Mark 2

Jeso ba ko nqo̱ara hãam khóè ba kg'õèkagu

(Mt 9:1-8; Lk 5:17-26)

Cg'orò xu cáḿ xu qãá q'oo koem kò Jeso ba gaicara Kaperenaume koe síí, ne kò khóè ne x'áé koem hàna hãa sa kóḿ. Ka ne kò káí ne khóè ne gaa koe xg'aea, i kò kòm̀ ga káà a, nquu-kg'áḿ koe ga igaba, Me kòNqarim dim kg'ui ba xgaa-xgaa ne. Ka xu kò 4 xu khóè xu hàà, khóèm nqo̱ara kò hãa ba ko qgóóa mááku a óágara xu. Eẽ xu ko Gam koe úúa ba ka tààè, khóè ne di káí-q'ooan ka, ka xu kò nxãaska ẽem kò Jeso ba hànam qgáìm di tchànoan cgoa nquum tco̱be chúrù, a xu a ẽem khóèm nqo̱ara kò hãam kò xòóèam tcoà ba qám̀. Eẽm ko Jeso ba gaxu di dtcòm̀an bóò kam kò nqo̱ara hãam khóè ba bìrí a máá: “Tiri cóáè, chìbia tsi tsi qgóó mááèa,” témé.

Xu kò x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu gaa koe ntcõóa-ntcõe, a ko tcáóa xu q'oo koe tc'ẽe a ko máá: “Dùúska ba koáé ncẽem khóè ba ncẽeta mééa máá?Nqari bam ko cóè! Dìí ba ga khóèan chìbian gaan di qgóóa máá, Nqarim cúí Me e ka?” ta tc'ẽe.

Me kò Jeso ba qháése gatà xu ma tcáóa xu koe tc'ẽea hãa sa bóò, a ba a tẽè xu a máá: “Dùús domka xao ko ẽe zi gúù zi tcáóa xao q'oo koe tc'ẽea máá? Ndaka nea thamkaà? Khóèm nqo̱ara hãa ba bìrí a máá: ‘Chìbia tsi tsi qgóó mááèa,’ témé, kana máá: ‘Tẽe naka tsarim tcoà ba séè naka tsia qõò,’ témé saa? 10 Igabar gha x'áí xao o, xao gha nxãasega q'ãa, Khóèm dim Cóá ba nqõókg'ai koe qarian úúa hãa sa, khóèa nem gha chìbian qgóóa máá di i,” témé. A ba a nqo̱ara hãam khóè ba bìrí a máá: 11 “Bìrí tsir ko a ko máá: tẽe naka tsarim tcoà ba séè naka x'áéa tsi koe dìbi,” témé.

12 Mekúúga qháése tẽe a ba a gam dim tcoà ba séè, a wèé ne khóè ne cookg'ai koe tcg'oa, ne wèé ne khóè ne are, a ne a Nqari ba dqo̱m̀ a máá: “Ncẽeta iis gúù sa ta qanega bóò ta ga hãa,” témé.

Jeso ba ko Lefi ba tcii

(Mt 9:9-13; Lk 5:27-32)

13 Me Jeso ba gaicara tshàam qàe koe síí, ne kò káí ne khóè ne hàà cgae Me, Me tshoa-tshoa a xgaa-xgaa ne. 14 Eẽm ko gaa koe guu kam kò Lefi ba bóò, Alefaiom dim cóá ba, me marian ko séèa xg'ae-xg'aeèm nquum koe ntcõóa-ntcõe. Me bìrí me a máá: “Xùri Te,” témé. Me tẽe a xùri Me.

15 Eẽm Jeso ba hãa a ko Lefim dim nquum koe tc'õó, ka i kò káí mari xg'ae-xg'ae-kg'aoan hẽé naka chìbi-kg'aoan hẽéthẽé tc'õó cgoa Me, Gabá hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé cgoa; káí ne khóè nea kòo xùri Me khama. 16 Eẽ xu kò x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu Farasai di xu bóò Me mari xg'ae-xg'ae-kg'ao xu hẽé naka chìbi-kg'aoan hẽéthẽé cgoa ko tc'õó, ka xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè a máá: “Dùús domka ba ko mari xg'ae-xg'ae-kg'aoan hẽé naka chìbi-kg'aoan hẽéthẽé cgoa tc'õóa máá?” témé.

17 Eẽm ko Jeso ba ncẽe sa kóḿ kam kò máá: “Eẽ tsàa tama ne khóè nea naakan qaa tama, igaba ẽe ko tsàa ne ko qaa a. Tchàno ne khóè ner gha hàà tcii kar hàà tama, igabar hààraa, hààr gha chìbi-kg'ao ne tcii ka,” témé.

Jeso ba ko tc'õoan carasean ka tẽèè

(Mt 9:14-17; Lk 5:33-39)

18 Nxãaska xu kò Johanem di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu di xu hẽéthẽé tc'õoan carase. Ne kò c'ẽe ne khóè ne Jeso ba síí cgae a tẽè Me a máá: “Dùús domka xu ko Johanem di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé tc'õoan carasea máá, igaba xu Tsari xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tc'õoan carase tama?” témé.

19 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Séè-kg'aom kò gam di ne cg'áè-kg'ao ne cgoa hãa ne nea gha ntama tc'õoan carase? Eẽm séè-kg'aom ko qanega gane cgoa hãa x'aè ka ne cuiskaga tc'õoan carasea hãa tite. 20 Igabam gha x'aè ba hàà, ẽem gha ko séè-kg'ao ba gane koe séèa tcg'òóè ba; gaam cáḿ ka ne gha nxãaska tc'õoan carase.

21 “Cúí khóè ga káà a, ka̱bam qgáí ba gha ncìím cgoa nqàba a; gatà i kòo hẽé nem gha ka̱bam qgáí ba ncìím koe tòàra tcg'oa, si gha tòà sa càùse. 22 Gataga i khóèan káà a, ka̱ba gõéan gha ncìí zi khòo dtcòbè zi koe qg'oe e. A ncẽè gatà i kòo hẽé ne i gha gõéan dtcòbè zi tòà, i gha gõéan ntcã̱a, zi dtcòbè zi tòàra q'aase. Igaba méé i ka̱ba gõéan ka̱ba zi khòo dtcòbè zi koe qg'oeè,” tam méé.

Sabata dim cáḿ dis tẽè sa

(Mt 12:1-8; Lk 6:1-5)

23 C'ẽem cáḿ Sabata dim kam kò Jeso ba ko mabere di xu xhárà xu xg'aeku koe qõò, xu Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tshoa-tshoa a ko maberean di tcúúan tcuù. 24 Xu Farasai xu bìrí Me a máá: “Bóò, dùúska xu ko Sabata dim cáḿ ka x'áèan koe kgoara mááè tama sa kúrúa máá?” témé.

25 Me bìrí xu a máá: “Qanega xao gáé nxárá ta ga hãa Dafitem xg'ao kúrús ka? Eẽ xu kò gabá hẽé naka gam ka c'ẽea xu hẽéthẽé xàbà hãa a kòo c'ẽe gúùan tcào ka xu kò kúrú sa. 26 Nqarim dim nquum koem kò ma tcãà sa, Abitarem kò kaiam peresiti ba ii x'aè ka, a ba a gam ka c'ẽea xu cgoa ts'ee-ts'eekg'aièa péréan tc'õó, ncẽe peresiti xu ka cúí ko tc'õóè e, ncẽe gabá hẽé naka ẽe hãa cgoa mea xu hẽéthẽé kò tc'õóan gaan di kgoara mááè tama a,” témé.

27 A bìrí xu a máá: “Sabata dim cáḿ ba khóèan kúrúa máàèa, i khóèan Sabata dim cáḿ ba kúrú máàè tama. 28 Khamam Khóèm dim Cóá ba Sabata dim cáḿ koe ga igaba X'aiga Me e,” témé.

Copyright information for `NHR