Mark 16

Jeso ba ko x'oos koe tẽe

(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10)

Eẽm ko Sabata dim cáḿ ba nqáé ka zi kò Maria Magatalena sa hẽé, naka Marias Jakobom kaxõò sa hẽé, naka Salome sa hẽéthẽé zi tshãán x'ámá, síí zi gha tcgáù Me ka. Tc'ãà dim cáḿ bekem dim di kaisa ntcùúkg'ai cgoa zi kò cáḿs tcg'oara hãa ka xgoaba a tc'ám̀s koe qõò. A ko tẽèku a ko máá: “Dìí na gha nxõ̱á sa tc'ám̀s-kg'áḿ koe ghànèa tcg'òóa máá se e?” témé. Igaba ẽe zi ko ghùi-kg'ai ka zi kò nxõ̱á sa bóò si téé-q'ooa sa koe ghànèa tcg'òóèa hãa, kaisases ko kaia khama. Zi kò nxãaska ẽe zi ko tc'ám̀s koe tcãà ka q'úúm qgáí ba ha̱nam qárí-kg'ao ba bóò me kg'áò xòè koe ntcõóa-ntcõe, ka zi kò area. Me bìrí zi a máá: “Táá sao q'áò guu, Jesom Nasareta di ba sao ko qaa, ncẽe kò xgàuèa hãa ba. Ghùièam hãa, a ncẽe koe káà Me e; bóò, ncẽea xòóèam kò hãa qgáìan ga a. Igabaga méé sao qõò, naka síí Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí - naka Petere ba hẽéthẽé e - naka máá, gaxao kam gha tc'ãà a Galilea koe qõò. Gaa koe xao gha sao-xg'ae Me, ẽem ma bìrí xaoa hãa khamaga ma, témé,” tam méé. Zi kòJesom dis tc'ám̀s koe tcg'oa a zi a qgóé, cgùruan hẽé naka q'áòan hẽéthẽéa kò tcãà cgae zia khama, zi kò c'ẽe khóè ga táá cúí gúù ga bìrí, q'áò zi kòo khama.
16:8C'ẽe zi Gerika di zi tcgãya zi ncìí zi koes ko Marekom dis tcgãya sa ncẽe koe chõò.


[Jeso ba ko Maria Magatalenas koe x'áíse

(Mt 28:9-10; Jn 20:11-18)

Eẽm ko tc'ãà dim cáḿ bekem dim ka Jeso ba x'ooan koe ntcùúkg'ai cgoa tẽe kam kò Maria Magatalenas koe tc'ãà a x'áíse, ncẽem kò gaas koe 7 dxãwa tc'ẽean xhàiagua hãa sa. 10 Si kò qõò a sa a síí ẽem kò ko hẽé cgoa ne bìrí, ẽe ne hãa a tshúù-tcaoa hãa, a ko kg'ae ka. 11 Igaba ẽe ne ko kg'õèam hãa, a ba a Maria Magatalenas ka bóòèa hãa sa kóḿ, ka ne kò táá dtcòm̀.

Jeso ba ko cám̀ tsara xgaa-xgaase-kg'ao tsara koe x'áíse

(Lk 24:13-35)

12 Ncẽes gúùs qãá q'oo koem kò Jeso ba tãám dàòm ka gane ka c'ẽe tsara koe x'áíse, ẽe tsara xóé a ko c'ẽem qgáìm koe qõò ka. 13 Tsara ka̱bise a tsara a síí c'ẽe ne koe xàà a, igabaga ne kò táá dtcòm̀.

Jeso ba ko 11 xu koe x'áíse

(Mt 28:16-20; Lk 24:36-49; Jn 20:19-23; Tsee 1:6-8)

14 Me gaa koe guus ka Jeso ba 11 xu koe x'áíse, ẽe xu hãa a ko tc'õó ka, a ba a gaxu di dtcòm̀ taman ka hẽé, naka gaxu di qari tcáóan ka hẽéthẽé dqàè xu, ẽem x'ooan koe tẽea hãa ka bóò Mea hãa ne xu kò táá dtcòm̀ khama. 15 A ba a bìrí xu a máá: “Wèém nqõóm ncẽe ba xao qõò, naka xaoa wèé ne khóè ne Nqarim di qãè tchõàn ka xgaa-xgaa. 16 Dìím wèém ẽe ko dtcòm̀ a ko tcguù-tcguuè ba gha kgoaraè, igaba dìím wèém ẽe dtcòm̀ tama ba gha xgàraè. 17 Zi gha ncẽe zi x'áí zi gane ẽe dtcòm̀a hãa ne koe tséé: dxãwa tc'ẽean ne ne gha Tiri cg'õèan cgoa xhàiagu, a ne a gha ka̱ba xu ta̱m xu cgoa kg'ui. 18 Tshàua ne cgoa ne gha cg'aoan qgóóa ghùi, a ne a gha ẽe ne dqãèan kg'áà hãa igabaga i cuiskaga thõò-thõo nea hãa tite. A ne a gha tsàako ne khóè ne koe gane di tshàuan tòó, ne gha qãè,” tam méé.

Jeso ba ko nqarikg'ai koe qaòkaguè

(Lk 24:50-53; Tsee 1:9-11)

19 Me kò nxãaska X'aigam Jeso ba ẽem ko kg'ui cgoa xua xg'ara, ka séèa ghùi a nqarikg'ai koe qaòkaguè, a ba a síí Nqarim dim kg'áòm x'õàm xòè koe ntcõó. 20 Xu nxãaska xgaa-xgaase-kg'ao xu tcg'oa a síí Nqarim dim kg'ui ba wèém nqõóm koe xgaa-xgaa. Me kò X'aiga ba gaxu cgoa tsééa xg'ae, a kò Gam dim kg'ui ba x'áí zi cgoa tseegukagu. Amen.]

Copyright information for `NHR