Matthew 15

Ncìí kuri di cauan kaia ne khóè ne di i

(Mk 7:1-13)

Xu nxãaska Farasai xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé Jerusalema koe guu a Jeso ba hàà cgae, a hàà tẽè Me a máá: “Dùús domka xu ko Tsari xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ncìí kuri di cauan kaia ne khóè ne di ntcoea máá? Eẽ xu ko tc'õós cookg'ai koe xu xg'aà tshàu tama ka,” témé.

Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Dùús domka xao ko gaxao igaba gaxao di cauan tc'ãà-tc'ãa a Nqarim di x'áèan ntcoea máá? Nqari ba ko máá: ‘Tcom méé tsi saò ba hẽé naka saò sa hẽéthẽé e,’ a ko gataga máá: ‘Wèém ẽe ko xõòm ka kana xõòs ka cg'ãèse kg'ui ba gha cg'õoè,’ témé. Igaba xao ko gaxao máá: ‘Khóèm kò ko xõò ba kana xõò sa bìrí a máá: ‘Eẽr ga ko hùi cgoa tsia sa, nxãa saNqari bar nqòòkagua hãas máàku si ikhamar ko hùia tsi ka tààè,’ témé ne i qaase tama xõò bam gha tcom sa,’ ta xao mééa, a xao a ncẽem dàòm ka gaxao di cauan cgoa Nqarim dim kg'ui ba káà-hùikagua hãa. Gaxao qãè khóèan khama ko ma kúrúse xaoè, tseegusem kò ko Isaia porofita gaxao ka, ncẽem kò koNqarim kg'uia hãa sa nxàe ka a ko máá:

‘Ncẽe ne khóè ne ko kg'áḿa ne cgoa tcom Te,
igabaga i gane di tcáóan Tíí koe nqúù u,
a ne a ko káà hùise dqo̱m̀ Te.
Gane di zi xgaa-xgaa zia
x'áè-kg'áḿ zi khóè ne di zi i khama,’
témé ka,” tam Jeso ba méé.

Gúù zi khóè ne ko kúrú ne cg'uriga zi

(Mk 7:14-23)

10 A ba a khóè ne Gam koe tciia óá a bìrí ne a máá: “Komsana naka tua kóḿa q'ãa. 11 Eẽ ko kg'áḿs koe tcãà sa khóè ba cg'uri-cg'uri tama, igaba ẽe ko khóèm kg'áḿ koe tcg'oa sa ko khóè ba cg'uri-cg'uris ga si i,” témé.

12 Xu nxãaska xgaa-xgaase-kg'ao xu hàà cgae Me a bìrí Me a máá: “A q'ana Tsia, Farasai xua kò xg'aìa hãa sa, ncẽes gúù sa xu kò kóḿ ka?” témé. 13 Me xo̱a xu a máá: “Wèém hìim Tirim Xõòm nqarikg'ai dim xhárà tama ba gha q'óèa tcg'òóè to̱bea ba cgoa. 14 Guu xu! Káà-tcgáí xu tcéè-tcuì-kg'ao xu u, káà-tcgáí ne khóè ne di xu ke. Káà-tcgáím khóèm kò c'ẽem khóèm káà-tcgáí ba tcéè-tcuì ne tsara gha wèéa tsara ga ha̱ém q'oo koe cg'áéa tcãà,” tam méé.

15 Me Petere xo̱a Me a máá: “Ncẽes sere-seres ka bìría tchàno-tchano xae e,” témé. 16 A ba a máá: “Qanega xao gáé kóḿa q'ãa tama? 17 Bóò tama xao gáé hãa, dùús wèés ẽe ko kg'áḿs koe tcãà sa ko ncãàs koe qõò, a sa a síí tc'áróm koe tcg'oa sa? 18 Igaba ẽe kg'áḿs koe guu a tcg'oara hãa sa tcáós koe guua, si ko nxãa sa khóè ba cg'uri-cg'uri. 19 Tcáós koe i ko cg'ãè tc'ẽean guu a tcg'oa khama, cg'õokuan hẽé, cg'áràn hẽé, xóé cgoakuan hẽé, ts'ãàn hẽé, tshúù-ntcõakagukuan hẽé, naka cóèkuan hẽéthẽé e. 20 Ncẽea gazi gúù zi khóè ba ko cg'uri-cg'uri zi zi i, igaba cg'uriga tshàuan cgoa tc'õó sa khóè ba cg'uri-cg'uri tama,” tam méé.

Khóès di dtcòm̀a ne

(Mk 7:24-30)

21 Eẽm qgáìm koem ko Jeso ba guu kam kò Ture hẽé naka Sitone hẽéthẽé dim nqõóm koe qõò.

22 Kas kò gaa x'aè kaga Kanana dis khóès gaam xg'aekum di sa hàà cgae Me, a sa a q'au a máá: “X'aiga Tsi Nqari Tseè, Dafitem ka tsgõose-coa Tseè, thõò-xama máá te, tiris cóá sa ko kaisase dxãwa tc'ẽean ka xgáèè ke,” témé. 23 Me Jeso ba táá c'ẽem kg'uim ga ba xo̱a si. Xu Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hàà dtcàrà Me, a máá: “Bìrí si nakas qõò, q'auas ko xùri xae e ke,” témé. 24 Me xo̱a a máá: “Iseraele di ne khóè ne ncẽe ho̱àra ghùuan khama ii ne koe cúíga Ra tsééa óáèa hãa,” témé.

25 Si khóè sa hàà, a cookg'aia ba koe qúrùa sa cgoa qo̱m̀ a máá: “X'aigaè, hùi te,” témé. 26 Me xo̱a si a máá: “Qãè tama ia cóán di péréan gha séè a ha̱ghuan xaoa mááè sa,” témé.

27 Si máá: “Eè X'aigaè, igaba i ko ha̱ghuan igaba qàmà-coa zi péréan di zi q'õòsean di tafolean koe ko guu a tcheè zi tc'õó na,” témé. 28 Me nxãaska Jeso ba xo̱a si a máá: “Khóè seè, kaisa dtcòm̀an si úúa! Eẽ si ko ma tc'ẽe khamaga ma méé i kúrúse,” témé. Si kò gas dis cóá sa gaam x'aèm ẽem kaga qãè.

Jeso ba ko káí ne khóè ne qãèkagu

29 Me Jeso ba ẽe koe guu a Galilea dim tshàam qàe koe síí, a ba a xàbì ba q'ábà qaò a síí ntcõó gaa koe. 30 Zi káí zi xg'ae zi hàà cgae Me a óá ts'íìko ne hẽé naka káà tcgáí ne hẽé, naka nqo̱ara ne hẽé naka kg'ui tama ne hẽé naka káí ne c'ẽe ne hẽéthẽé e, a ne a hàà nqàrè-kg'ama ba koe xòo ne, Me qãèkagu ne. 31 Ne khóè ne are, ẽe ne ko kg'ui tama ne khóè ne bóò ne ko kg'ui ka, naka ẽe nqo̱ara hãa ne hẽé ne ko qãè ka, naka ẽe ts'íìko ne hẽé ne ko qõò ka, naka ẽe káà tcgáí ne ko bóò ka hẽéthẽé e. Ka ne ko Iseraele dim Nqari ba dqo̱m̀.

Jeso ba ko 4,000 sa nqáéa ne khóè ne tc'õókagu

(Mk 8:1-10)

32 Me Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tciia óá a máá: “Ncẽe ne khóè ner ko thõò-xama máá, ncẽeska ne nqoana cáḿan Tíí cgoa hãa khama, a tc'õó ne gha gúù ga úú tama, Ra xàbà ne hãase dìbikagua ne tc'ẽe tama, hẽé ne gha a dàòan q'oo koe qgaè-kg'ai a cg'áé khama,” tam méé. 33 Xu Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xo̱a Me a máá: “Ncẽem tchàa-xgóóm koe xae gha ndaa koe tc'ãòa péréan hòò, a ncẽeta noos xg'ae sa tc'õókagu?” témé. 34 Me Jeso ba tẽè xu a máá: “Nta noo péréan xao úúa?” témé. Xu máá: “7 péréan hẽé naka cg'orò x'aù-coan hẽéthẽé e,” témé.

35 Me xg'ae sa bìrí si góḿan-kg'ai koe ntcõó. 36 Me gaxu péré xu 7 xu hẽé naka x'aùan hẽéthẽé séè, a ba a Nqari ba qãè-tcaoa máá xg'ara, a khõá q'aa a, a xgaa-xgaase-kg'ao xu máà a, xu xgaa-xgaase-kg'ao xu khóè ne máà a. 37 Ne wèéa ne ga tc'õó a ne a xg'ãà, gaa koe guus ka xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu ẽe kò qaùan ka 7 zi q'ore zi tcana cg'oè-cg'oe. 38 Khóè ne ẽe kò tc'õó nea kò 4,000 ne e, khóè zi hẽé naka cóán hẽéthẽé kò nxárá tcãàè tama ne.

39 Me kò khóè ne dìbikagu, a ba a dxòrom koe tcãà a Magatane dim nqõóm koe qõò.

Copyright information for `NHR