Mark 3

Khóèm nqo̱ara tshàua ba

(Mt 12:9-14; Lk 6:6-11)

Me kò gaicara còrè-nquum koe síí tcãà. Me kò nqo̱ara tshàua hãam khóè ba gaa koe hãa. Xu kò Farasai xu xaèa kg'ónò Me, a bóò Sabata dim cáḿ kam gha gaam khóèm ẽe nqo̱ara tshàua hãa ba qãèkagu sa, nxãasega xu gha chìbi-chibi Me ka. Me kò ẽe nqo̱ara tshàua hãam khóè ba bìrí a máá: “Tẽe naka tsia síí khóè ne cookg'ai koe téé,” témé.

Me kò bìrí xu a máá: “Sabata dim cáḿ ka sa kháé ndaka sa kgoaraèa: qãèan kúrú saa kana cg'ãèan kúrú saa, khóè ba kg'õèkagu saa kana cg'õo me saa?” témé. Igaba xu kò kg'ama nqoo. Me kò xgóàse bóò ne, a ba a gane di qari tcúúan ka thõò-tcaoa hãase khóè ba bìrí a máá: “Tchoanà tshàua tsi,” témé. Me kò khóè ba tshàua ba tchoanà, i tshàua ba ka̱bise a qãè. Xu kò Farasai xu tcg'oa, a xu ax'aigam Herotem di xu tséé-kg'ao xu cgoa xg'ae a qg'áìku, nta xu gha ma Jeso ba cg'õo sa.

Jeso ba ko tshàam qàe koe káí ne khóè ne kg'õèkagu

Jeso ba kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa tshàam koe síí, ne kò káí ne khóè ne Galilea koe guu a xùri Me. Eẽ ne ko wèé zi ẽem kòo kúrú zi kóḿ, ka ne ko káí ne khóè ne Jutea koe hẽé, naka Jerusalema koe hẽé, naka Itumea koe hẽé, naka Jorotane ka ncìí za hẽé, naka Ture koe hẽé naka Sitone koe hẽéthẽé guu a hàà cgae Me. Me Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí xu dxòro ba kg'ónòa máá Me, khóè ne dis xg'aes domka, táá ne gha nxãasega qãea cg'õo Me ka. 10 Káí ne khóè nem kò kg'õèkagua hãa, khama ne kòo ẽe kò tcììa hãa ne dqùria síí, síí ne gha qgóó Me ka. 11 Eẽ ne kòo cg'ãè tc'ẽean ka tcãà cgaeèa ne bóò Me ne ne ko cg'áé a q'au a máá: “Nqarim di Tsi Cóá Tsi i,” témé. 12 Me kaisase dxãwa tc'ẽean dqàè, táá i gha c'ẽe ne bìrí dìím ii sa ka.

Jeso ba ko 12 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu nxárá tcg'òó

(Mt 10:1-4; Lk 6:12-16)

13 Me Jeso ba xàbì ba q'ábà qaò, a ba a Gam ko tc'ẽe xu tcii, xu Gam koe hàà. 14 Me 12 xu nxárá tcg'òó a x'áè úú-kg'ao
3:14 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
xu ta ma tcii xu, Gam cgoa xu gha hãa ka, a xu a tsééè a Nqarim di kg'uian qõòkagu,
15 a dxãwa tc'ẽean xu gha xhàiagu di qarian máàè.

16 Ncẽe xua kò: Simonem ncẽem kò Petere ta ma tcii ba hẽé, 17 Sebetem ka cóásem Jakobo ba hẽé, naka Jakobom ka qõesem Johane ba hẽé (ncẽem kò Boaneregese dis cg'õè sa máà tsara; ncẽes cg'õè sa kòo máá: ‘Túú tebean di tsara cóá tsara a,’ témé), 18 Anterea ba hẽé, naka Filipi ba hẽé, naka Baretolomaio ba hẽé, naka Mataio ba hẽé, naka Tomase ba hẽé, naka Alefaiom ka cóásem Jakobo ba hẽé, naka Tadaio ba hẽé, naka Simonem (ncẽe kò tòókuan x'ãà máá ba) hẽé, 19 naka Jutase Isekariotem (ncẽe kò khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me ba) hẽéthẽé xu u.

Jeso ba ko Belesebulem ka xgaa-xgaa

(Mt 12:22-32; Lk 11:14-23, 12:10)

20 Me nxãaska Jeso badìbi a síí nquum q'oo koe tcãà. Ne gaicara káí ne khóè ne xg'ae, xu Gabá hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé péréan tc'õó ka tààè. 21 Eẽ ne ko Gam x'áé di ne ncẽe sa kóḿ, ka ne ko síí tceea tcg'òó Me, tc'ẽea ba nxana hãa, ta ne kò tc'ẽea hãa khama.

22 Xu kò x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu Jerusalema koe kò guua hãa xu hàà máá: “Belesebulem kam hãa cgaeèa, a ko dxãwa tc'ẽean dim x'aigam cgoa dxãwa tc'ẽean xhàiagu,” témé.

23 Me Jeso ba tcii ne, a sere-sere zi cgoa kg'ui cgoa ne, a máá: “Ntama ba ga ma satana ba c'ẽem satana ba xhàiagu? 24 X'aian kò q'aa-q'aasea hãa ne i cuiskaga ẽe x'aian hãa tite. 25 X'áém kò gataga q'aara hãa nem cuiskaga ẽem x'áé ba hãa tite. 26 A ncẽè satanam kò cúía ntcoeku cgoase a q'aara hãa nem cuiskaga tééa hãa tite, igabam ko chõò-q'oos koe síí. 27 Igabam c'ẽem khóè ba cuiskaga qarim khóèm dim nquum koe tcãà, naka gam di zi gúù zi ts'ãà hãa tite, kg'aia méém ẽem khóèm qari ba qáéa ntcòo. Nxãaska cúígam gha nquua ba q'oo koe tcãà a gam di zi gúù zi ts'ãà. 28 Tseegukar ko bìrí tu u: Khóè ne gha wèé chìbia ne koe hẽé naka wèé cg'ãè kg'uian kg'áḿ q'ooa ne koe ko tcg'oa koe hẽéthẽé qgóóa mááè. 29 Igaba ẽe ko Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka cg'ãèse kg'ui nea chõò tamase qgóóa-máákuan hòò tite, igaba ne chõò tamase chìbiga ne e,” tam méé. 30 “Cg'ãè tc'ẽea nem úúa,” ta ne mééa domkam Jeso ba ncẽeta mééa.

Jesom di ne qhàò ne

(Mt 12:46-50; Lk 8:19-21)

31 Jesom ka xõò sa hẽé naka qõese ga xu hẽéthẽéa kò hàà, a hàà tchàa koe téé, a c'ẽem khóè ba tséé, me síí Jeso ba tcii. 32 Ne kò káí ne khóè ne ntcõóa nxa̱ma-nxa̱ma Mea hãa khama ne máá: “Bóò, saò sa hẽé naka Tsáá qõe ga xu hẽéthẽéa tchàa za tẽe a ko dtcàrà kg'ui cgoa Tsi ne gha sa,” témé.

33 Me xo̱a ne a máá: “Tiris xõò sa dìí saa, xu Tíí qõe ga xu dìí ga xua?” témé. 34 Me ẽe kò ntcõóa nxa̱ma-nxa̱ma Mea ne ntcáà, a ba a máá: “Ncẽea Tiris xõòs ga si i, a Tíí qõe ga xu xu u. 35 Wèém khóèm ẽe ko Tirim Nqarim nqarikg'ai koe hànam ko tc'ẽe sa kúrú ba Tíí qõem ga me e, a Tíí qões ga si i, a gataga Tiris xõòs ga si i,” tam méé.

Copyright information for `NHR