Matthew 10

Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tsééa tcg'òó

(Mk 3:13-19; Lk 6:12-16)

Me kò Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu 12 xu Gaam koe tciia óá, a ba a dxãwa tc'ẽean xhàiagu di qarian máà xu, naka wèé zi tcìì-kg'áḿ zi hẽé naka wèé zi thõò-kg'áḿ zi hẽéthẽé qãèkaguan di i.

Ncẽea kò cg'õèan x'áè úú-kg'ao
10:2 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
xu 12 xu di ga a. Tc'ãà di ba kò Simonem ncẽe kò Petere ta ma tciiè me e, naka gam ka qõesem Anterea ba hẽé, naka Sebetem ka cóásem Jakobo ba hẽé, naka gam ka qõesem Johane ba hẽé,
Filipi ba hẽé naka Baretolomaio ba hẽé, Tomase ba hẽé naka Mataiom mari xg'ae-xg'ae-kg'ao ba hẽé, Alefaiom ka cóásem Jakobo ba hẽé naka Tadaio ba hẽé, Simonem ncẽe kò tòókuan x'ãà máá ba hẽé naka Jutasem Isekariote ba hẽéthẽé e, ncẽe kò khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me ba.

12 xu x'áè úú-kg'ao di tsééa ne

(Mk 6:7-13; Lk 9:1-6)

Nxãa xu 12 xum kò Jeso ba ncẽe x'áè-kg'áḿan cgoa tsééa tcg'òó, a máá: “Táá tãá zi qhàò zi di qgáìan koe síí guu, naka táá x'áé-dxooan Samaria ne di ka c'ẽean koe ga tcãà guu. Igaba méé xao Iseraele di ne khóè ne koe qõò, ncẽe aagusea ghùuankhama ii ne. Naka xaoa ẽe xao xóé a ko qõò ka, ncẽe kg'uian xgaa-xgaa naka máá: ‘Nqarikg'ai di x'aia nea cúù u!’ témé. Eẽ ko tsàa ne kg'õèkagu, ẽe x'óóa ne ghùi, gane ẽe lepero dis tcììs di ne q'ano-q'ano, dxãwa tc'ẽean xhàiagu. Surutakaguè tamase xao máàèa hãa, ke xao kg'ama c'ẽe ne surutakagu tamase thẽé máà. Táá xao c'ẽe mari x'õà ga qòè guu. 10 Gaxao dis qõòs koe méé xao táá dtcòbèan ga, kana cám̀ tsara qgáí tsara igaba, kana nxàboan ga igaba, kana dqàbian ga igaba séè guu. Tséé-kg'ao ba gam di tc'õoan ka kg'anoèa hãa ke.

11 “Wèém x'áé-dxoo ba kana x'áém ẽe xao ko tcãàm koe méé xao khóèan kg'ano-kg'anosa qaa, naka gaan di x'áéan koe hãa naka nxãakg'aiga síí gaa koe tcg'oa. 12 Eẽ xao kòo x'áém koe tcãà ne méé xao tsgám̀kagu me. 13 A ncẽè x'áém kò kg'ano-kg'anosa ba ii, ne méé i gaxao di tòókuan gaam koe hãa, igaba ncẽè gatàm kò ii tama ne méé i gaxao di tòókuan ka̱bise cgae xao o. 14 A ncẽè c'ẽe khóè ga kò qãèse hààkagu xao o tama, kana gaxao di kg'uian komsana tama, ne méé xao gaam x'áém koe kana x'áé-dxoom koe tcg'oa naka xaoa nqàrèa xao di tsharàn qãè-qãe. 15 Tseeguan kagar ko bìrí xao o a ko máá: xgàrakuan dim cáḿ kam gha gam x'áé-dxoo ba Sodoma hẽé naka Gomora hẽéthẽé ka kaisa xgàrakuan hòò.

Xgàrakuan hààko kúrúse e

(Mk 13:9-13; Lk 21:12-17)

16 “Bóò, Tíí ra ko ghùu zi khama ma ncuutshaan xg'aeku koe tsééa úú xao o. Gaa domka méé xao nxãaska tc'ẽega ii cg'aoan khama ma, naka xaoa tcíbí zi khama ma tc'aua hãa. 17 Igabaga méé xao khóè ne koe kòrese, qáé xao o ne gha a qhàìs cookg'ai koe úú xao o, a gha gane di còrè-nquuan koe xg'áḿ xao o ke. 18 Xao gha Tíí domkac'ẽe xu tc'ãà-cookg'ai xu koe hẽé naka x'aiga xu koe hẽéthẽé tcéèa úúè, a gha gaxu cookg'ai koe hẽé naka tãá zi qhàò zi di ne cookg'ai koe hẽéthẽé Tíí ka nxàea tseegukagu. 19 Igaba ẽe ne kò ko gaxu tshàu q'oo koe tcãà xao o ne méé xao táá káíse tc'ẽe-tc'ẽese guu, dùú sa xao gha kg'ui sa, kana nta xao gha ma nxàe si sa, ẽe xao gha kg'ui sa xao gha ẽem x'aèm ka máàè ke. 20 Gaxao tama xao gha ko kg'ui khama, igaba gaxao ka Xõòm dim Tc'ẽe Me e gha ii, ẽe gha ko gaxao koe kg'ui ba.

21 “Khóè ba gha qõese ba x'oos koe tcãà, me xõò ba gam dim cóám ka gataga hẽé, i gha cóán gaan di xõòan ntcoe, a gha cg'õo o. 22 Xao gha Tiri cg'õèan domka wèé khóèan ka hòreè. Igaba gaam ẽe gha qarika téé a chõò-q'oos koe síí ba gha kgoaraè. 23 Eẽ c'ẽem x'áém koe xao kò ko xgàraè ne méé xao c'ẽem za bèea síí. Tseegua ner ko bìrí xao o a ko máá: X'áé-dxoo xu Iseraele di xu koe qõoatean cgoa xao xg'ara tite, Me gha nxãakg'aiga síí Khóèm dim Cóá ba hàà.

24 “Xgaa-xgaase-kg'ao ba gam dim xgaa-xgaa-kg'aom ka tc'amaka hãa tama, kana qãà ba gam ka q'õòsem ka tc'amaka hãa tama. 25 Tc'ãòa i hãa, xgaa-xgaase-kg'aom ga gaam dim xgaa-xgaa-kg'aom khama ii sa, me qãà ba gaam ka q'õòsem khama ii. X'áém dim tcúúm kò ko Belesebule ta ma tciiè ne, ne gha gaam x'áém di ne nxãaska ntama cg'ãèse tciiè!

Dìí ba q'áò sa

(Lk 12:2-7)

26 “Ke táá q'áò ne guu. Wèés gúùs ẽe chóm̀sea hãa sa gha xgòre-kg'aiè, si gha wèés tchõàs chóm̀sea sa nxàese ke. 27 Eẽr ko ntcùúan q'oo koe bìrí xao o gúùan méé xao x'áàn q'oo koe nxàe. Naka ẽe xao kóḿ si ko c'am̀a hãase nxàeè sa méé xao nquuan tco̱be koe kgoarasea hãase nxàe. 28 Táá méé xaokhóè ne ẽe ko tc'áró ba cg'õo, igaba tc'ẽe ba ne gha cg'õo di qarian úú tama ne q'áò guu. Igaba méé xaoNqarim ẽe tc'áró ba hẽé naka tc'ẽe ba hẽéthẽé gha chõò tamas c'ees dxãwam dis koe kaàkagu di qarian úúa hãa ba q'áò. 29 A nxã̱e tsa̱rá sara gáé cúím mari-coam cgoa x'ámáè tama? Igabas cúís ga sa gatu ka Xõòm tc'ẽe tamase, góḿan koe tcheèa hãa tite. 30 I gataga wèé c'õòan tcúúa tu di ga nxáráèa. 31 Ke táá q'áò guu. Káí zi nxã̱e tsa̱rá zi ka tu kaisase cgáé tu u ke.

Nxàese sa hẽé naka xo̱ase sa hẽéthẽé e

(Lk 12:2-7)

32 “Khama wèém khóèm ẽe ko khóè ne cookg'ai koe Tíí ka nxàese bar gha Tíí igaba Tirim Xõòm nqarikg'ai koe hãam cookg'ai koe nxàea tcg'òó. 33 Igaba dìím wèém ẽe ko khóè ne cookg'ai koe xo̱ase Te bar gha Tíí igaba Tirim Xõòm nqarikg'ai koe hãam cookg'ai koe xo̱aseè.

Tòókus tamase igaba ntcàu ba

(Lk 12:51-53; 14:26-27)

34 “Táá tc'ẽea máá, nqõómkg'ai koer ko hàà tòókuan óá, ta tc'ẽea guu. Hààr tòókuan óá tama, igaba ntcàu me e. 35 Hààra Raa,

hààr gha khóè ba ka̱bi ka,
me gam ka xõòm cgoa táá kóḿku,
si cóá sa gas ka xõòs cgoa táá kóḿku,
si c'uìse-coa sa c'uìses cgoa táá kóḿku ka.
36 I gha khóèm di cg'õo-kg'aoan
gam dim x'áém di ne khóè ne ii.
37 “Wèém ẽe xõò ba kana xõò sa kaisase Tíí ka ncàm̀a ba kg'ano Te tama. Me wèém ẽe gam dim cóá ba kana cóá sa kaisase Tíí ka ncàm̀a ba kg'ano Te tama. 38 Me dìím wèém ẽe gam dim xgàu ba séè naka xùri Te tama ba kg'ano Te tama. 39 Dìím wèém ẽe ko gam dis kg'õè sa qarika qaa ba gha aaguse cgaeè si, me gha dìím wèém ẽe ko Tíí domka gam dis kg'õès ka aaguse cgaeè ba gha hòò si.

Suruta ne

(Mk 9:41)

40 “Wèém ẽe ko qãèse hààkagu xao o ba ko Tíí ga Ra qãèse hààkagu, Me ko dìím wèém ẽe ko qãèse hààkagu Te ba qãèse hààkagu ẽe tsééa óága Tea ba. 41 Dìím wèém ẽe ko porofiti ba qãèse hààkagu, porofiti me e domka ba gha porofitian ko máàè surutan hòò. Me gha dìím wèém ẽe ko tchànom khóè ba qãèse hààkagu, tchànom khóè me e domka ba tchànom khóèm ko máàè surutan hòò. 42 Tseeguan kagar ko gataga bìrí xao o a ko máá: Dìím wèém ẽe ko qgàisa tshàan dis kubis igaba ncẽe ne cg'áré ne ka c'ẽe ba máà, Tirim xgaa-xgaase-kg'ao me e domka ba gha tseeguan kaga gam di surutan hòò.”

Copyright information for `NHR