Mark 11

Jeso ba Jerusalema koe (11—13)

Jeso ba ko Jerusalema koe tcãà

(Mt 21:1-11; Lk 19:28-40; Jn 12:12-19)

Eẽ ne ko Jerusalema koe hẽé naka Betefage koe hẽé naka Betania koe hẽéthẽé cúù, Olife dim xàbìm koe, kam kò Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka cám̀ tsara tsééa tcg'òó, a bìrí tsara a, a máá: “Gatsao cgoa q'óá-kg'amkua hãam x'áém koe tsao qõò. Eẽ tsao ko tcãà ne tsao gha qanega cúí khóè kaga qábìè ta ga hãam donghi-coa ba hòò me qáésea tẽe; kgoara naka Tíí koe óága me. A ncẽè c'ẽe khóè kòo tẽè tsao o, dùúska tsao ko ncẽeta hẽé sa ne méé tsao bìrí i naka máá: ‘X'aiga ba ko qaa me, a ba a gha kúúga ka̱bi me,’ témé.”

Tsara qõò a síí donghi-coa ba sao-xg'ae, me xhàrom-kg'áḿ ka tchàa koe qáéa tòóèa, tsara kgoara me. Ne kò c'ẽe ne khóè ne gaa koe kò téé-tẽe ne tẽè tsara a, a máá: “Dùú sa tsao ko kúrú, a ko donghi-coa ba kgoara máá?” témé. Tsara kò ẽem ko ma Jeso ba ma bìrí tsara a khamaga ma bìrí ne, ne guu tsara a, tsara qõò. A tsara a donghi-coa ba Jesom koe óá, a tsara a kò gatsara di qgáían gam koe tcee, Me qábì me. Ne kò káí ne khóè ne gane di qgáían dàòm q'oo koe khárà, ne c'ẽe ne hìian di nxã̱án khõá a khárà. Eẽ kòo cookg'aia ba koe qõò ne hẽé naka kháóa ba koe kòo xùri Me ne hẽéthẽéa kò q'au a máá:

“Hosana!
Ts'ee-ts'eekg'aiè méém
ẽe ko X'aigamNqarim di cg'õèan cgoa hàà ba.
10 Ts'ee-ts'eekg'aiè méé i x'aian
gatá ka xõòm Dafitem di i, ncẽe kò hàà a,
Hosana, ẽe kaisase tc'amaka hàna ba!”
témé.

11 Me kò Jerusalema koe tcãà, a tempelem koe síí, a ẽem kò caate a wèé zi gúù zi bóò ka, nxãakamaga i kò dqòara hãa khamamGam di xu 12 xu cgoa xgoaba a Betania koe qõò.

Jeso ba ko faia dis hìi sa cgúí

(Mt 21:18-19)

12 Q'uu dim cáḿ ka, ẽe xu Betania koe guua hãa kam kò xàbàa hãa. 13 Khamam kò nqúù ka hãa a faia dis hìi sa bóò, si to̱àràn úúa, kam ko síí cgae si, síím gha c'ẽe gúù ga hòò cgae si ka. Eẽm ko hàà cgae si kam kò cúí gúù ga táá hòò, igaba to̱aran cúí ga a, faia di zi hìi zi gha tc'õoan kúrúm x'aèm tama me e kò ii khama. 14 Kam kò gaas ka máá: “Táá méé i cúí khóè ga gaicara chõò tamase, sáá koe tc'õoan tc'õó guu,” témé. Xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu kóḿ Me.

Jeso ba ko tempele ba q'ano-q'ano

(Mt 21:12-17; Lk 19:45-48; Jn 2:13-22)

15 Xu ko Jerusalema koe hàà tcãà, Me kò Jeso ba tempelem q'oo koe tcãà a tshoa-tshoa a khóè ne ẽe hãa a ko x'ámágu ne hẽé naka ẽe ko hàà x'ámá ne hẽéthẽé xhàiagu, a ba a marin ko xg'áḿa q'aa ne di tafolean hẽé naka ntcõó-q'ooan ẽe ko tcíbían x'ámágu ne di hẽéthẽé xùbuku cgoa. 16 A kò cúí khóè ga táá kgoara máá i c'ẽe gúù cgoa ga tempelem q'oo koe nqáé. 17 Me kò khóè ne xgaa-xgaa, a bìrí ne a máá: “Góáse tama i gáé hãa naka máá:

‘Tirim nquu ba gha
wèé zi qhàò zi dim còrè-nquu ba
ta ma tciiè’
téméè tama?

Igaba tu gatu ts'ãà-kg'ao ne di x'ãè-q'ooan kúrú mea!” tam méé.
18 Xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé gaas gúù sa kóḿ, ka xu kò cg'õo Me xu gham dàò ba qaa; bèe Me xu kò ko khama, wèés xg'aes khóè ne di sa kò Gam di xgaa-xgaan ka area hãa khama.

19 Eẽ i ko dqòa ka xu kòJeso ba hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé x'áé-dxoom koe tcg'oa.

Faia dis hìis nqa̱ia sa

(Mt 21:20-22)

20 Eẽ xu ko ntcùúkg'ai cgoa nqáé ka xu ko faia dis hìis qàe koe nqáé, a bóò si si to̱bea sa cgoa ga c'óòa hãa. 21 Petere ba kò tc'ẽe-tc'ẽese a bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, bóò! Faia dis hìis ncẽe Tsi ncãa ko cgúí sa ncãa nqa̱i,” témé.

22 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Nqarim koe méé xao dtcòm̀an úú. 23 Tseegukagar ko bìrí xao o: Dìím wèém ẽe ko ncẽem nxõ̱á xàbì ba bìrí a máá: ‘Tẽe naka tshàam q'oo koe xaoa tcãàè,’ témé, a tcáóa ba q'oo koe káíse tc'ẽe-tc'ẽese tama, igaba ko dtcòm̀, ẽem nxàea hãas gha kúrúse sa, nxãam ka i gha hàà kúrúse. 24 Gaa domkar ko bìrí xao o a ko máá: Dùús wèés ẽe xao ko còrèan cgoa dtcàràs ka méé xao nxãakamaga xao mááè sia hãa sa dtcòm̀, nxãaskas gha gaxao koe kúrúse. 25 Gataga méé xao wèé x'aèan ẽe xao téé ko còrè ka qgóóa mááku, c'ẽe gúù xao kò gaxao ka c'ẽean cgoa úúa hãa ne, nakam gha nxãasega gaxao ka Xõòm ncẽe nqarikg'ai koe hãa ba chìbia xao qgóóa máá xao o. 26 [Igaba ncẽè qgóóa mááku tama xao kò hãa nem cuiskaga gaxao ka Xõòm nqarikg'ai koe hãa ba chìbia xao qgóóa máá xaoa hãa tite,]” tam méé.

Jesom di qarian dis tẽè sa

(Mt 21:23-27; Lk 20:1-8)

27 Xu gaicara Jerusalema koe hàà. Eẽm ko Jeso ba tempelem q'oo koe tcãà, ka xu kò kaia xu peresiti xu hẽé, naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé, nakakhóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé hàà cgae Me. 28 A tẽè Me a máá: “Ndaka qari cgoa Tsi ko ncẽe zi gúù zi kúrú kana ia dìín qarian máà Tsia hãa Tsi ko ncẽe zi gúù zi kúrú?” témé.

29 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Cúís gúù sar gha tẽè xao o. Xo̱a Te méé xao, nakar gha nxãasega bìrí xao o, ndaka qarian cgoar ko ncẽe zi gúù zi kúrú sa. 30 Johanem dis tcguù-tcguukus ka bìrí Te: nqarikg'ai koe sa kò guua hãa, kana sa kò khóèan koe guua hãa? Xo̱a Te,” témé.

31 Xu kò gaxu ka c'ẽea xu cgoa xóé a tẽèku a máá: “‘Nqarikg'ai koe e,’ ta xae kò ko méé, nem gha nxãaska tẽè xae e a máá: ‘Kháé xao nxãaska dùús domka dtcòm̀ me tama?’ témé. 32 Igaba xae gha máá: ‘Khóèan koe e,’ témé - Khóè ne xu kò ko bèe, Johane ba tseegu dim porofiti me e sa ne kò wèé ne khóè ne q'ana hãa khama.” 33 Xu kò nxãaska Jeso ba xo̱a a máá: “C'úùa xae hãa,” témé.

Me kò Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tíí igabar bìrí xao o tite, ndaka qarian cgoar ko ncẽe zi gúù zi kúrú sa,” témé.

Copyright information for `NHR