Mark 8

Jeso ba ko 4,000 ne khóè ne tc'õókagu

(Mt 15:32-39)

Eẽ xu cáḿ xu koes kò gaicara kaias xg'aes khóè ne di sa xg'aea, ka ne kò tc'õó ne gha gúù úú tama, Me Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tciia óá, a bìrí xu a máá: “Ncẽe ne khóè ner ko thõò-xama máá, ncẽeska ne nqoana cáḿan Tíí cgoa hãa khama, a tc'õó ne gha gúù ga úú tama. Ncẽè x'áéa ne koer kòo xàbà ne hãase dìbikagu ne, ne ne gha dàòan q'oo koe qgaè-kg'ai a cg'áé; c'ẽe-kg'áía nea nqúù ka guua hãa khama,” tam méé. Xu Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xo̱a Me a máá: “Ncẽem tchàa-xgóóm koe nea gha ncẽe ne khóè ne ntama ma péréan xg'ãà?” témé. Me tẽè xu a máá: “Nta noo péréan xao úúa?” témé. Xu máá: “7 xu péré xu u,” témé.

MeJeso ba xg'ae sa bìrí si góḿan-kg'ai koe ntcõó, Me gaxu péré xu 7 xu séè, a ba a Nqari ba qãè-tcaoa máá xg'ara a khõá q'aa xu, a Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu máà xu, nxãasega xu gha khóè ne máà a ka. Xu kò gataga thẽé cg'orò x'aù-coan úúa, Me kò gataga Nqari ba qãè-tcaoa máá, a ba a Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu máà xu, xu khóè ne máà xu. Ne kò tc'õó a ne a xg'ãà, xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu ẽe kò qaùan ka 7 zi q'ore zi tcana cg'oè-cg'oe. Gane ẽe kò tc'õóa hãa nea kò 4,000 khama noo. Me kò qõòa q'aakagu ne, 10 a ba a gaa x'aè kaga dxòrom q'oo koe tcãà, Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa, a Dalamenuta dim xg'aekum koe qõò.

Farasai xu ko are-aresas x'áí sa qaa

(Mt 12:38-42; 16:1-4)

11 Farasai xu kòJeso ba hàà cgae, a tshoa-tshoa a ntcoeku cgoa Me, a xu a qgóó Me xu gha qgáìan qaa kaare-aresas x'áís nqarikg'ai di sa qaa cgae Me. 12 Me nxãaska kaisase sónò a kg'ui a máá: “Dùús domka sa ko ncẽes qhàò saare-aresas x'áí sa qaa? Tseegukar ko bìrí tu u a ko máá: Cuiskagas ncẽes qhàò sa cúís x'áís ga sa x'áíèa hãa tite!” témé. 13 Me guu xu a dxòrom q'oo koe tcãà, a xgoaba atshàa ba ba̱ra, a tshàam di c'ẽe xòèan za qõò.

Farasai xu hẽé naka Herote ba hẽéthẽé xu dis péré gãé-gãe sa

(Mt 16:5-12)

14 Xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu péréan séè c'urùa hãa, a cúím péré ba dxòrom q'oo koe úúa hãa. 15 Me Jeso ba q'ãa-q'ãa xu a máá: “Q'ãa méé xao, naka kòresea hãa Farasai xu hẽé naka Herotem di péré gãé-gãean hẽéthẽé koe,” témé. 16 Xu nxãaska kg'ui cgoaku a máá: “Péré cgoa xae hàà tama,” témé.

17 Me Jeso ba tc'ẽea xu q'oo koe hàna sa q'ana hãase bìrí xu a máá: “Dùús domka xao ko péréan xao úú tamas ka kg'ui cgoakua máá? Qanega xao gáé bóòa q'ãa tama kana kóḿa q'ãa tama? Tcáóa xao gáé tsóágase x'óó-x'ooèa? 18 Tcgáían xao úúa hãa ka xao gáé bóò tama, a tceean úúa hãa ka xao gáé kóḿ tama? Tc'ẽe-tc'ẽese tama xaoa? 19 Eẽr kò ko 5 xu péré xu 5,000 ne khóè ne khõá q'aa máá, ka xaoa kò ẽe kò qaùa hãa péréan ka nta noo zi q'ore zi tcana cg'oè-cg'oe?” témé. Xu xo̱a Me a máá: “12 zi q'ore zi i,” témé. 20 Me gaia máá: “7 xu péré xu 4,000 ne khóè ner ko khõá q'aa máá xu, ka xaoa kò ẽe kò qaùa hãa péréan ka nta noo zi q'ore zi tcana cg'oè-cg'oe?” témé. Xu xo̱a Me a máá: “7 zi q'ore zi i,” témé. 21 Me tẽè xu a máá: “Kháé xaoa qanega kóḿa q'ãa tama?” témé.

Jeso ba ko Betesaida koe káà tcgáím khóè ba bóòkagu

22 Ka xu kò Betesaida koe síí. Ne c'ẽe ne khóè ne káà tcgáím khóè ba Gam koe óága, a ne a dtcàrà Me, tshàua bam gha tòó cgae me ka. 23 Me kò Jeso ba káà tcgáím khóè ba x'õàa ba koe séè, a x'áém ka tchàa za tcg'oa cgoa me. A ba a ẽem ko tcg'ae tcgáí mea xg'ara, ka tshàua ba tòó cgae me, a tẽè me a máá: “C'ẽe gúù ga tsi ko bóò?” témé. 24 Me ghùi-kg'ai a ba a máá: “Eè, khóèa ner ko bóò, igaba i hìi zi khama ii a ko qõòa te,” témé. 25 Me Jeso ba gaicara gaam tcgáí koe tshàua ba tòó, me qãèse bóò, i tcgáía ba qãè, me wèés gúù sa qãèse bóò. 26 Me x'áéa ba koe tsééa úú me a máá: “Táá x'áém q'oo koe tcãà guu,” témé.

Petere ba ko Jesom koe nxàese

(Mt 16:13-20; Lk 9:18-21)

27 Jeso ba kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa Kaesaream Filipim dim qgáìm qàe koe hàna hãa xu x'áé-coa xu koe tcg'oa a síí.

Eẽ xu dàò q'oo koe hãa kam ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè a máá: “Khóè nea ko máá, dìí Raa témé?” témé.
28 Xu xo̱a Me a máá: “‘Johane Tsi tcguù-tcguu-kg'ao Tsi i,’ ta ne ko méé, ne ko c'ẽe ne máá: ‘Elija Tsi i,’ témé, ne ko c'ẽe ne máá: ‘Porofiti xu ka c'ẽe Tsi i,’ témé,” ta xu méé.

29 Me gaicara tẽè xu a máá: “Kháé gaxaoa ko máá, dìí Raa?” témé. Me Petere xo̱a Me a máá: “Tsáá Tsia Kreste Tsi i,” témé. 30 Me Jeso ba qarika x'áè xu, táá xu gha cúí khóè ga Gam ka bìrí sa.

Jeso ba ko Gam dis x'oos ka kg'ui

(Mt 16:21-28; Lk 9:22-27)

31 Me nxãaska tshoa-tshoa a xgaa-xgaa, Khóèm dim Cóá ba gha káí zi gúù zi koe xgàrase sa, a ghakhóè ne di xu kaia xu hẽé, kaia xu peresiti xu hẽé, naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu ka hẽéthẽé bóòa xguìè, a gha cg'õoè, a ba a gha nqoana cáḿan qãá q'oo koe x'ooan koe tẽe sa, tam méé. 32 Ncẽe sam kò kgoarasease kg'ui, me Petere séèa tcg'òó Me a tshoa-tshoa a dqàè Me. 33 Igabam kò Jeso ba ẽem ko ntcẽè a ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bóò ka Petere ba dqàè a máá: “Tíí koe tcg'oa, satanaè! Nqarim di zi gúù zi koe tsi tc'ẽea tsi tcãà tama, igaba tsi khóèan di zi gúù zi koe tcãà tc'ẽea ke,” témé.

34 Kam ko kaias xg'aes khóè ne di sa hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé Gam koe tciia óá, a bìrí ne a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm kò xùri Te kg'oana ne méém bóòa xguìse naka baa gam dim xgàu ba dcẽé naka xùri Te. 35 Dìím wèém ẽe gam dis kg'õè sa qgóóa qari kg'oana hãa bas gha aaguse cgae, igaba dìím wèém ẽe ko Tíí hẽé naka qãè tchõàn hẽéthẽé domka gam dis kg'õès ka aaguse cgaeè, ba gha hòò si khama. 36 Dùúska ba gha khóè ba kháé ka̱bisea mááè, ncẽè wèém nqõó bam kòo hòò, a ba a gam dis kg'õès ka aaguse cgaeè ne? 37 Kana ba gha khóè ba gam dis kg'õès téé-q'oo koe dùútsa gúù sa tcg'òó a máà? 38 Dìím wèém ẽe ko Tíí hẽé naka Tiri kg'uian hẽéthẽé sau-cgaese ba, ncẽes qhàòs cg'áràn hẽé naka cg'ãèan hẽéthẽé dis koe, ba gha thẽé Khóèm dim Cóám ka sau-cgaeseè, ẽem gha ko tcom-tcomsa xu moengele xu cgoa, Xõòm di x'áàn koe hãase hàà ne,” tam méé.

Copyright information for `NHR