Mark 12

Chõó-kg'oman di xu xhárà-kg'ao xu dis sere-sere sa

(Mt 21:33-46; Lk 20:9-19)

Me kò tshoa-tshoa a sere-sere zi cgoa kg'ui cgoa ne a máá: “C'ẽem khóè ba kò kg'om xhárà ba xháràa, a ba a kò xhàro ba gaam koe kúrúa nxa̱ma-nxa̱ma, a ba a gõéan ko kúrúèm ha̱é ba hẽé naka tc'amaka qáòm nquu ba hẽéthẽé gaa koe tshào. A ba a c'ẽe xu xhárà-kg'ao xu cgóbè me, a c'ẽem nqõóm koe qõò.

“Eẽm kotcuùan dim x'aè ba hàà kam ko qãà ba xhárà-kg'ao xu koe tsééa úú, nxãasegam gha síí kg'om xháràm di tc'õoan c'ẽe séè cgae xu ka. Xu kò séè a xg'áḿ me, a káà gúùse tsééa ka̱bi me.

“Me gaia c'ẽem qãà ba tsééa úú cgae xu, xu síí tcúúa ba koe thõò-thõo me, a sau-saugase qgóó me.

“Me kò c'ẽe ba tsééa úú, xu nxãa ba cg'õo. A xu a c'ẽe xu káí xu kaga gataga hẽé, c'ẽe xu xu kò xg'áḿ, a c'ẽe xu cg'õo.

“Cúím cóám kaisasem kò ncàm̀a hãa bam kò úúa, a ba a kò gaam gabá tsééa úú cgae xu, a bìríse a máá: ‘Tirim cóá ba xu gha tcom a qgóóse,’ témé. Igaba xu kò ẽe xu xhárà-kg'ao xu bìríku a máá: ‘Ncẽe ba gúù zi ka q'õòsem ga me e, ke hààn xae cg'õo me, naka zi gha gúù zi gaxae di ii,’ témé. Xu kò séè a cg'õo me, a kg'om xháràm ka tchàa koe xaoa tcg'òó me,” tam méé.

Me nxãaska Jeso ba tẽè xu a máá: “Kháé ba gha nxãaska kg'om xháràm ka q'õòse ba hàà dùú sa kúrú?”témé, a ba a máá: “Eẽ xu xhárà-kg'ao xum gha hàà cg'õo, a ba a gha xhárà ba c'ẽe xu xhárà-kg'ao xu máà. 10 Qanega xao gáé ncẽes TcgãyasNqarim di sa nxárá tama, ncẽe ko máá:

‘Nxõ̱ás ẽe kò tshào-kg'ao xu ka bóòa xguìèa hãa sa,
kaisase cgáés nxõ̱á sa kúrúa hãa.
11 Ncẽea X'aigamNqarim ma kúrúa hãa ga a,
si ncẽe sa tcgáí-q'ooa ta koe t'õè si i,’”
témé.

12 Ka xu ko qáé Me kg'oana, igaba xu kò xg'ae sa bèe, ẽes sere-seres kam kòo gaxua nxàe xu sa xu kò q'ana hãa khama, xu kò guu Me a qõò.

Kaesaram koe suruta ne

(Mt 22:15-22; Lk 20:20-26)

13 Ka xu ko nxãaska kháóka c'ẽe xu Farasai xu hẽé naka c'ẽe xu Herotem di xu xùri-kg'ao xu hẽéthẽé Gam koe tsééa úú, nxãasega xu gha síí kg'uim ko zi gúù zi cgoa qgóó Me ka. 14 Xu hàà a bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, q'ana xae hãa tseegu di Tsi khóè Tsi i sa, a c'ẽe khóè cgoa ga tchõà úú tama, khóèan di téé-q'ooan Tsi nqábé tama khama. Igaba Tsi ko Nqarim dim kg'ui ba tseeguse xgaa-xgaa. Ka i gáé kgoara mááèa hãaRoma ne dim x'aigam Kaesara ba méém surutaè sa, kana méém táá surutaè saa? Suruta méé ta kana méé ta táá suruta saà?” témé.

15 Igabam kò Jeso ba gaxu dis kàa sa q'ana hãase bìrí xu a máá: “Dùús domka xao ko kúrúa bóò Tea máá? C'ẽem qano mari ba xao máà Te nakar bóò,” témé. 16 Xu mari ba máà Me, Me bìrí xu a máá: “Dìín dis tcúú sa ncẽe sa, naka gatàa dìín cg'õèa ncẽe e?” témé. Xu máá: “Kaesaram di si i,” témé.

17 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Eẽ Kaesaram di ii sa Kaesara ba máà, naka ẽe Nqarim di ii sa Nqari ba máà,” témé. Xu kò kaisase are Me.

X'ooan koe tẽes qãá q'oo koe séèku sa

(Mt 22:23-33; Lk 20:27-40)

18 Xu kò Saduke xu, ncẽe kò ko máá, x'ooan koe tẽe sa káà si i, témé xu hàà cgae Me, a hàà tẽè Me, a máá: 19 “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, Moshe ba xg'ao x'áèan koe góá a máá, ncẽè khóèm kò káà cóáse khóè sa x'óóa guu, ne méém gam ka qõese ba ẽes dxàe-ntcõa sa séè, naka baà gam ka káímkhoe ba cóán ábà máá. 20 Xu kò 7 xu khóè qõeku xu hàna. Me kò kg'áíaka di ba khóè sa séè a cóán úú tamase x'óó. 21 Me kò cám̀ di ba gaas dxàe-ntcõa sa séè, a gataga cóán úú tamase x'óó. I kò nqoana dim ka gataga cúí ga thẽé ii. 22 Xu kò wèéa xu ẽe 7 xu ga cóá úú tamase x'óó. Si kò khóès ga sa thẽé kháóka x'óó. 23 Eẽ i ko x'ooan koe tẽeè ka sa gha gaxu ka ndakam di saà? Ncẽe wèéa xu 7 xu xg'ao séè sia hãa ka?” ta xu ma tẽè Me.

24 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Dùús domka xao tsa̱a hãa?Nqarim di zi Tcgãya zi ko méé sa hẽé naka Nqarim di qarian hẽéthẽé xao c'úùa hãa domkaa? 25 Eẽ ne ko khóè ne x'ooan koe tẽe ka ne séèa hãa tite, a ne a séèkuan kgoara mááèa hãa tite, igaba ne gha nqarikg'ai di moengelean khama ii. 26 A ẽe x'óóa hãa ne ko x'ooan koe ghùiès ka xao gáé qanega Moshem dis Tcgãyas koe nxárá ta ga hãa, hìis di tchõàn dim xg'aekum koem kò Nqari ba nta gam ka méé sa a máá: ‘Tíí Ra Abrahamam dir Nqari Ra a, a Isakam dir Nqari Ra a, a Jakobem dir Nqari Ra a,’ tam mééa koe? 27 Eẽ x'óóa hãa ne dim Nqarim tama Me e, igabagam ẽe kg'õèa hãa ne di Me e; khama xao kaisase tsa̱a hãa,” tam méé.

Kaiam x'áè-kg'áḿ ba

(Mt 22:34-40; Lk 10:25-28)

28 Me kò c'ẽem x'áè xgaa-xgaa-kg'ao ba hàà, a kóḿ xu xu hãa a ko ntcoeku. Me ẽem ko Jeso ba qãèm xo̱a ba máà xua hãa sa bóòa q'ãa ka tẽè Me a máá: “Ndakam x'áè-kg'áḿ ba wèé xu ka tc'ãà di baa?” témé.

29 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Wèé xu x'áè-kg'áḿ xu ka tc'ãà di ba ncẽe me e:

‘Oo, Iseraeleè, komsana,
gatá dim X'aigam Nqari ba,
X'aigam Nqari ba cúí Me e,
30 naka tsia gha X'aigam tsarim Nqari ba
wèé tcáóa tsi cgoa hẽé,
wèé kg'õèa tsi cgoa hẽé,
wèé tc'ẽea tsi cgoa hẽé,
naka wèé qaria tsi cgoa hẽéthẽé ncàm̀,’
témé,

31 Me ko cám̀ di ba máá:

‘Eẽ tsi ma ncàm̀sea hãa khamaga ma
méé tsi tsáá ka c'ẽe ba ncàm̀,’
témé. C'ẽe x'áè-kg'áḿ ga káà a ncẽem x'áè-kg'áḿ ka kaia a,” tam méé.

32 Me kò x'áè xgaa-xgaa-kg'ao ba bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, tseegu Tsi ko, c'ẽean ga káà a, igaba gaam cúí Me e, 33 gataga i cgáé e, Nqari ba tsi ga wèé tcáóa tsi cgoa hẽé, naka wèé kóḿa q'ãa tsi cgoa hẽé, naka wèé qaria tsi cgoa hẽéthẽé ncàm̀ sa, naka ẽe tsi ma ncàm̀sea hãa khamaga ma tsáá ka c'ẽe ba ncàm̀an hẽéthẽé e. A wèé zi dàòa-mááku zi hẽé naka qhàea-mááku zi ka hẽéthẽé cgáé e,” témé.

34 Eẽm ko Jeso ba bóò, tc'ẽegasem ncãa xo̱a sa kam kò bìrí me a máá: “Nqarim di x'aian ka tsi nqúù tama,” témé. I kò gaa koe guus ka khóèan bèe, c'ẽe tẽè ga i gha tẽè Me sa.

Dafitem ka Tsgõose-coam dis tẽè sa

(Mt 22:41-46; Lk 20:41-44)

35 Eẽm Jeso ba tempelem q'oo koe hãa a ko xgaa-xgaa kam kò tẽè ne a máá: “Nta hẽés ka xu ko x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu máá, Kreste ba Dafitem ka Tsgõose-coa Me e, témé? 36 Dafitem tc'áró-tc'aroa kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka kg'uikaguè, a máá:

‘X'aiga ba ko Tirim X'aiga ba bìrí a máá:
‘Kg'áò x'õàa Te xòè za ntcõó
nakar nxãakg'aiga síí Tsari cg'õo-kg'aoan
nqàrè-kg'ama Tsi koe tòó,’
témé.’
37 Dafitem ga ba ko ‘X'aiga’ ta ma tcii Me, ka ba gha nxãaska ntama gam ka Tsgõose-coa ba ii?” témé.

Si kò kaias xg'ae sa qãè-tcaoan cgoa komsana Me.

Jeso ba ko Farasai xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé dqàè

(Mt 23:1-36; Lk 20:45-47)

38 Eẽm ko xgaa-xgaa kam kò Jeso ba máá: “X'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu koe méé tu q'õésea hãa, ncẽe ko qáò qgáí-dxooan hã̱a, a x'ámágu di zi qgáì zi koe tsgám̀kagukuan qaa xu, 39 a ko kaia zi ntcõó-q'oo zi còrè-nquu xu koe qaa xu, naka tcom-tcomsa zi ntcõó-q'oo zi hẽéthẽé e kõ̱èan di zi qgáì zi koe. 40 Ncẽe ko dxàe-ntcõa zi di nquuan tc'õóa xgãá, a ko x'áíse xu gha ka qáòse còrè xu. Eẽta ii khóèa ne gha kaisase thõòkase xgàraè,” tam méé.

Dxàe-ntcõas dis tcg'òóa mááku sa

(Lk 21:1-4)

41 Me kò Jeso ba aban ko tòóèm qgáì ba q'óá-kg'ama hãase ntcõó, a ntcõó a ko xg'aes ko ma gaas di marian tempelean di ma tcãà sa bóò. Ne kòo káí ne khóè ne qguùa hãa ne káí marian tcãà. 42 Si kò dxàua hãas dxàe-ntcõa sa hàà cám̀ qano mari tsara ncemea tcãà, xg'ae-q'ooa tsara kòo thebe dim mari ba kúrú tsara.

43 Me kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Gam koe tciia óá, a bìrí xu a máá: “Tseegua ner ko bìrí xao o: Ncẽes dxàe-ntcõas dxàua hãa sa ncãa wèé ne khóè ne nqáéa hãase aban ko tòóèm qgáìm koe marian tcana. 44 Wèé ne khóè nea kò gane di qguùan koe guu a tcg'òó, igabas kò gaa sa gas di dxàuan koe guu a wèéan ẽes kò úúa hãa ga tcg'òó khama,” témé.

Copyright information for `NHR