Mark 10

Jeso ba Jutea koe (10)

Aagukus khóè khara di sa

(Mt 19:1-12; Lk 16:18)

Me kò Jeso ba gaa koem ko guu ka Jutea dim xg'aekum koe síí, a Jorotane dim tshàa ba tchòaba, zi kò khóè ne di zi xg'ae zi gaicara xg'ae cgoa Me, Me caua ba a kò ii khama gaicara xgaa-xgaa ne.

Xu kò Farasai xu hàà cgae Me, a xu a kúrúa xu kòo bóò Me khama tẽè Me a máá: “A x'áèan koe ia kgoaraèa khóèm gha gam dis khóè sa aagu sa?” témé.

Me Jeso ba tẽèm cgoa xo̱a xu a máá: “Moshe ba kò ntama ma x'áè xao o?” témé. Xu máá: “Moshe ba xg'ao khóè ba kgoara máá aagukuan dis tcgãya sam gha góá, agam dis khóè sa aagu sa,” témé.

Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Gaxao di qari tcúúan domkam kò Moshe ba ncẽem x'áè ba góá máá xao o. Igabam xg'ao Nqari ba nqõóm ko tshoa-tshoase koe ga guu a khóè ba hẽé naka khóè sa hẽéthẽé kúrúa. Gaa domkagam gha khóè ba xõò ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé khara guu, a ba a gha gam dis khóès koe tc'àmàse, khara gha nxãaska ẽe khara cám̀ khara cúím tc'áró ba kúrú, a gaicara cám̀ ii tite, igaba khara gha cúím tc'áró ba ii. Gaa domka méés ẽem Nqari ba xg'ae-xg'aeèa hãa sa táá cúí khóè kaga q'aa-q'aaè guu,” tam méé.

10 Eẽ xu Gam cgoa nquum q'oo koe hãa ka xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu gaicara ncẽes gúùs ka Jeso ba tẽè. 11 Me kò bìrí xu a máá: “Dìím wèém ẽe ko gam dis khóè sa aagu, a ko c'ẽes khóè sa séè ba ko cg'áràn kúrú, 12 a ncẽè gaas igabas kòo gas dim khóè ba aagu, a ko c'ẽem khóè ba séè nes ko cg'áràn kúrú,” témé.

Jeso ba ko cóán ts'ee-ts'eekg'ai

(Mt 19:13-15; Lk 18:15-17)

13 Ne kò khóè ne cóán Gam koe óá, tshàua bam gha tòó cgae e ka, xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu dqàè ne.

14 Igaba ẽem ko Jeso ba ẽe sa bóò kam kò kaisase xgóà, a bìrí xu a máá: “Cóán guu naka i Tíí koe hàà. Táá xgáè-kg'am m guu, Nqarim di x'aia nea gatà ii ne di i ke. 15 Tseegua ner ko bìrí tu u a ko máá: Dìím wèém ẽe Nqarim di x'aian, cóán ko ma séè e khama ma séè e tama ba cuiskaga gaan koe tcana hãa tite,” témé. 16 A ba a nxãaska gaa cóán séè a tchàma, a tshàua ba tòó cgae e, a ts'ee-ts'eekg'ai i.

Qguùam khóè ba

(Mt 19:16-30; Lk 18:18-30)

17 Eẽm ko Jeso ba xgoaba a ko dàòa ba koe qõò, kam kò khóè ba qàròa síí cgae Me, a síí cookg'aia ba koe qhòm tsi qúrùa ntcõó, a tẽè Me a máá: “Qãè Tsi xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, nta ra gha hẽé a nxãasega chõò tamas kg'õè sa hòò?” témé. 18 Me Jeso ba bìrí me a máá: “Dùúska tsi ko qãè tsi khóè Tseè ta ma tcii Tea máá? Cúí khóè qãè ga káà a, igaba Nqarim cúí Me e. 19 X'áèan tsi q'ana hãa: Táá cg'õo guu, táá cg'áràn kúrú guu, táá ts'ãà guu, táá tshúù-ntcõan nxàe guu, táá kàan cgoa gúùan séèa mááse guu, saò ba hẽé naka saò sa hẽéthẽé tcom, ta ko méé e,” tam méé. 20 Me bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, ncẽe zi gúù zir ncìísega tshoa-tshoa a cóár ii koe ga ko kúrú,” témé. 21 Me kò Jeso ba ẽem ko bóò me ka ncàm̀ me, a bìrí me a máá: “Cúís gúù sa tsi ko tcào. Qõò naka tsia síí wèés gúùs ẽe tsi úúa hãa sa x'ámágu, naka tsia ẽe dxàua hãa ne khóè ne máà, naka tsia gha nxãasega nqarikg'ai koe qguù sa úúa hãa, naka hàà xùri Te,” témé. 22 Me kò ncẽes gúùs ka tshúù-tcaokaguè, a kò tshúù-tcaoa hãase qõò, káí zi gúù zim kò q'õòa hãa khama.

23 Me kò Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ntcáà a ba a máá: “Tsóágase i gáé gha qaria, gane ẽe qguùa hãa ne khóè ne gha Nqarim di x'aian koe tcãà sa,” témé.

24 Xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Gam di kg'uian ka kaisase area.

Igabam kò Jeso ba gaia bìrí xu a máá: “Cóá xaoè, tsóágase i gáé qaria Nqarim di x'aian koe tcãà sa.
25 Kameles ga dqààm tcgáí di kòm̀an koe tcãà sa thamka si i, qguùam khóèm gha Nqarim di x'aian koe tcãàs ka,” tam méé.

26 Xgaa-xgaase-kg'ao xu kò kaisase are, a xu a tẽè Me a máá: “Kháé ba gha nxãaska dìí ba kgoaraè?” témé.

27 Me Jeso ba bóò xu a máá: “Khóèa ne ko tààè, igabam Nqari ba tààè tama, wèé gúùa ne Nqarim koe subu u khama,” témé.

28 Me nxãaska Petere ba tshoa-tshoa a bìrí Me a máá: “Bóò, wèé gúùan ga xae guua hãa a ko xùri Tsi,” témé.

29 Me Jeso ba máá: “Tseegua ner ko bìrí xao o a ko máá: Wèém khóèm ẽe gha Tíí hẽé naka Tiri qãè tchõàn hẽéthẽé domka x'áéa ba guu, kana káíkhoea ba, kana qõea ba, kana xõò sa, kana xõò ba, kana cóáa ba, kana xháràa ba ga igaba, 30 nxãa ba gha 100 q'oro noose hòò o: x'áéan ga hẽé, naka káíkhoea ba ga hẽé, naka qõea ba ga hẽé, naka dxàe xõòa ba ga hẽé, naka cóáa ba ga hẽé, naka xháràn ga hẽé, naka xgàrakuan ga hẽéthẽé e, ncẽeta hãa x'aèan kaga, a gataga hààko x'aèan ka chõò tamas kg'õè sa hòò. 31 Igaba ẽe káí ne còoka hàna nea gha kháóka di ne ii, ne gha ẽe kháóka hãa ne còoka di ne ii,” tam méé.

Jeso ba ko nqoana dis ka Gam dis x'oos ka kg'ui

(Mt 20:17-19; Lk 18:31-34)

32 Xu kò dàòm q'oo koe hãa a ko Jerusalema koe qõò, Me Jeso ba tc'ãà-cookg'ai xua, xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu kaisase area hãa, ne kò ẽe ko xùri Me ne q'aea hãa. Me kò gaicara 12 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu séèa tcg'òó, a tshoa-tshoa a dùútsa gúùs gha hàà kúrúse cgae Me sa bìrí xu 33 a máá: “Bóò, Jerusalema koe xae ko qõò, Me gha Khóèm dim Cóá ba kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé tshàu q'oo koe tcãàè. Xu gha x'oos koe chìbi-chibi Me, a gha tãá zi qhàò zi di ne tshàu q'oo koe tcãà Me, 34 a nco̱i Me, a kg'áḿ tsharàn cgoa tcg'ae cgae Me, a qoa Me, a cg'õo Me. Igabam gha nqoana dim cáḿ ka x'ooan koe tẽe,” tam méé.

Jakoboa tsara Johanea tsara dis dtcàrà sa

(Mt 20:20-28)

35 Tsara kò nxãaska Jakobo ba hẽé naka Johane ba hẽéthẽé tsara síí cgae Me, ncẽe kò Sebetem ka cóáse ii tsara, a bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, wèés gúùs ẽe tsam ko Tsáá koe tc'óà sa méé Tsi kúrúa máá tsam m sa tsam ko tc'ẽe,” témé. 36 Me bìrí tsara a a máá: “Dùú sa ra gha kúrúa máá tsao o sa tsao ko tc'ẽe?” témé. 37 Tsara máá: “Kúrúa Tsi gha máá tsam sa ncẽe si i: Tsari x'áàn koe méé Tsi kgoara máá tsam m nakam c'ẽe ba Tsarim x'õàm kg'áòm xòè za ntcõó nakam c'ẽe ba dxàes x'õàs xòè za ntcõó,” témé. 38 Igabam kò Jeso ba bìrí tsara a a máá: “Dùú sa tsao ko dtcàrà sa tsao c'úùa hãa! Kgoana tsaoa gha a kubis Tíí ko kg'áà q'oos koe kg'áà kana tsaoa gha ncẽer tcguù-tcguuèa hãas tcguù-tcguuku cgoa tcguù-tcguuè?” témé. 39 Tsara máá: “Kgoana tsam gha a gatá hẽé,” témé. Me Jeso ba bìrí tsara a, a máá: “Kubis ẽer ko kg'áà q'oos koe tsao gha kg'áà, a tcguù-tcguukus ẽer gha ko tcguù-tcguuès cgoa tcguù-tcguuè, 40 igabaga ncẽe kg'áò x'õàa Te xòè za ntcõó sa hẽé, naka dxàe x'õàa Te xòè za ntcõó sa hẽéthẽér Tíí kgoara máá tama, igaba i nxãan ẽe i kg'ónòa mááèa hãa ne di i,” tam méé.

41 Eẽ xu ko c'ẽe xu 10 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ncẽe sa kóḿ ka xu ko tshoa-tshoa a kaisase Jakoboa tsara Johanea tsara xgóà cgae. 42 Me Jeso ba Gam koe tciia óá xu a bìrí xu a máá: “Q'ana xao hãa, ẽe tãá zi qhàò zi koe koma x'aiga ii xu ko gaxu di qarian gane koe tséékagu sa, xu ko gane di xu tc'ãà-cookg'ai xu gaxu di qarian gane koe x'áí sa. 43 Igaba méé i gaxao koe táá gatà ii guu, igaba ẽe ga gaxao ka kaia hãa ba méém gaxao dim tséé-kg'ao ba ii, 44 nakam dìím wèém ẽe gha gaxao ka tc'ãà-tc'ãase ba wèém khóèm dim qãà ba ii. 45 Khóèm dim Cóá ba hààraa, hààm gha tsééa mááè ka tamase, igabam hààraa, hààm ghakhóè ne tsééa máá ka khama, a ba a hààraa, kg'õèa bam gha hààkhóè ne máà ka, káí ne khóè ne di chìbia nem gha x'ámá tcg'òó di iise,” tam méé.

Jeso ba ko káà tcgáím Baretimaio ba qãèkagu

(Mt 20:29-34; Lk 18:35-43)

46 Xu kò Jeriko koe hàà. Eẽm ko Jeso ba Jeriko koe tcg'oa, Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa hẽé naka káí ne khóè ne cgoa hẽéthẽé e, kam ko káà tcgáím dtcàrà-kg'aom Baretimaiom, Timaiom ka cóáse ba dàòm qàe koe ntcõóa-ntcõe. 47 Eẽm ko kóḿ Jesom Nasareta di Me e sa kam ko tshoa-tshoa a q'au a máá: “Jesoè, Dafitem ka tsgõose-coa Tseè, thõò-xama máá te,” témé. 48 Ne káí ne dqàè me a máá, nqoo méém témé, igabam ko kaisase q'au a máá: “Dafitem ka cóáse Tseè, thõò-xama máá te,” témé. 49 Me Jeso ba téé a ba a máá: “Tcii me,” témé. Ne ẽe káà tcgáím khóè ba tcii, a bìrí me a máá: “Tòón tcáó naka tsia tẽe, tcii tsim ko ke,” témé. 50 Me gaam khóè ba gam dim ko̱à ba ncemeagu, a ba a nxàìa tẽe a Jesom koe síí. 51 Me Jeso ba tẽè me a máá: “Dùú sar gha kúrúa máá tsi sa tsi ko tc'ẽe?” témé. Me káà tcgáím khóè ba bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, bóòr gha sar ko tc'ẽe,” témé. 52 Me Jeso ba bìrí me a máá: “Qõò, tsari dtcòm̀a nea qãèkagu tsia hãa ke,” témé. Me kò kúúga bóò, a xùri Me.

Copyright information for `NHR