Matthew 1

Jeso ba ko Gam di tsééan tshoa-tshoa (1:1—4:11)

Jesom dis qhàò sa

(Lk 3:23-38)

Tcgãyas Jeso Krestem dis qhàòs di sa, Dafitem ka tsgõose-coa ba, Abrahamam ka tsgõose-coa ba.

Abrahama ba kò Isakam ka xõò me e,

 • me Isaka ba Jakobem ka xõò me e,
 • me Jakobe ba Jutam ka xõò me e,
 • káíkhoe ga xu hẽé naka qõese ga xu hẽéthẽé di ba.
 • Me kò Juta ba Perese ba hẽé
 • naka Sera ba hẽéthẽé tsara ka xõò me e
  • (gatsara ka xõò sa kò Tamara si i).
  Me Perese ba Heseronem ka xõò me e,
 • me Heserone ba Ramem ka xõò me e,
 • me Rame ba Aminadabem ka xõò me e,
 • me Aminadabe ba Nasonem ka xõò me e,
 • me Nasone ba Salemonem ka xõò me e,
 • me kò Salemone ba Boasem ka xõò me e
  • (gam ka xõò sa kò Rahabe si i),
  me kò Boase ba Obetem ka xõò me e
  • (gam ka xõò sa kò Rute si i),
  me Obete ba Jesem ka xõò me e,
 • me Jese ba x'aigam Dafitem ka xõò me e. Dafite ba kò Solomonem ka xõò me e (xõò sa kò Uriam ka kò séèèas khóè si i). Me kò Solomone ba Rehoboamem ka xõò me e, Me Rehoboame ba Abiam ka xõò me e, me Abia ba Asam ka xõò me e,
 • me Asa ba Jehosafatem ka xõò me e,
 • me Jehosafate ba Joramem ka xõò me e,
 • me Jorame ba Usiam ka xõò me e,
 • me Usia ba Jotamem ka xõò me e,
 • me Jotame ba Ahasem ka xõò me e,
 • me Ahase ba Hesekiam ka xõò me e,
 • 10 
 • me Hesekia ba Manasem ka xõò me e,
 • me Manase ba Amosem ka xõò me e,
 • me Amose ba Josiam ka xõò me e,
 • 11 
 • me kò Josia, Jekonia ba hẽé
 • naka qõese ga xu hẽéthẽé ka xõò me e,
 • ncẽe khóè ne kò tcg'òóè a ko Babilone koe úúè ka.
 • 12 Eẽs séèa tcg'òóku a Babilone koe chùia úúkus qãá q'oo

  • koem kò Jekonia ba Salatiele ba ábà,
  • me Salatiele ba Serobabelem ka xõò me e,
  13 
 • me Serobabele ba Abiutem ka xõò me e,
 • me Abiute ba Eliakimem ka xõò me e,
 • me Eliakime ba Asorem ka xõò me e,
 • 14 
 • me Asore ba Satokem ka xõò me e,
 • me Satoke ba Akimem ka xõò me e,
 • me Akime ba Eliutem ka xõò me e,
 • 15 
 • me Eliute ba Eleasarem ka xõò me e,
 • me Eleasare ba Matanem ka xõò me e,
 • me Matane ba Jakobem ka xõò me e,
 • 16 
 • me kò Jakobe ba Josefam ka xõò me e,
  • ncẽe kò Marias dim khóè ba ii ba,
  • ncẽe Jesom ka xõò kò ii sa,
  • ncẽe ko Kreste ta ma tciiè ba.
 • 17 Nxãaska zi kò wèé zi qhàò zi Abrahamam koe guu a síí Dafitem koe tcãà zi 14 zi i, zi kò Dafitem koe guu a síí séèa tcg'òóku a Babilone koe chùia úúkus dim x'aèm koe tcãà ka zi 14 zi qhàò zi i, zi kò séèa tcg'òóku a Babilone koe úúkus dim x'aèm koe guu, a síí Krestem di x'aèan koe tcãà ka zi kò 14 zi qhàò zi i.

  Jeso Kreste ba ko ábàè

  (Lk 2:1-7)

  18 Ncẽe zi gúù zi kò Jeso Krestem ko ábàè ka kúrúse. Gam ka xõòs Maria sa kò Josefam ka séèkuan tòóa mááèa hãa. Igaba ẽe khara qanega xg'ae ta ga hãa kas kò bóòè a Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka ncãàn úúkaguèa. 19 Gas dim khóèm Josefa ba kò tchànom khóè me e, a kò tc'ẽe tama nxàea tcg'òóan gaan di i, sau-cgaekagu sim gha khama, a ba a kò tcáóa ba q'oo koe bìrísea hãa, cg'uri-cg'uri si tamasem gha q'aa cgoa si sa. 20 Qanegam hãa a ko ncẽe zi gúù zi ka tc'ẽe-tc'ẽese kam ko moengelem X'aigamNqarim di ba sõokuris q'oo koe qhúí cgae me, a bìrí me a máá: “Josefaè, Dafitem ka tsgõose-coaè, táá Maria sa séè bèe guu, nakas tsaris khóè sa kúrú. Eẽ gas ka qóḿmèa nea Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe guua ke. 21 Si gha kg'áòm cóá ba ábà, tsi gha cg'õèa ba Jeso ta ma tcii, Gam di ne khóè nem gha gane di chìbian koe kgoara khama,” témé.

  22 Wèéan ncẽea kò kúrúse, nxãasegas gha X'aigamNqarim porofitim koe guu a kg'uia hãa sa tseegukaguè ka, ncẽe kò máá: 23 “Dxàe-coas qanega xóé cgoaè tama sa gha ncãàn úú, a sa a gha kg'áòm Cóá ba ábà, Me gha Emanuele ta ma tciiè,” tam méé, ncẽe sa ko máá, ‘Nqari ba hãa cgoa taa,’ témé.

  24 Me Josefa ba tc'oman koe tẽe, a ba a ẽem kò ma X'aigam dim moengele ba ma x'áè mea khama ma kúrú. A ba a síí Maria sa gam dis khóès iise séè. 25 Igabam kò táá xóé cgoa si, si nxãakg'aiga síí kg'áòm cóá ba ábà. Me cg'õèa ba Jeso ta ma tcii.

  Copyright information for `NHR