sa kúúga kaà cgae me, me q'ano. 43 Me kò Jeso ba qarika x'áè me, a ba a tcg'òó mem qõò, 44 a bìrí me a máá: “Q'ãa, naka táá cúí khóè ga c'ẽe gúù ga bìrí guu! Igaba méé tsi qõò naka síí peresitim koe x'áíse, naka tsia tsari q'ano-q'anosean domka síí dàòa-mááku zi tcg'òó, ncẽem kò Moshe x'áèa hãa zi, x'áís iise khóè ne koe,” témé. 45 Igabam kò gaam khóè ba tcg'oa a qõòa te a ba a tshoa-tshoa a wèé za ga nxàe e. Me kò gaas gúùs domka Jeso ba tààè, x'áéan q'oo koem gha kgoarasea hãase qõòa tean ka, igabagam ko nqoo-nqoosa zi qgáì zi koe hãa. Ne kòo khóè neqanega wèé za guu a hàà cgae Me.

Copyright information for `NHR