Mark 13

Jeso ba ko tempelem dis ko̱bes ka kg'ui

(Mt 24:1-2; Lk 21:5-6)

Eẽm ko Jeso ba tempelem koe guu a tcg'oa, kam ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽe ba bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, tsóágase t'õè xu nxõ̱á xu hẽé naka nquu xu hẽéthẽéa gáé ncẽe e,” témé.

Me Jeso ba bìrí me a máá: “Ncẽe xu nquu xu kaia xu tsi ko bóò? Cuiskagas ncẽe koe cúís nxõ̱ás ga sa c'ẽes tc'amkg'ai koe guuèa hãa tite, wèéa zi ga gha xòóa qàrìè,” témé.

Xgaa-xgaase-kg'ao ne gha xgáèè

(Mt 24:3-14; Lk 21:7-19)

Me ẽem kò qanega Olife dim xàbìm tc'amkg'ai koe q'ábà ntcõe, a tempele ba q'óá-kg'ama hãa, ka xu ko Petere ba hẽé, Jakobo ba hẽé, Johane ba hẽé naka Anterea ba hẽéthẽé xu dxùukg'ai koe tẽè Me a máá: “Bìrí xae e, n-cáḿa i gha ncẽe gúùan kúrúse sa, naka gataga ncẽe gúùan wèé ga gha hàà kúrúse dis x'áís gha dùú sa ii sa thẽé?” témé.

Me Jeso ba tshoa-tshoa a kg'ui cgoa xu a máá: “Q'ãa xao, naka i táá cúí khóè ga ho̱àkagu xao o guu. Káí ne gha Tíí cg'õè ka hàà a gha máá, ganea Tíí ga Ra a, témé, a ne a gha káí khóèan ho̱àkagu. Naka ẽe tu kòo ncõoan hẽé naka gaan di nxàean hẽéthẽé kóḿ ne méé tu táá q'ae guu. Ncẽe gúùa ne gha kúrúse, igaba i qanega chõò-q'ooan hàà tama ke. Nqõóm di zi qhàò zi gha c'ẽe zi qhàò zi cgoa x'ãàku, i gha x'aian x'aian cgoa x'ãàku. Me gha nqõó ba gataga cgùru tãáka zi qgáì zi koe, xàbà ne gha nqõómkg'ai koe tcãà. Zi gha ncẽe zi gúù zi ábàn di thõòan di zi tshoa-tshoase-q'oo zi khamaga xám̀.

“Igabaga méé tu gatu q'õése, séèè tu gha a qhàìs cookg'ai koe úúè, a tu a gha síí còrè-nquuan koe qoaè, a gha Tíí domka tc'ãà còo-kg'ao xu hẽé naka x'aiga xu hẽéthẽé cookg'ai koe tòóè. Gatà hẽéan ka tu gha Tíí ka nxàea tseegukagu. 10 Kg'aia méé i qãè tchõànnqõóm di zi qhàò zi wèé zi koe xgaa-xgaaè. 11 Naka ẽe xu kòo séè a ko qhàìs cookg'ai koe úú tu u ne, táá ẽe tu ga kg'ui kg'oana hãas gúùs ka q'áò guu, igaba tu wèés gúùs ẽe tu gha ẽem x'aèm ka máàè sa kg'ui. Gatu tama tu u ẽe gha ko kg'ui tu ke, igaba Tcom-tcomsam Tc'ẽe Me e gha ii.

12 “Khóè ba gha qõese ba x'oos koe tcãà, me gha xõò ba gam dim cóám ka gataga hẽé, i gha cóán gaan di xõòan ntcoe, a gha cg'õo o. 13 Tu gha Tiri cg'õèan domka wèé khóèan ka hòreè. Igaba gaam ẽe gha qarika téé a chõò-q'oos koe síí ba gha kgoaraè.

Q'áò-q'aosas gúù sa

(Mt 24:15-28; Lk 21:20-24)

14 “Igaba ẽe tu ko q'áò-q'aosas gúù sa bóò si ẽes ga kò téé tama qgáì koe tẽe (ẽe ko nxárá ba méém kóḿa q'ãa!), ne méé ne nxãaska ẽe Jutea koe hàna ne xàbìan koe qgóéa síí, 15 nakam ẽe nquuan tco̱be koe hãa ba táá xõa, naka gam dim nquum q'oo koe tcãà guu, naka síí gaa koe hãa sa séè, 16 nakam ẽe xháràn koe hãa ba táá ka̱bise naka síí gam di qgáían séè guu. 17 Haò, cg'ãè i gha ii, ẽe zi cáḿ zi ka ẽe ncãàa zi koe cóán úúa zi khóè zi ka hẽé naka ẽe gha ko comkagu zi ka hẽéthẽé e. 18 Ke tu còrè naka i gha táá saò di x'aè ka kúrúse guu. 19 Eẽ xu cáḿ xu ka i gha gatà ii xgàrakuan hãa, ncẽe nqõóm dis tshoa-tshoases koe guu a qanega hãa tama a, ncẽem kò Nqari ba kúrú ba, ncẽes noose ga, a i a gaicara hãa tite. 20 A ncẽè X'aigamNqarim kò ẽe xu cáḿ xu xòm̀-xom ta ga hãa, ne i cúí khóè ga kgoaraèa hãa tite. Igaba ẽe nxárá tcg'òóèa hãa ne domkam kò ẽe xu cáḿ xu xòm̀-xom.

21 “A ncẽè ẽem x'aèm kam kò c'ẽem khóè ba bìrí tu u a ko máá: ‘Bóò, ncẽe ga Me e Kreste ba,’ kana ko máá: ‘Bóò, ẽe gam síí hãa,’ témé ne méé tu táá dtcòm̀ m guu. 22 Tshúù-ntcõan di xu Kreste xu hẽé naka tshúù-ntcõan di xu porofiti xu hẽéthẽéa gha x'áíse, a gha x'áí zi hẽé naka are-aresa zi gúù zi hẽéthẽé kúrú, ẽe nxárá tcg'òóèa ne xu gha ho̱àkagu ka, kgoanase i kòo ne. 23 Ke méé tu gatu q'õésea hãa, x'aèan cookg'ai koer kò bìrí tu ua hãa ke.

Khóèm dim Cóá ba gha hàà

(Mt 24:29-31; Lk 21:25-28)

24 “Igabagas gha ẽe xu cáḿ xu di xgàrakuan qãá q'oo koe

‘cáḿ sa ntcùú-ntcuuè,
me nxoe ba x'áà tite,
25 tco̱nò zi gha nqarikg'ai koe guu a tcheè,
i gha nqarikg'aian di qarian ntcãa-ntcãaè.’
26 Ne gha ẽe x'aè ka Khóèm dim Cóá ba bóò, Me túú-c'õòan q'oo koe guu a ko hàà, kaia qarian hẽé naka x'áàn hẽéthẽé cgoa. 27 Me gha nxãaska moengele xu tsééa tcg'òó, a ba a gha Gam di ne ẽe nxárá tcg'òóèa hãa ne wèé xòèan ẽe tc'ãán ko guu za xg'ae-xg'ae, a ba a gha nqõóm di chõò-q'ooan koe guu a síí nqarikg'ai di chõò-q'ooan ko chõò koe guu a Nqarim di ne ẽe nxárá tcg'òóèa hãa ne xg'ae-xg'ae.

Faia dis hìis dis sere-sere sa

(Mt 24:32-35; Lk 21:29-33)

28 “Ke tu faia dis hìis koe xgaa-xgaase: Eẽ i ko gas di nxã̱àn tshoa-tshoa a ko tso̱m, i ko to̱ara sa tso̱m, ne tu q'ana hãa qhóóa ne tcana hãa sa. 29 Gataga ẽe tu kòo ncẽe zi gúù zi bóò zi ko kúrúse, ne tu q'ana hãa cúù me e sa, a nquu-kg'áḿan koe hãa sa. 30 Tseegukar ko bìrí tu u a ko máá: Ncẽes qhàò sa kaà tite, ncẽe gúùan wèé ga kúrúse tamas cookg'ai koe. 31 Nqarikg'aian hẽé naka nqõókg'aian hẽéthẽéa gha chõò, igaba i Tiri kg'uian chõò tite.

Cúí khóè ga cáḿ ba kana x'aè ba c'úùa

(Mt 24:36-44)

32 “Igabaga i cúí khóè ga ẽem cáḿ ba, kana ẽem x'aèm gabá q'ãa tama, moengele xu nqarikg'ai koe hàna xua ga igaba, kana Cóásem ga igaba, Xõòm cúím ka oose. 33 Q'õésea méé tu hãa, naka kókòa hãa, c'úùa tu hãa n-cámám gha ẽem x'aè ba hàà sa ke. 34 Khóèm x'áéa ba koe ko guu a tãám nqõóm koe dàram khama i gha ii: gam dim nquu ba ko guu a qãà xu qarian máà ba, a wèém khóè ba gam di tsééan máà, a ba a nquu-kg'áḿ ba ko kòre ba x'áè, q'õé mem gha sa.

35 “Gaa domka méé tu kòresea hãa, n-cámám ko nquum ka q'õòse ba hàà sa tu c'úùa hãa ke, dqòa kaa, kana ntcùú nqáé kaa, kana ghòròan ko kg'ae x'aè kaa, kana ntcùúkg'ai cgoaa. 36 A ncẽè qháésem kòo hàà ne méém táá hàà sao-xg'ae tu u, naka tu x'óm̀a hãa guu. 37 Ncẽer ko bìrí xao o sar ko wèéa tu ga bìrí a ko máá: ‘Q'õése méé tu!’ témé.”

Copyright information for `NHR