Mark 14

Jesom di xgàrasean hẽé naka Gam dis x'oo sa hẽé naka Gam dis x'ooan koe tẽe sa hẽéthẽé e (14—16)

Tc'ãà-cookg'ai xua ko Jeso ba xu gha cg'õo sa dtcòm̀ku

(Mt 26:1-5; Lk 22:1-2; Jn 11:45-53)

I kò ncẽeska cám̀ cáḿan qaùa hãa Pasekan hẽé naka péré gãé-gãe úú tamas pérés dis kõ̱è sa hẽéthẽé gha kúrúès cookg'ai koe, xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé kàan qaa, Jeso ba xu gha qgóó a cg'õo di i, a xu a kò máá: “Kõ̱ès di x'aè ka tamase, nxãaskas gha kaias xg'ore sa khóè ne xg'aeku koe hãa khama,” ta xu méé.

Khóè sa ko Jeso ba Betania koe tshãán cgoa ntcã̱á

(Mt 26:6-13; Jn 12:1-8)

Jeso ba kò Betania koe hãa, Simonem ncẽe kò lepero dis tcìì sa úúa hãam dim nquum koe. Eẽm gaa koe hãa a ntcõó a ko tc'õó koes kò khóès alabasetere di nxõ̱án cgoa kúrúèam ts'óó-c'õám koe kò qãè hm̀m xg'ãòm tshãám, kaisa marian di ba qgóóa hãa sa hàà, a hàà alabasetere di nxõ̱án cgoa kúrúèam ts'óó-c'õá ba óè, aJesom tcúú koe ntcã̱á.

Ne kò c'ẽe ne khóè ne ẽe kò gaa koe hãa ne xgóà a máá: “Dùús domka ba koáé ncẽem tshãá ba ncẽeta ma kõ̱è cgoaèa máá? Ncẽe tshãá nea ga kò x'ámáguèa, kurim di marian di tc'ãò-tc'ãoan cgoa, i ga kò gaan di marian dxàua ne khóè ne máàèa hãa,” ta ne méé. A ne a kaisase mẽé si.

Igabam kò Jeso ba máá: “Guu si tu, dùús ka tu ko xgáè sia máá? T'õès tséé sas Tíí koe kúrúa hãa. Dxàua ne khóè ne cgoa tu wèé x'aè ka hãa, a tu a gha ẽe tu ko tc'ẽe x'aè ka qãè zi gúù zi kúrúa máá a, igaba tu wèé x'aè ka Tíí cgoa hãa tite. Eẽs ga kò kúrúa sas kúrúa hãa. Kg'ónòè tamar hãas cookg'ai koes tc'áróa Te tshãán cgoa ntcã̱á hãa khama. Tseegukar ko bìrí tu a ko máá: Wèém nqõóm ẽe i ko ncẽe qãè tchõàn xgaa-xgaaèm koe, i gha ẽes kúrúa hãa gúùan nxàeè, tc'ẽe-tc'ẽeseès gha ka,” tam méé.

Jutase ba ko tc'ãà-cookg'ai xu cgoa dtcòm̀ku

(Mt 26:14-16; Lk 22:3-6)

10 Me kò nxãaska Jutase Isekariote ba, 12 xu ka c'ẽe ba, kaia xu peresiti xu koe síí, nxãasegam gha sííJeso ba tshàu q'ooa xu koe tcãà ka. 11 Eẽ xu ko ẽe sa kóḿ ka xu ko kaisase qãè-tcao, a bìrí me mari xu gha máà me sa. Me nxãaska qãèm x'aè ba qaa, Jeso bam gha tshàu q'ooa xu koe tcãà di ba.

Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa Pasekan tc'õó

(Mt 26:17-25; Lk 22:7-14, 21-23; Jn 13:21-30)

12 Tc'ãà dim cáḿ péré gãé-gãe úú tamas pérés di kõ̱èan dim ka, ẽe xu ko ghùu-coam Paseka di ba cg'õo, ka xu ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí Me a máá: “Nda koe xae gha kg'ónòa máá Tsi, naka Tsi síí gaa koe Paseka di tc'õoan tc'õó sa Tsi ko tc'ẽe?” témé.

13 Me Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe cám̀ tsara tsééa tcg'òó a bìrí tsara a, a máá: “Qõò naka x'áé-dxoom koe síí, c'ẽem khóèm tshàa gàba ba qgóóa hãa ba tsao gha xg'ae cgoa. Xùri me, 14 naka ẽem kòo nquum ka q'õòse ba tcãà ne bìrí me naka máá: ‘Xgaa-xgaa-kg'ao ba ko máá, cg'áè-nquum Tiri xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoar gha hàà Paseka di tc'õoan tc'õó ba nda hãa sa?’ témé. 15 Me gha tc'amaka hãam nquum kaia, a wèé zi gúù zi tc'ẽeseko zi úúa hãam, nxãakamaga kg'ónòa xg'araèa ba x'áí tsao o, gaa koe tsao kg'ónòa máá xae e,” témé.

16 Tsara kò xgaa-xgaase-kg'ao tsara tcg'oa a x'áé-dxoom koe qõò, a síí ẽem kò ma bìrí tsara a hãa khamaga ma sao-xg'ae i ii, tsara ko Pasekan kg'ónòa máá Me.

Jeso ba ko c'ẽem xgaa-xgaase-kg'aom gha x'ámágu Me sa nxàe

17 Eẽ i ko dqòa kam kò 12 xu cgoa hàà. 18 Eẽ xu hãa a ko tc'õó kam ko Jeso ba máá: “Tseegukar ko bìrí xao o, gaxao ka c'ẽe ba gha khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Te, ncẽekoe hãa a ko Tíí cgoa tc'õó ba,” témé. 19 Xu tshoa-tshoa a tshúù-tcaoa, a wèéa xu cúí mana cúí tẽè Me a máá: “A tíí tama raa?” témé. 20 Me xo̱a xu a máá: “Eẽ gaxao 12 xao ka c'ẽe me e, ncẽe ko Tíí cgoa gàbas koe péréan tcguù-tcguu ba. 21 Eẽ i ma Khóèm dim Cóám ka ma góásea khamaga i gha ii, igaba haò, cg'ãè i gha ii, ẽe ko Khóèm dim Cóá ba khóè ne tshàu q'oo koe tcãàm ka! Qãèa i ga kò máá mea hãa, táám ga kò ábàèa hãa sa,” tam méé.

Dqòa dis tc'õo sa

(Mt 26:26-30; Lk 22:14-20; 1Ko 11:23-25)

22 Eẽ xu hãa a ko tc'õó, kam ko Jeso ba péré sa séè, a ts'ee-ts'eekg'ai si, a khõá q'aa si, a máà xu si, a ba a máá: “Séè, ncẽea Tirim cgàa me e,” témé.

23 A ba a kubi sa séè, a ts'ee-ts'eekg'ai si, a máà xu si, xu wèé xu ga gaas q'oo koe kg'áà. 24 Me bìrí xu a máá: “Ncẽe nea Tiri c'áò o, qáé-xg'aes di i, ncẽe ko káí ne khóè ne di iise ntcã̱águè e. 25 Tseegua ner ko bìrí xao a ko máá: Cuiskaga Ra gaicara kg'om dis hìis di gõéan kg'áàa hãa tite, me gha nxãakg'aiga síí ẽem cáḿ Nqarim di x'aian di ba tcãà, gaicara Ra gha ka̱base kg'áà a di ba,” tam méé.

26 Eẽ xu ko cii ba nxáèa xg'ara, ka xu ko tcg'oa a Olife dim xàbìm koe qõò.

Jeso ba ko Peterem gha xo̱ase Me sa nxàe

(Mt 26:31-35; Lk 22:31-34; Jn 13:36-38)

27 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Wèéa xao ga gha khuùagu Te, góásea i hãa a ko máá:

‘Kòre-kg'ao bar gha xg'áḿ,
si gha ghùuan dis xg'ae sa qgóéa q'aa,’
téméè khama.
28 Igaba ẽer ko x'ooan koe ghùièa xg'ara ner gha tc'ãà-cookg'ai xao o, a Galilea koe qõò,” témé.

29 Me Petere ba bìrí Me a máá: “Eẽta xu ga ko ma wèéa xu ga khuùagu Tsi, igabar tíí cuiskaga gatà hẽé tite,” témé. 30 Me Jeso ba bìrí me a máá: “Tseegukar ko bìrí tsi: Ncẽem ntcùúm ka, qanegam ghòrò ba cám̀ q'oro kg'ae tamas cookg'ai koe tsi gha nqoana q'oro xo̱ase Te,” témé. 31 Igabam kò Petere tcana hãa tcáó cgoa kg'ui a máá: “Tsáá cgoar ga ko x'óó igabagar cuiskaga xo̱ase Tsia hãa tite,” témé. Xu kò wèé xu gatà méé.

Jeso ba ko Getesemane koe còrè

(Mt 26:36-46; Lk 22:39-46)

32 Xu Getesemane ta ko ma tciièm qgáìm koe qõò.Eẽ xu ko gaa koe síí kam ko Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Ncẽe koe xao ntcõó, nakar nxãakg'aiga síí xg'ara còrèan cgoa,” témé. 33 Kam ko Petere ba hẽé, naka Jakobo ba hẽé, naka Johane ba hẽéthẽé xu séè, si kò tshoa-tshoa a kaisas tshúù-tcao sa hẽé nakas nxùrù-tcao sa hẽéthẽé tcãà Me. 34 Me bìrí xu a máá: “Tc'ẽea Tea kaisase thõòan xám̀a hãa, x'óór ga khama noose. Ncẽe koe xao qaù naka q'õé,” témé.

35 Me cg'árése còoka síí a góḿankg'ai koe cg'áé, a ba a còrè, ncẽè kgoanase i kò nem ga ẽem x'aè ba nqáé Me sa, 36 a ba a máá: “Aboè, Tiri Tsi Xõò Tseè, wèé zi gúù zia Tsáá koe tàà tama, ncẽes kubisxgàrasean di sa Tíí koe séèa tcg'òó. Igaba Tsari tc'ẽean ka, Tíí ko tc'ẽes ka tamase,” tam méé.

37 A ba a ka̱bise a síí cgae xu, a síí sao-xg'ae xu xu x'óm̀a hãa, Me Petere ba bìrí a máá: “Simoneè, x'óm̀a tsi gáé hãa? Táá tsi gáé ga kò kg'ama cúím aoaram ga ba kókòa ntcõó a q'õé? 38 Q'õésea méé xao hãa naka còrè, naka xaoa gha nxãasega táá kúrúa bóòkuan koe tcãà guu. Tc'ẽe bakúrú kg'oana hãa, igabam tc'áró ba kg'amka me e ke,” tam méé.

39 Me gaicara ka̱bise a qõò, a síí ẽem ncãa ko ma còrè khamaga ma còrè.

40 Eẽm ko gaicara ka̱bise a ko hàà kam kò sao-xg'ae xu xu x'óm̀a hãa, tcgáía xu kò ntcàma hãa khama. Xu kò táá q'ãa nta xu gha ma xo̱a Me sa.

41 Me gaicara nqoana dis ka hàà, a máá: “Qanega xao gáé x'óm̀a hãa, a ko sãa? Ncãa i tc'ãò ncẽeska, x'aè ba ncãa hàà. Bóò, Khóèm dim Cóá ba ko hàà chìbi-kg'ao ne tshàu q'oo koe tcãàè. 42 Tẽe xao, naka xae qõò. Eẽ khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Team khóè ba cúùse hàna ke,” tam méé.

Jeso ba ko qgóóè

(Mt 26:47-56; Lk 22:47-53; Jn 18:3-12)

43 Eẽm Jeso ba qanega hãa a ko kg'ui kam ko kúúga Jutase ba hàà, 12 xu ka c'ẽe ba, a káí xu khóè xu cgoa hãa, ntcàuan hẽé naka dxòman hẽéthẽé kò qgóóa hãa xu, a kaia xu peresiti xu koe hẽé, naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu koe hẽé nakakhóè ne di xu kaia xu koe hẽéthẽé guua hãa xu.

44 Me kò nxãaska ẽe kò khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me ba x'áí sa máà xua hãa a ko máá: “Eẽr gha ko x'obè ba Gaam ga Me e, ke xao qgóó Me naka xaoa q'õé Mea hãase úúa tcg'òó Me,” témé. 45 Me Jutase ẽem ko hàà ka gaa x'aè kaga Jesom koe síí a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè,” témé. A x'obè Me.

46 Xu khóè xu Jeso ba séè a qgóó Me.

47 Igabam kò ẽe kò cúùse tẽe xu ka c'ẽe ba gam dim ntcàu ba tsgúùa tcg'òó, a kaiam peresitim dim qãàm dim tcee ba xg'aoa qhòm.

48 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Ts'ãà-kg'ao ba tsãá hààraa khama xao gáé ntcàuan hẽé naka dxòman hẽéthẽé cgoa hààraa, hàà xao gha qgóó Te ka? 49 Wèé cáḿ kar kò tempelem koe gaxao cgoa hãa a ko xgaa-xgaa, igaba xao kò gaa koe síí táá qgóó Te. Igaba méésNqarim di zi Tcgãya zi koe góásea hãa sa nxàea tseegukaguès gúù si i,” tam méé.

50 Xu kò nxãaska wèé xuxgaa-xgaase-kg'ao xu tcg'oara guu Me a bèe a qgóé.

51 Me c'ẽem qárí-kg'ao-coa ba xùri Me, gúù ga kò hã̱a tama, a kò q'úúm qgáím cgoa tcáḿsea hãa ba, xu ntcàù me ka hẽé, igabam tshàu q'ooa xu koe nxàia tcg'oa, 52 a qgáí ba tshàu q'ooa xu koe qaù, a ba a hã̱a tamase qgóé.

Jeso ba ko kaias xg'aes cookg'ai koe tẽèè

(Mt 26:57-68; Lk 22:54-55, 63-71; Jn 18:13-14, 19-24)

53 Ka xu kò Jeso ba kaiam peresitim koe úú. Xu kò nxãaska wèé xu kaia xu peresiti xu hẽé, nakakhóè ne di xu kaia xu hẽé, naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé xu hààra xg'ae.

54 Me Petere ba kháóka téé a còò Me, a síí nxãakg'aiga kaiam peresitim dim xhàrom q'oo koe tcãà, a ba a síí kòre-kg'ao xu cgoa c'ees-kg'áḿ koe ntcõó a kùru-kuruse.

55 Xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka wèé xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽéthẽé Jeso ba xu gha chìbi-chibi a cg'õom dàò ba qaa, igaba xu kò táá hòò kòm̀ Me. 56 Káí xu khóè xu kò ko Gam ka tshúù-ntcõan nxàea tseegukagu khama, igaba zi kò ẽe xu ko nxàe zi gúù zi táá qõòa mááku. 57 Tsara c'ẽe tsara tẽea-téé a tshúù-ntcõan Gam ka nxàe a máá: 58 “Sitsama kò kóḿ Mea Me ko máá: ‘Tíí Ra gha ncẽem tempelemkhóèan tshàu ka tshàoèa ba ko̱bea q'aa, a ra a gha nqoana cáḿan qãá q'oo koe tãá ba tshào,khóèan tshàu ka tshàoè tama ba,’ témé,” ta tsara méé. 59 Igabagas kò ẽe tsara ko nxàea tcg'òó sa táá qõòa mááku.

60 Me kaiam peresiti ba hàà a gaxu xg'aeku koe téé, a Jeso ba tẽè a máá: “C'ẽe gúù ga Tsi gáé xo̱a tama? Ncẽe tsara khóè tsara ko Tsáá ka nxàe sa gáé dùú saà?” témé. 61 Igabam kò nqoo a táá cúím tẽèm ga ba xo̱a.

Me gaicara kaiam peresiti ba tẽè Me a máá: “Kreste Tsi Tsia, Gam ncẽe ts'ee-ts'eekg'aièa hãam di Tsi Cóá Tsi?” témé.
62 Me Jeso ba máá: “Tíí ga Ra a. Khóèm dim Cóá ba tu gha bóò, Me Gaam ẽe wèé qarian úúa hãam dim kg'áòm x'õàm xòè za ntcõóa-ntcõe, a ko nqarikg'ai di túú-c'õòan cgoa xõa,” témé.

63 Me kaiam peresiti ba qgáía ba tòàra q'aa a máá: “Dùú di nxàea tseegukagu-kg'ao xae gáé ko qanega qaa? 64 Ncãa xao kóḿ kaisas cóèkus ncẽe sa! Gaxaoa ko ntama ma tc'ẽe?” témé.

Xu wèéa xu ga xgàra Me a máá, x'oos kam kg'anoèa, témé.

65 Xu c'ẽea xu tshoa-tshoa a tcg'ae cgae Me, a qáé tcgáí Me, a xu a xg'áḿku cgoa Me, a bìrí Me a máá: “Porofitanaka bìrí xae e ndaka kg'áía xae ncãa xg'áḿ Tsi sa,” témé. Xu kòre-kg'ao xu séè a xg'áḿku cgoa Me.

Petere ba ko Jeso ba xo̱ase

(Mt 26:69-75; Lk 22:56-62; Jn 18:15-18, 25-27)

66 Eẽm kò Petere ba nqãaka qanega xhàrom koe hãa kas kò kaiam peresitim di zi qãà zi ka c'ẽe sa hàà cgae me, 67 a ẽes ko Petere ba bóò me hãa a ko kùru-kuruse, kas kò qãèse bóò me a máá: “Tsáá igaba tsi kò thẽé Nasareta dim Jesom cgoa hãa!” témé. 68 Igabam kò xo̱ase e a máá: “C'úùar hãa, a ra a kóḿa q'ãa tama, dùús ka si ko kg'ui sa,” témé. A ba a xhàros-kg'áḿ koe síí tcg'oa, [me ghòrò ba kg'ae].

69 Si kò qãà sa gaa koe bóò me, a tshoa-tshoa a gaicara ẽe kò gaa koe téé-tẽe ne khóè ne bìrí a máá: “Ncẽem khóè ba gaxu ka c'ẽem ga me e!” témé. 70 Igabam kò gaicara xo̱ase e.

X'aè-coam qãá q'oo koe ne ko ẽe kò téé-tẽe ne Petere ba bìrí a máá: “Tseeguan kaga tsi gaxu ka c'ẽe tsi i, Galilea di tsi khóè tsi i thẽé khama,” témé.
71 Me kò tshoa-tshoa a cgúíse a gaìse a máá: “Khóèm ncẽe bar c'úùa hãa, ncẽe tu ko Gam ka kg'ui ba,” témé.

72 Me kò kúúga ghòrò ba cám̀ di sa kg'ae. Me Petere ba Jesom kò bìrí mea hãa kg'uian tc'ẽe-tc'ẽese, ncẽem kò máá: “Ghòròm qanega cám̀ q'oro kg'ae tamas cookg'ai koe tsi gha nqoana q'oro xo̱ase Te,” témé e. Kagam ko qhuìa óè a kg'ae.

Copyright information for `NHR