Matthew 16

Farasai xu hẽé naka Saduke xu hẽéthẽéa ko x'áí sa qaa

(Mk 8:11-13; Lk 12:54-56)

Xu kò Farasai xu hẽé naka Saduke xu hẽéthẽé xu hàà cgae Me, a qgóó Me xu gha qgáìan xu kòo qaa khama dtcàrà Me,are-aresas x'áís nqarikg'ai di sam gha x'áí xu sa. Me xo̱a xu a máá: [“Dqòara i kò hãa ne tu ko máá: ‘Nqarikg'ai ne nco̱à a, khamam gha q'uu dim cáḿ ba qãè me e,’ témé, a ncẽe ntcùúkg'ai cgoa kò ii ne tu ko máá: ‘Nqarikg'ai ne nco̱à a, a ntcùú u, khama i gha ncẽe cáḿ ka tuu-c'õòan hàna,’ témé. Nqarikg'ai di bóòse-q'ooan nxàea ka̱bian tu q'ana hãa, ka tu gáé cuiskaga ncẽem x'aèm ka ko kúrúse zi x'áí zi kgoana naka nxàea ka̱bia hãa tite?] Qhàòs ncẽe cg'ãè cau, a cg'árà di sa koare-aresas x'áí sa qaa. Igabas cúís x'áís ga sa x'áíèa hãa tite, Jonam dis x'áís cúís oose,” tam Jeso ba méé. A ba a nxãaska guu ne a qõò.

Farasai xu hẽé naka Saduke xu hẽéthẽé di péré gãé-gãea ne

(Mk 8:14-21)

Eẽ xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu tshàa ba tchoaba ka xu kò péréan séè c'urùa hãa. Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Q'ãa méé xao, naka xaoa kòresea hãa Farasai xu hẽé naka Saduke xu hẽéthẽé di péré gãé-gãean koe,” témé.

Xu nxãaska kg'ui cgoaku a máá: “Ncãa xae táá péréan cgoa hàà,” témé.

Igabam kò Jeso baGaxu di kg'uian q'ana hãase bìrí xu a máá: “Gaxao ncẽe cg'áré dtcòm̀an úúa xaoè, dùús domka xao ko péréan xao úú tamas ka kg'ui cgoakua máá? Qanega xao gáé bóòa q'ãa tama? A tc'ẽe-tc'ẽese tama xaoa 5 xu péré xu ncẽe Ra kò 5,000 ne khóè ne khõá q'aa máá xu, naka nta noo q'ore zi xao kò tcana cg'oè-cg'oe sa? 10 Kana xaoa tc'ẽe-tc'ẽese tama 7 xu péré xu ka, 4,000 ne khóè ne koe, naka nta noo zi q'ore zi xao ko tcana cg'oè-cg'oe sa? 11 Dùúska xao bóòa q'ãa tama, péréan kar kg'ui cgoa xao o tama sa? Igaba méé xao Farasai xu hẽé naka Saduke xu hẽéthẽé di péré gãé-gãean koe kòresea,” tam méé.

12 Xu nxãaska kóḿa q'ãa, péré gãé-gãean koe méé xu kòrese sam nxàe tama sa, igaba Farasai xu hẽé naka Saduke xu hẽéthẽé di xgaa-xgaan koe e sa.

Jeso ba ko Jerusalema koe qõò (16:13—20:34)

Petere ba ko Jesom koe nxàese

(Mk 8:27-30; Lk 9:18-21)

13 Eẽm ko Jeso ba Kaesarea Filipi ta ko ma tciièm nqõóm koe hàà kam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè a máá: “Khóèm dim Cóám ka ne ko khóè ne máá dìí Me e, témé?” ta méé. 14 Xu xo̱a a máá: “C'ẽe ne ko máá: Johane Tsi tcguù-tcguu-kg'ao Tsi i,” témé, ne ko c'ẽe ne máá: “Elija Tsi i,” témé, ne ko c'ẽe ne qanega máá: “Jeremia Tsi i kana porofiti xu ka c'ẽe Tsi i,” témé.

15 Me máá: “Kháé xao ko gaxao nta méé, dìí Raa, ta xao ko méé?” témé. 16 Me Simone Petere ba xo̱a Me a máá: “Tsáá Tsianqòòkaguèa Tsi Kreste Tsi i, kg'õèam Nqarim di Tsi Cóá Tsi,” témé.

17 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Ts'ee-ts'eekg'aièa tsia tsáá Simone tsi, Jonam di tsi cóá tsi, ncẽe sa tsi khóèan ka x'áíè tama, igaba tirim Xõòm nqarikg'ai koe hànam ka a khama. 18 Ra ko Tíí bìrí tsi a ko máá, Petere tsi i, témé, ra gha Tiris kereke sa ncẽes nxõ̱ás tc'amkg'ai koe tshào, i dxãwam di qarian ga tàà si tite. 19 Xgobekg'aman nqarikg'ai di x'aian dir gha máà tsi, si gha wèés gúùs ẽe tsi ko nqõómkg'ai koe qáé sa nqarikg'ai koe qáéèa hãa, si gha wèés gúùs ẽe tsi ko nqõómkg'ai koe kgoara sa nqarikg'ai koe kgoaraèa hãa,” tam méé. 20 A ba a nxãaska Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu qarika x'áè a máá, táá méé xu cúí khóè ga bìrí Kreste Me e sa, témé.

Jeso ba ko Gam di xgàrasean hẽé naka Gam di x'ooan hẽéthẽé ka kg'ui

(Mk 8:31-9:1; Lk 9:22-27)

21 Jeso ba kò ẽem x'aèm koe guu a Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tshoa-tshoa a x'áí, Jerusalema koe méém qõò sa, naka síí kaia xu hẽé, naka kaia xu peresiti xu hẽé, naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu ka hẽéthẽé thõò-thõoè sa, naka baa cg'õoè, naka baa nqoana dim cáḿ ka x'ooan koe ghùiè.

22 Me Petere ba séèa tcg'òó Me, a tshoa-tshoa a dqàè Me a máá: “Cuiskaga a, X'aigaè, ncẽes gúù sa cuiskaga Tsáá koe kúrúse tite!” témé. 23 Igabam kò Jeso ba ka̱bise a Petere ba bìrí a máá: “Tíí koe tcg'oa, satanaè, Tiri tsi qa̱e-kg'ao tsi i, Nqarim di zi gúù zi koe tsi tc'ẽea tsi tcãà tama ke, igaba tsi khóèan di zi gúù zi koe tcãà tc'ẽea,” témé.

24 Me nxãaska Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm kò xùri Te kg'oana ne méém bóòa xguìse naka baa gam dim xgàu hìi ba dcẽé naka xùri Te. 25 Dìím wèém ẽe gaam dis kg'õè sa qgóóa qari kg'oana bas gha aaguse cgae, igaba dìím wèém ẽe ko Tíí domka gaam dis kg'õès ka aaguse cgaeè, ba gha hòò si khama. 26 Dùús ka ba gha khóè ba kháé ka̱bisea mááè, ncẽè wèém nqõó bam kòo hòò, a ba a gaam dis kg'õès ka aaguse cgaeè ne, kana ba gha khóè ba gaam di kg'õèan téé-q'oo koe dùútsa gúù sa tcg'òó a máà? 27 Xõòm dim x'áàm koe hànasem gha Khóèm dim Cóá ba Gam di xu moengele xu cgoa hàà khama, a ba a gha wèém khóè ba ẽem kúrúa hãa zi tséé zi koe guu a suruta. 28 Tseegua ner ko bìrí tu u: Ncẽe koe téé-tẽe ne ka c'ẽea ne x'ooan xám̀a hãa tite, Khóèm dim Cóá ba ne bóò, Me Gam di x'aian koe hãase hàà tama cookg'ai koe,” tam méé.

Copyright information for `NHR