Matthew 12

Jeso ba Sabata dim X'aiga Me e

(Mk 2:23-28; Lk 6:1-5)

Eẽm x'aèm kam kò Jeso ba maberean dim xháràm q'oo koe ko Sabata dim cáḿ ka qõò. Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu kò xàbà hãa ka xu kò nxãaska tshoa-tshoa a maberean tc'áró khõá a tc'õó. Igaba ẽe xu ko Farasai xu ẽe sa bóò, ka xu kò bìrí Me a máá: “Bóò! Tsari xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ko Sabata dim cáḿ ka x'áèan koe kgoara mááè tama sa kúrú,” témé.

Igabam kò Jeso ba bìrí xu a máá: “Qanega xao gáé nxárá ta ga hãa Dafitem xg'ao kúrú sa, gabá hẽé naka gam ka c'ẽea xu hẽéthẽé kò xàbà hãa ka? Nqarim dim nquum koem kò ma tcãà, a ba a gam ka c'ẽea xu cgoa ts'ee-ts'eekg'aièa péréan tc'õó, ncẽe peresiti xu ka cúí ko tc'õóè e, gabá hẽé naka ẽem kò hãa cgoa xu hẽéthẽé kò tc'õóan gaan di kgoara mááè tama a. Kana xaoa qanega Moshem di x'áèan koe nxárá ta ga hãa, Sabata dim cáḿ ka xu kò peresiti xu tempelem q'oo koe Sabata dim cáḿ ba táá tcom, igaba xu kò táá chìbi-chibiè sa. Bìrí xao or ko a ko máá: C'ẽes gúùs tempelem ka kaia sa ncẽe koe hàna, témé. Nqarim di kg'uia ne ko máá: ‘Thõò-xama-máákua ner ko qaa, dàòa-máákuan ka tamase,’ témé. Ncẽè tseegukaga xao kò q'ana ncẽes gúùs ko nxàe sa ne xao ga kò khóè ne ncẽe chìbi úú tama ne, chìbi-chibi naka xgàra tama. Khóèm dim Cóá ba Sabata dim cáḿ dim X'aiga Me e khama,” tam méé.

Khóèm nqo̱ara x'õà hãa ba

(Mk 3:1-6; Lk 6:6-11)

Eẽm qgáìm koem kò guu a gane dim còrè-nquum koe síí tcãà. 10 Gaa x'aè kagam kò nqo̱ara tshàua hãam khóè ba gaa koe hàna. C'ẽe xu khóè xu kò hàna a xu a ko dàòan qaa, Jeso ba xu gha chìbi-chibi di i, khama xu kò tẽè Me, a máá: “Ax'áèan koe i kgoaraèa Sabata dim cáḿ ka khóèan qãèkagua ne?” ta méé.

11 Me bìrí xu a máá: “Kháé ncẽè gaxao ka c'ẽem kò cúís ghùu sa úúa, si Sabata dim cáḿ ka ha̱ém q'oo koe cg'áéa tcãà ne, a cuiskaga baa qgóó si naka tcg'òó sia hãa tite? 12 Nta noose ba khóè ba ghùuan koe cgáé baa! Gaa domka ix'áèan koe kgoaraèa Sabata dim cáḿ ka qãèan kúrúa ne,” tam méé.

13 A ba a nxãaska gaam khóè ba bìrí a máá: “Tchoanà tshàua tsi,” témé. Me khóè ba tchoanà a, i tshàua ba ka̱bise a qãèa xg'ara a c'ẽean khamaga ii. 14 Igaba xu kò Farasai xu tcg'oa, a xu a kàan qaa, ntama xu gha ma Jeso ba cg'õo di i.

Nqarim nxárá tcg'òóa mááseam Qãà ba

15 Eẽm ko Jeso ba bóòa q'ãakàa nem ko kúrúa mááè sa kagam kò ẽem hànam qgáì ba tcg'oara guu. Zi káí zi xg'ae zi xùri Me, Me wèéa ne kg'õèkagu. 16 A ba a q'ãa-q'ãa ne, táá ne gha c'ẽe ne bìrí, dìí Me e sa ka. 17 Ncẽes gúù sam kò kúrú, porofitim Isaiam kò kg'uia gúùan gha nxãasega hàà tseegukaguè ka, ncẽem kòo máá:

18 “Bóò, Ncẽea tirim Qãàm ga Me e,
nxárár tcg'òóa hãa ba,
ncẽer ncàm̀a ba,
ncẽe Gam kar ko qãè-tcao ba.
Tirim Tc'ẽe bar gha Gam koe tòó,
Me gha tchànoan kanqõóm di zi qhàò zi bìrí.
19 Khóèan cgoam mẽékua hãa tite
kana q'aua hãa tite,
i cúí khóè ga dòm̀a ba
dàòan q'oo koe kóḿa hãa tite.
20 Na̱iseam tc'áà bam khõá tite,
a ba a x'óó kg'oanam lampi dqùi ba ts'íría hãa tite,
a ba a gha tchànoan tcg'òó tcúúkagu.
21 Gam dim cg'õèm koe
zi ghanqõóm di zi qhàò zi
gazi di nqòòan tòó,”
témé ka.

Jeso ba ko Belesebulem ka xgaa-xgaa

(Mk 3:20-30; Lk 11:14-23)

22 Nxãaska ne kò khóè ne dxãwa tc'ẽean ka tcãàèam khóè ba Gam koe óá, ncẽe kò bóò tama a kg'ui tama ba, Me kò Jeso ba qãèkagu me, me kg'ui a bóò. 23 Zi kò wèé zi xg'ae zi area, a zi a máá: “A ncẽe ba Dafitem ka Tsgõose-coam gabàa?” témé.

24 Igaba ẽe xu ko Farasai xu ncẽes gúù sa kóḿ ka xu kò máá: “Ncẽem khóè ba ko Belesebulem ncẽe dxãwa tc'ẽean dim tc'ãà-cookg'aim di qarian cgoa cúí ga dxãwa tc'ẽean xhàiagu!” témé.

25 Igabam kò Jeso ba gaxu di tc'ẽean q'ana khamam kò bìrí xu a máá: “Wèés x'ais ẽe q'aara hãa sa gha kaà, i gha x'áé-dxooan kana nquuan ẽe q'aa-q'aasea hãa a, táá gaicara hãa. 26 A ncẽè satanam kò satana ba xhàiagu, nem gaam igaba q'aara. Ntama i gha kháé nxãaska gam di x'aian hãa? 27 A ncẽè tíí kòo Belesebulem di qarian cgoa dxãwa tc'ẽean xhàiagu, ne ia ko gaxao di khóèan dìím cgoa xhàiagu u? Gaa domkaga ne gha gaxao di ne khóè ne chìbi-chibi xao o a ẽe xao ko kg'ui sa tseegu tama sa x'áí xao o. 28 Igaba ncẽè Tíí kò ko dxãwa tc'ẽean Nqarim dim Tc'ẽem cgoa xhàiagu, nes ko nxãa sa Nqarim di x'aia ne gatu koe hààraa sa x'áí.

29 “Ka ba gha khóè ba ntama ma qarim khóèm dim nquum koe tcãà, a gam di zi gúù zi ts'ãà, kg'aia méém ẽem khóèm qari ba qáéa ntcòo. Nxãaska cúígam gha nquua ba q'oo koe tcãà a gam di zi gúù zi ts'ãà.

30 “Gaam ẽem Tíí cgoa hãa tama ba q'aumana Tea, me gaam ẽem Tíí cgoa xg'ae-xg'ae tama ba ko tsa̱i-tsa̱i. 31 Khama Ra ko bìrí tu u a ko máá: Khóè ne gha wèés chìbi sa hẽé naka wèés cg'ãès gúùs Nqarim ka ne ko kg'uis ka hẽéthẽé qgóóa mááè, igaba ne cuiskaga cg'ãès gúùs Tc'ẽem ka ne ko kg'uis ka qgóóa mááè tite. 32 Me wèém khóèm ẽe ko Khóèm dim Cóám ka cg'ãèse kg'ui ba gha qgóóa mááè, igaba wèém khóèm ẽe gha Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka cg'ãèse kg'ui ba qgóóa mááè tite, ncẽem x'aèm koe igaba kana hààkom x'aèm koe ga igaba,” tam méé.

Hìi sa hẽé naka tc'áróa sa hẽéthẽé e

(Lk 6:43-45)

33 “Qãès hìi sa tsi kò úúa ne tsi gha qãè tc'áróan hòò, a tshúùs hìi sa úúa ne gha tshúù tc'áróan hòò. Hìi sa ko gas di tc'áróan ka xám̀a q'ãaè khama. 34 Cg'aoan di tu cóá tuè, ncẽè cg'ãè cau tu kò ii ne tu gha ntama qãè zi gúù zi nxàe? Dùús wèés ẽe tcáós koe cg'oèa hãa sas ko kg'áḿ sa nxàea tcg'òó ka. 35 Qãèm khóè ba ko gam di qãèan koe guu a qãè zi gúù zi tcg'òó, me ko cg'ãè caum khóè ba gam di cg'ãè cauan koe guu a cg'ãè zi gúù zi tcg'òó.

36 “Igabar ko bìrí tu u a ko máá: Xgàrakuan dim cáḿ ka ne gha khóè ne cg'ãèm kg'uim wèém ẽe ne kò kg'uia hãam ka xo̱ara mááse. 37 Tsari kg'uian ka tsi gha tchàno iise bóòè, a tsi a gha tsari kg'uian ka chìbi-chibi a xgàraè khama,” tam méé.

Jonam dis x'áí sa

(Mk 8:11-12; Lk 11:29-32)

38 Xu kò nxãaska c'ẽe xu x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé xu bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè,are-aresas x'áí sa xae Tsáá koe bóò kg'oana,” témé. 39 Igabam kò xo̱a xu a máá: “Qhàòs ncẽe cg'ãè cau a cg'árà di sa koare-aresas x'áí sa qaa. Igabas cúís x'áís ga sa x'áíèa hãa tite, porofitim Jonam dis x'áís cúís oose. 40 Eẽm xg'ao ma Jona ma nqoana cáḿan hẽé naka nqoana ntcùúan hẽéthẽé kaiam x'aùm ncãà q'oo koe hãa khamagam gha gataga Khóèm dim Cóá ba nqoana cáḿan hẽé naka nqoana ntcùúan hẽéthẽé nqõóm ka nqãaka hãa. 41 Xgàrakuan dim cáḿ ka xu gha khóè xu Ninefe di xu tẽe a téé, a gha ncẽes qhàò sa chìbi-chibi. Jonam di xgaa-xgaan koe xu kò guu a gaxu di chìbian koe tcóóse khama. Me ncẽeska Jonam ka kaia ba ncẽe koe hàna. 42 X'aigas Sheba di sa gha xgàrakuan dim cáḿ ka tẽe a téé, a ncẽes qhàò sa chìbi-chibi, nqõóm chõò-q'oo koes kò guu a ko hàà Solomonem di tc'ẽegan komsana khama. Igaba bóò, Solomonem ka kaia ba ncẽeska ncẽe koe hàna.

Dxãwa tc'ẽean di ka̱bisean ka

(Lk 11:24-26)

43 “Eẽ i ko dxãwa tc'ẽean khóèm koe tcg'oa, ne i ko c'óòa qgáìan koe qõò, a síí sãa i gha qgáìan qaa, a ncẽè hòò o tama i kò hãa ne 44 i ko nxãaska bìríse a máá: ‘Tirim nquum ẽer guua hãam koer gha ka̱bise,’ témé, a ẽe i kò hàà nquu ba bóò me káà gúù ii, a xgàia q'ano-q'anoèa, a qãèse kg'ónòèa, 45 ne i ko nxãaska qõò a síí 7 tc'ẽean séè ncẽe gaan nqáéase cg'ãè tc'ẽe e a hàà cgoa, i hàà tcãà a ia a gaa koe x'ãè. Si ẽem khóèm dis téé-q'oo sa hàà kaisase cg'ãè kg'aiaka dis ka. Ncẽeta ga i gha qhàòs ncẽe cg'ãè caus ka ii,” tam méé.

Jesom ka xõò sa hẽé naka Gam ka qõese ga xu hẽéthẽé e

(Mk 3:31-35; Lk 8:19-21)

46 Eẽm Jeso ba qanega hãa a ko xg'aes cgoa kg'ui, ka ne kò xõò sa hẽé naka qõese ga xu hẽéthẽé ne tchàa za hàà téé, a ko dtcàrà kg'ui cgoa Me ne gha sa. 47 [C'ẽem khóè ba kò bìrí Me a máá: “Bóò, saò sa hẽé naka Tsáá qõe ga xu hẽéthẽéa tchàa za tẽe, a ko dtcàrà kg'ui cgoa Tsi ne gha sa,” témé.] 48 Igabam kò xo̱a me a máá: “Dìí sa tiris xõò sa, i dìín Tíí qõea?” témé. 49 A ba a Gam di ne xgaa-xgaase-kg'ao ne nxáá a máá: “Bóò, ncẽea Tiris xõòs ga si i, a Tíí qõe ga ne ne e. 50 Wèém khóèm ẽe ko Tirim Xõòm nqarikg'ai koe hànam ko tc'ẽe sa kúrú ba Tíí qõem ga me e, a Tíí qões ga si i, a gataga Tiris xõòs ga si i khama,” témé.

Copyright information for `NHR