Matthew 11

Jeso ba hẽé naka Johanem tcguù-tcguu-kg'ao ba hẽéthẽé e

(Lk 7:18-35)

Eẽm ko Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu 12 xu x'áèa xg'ara, kam kò ẽe koe guu a qõò, síím gha Galilea di xu x'áé xu koe khóè ne xgaa-xgaa, aNqarim di kg'uian bìrí ne ka.

Me Johane qáé-nquus koe hànase Krestem ko kúrú zi tséé zi ka kóḿ, a ba a kg'uian gam di tsara xgaa-xgaase-kg'ao tsara cgoa tsééa úú, síí méé tsara tẽè Me naka máá: “A Tsáá ga Tsia ncẽe ga ko koma hàà Tsi kana méé xae c'ẽem khóè ba nqòò?” témé.

Me kò Jeso ba xo̱a tsara, a máá: “Qõò naka síí Johane ba bìrí ẽe tsao ko kóḿ a ko bóò sa: Ncẽe káà tcgáí ne ko bóò, ne ko ẽe kò qõò tama ne qõò, ne kò lepero dis tcììs di ne qãèkaguè, ne ko ẽe kóḿ tama ne kóḿ, ne ẽe kò x'óóa hãa ne ghùiè, ne ko ẽe dxàua hãa ne qãè tchõàn xgaa-xgaaè. Ts'ee-ts'eekg'aièa baa khóèm ẽe gam di dtcòm̀an Tíí koe tcgàba tite bancẽe khóèm ko kuri ma nxõ̱ás koe ma tcgàba a cg'áé khama,” tam méé.

Eẽ tsara ko qõò kam kò Jeso ba tshoa-tshoa a xg'ae zi cgoa kg'ui Johanem ka a máá: “Tchàa-xgóós koe tu kò ko qõò ka tu kò síí dùú sa bóò? Tc'ãán ka ko ntcãa-ntcãaèm tc'áà baa kò ii?Eẽ-ẽe. Nxãas tamas kò ii ne tu kò ko síí dùú sa bóò? Khóèm xaam qgáí ba ha̱na baa?Eẽ-ẽe, khóè ne ẽe xaa qgáían ko hã̱a nea x'aigan di nquuan koe hãa. Kháé dùú sa tu kò nxãaska síí ko bóò? A porofiti baa? Eè, bìrí tu ur ko, porofitim ka tc'amaka hãa me e. 10 Ncẽe ba gaam ka i góáèa hãam ga me e, a ko máá:

‘Bóò, Tirim tchõà xàà-kg'ao bar gha
Tsáá cookg'ai koe tsééa úú,
ncẽe gha síí Tsarim dàò ba
kg'ónòa máá Tsi ba,’
ta mééèa ba.
11 Tseegukar ko bìrí tu u, a ko máá: Eẽ khóè zi ka ábàèa hãa xu ka x'áísea hãa ba káà me e, Johanem tcguù-tcguu-kg'aom kam kaia hãa sa. Igaba gam ẽe nqarikg'ai di x'aian koe cg'áré ii ba gam ka kaia hãam ga me e. 12 Johanem tcguù-tcguu-kg'aom di cáḿan koe guu a ncẽem x'aèm koe hààs koe i kò nqarikg'ai di x'aian qarian cgoa qgóókua, ne ko qaris di ne khóè ne qarian cgoa séè e. 13 Porofiti xu wèé xu hẽé nakaMoshem di x'áèan hẽéthẽéa kò ko porofita khama, me síí nxãakg'aiga Johane hàà. 14 A ncẽes gúù sa tu kò dtcòm̀ kg'oana ne, gam Johane ba Elijam ga me e, ncẽeNqarim kò nqòòkagu tua ba hààm gha sa. 15 Eẽ tceean úúa hãa ba méém kóḿ.

16 “Igaba Ra gha kháé ncẽem x'aèm dis qhàò sa dùús cgoa nxárá xg'ae? Kg'amaga i cg'áré cóán khama ii, ncẽe gúùan ko x'ámáguè qgáì koe hãa a ko tciiku u, a ko máá:

17 ‘Fulutuan ta kò ciia máá tu u,
tu kò táá ntcãà,
ta kò gataga x'ooan di ciian nxáè,
tu kò táá kg'ae,’
témé.
18 Johanem ko hàà kam kò tc'õó tama kana kg'áà tama, ne kò máá: ‘Dxãwa tc'ẽea nem úúa,’ témé khama. 19 Igabam kò Khóèm dim Cóá ba hàà, a ko tc'õó a ba a ko kg'áà, ne kò máá: ‘Bóò, tc'õó-kg'aom ncẽe ba, a kg'áà-kg'aom gõéan di ba, mari xg'ae-xg'ae-kg'aoan hẽé naka chìbi-kg'aoan hẽéthẽé dim tcárà ba,’ ta méé. Igaba i ko q'ãan di tc'ẽean gaan di kúrúse-kg'áḿan ka tchàno o sa x'áíse.”

X'áé-dxoo xu gaxu di chìbian koe tcóóse tama xu

(Lk 10:13-15)

20 Me Jeso ba nxãaska tshoa-tshoa a ba a x'áé-dxoo xu, ncẽe káí-kg'aise zi Gam di zi x'áí zi are-aresa zi gaxu koe kúrúsea xu dqàè, táá xu kò gaxu di chìbian koe tcóóse khama, a ba a máá: 21 “Haò, cg'ãè i gha ii tsáá ka Korasineè! Cg'ãè i gha ii tsáá ka Betesaidaè! Are-aresa zi x'áí zi ncẽe ko gatsao koe kúrúsea zi kò Ture hẽé naka Sitone hẽéthẽé koe kúrúsea hãa ne ne ga kò ncìíse gane di chìbian koe tcóósea, a saka di qgáían hã̱a, a tháúan tcgáùsea. 22 Igabar ko bìrí tsao o a ko máá: ‘Xgàrakuan dim cáḿ ka tsara gha Turea tsara Sitonea tsara subu xgàrakuan hòò gatsao dian ka,’ témé. 23 A ncẽe tsáá ka, Kaperenaume tseè! Ncẽè x'áí zi are-aresa zi tsáá koe kúrúsea zi kò Sodomam koe kúrúsea nem ga ko ncẽeska qanega hàna. Gaa domka tsi gha kaisase nqãaka xòóè, x'óóa ne khóè ne dim qgáìm koe, nqarikg'ai koe tsi gha ghùi a úúè, ta tsi tc'ẽea igaba. 24 Igabar kò bìrí tsi a ko máá: Xgàrakuan dim cáḿ kam gha Sodoma ba subu xgàrakuan hòò tsarian ka, témé,” tam Jeso ba méé.

Tíí koe tu hàà naka sãa

(Lk 10:21-22)

25 Eẽm x'aèm kam kò Jeso ba nxàe a máá: “Dqo̱m̀ Tsir ko, Aboè, X'aiga Tsi, nqarikg'ai hẽé naka nqõómkg'ai hẽéthẽé di Tsi, ncẽe zi gúù zi Tsi kò tc'ẽega ne hẽé naka xgaa-xgaasea hãa ne hẽéthẽé chóm̀-kg'aia hãa, a Tsi a kò ẽe cg'áré ne xgaa-xgaase tama ne
11:25ẽe cg'áré ne xgaa-xgaase tama ne -Gerika sa ko máá: “cg'áré ne cóá ne,” témé.
x'áí zia hãa khama.
26 Eè, Aboè, ncẽea Tsi kò ma ncàm̀a hãa ga a khama.

27 “Wèé zi gúù zi Ra Tirim Abom ka máàèa, i cúí khóè ga Cóá ba c'úùa, Xõòm oose, i cúí khóè ga Xõò ba c'úùa hãa, Cóásem oose, naka wèém ẽe Cóám ka nxárá tcg'òóèa ba hẽéthẽé e, gaam koem gha Cóá ba Xõò ba x'áí ka ba.

28 “Hàà tu Tíí koe gatu wèé tu ẽe xhõea a ko tààè tu, sãakagu tu ur gha ke. 29 Séè tu Tiris joko sa naka gatu ka xgàm, naka tua Tíí koe xgaa-xgaase. Tíí Ra kgàea hãa a ko cg'áré-cg'arese, a Ra a tcáóa Te koe tc'aua, tu gha nxãaska sãa-q'ooan hòò gatu di i. 30 Tiris joko sa xhóà-xhóà si i, si xgàms Tiri sa subu si i khama.”

Copyright information for `NHR