Mark 5

Jeso ba ko dxãwa tc'ẽean úúam khóè ba qãèkagu

(Mt 8:28-34; Lk 8:26-39)

Xu tshàa-dxoom ka c'ẽe xòèa ba za tchoaba, Gerase ne dim nqõóm xòè koe. Eẽm ko Jeso ba dxòrom koe tcg'oa, kam ko cg'ãè tc'ẽean kò úúa hãam khóèm cgoa xg'ae, tc'ám̀ zi xòè koe kò guua hãa ba. Tc'ám̀ zi koe kò x'ãèa hãa ba, ncẽe khóè ne kò qáéa ba ka tààèa hãa ba, qano di xu tau xu cgoa ga igaba. Káí-kg'aisem kò ko tshàua ba koe hẽé naka nqàrèa ba koe hẽéthẽé qano cgoa qáéa ntcòoè, igabam kò ko qhòm m, a ba a nqàrè di qanoan khõà q'aa. Cúí khóè ga kò káà a ncèè me i ga di qarian kò úúa hãa a. Ntcùú ba hẽé naka koaba ba hẽéthẽém kò ko tc'ám̀ zi hẽé naka xàbì xu koe hẽéthẽé q'aua te, a ko nxõ̱án cgoa thõò-thõose.

Eẽm ko Jeso ba nqúù ga ii a ko bóò, kam kò qgóéa síí, a síí cookg'aia ba koe qo̱m̀, a kaisase q'au a máá: “Jesoè, kaisase tc'ámáka hànam Nqarim di Tsi Cóá Tseè, dùú sa Tsi ko tíí cgoa tc'ẽe? Nqarim cgoa ra ko gaìse Tsi a ko máá, táá xgàra te guu,” témé. Me Jeso ba bìrí me a máá: “Ncẽem khóèm koe tcg'oa, tsáá cg'ãè tc'ẽe tseè!” témé.

Me nxãaska Jeso ba tẽè me a máá: “Cg'õèa tsi dìía?” témé. Me máá: “Cg'õèa te Milione e, káí xae e khama,” témé. 10 Me kaisase Jeso ba dtcàrà, táám gha ẽem qgáìm koe xhàiagu xu ka.

11 Káí zi xgùu zia kò xàbìm dxùukg'ai koe hãa a ko dxòó. 12 Ka i ko dxãwa tc'ẽean Jeso ba dtcàrà a máá: “Xgùuan dis xg'aes koe tsééa úú ta a, kgoara máá ta a naka ta gaan koe tcãà,” témé. 13 Me cg'ãè tc'ẽean kgoara máá i tcg'oa, a i a síí xgùuan koe tcãà, i ẽe xgùuan ncẽe kò 2,000 khama noo o, kari-karisea xõa a síí tshàam koe tcãà a tom̀.

14 Eẽ kòo xgùuan kòre xu khóè xua kò bèe a qgóé a síí x'áé-dxooan koe hẽé naka x'áé-coa xu koe hẽéthẽé xàà a. Ne kò khóè ne ẽe kúrúsea hãa sa hàà bóò. 15 Eẽ ne ko Jesom koe hàà ka ne kò ẽe kò dxãwa tc'ẽean úúa hãam khóè ba bóò, me gaa koe ntcõóa-ntcõe, a qgáían ha̱na, i tc'ẽea ba qãè e, ka ne kò q'áò. 16 Gane ẽe kò ẽe kúrúsea hãa sa bóò ne kò dxãwa tc'ẽean kò úúam khóèm koe hẽé naka xgùuan koe hẽéthẽé kúrúsea hãa sa khóè ne bìrí. 17 Ne tshoa-tshoa a Jeso ba dtcàrà, gane dim nqõóm koem gha tcg'oa sa.

18 Eẽm ko Jeso ba dxòrom koe tcãà kam kò ẽe kò dxãwa tc'ẽean ka tcãàèa hãam khóè ba Gam cgoam gha qõò sa dtcàrà Me. 19 Igabam kò Jeso ba táá kgoara máá me Gam cgoa qõòa ne, a bìrí me a máá: “Dìbi x'áéa tsi koe, tsari ne khóè ne koe, naka tsia síí X'aigam nta noose kúrú máá tsia hãa sa hẽé naka nta noosem thõò-xama máá tsia hãa sa hẽéthẽé ka bìrí ne,” témé.

20 Me kò khóè ba wèé xu x'áé-dxoo xu ẽe kò Dekapolise koe hãa xu koe qõòa te a Jesom gam koe kúrúa hãa zi gúù zi kaisa zi ka tshoa-tshoa a khóè ne bìrí, ne wèé ne khóè ne are.

Jairom ka cóáse sa hẽé naka khóès Jesom dim qgáí ba kò qgóó sa hẽéthẽé e

(Mt 9:18-26; Lk 8:40-56)

21 Eẽm ko Jeso ba dxòrom cgoa tshàam ka ncìí za ka xòèa ba koe tchoaba, ka ne kò káí ne khóè ne Gam koe xg'ae, Me kò tshàam dxùukg'ai koe téé-tẽe. 22 Me kò c'ẽem khóèm, còrè-nquum di xu tc'ãà-cookg'ai xu ka c'ẽe ba hàà, Jairo ta kò ko ma tciiè ba, a ba a ẽem ko Jeso ba bóò ka nqàrè-kg'ama ba koe cg'áé. 23 A kaisase dtcàrà Me a máá: “Tiris cóás cg'áré sa x'oos qàe koe hãa, ke cgóm̀na hàà naka Tsia tshàua Tsi tòó cgae si nakas gha nxãasega qãè naka kg'õè,” témé. 24 Me tẽe a qõò cgoa me, ne káí ne khóè ne xùri Me, a ne a nco̱rú Me.

25 Si kò thẽé c'ẽes khóès 12 kurian kò úúa hãa a ko xòm̀ x'aèse nxoean hòò sa hãa, 26 ncẽe kò káí kurian séè a ko naakan koe tsoòse sa, a kò wèé gúùan ẽes úúa hãa ga tséékagu, qãèkaguses gha ka, igabagas kò táá qãè, i kò gaas di tcììan càùse. 27 Eẽs ko Jesom ka kóḿ, kas kò káí ne khóè ne xg'aeku koe guu a hàà Jesom kháó koe tcãà, a sa a ẽem kò ha̱nam qgáím di xgáḿ-kg'aman qgóó. 28 Gas kas kò bìríse a máá: “Ncẽè Gam dim qgáí bar kòo qgóó ne cúígar gha qãè,” témé. 29 Si Gam dim qgáí ba qgóó, i kò gaa x'aè kaga gas di tcììan kaà, si cgáé-q'ooa sa koe xám̀ ncãas gas di tcììan koe tsoòè sa. 30 Me Jeso ba qarian ncãa tcg'oa cgae Me sa qháésega xam̀a q'ãa. A ba a ka̱bise khóè ne koe a máá: “Dìí na ncãa qgáía Te qgóó?” témé. 31 Xu Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xo̱a Me a máá: “Khóè ne ma xg'ae cgae Tsia hãa sa Tsi ko bóò, igaba Tsi ko tẽè dìín qgóó Tsia hãa sa!” témé. 32 Me Jeso ba ntcáà, dìín ẽes gúù sa kúrúa hãa sam gha bóò ka. 33 Si nxãaska khóè sa ẽe kúrúse cgae sia hãa sa bóòa q'ãa, a sa a hàà nqàrè-kg'ama ba koe cg'áé q'áòan cgoa, a wèé tseeguan bìrí Me. 34 Me bìrí si a máá: “Tiri si cóá seè, sari dtcòm̀a nea qãèkagu sia, ke tòókuan cgoa qõò naka sia sari xháéan koe tcg'oa,” témé.

35 Eẽm qanega hãa a ko khóè ne cgoa kg'ui, ka ne kò c'ẽe neJairom ncẽe kò còrè-nquum dim tc'ãà-cookg'aim dim nquum koe kò guua hãa ne hàà, a ne a máá: “Tsáá xuù sa ncãa x'óó, ka tsia ko dùús domka xgaa-xgaa-kg'ao ba qanega xhõe-xhõea máá?” témé. 36 Igabam kò Jeso ba táá nqábé kg'uian ẽe kòo kg'uiè e, a ba a còrè-nquum dim tc'ãà-cookg'ai ba bìrí a máá: “Táá q'áò guu, kg'amaga méé tsi dtcòm̀,” témé. 37 A ba a kò táá c'ẽe khóè ga kgoara máá i xùri Me, Petere ba hẽé naka Jakobo ba hẽé naka Johanem Jakobom ka qõese ba hẽéthẽé xu ka oose. 38 Eẽ xu ko còrè-nquum dim tc'ãà-cookg'aim dim nquum koe síí tcãà, kam ko Jeso ba bóò zi gúù zi qãè tama, ne ko khóè ne q'aua kg'aeku a ko xo̱ò. 39 Me tcãà a síí bìrí ne a máá: “Dùús domka zia gúù zi qãè tama, tu ko kg'aeku, a ko xo̱ò? Cóá sa x'óó tama a x'óm̀a hãa ka,” témé.

40 Igaba ne kò kg'ãè Me. Me wèéa ne ga tcg'òó, a ba a cóás ka xõò ba hẽé, naka xõò sa hẽé naka ẽe kò Gam cgoa hãa xu xgaa-xgaase-kg'ao xu nqoana xu hẽéthẽé séè a cóás kò hãa koe tcãà cgoa ne.

41 Me tshàua sa koe qgóó si, a bìrí si a máá: “Talita kumi!” témé. Ncẽe sa ko máá: ‘Cóá seè, tẽe tar ko sáá ka méé,’ témé.

42 Si gaa x'aè kaga cóá sa tẽe a sa a qõòa te (12 kuri si i kò ii). Eẽs ko ncẽe sa kúrúse ka ne kò kaisase are. 43 Me Jeso ba qarika q'ãa-q'ãa ne, táá ne gha cúí khóè ga ncẽes gúùs ka q'ãakagu sa. A ba a bìrí ne a máá: “C'ẽe gúù máà si nakas tc'õó,” témé.

Copyright information for `NHR