Mark 9

Me bìrí xu a máá: “Tseegua ner ko bìrí xao o: Ncẽe koe téé-tẽe ne ka c'ẽea nea x'ooan xám̀a hãa tite, Nqarim di x'aia ne ne bóò, i qarian cgoa hàà tamas cookg'ai koe,” témé.

Jesom di bóòse-q'ooa ne ko ka̱bise a tãá

(Mt 17:1-13; Lk 9:28-36)

Jeso ba kò 6 cáḿan qãá q'oo koe Petere ba hẽé naka Jakobo ba hẽé naka Johane ba hẽéthẽé xu séè a gaxu cúí xu cgoa kaiam xàbì ba q'ábà qaò; i kò gaa koe ga cookg'aia xu koe bóòse-q'ooa ba ka̱bise a tãá. Gam di qgáía ne kò ka̱bise a tca̱àkose q'úú, ncẽe cúí khóè ga nqõómkg'ai koe qgáían xg'aà naka i q'úúa hãa titem q'úú ba. Ka tsara kò kúúga Elija ba hẽé naka Moshe ba hẽéthẽé tsara gaa koe bóòse, a ko Jesom cgoa kg'ui. Me Petere ba Jeso ba bìrí a máá: “X'aigaè, qãès gúù si i ncẽe xae ncẽe koe hãa sa. Ke hàà naka xae nqoana nquu-coa xu ncẽe koe kúrú, nakam c'ẽe ba Tsari, nakam c'ẽe ba Moshem di, nakam c'ẽe ba Elijam di,” témé. C'úùam kò hãa dùú sam gha kg'ui sa, kaisase xu kò q'aea hãa khama.

Si kò túú-c'õò sa qàbia tcãà xu, me kò kg'ui ba túú-c'õòs q'oo koe guu a tcg'oa a máá: “Ncẽe ba Tirim Cóá Me e, ncàm̀a Raa ba, komsana Me,” témé.

Eẽ xu ko qháése ntcẽè ka xu kò cúí khóè ga táá bóò, a Jesom cúím Gabá bóò.

Eẽ xu ko xàbìm koe xõa kam kò x'áè xu, táá xu gha ncãa xu ko bóòs gúù sa cúí khóè ga bìrí sa, qaneam Khóèm dim Cóá ba síí x'ooan koe tẽe tamas còokg'ai koe. 10 Xu gaam kg'ui ba tcáóa xu koe tòóa mááse, a gaxu ka tẽèku: x'ooan koe tẽes ko dùú sa nxàe sa.

11 Xu nxãaska tẽè Me a máá: “Dùús domka xu ko x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu máá: ‘Elija ba méém kg'aia hàà’?” témé. 12 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Elija ba ko kg'aia hàà wèé zi gúù zi kg'ónò; ka i dùús domka góáèa hãa, Khóèm dim Cóá ba méém xgàrase, naka baà khóè ne ka xguìè, ta ma ma? 13 Igabagar ko Elijam hààraa hãa sa bìrí xao o, ne kò wèés gúùs ẽe ne kò tc'ẽea hãa sa kúrú cgae me, ẽe i kò ma gaam ka ma góásea hãa khamaga ma,” tam méé.

Jeso ba ko dxãwa tc'ẽean úúam cóá ba qãèkagu

(Mt 17:14-21; Lk 9:37-43a)

14 Eẽ xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu koe hàà, ka xu ko kaias xg'ae sa bóò si nxa̱ma-nxa̱ma xua hãa, xu x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hãa a ko ntcoeku cgoa xu.

15 Si kò kúúga wèés xg'ae sa Jeso ba bóò, a sa a kaisase are, a qàròa síí cgae Me a síí tsgám̀ Me. 16 Me kò tẽè xu a máá: “Dùú sa xao ko ntcoeku cgoa ne?” témé.

17 Me xg'aes koe kò hãam khóèm c'ẽe ba xo̱a Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, tirim cóá bar Tsáá koe óágaraa, kg'uikagu me tamam dxãwa tc'ẽe bam úúa hãa khama. 18 Wèé x'aèan ẽe i ko qaru cgae me ka i ko qáú me, me kg'áḿ-q'ooa ba koe xùbúan tcg'òó, a xõ̱óa ba gãò, a xgàruku. Ra ncãa Tsari xu xgaa-xgaase-kg'ao xu dtcàrà, xhàia xu gha guu u ka, igaba xu ko tààè,” témé.

19 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Oo, tsóágase dtcòm̀ úú tamas qhàò sa gáé ncẽe sa! Nta noo x'aèa ne Ra gha gatu cgoa hãa? Nta noose Ra gha qáò-tcaoa máá tu u? Oá me Tíí koe,” témé.

20 Ne ko cóá ba Gam koe óá. Eẽ i ko gaa dxãwa tc'ẽean Jeso ba bóò kaga i kò cóá ba qarika ntcãa-ntcãa, me góḿankg'ai koe cg'áé a dìbi-dibise, i kg'áḿ-q'ooa ba koe xùbúan tcg'oa.

21 Me Jeso ba cóám ka xõò ba tẽè a máá: “Nta noo x'aèan ba úúa a ko ncẽeta hẽé?” témé. Me cóám ka xõò ba máá: “Cg'áré-q'ooa ba koe ga i guu a tshoa-tshoa mea hãa. 22 Káí-kg'aise ẽe i kò ko tshoa-tshoa me ne i ko c'eean q'oo koe xaoa tcãà me naka tshàan q'oo koe hẽéthẽé e, cg'õo me i gha ka, igaba ncẽè c'ẽe gúù tsi ga kòo kúrú ne méé tsi thõò-xama máá ta a naka hùi ta a!” témé.

23 Me Jeso ba bìrí me a máá: “A ncẽè dtcòm̀a tsi kò hãa ne i wèé gúùan ga thamka a,” témé. 24 Kúúgam ko cóám ka xõò ba q'au a máá: “Dtcòm̀ ra ko, ke tiris káà dtcòm̀s koe hùi te!” témé.

25 Eẽm ko Jeso ba xg'ae sa bóò si ko qàròa síí cgae Me, kam ko cg'ãè tc'ẽean dqàè a máá: “Tsáá tc'ẽe tsi nqóbó a q'omasen tcee dòm̀a tseè, dqàè tsir ko a ko máá, tcg'oa cgae me naka táá gaia gam koe tcãà guu!” témé. 26 Ka i ko dxãwa tc'ẽean q'au, a ẽe i ko kaisase qgaè-qgae-kg'ai mea xg'ara ka tcg'oaragu me. Me kò cóá ba x'óóam khóèm khama ii, ne káí ne khóè ne tc'ẽea máá, x'óóam hãa, ta tc'ẽea.

27 Me Jeso ba tshàua ba koe qgóó a ghùi me, me tẽe a nqàrè ka téé.

28 Eẽm ko nquum q'oo koe tcãà, ka xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu dxùukg'ai koe tẽè Me a máá: “Dùús domka xaea kò tààè, a xhàiagu u tama?” témé.

29 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Ncẽeta iia nea c'ẽe gúù kaga tcg'òóèa hãa tite, igaba còrèan ka cúíga a,” témé.

Jeso ba ko gaicara Gam dis x'oos ka kg'ui

(Mt 17:22-23; Lk 9:43b-45)

30 Eẽm qgáìm koe xu kò tcg'oa a Galilea dim nqõó ba tchoaba. Jeso ba kò c'ẽe khóèan ga gha hàna xu hãa qgáìan q'ãa sa tc'ẽe tama, 31 Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xum kòo xgaa-xgaa khama, a ko bìrí xu a máá: “Khóèm dim Cóá ba gha hàà khóè ne tshàu q'oo koe tcãàè, ne gha cg'õo Me, Me gha ẽem cg'õoèa ka nqoana cáḿan qãá q'oo koe tẽe,” témé. 32 Igaba xu kò ẽem ko méé sa táá kóḿa q'ãa, a xu a kòo gataga thẽé tẽèa ba q'áò.

Dìí ba kaia?

(Mt 18:1-5; Lk 9:46-48)

33 Xu kò Kaperenaume dim nqõóm koe síí. Me ẽe xu nquum q'oo koe hãa ka tẽè xu a máá: “Dùú sa xao ncãa ko dàòm q'oo koe ntcoekua máá?” témé. 34 Igaba xu kò nqoo, ncãa xu dàòm q'oo koe kg'ui cgoaku dìína kaia hãas ka khama.

35 Me ntcõó a ba a 12 xu tciia xg'ae a bìrí xu a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm kò tc'ãà di ba ii kg'oana hãa, ne méém wèé ne ka kháóka ka dis téé-q'oos di ba ii, naka qãà ba ii,” témé.

36 A ba a cg'árém cóá ba séè a xg'aekua xu koe tòó, a séè a tchàma me, a bìrí xu a máá: 37 “Dìím wèém ẽe ko ncẽeta iim cóá ba Tiri cg'õèan koe qãèse hààkagu ba ko Tíí tc'áróga qãèse hààkagu; me dìím wèém ẽe ko Tíía qãèse hààkagu Te ba, Tíía qãèse hààkagu Te tama, igabam ko Gam ẽe tséé Tea hãa ba qãèse hààkagu,” témé.

Eẽ gaxae cgoa ntcoeku tama ba gaxae ka c'ẽe me e

(Lk 9:49-50)

38 Me Johane ba bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, c'ẽem khóè ba xae kò bóò, me ko Tsari cg'õèan cgoa dxãwa tc'ẽean xhàiagu, xae kò sixae ka c'ẽem tama me e domka gatà hẽéan cara me,” témé.

39 Igabam kò Jeso ba máá: “Táá cara me guu. C'ẽem khóèm ẽe ko Tíí cg'õè cgoa kaias tséé sa kúrú ba qháése ka̱bise naka Tíí ka cg'ãèse kg'uia hãa tite ke, 40 ẽe gaxae cgoa ntcoeku tama ba gaxae xòè koe hàna khama. 41 Tseeguan kagar ko bìrí xao o a ko máá: Dìím wèém ẽe ko Tiri cg'õèan domka qgàisa tshàan dis kubi sa máà xao o, Krestem di xao o domka ba gha tseeguan kaga Gam di surutan hòò,” témé.

Chìbi kúrúkaguku sa

(Mt 18:6-9; Lk 17:1-2)

42 “Dìím wèém ẽe ko ncẽe ne cg'áré ne ncẽe ko Tíí koe dtcòm̀ ne ka c'ẽe ba chìbian kúrúkagum ka i gha qãè ii, gáí cgoa dis nxõ̱ás kaias kòo qg'áóa ba koe qáéa tòóè, me kaiam tshàam q'oo koe xaoa tcãàè ne.

43 “A ncẽè tsarim tshàum kòo chìbi kúrúkagu tsi ne, q'ãea tcg'òó me. Qãèa i máá tsia, nqo̱ara tshàu tsi gha a kg'õès koe tcãà sa, cám̀ x'õà tsi gha a chõò tamas c'ees dxãwam dis q'oo koe tcãàn ka ke. 44 
9:44C'ẽe zi tcgãya zi Gerika di zi ncẽe xùri ko kg'uian úúa: “ncẽe gaa koe hàna ne di nxa̱ian x'óó tama koe, c'eem ts'irì tamam koe” (48 dim xg'aeku ba bóò thẽé).


45 “A ncẽè nqàrèa tsi kò ko chìbian kúrúkagu tsi ne, q'ãea tcg'òó o. Qãèa i gha máá tsia, cúí c'õá tsi gha a kg'õès koe tcãà sa, cám̀ c'õá a chõò tamas c'ees dxãwam dis q'oo koe tcãàn ka ke. 46 
9:4644 dim xg'aeku ba bóò


47 “A ncẽè tsarim tcgáím kò ko chìbian kúrúkagu tsi ne, ho̱bèa tcg'òó me. Cúí tcgáí a Nqarim di x'aian koe tcãà sa qãè si i, cám̀ tcgáí a chõò tamas c'ees dxãwam dis q'oo koe tcãàn ka ke, 48 ncẽegaa koe hàna ne di nxa̱ian x'óó tama koe, c'eem ts'irì tamam koe.

49 “Wèém khóè ba gha c'eean cgoa tsa̱ubereè, si gha wèés dàòa-mááku sa ta̱bean cgoa tsa̱ubereè. 50 Ta̱bea ne qãè e, igaba gaan di tsa̱u-q'ooan kòo káà, ne i gha gaicara ntama ma kúrúè a tsa̱u? Gatu xg'aeku koe méé tu ta̱bean khama ii, naka tua tòókuan úúa hãase c'ẽe ne cgoa x'ãè,” tam méé.

Copyright information for `NHR