Matthew 17

Jesom di bóòse-q'ooa ne ko ka̱bise a tãá

(Mk 9:2-13; Lk 9:28-36)

6 cáḿan qãá q'oo koem kò Jeso ba Petere ba hẽé, naka Jakobo ba hẽé, naka gam ka qõesem Johane ba hẽéthẽé xu séè, a kaiam xàbì ba q'ábà qaò cgoa xu, xu gaa koe síí cúía hãa. Gaxu cookg'ai koe i kò bóòse-q'ooa ba ka̱bise a tãá, i kg'áía ba cáḿs khama ma tca̱à, i Gam di qgáían x'áàm khama ma q'úú. Ka tsara kò gaa x'aè kaga Moshe ba hẽé naka Elija ba hẽéthẽé tsara gaxu ka bóòè, a ko Jesom cgoa kg'ui. Me Petere ba Jeso ba bìrí a máá: “X'aigaè, qãès gúù si i ncẽe koe xae hãa sa. Ncẽè tc'ẽe Tsi kòo ne, ra gha nqoana nquu xu ncẽe koe tshào, me gha c'ẽe ba Tsari ii, me c'ẽe ba Moshem di, me gha c'ẽe ba Elijam di,” tam méé.

Eẽm qanega hãa a ko kg'ui kas kò kúúga x'áàkos túú-c'õò sa qàbia tcãà xu. Me kò gaa x'aè kaga kg'ui ba túú-c'õòs q'oo koe tcg'oa a máá: “Ncẽe ba Tirim Cóá Me e, ncàm̀a Raa ba, Gaam kar kaisase qãè-tcaoa hãa. Komsana Me,” témé.

Eẽ xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu ncẽes gúù sa kóḿ ka xu kò kg'áía xu cgoa góḿankg'ai koe cg'áé, a xu a kaisase q'ae. Igabam kò Jeso ba hàà a qgóó xu a máá: “Tẽea xao téé, naka táá q'áò guu,” témé. Eẽ xu ko ghùi-kg'ai ka xu kò táá cúí khóè ga hòò, Jesom cúím oose.

Eẽ xu ko xàbìm koe xõa kam kò Jeso ba x'áè xu a máá: “Táá cúí khóè ga ẽe xao bóòa hãa sa bìrí guu, nakam nxãakg'aiga Khóèm dim Cóá ba x'ooan koe síí tẽe,” témé. 10 Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè Me a máá: “Dùús domka xu ko nxãaska x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu máá, Elija ba méém kg'aia hàà, téméa máá?” témé. 11 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tseeguan kagam gha Elija ba hàà, a hàà wèé zi gúù zi kg'ónò, 12 igabar ko bìrí xao o a ko máá: Elija ba ncìísega hààraa, igabaga ne kò bóòa q'ãa me tama, a kò wèé zi gúù zi tc'ẽe ne kò ko zi kúrú cgae me. Gaam dàòm cúím kagam ko Khóèm dim Cóá ba hàà tshàu q'ooa ne koe xgàraè,” tam méé. 13 Xu nxãaska xgaa-xgaase-kg'ao xu kóḿa q'ãa, Johanem tcguù-tcguu-kg'aom kam ko kg'ui sa.

Jeso ba ko dxãwa tc'ẽean ka tcãàèam cóá ba kg'õèkagu

(Mk 9:14-29; Lk 9:37-43a)

14 Eẽ xu ko xg'aes koe hàà, kam kò c'ẽem khóè ba Jesom koe hàà, a ba a hàà cookg'aia ba koe qo̱m̀, 15 a máá: “X'aigaè, thõò-xama máá tirim cóá ba, x'óóa qae dis tcìì sam úúa, a ko kaisase xgàrase, a ko káí-kg'aise c'eean hẽé naka tshàan hẽéthẽé q'oo koe cg'áéa tcãà ke. 16 Ra Tsari xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe óága mea, igaba xu kò kg'õèkagua ba ka tààè,” tam méé.

17 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Oo, tsóágase dtcòm̀ úú tamas qhàò sa gáé ncẽe sa, a cg'ãè tc'ẽe sa! Nta noo x'aèa ne Ra gha gatu cgoa hãa! Nta noose Ra gha qáò-tcaoa máá tu u! Ncẽe koe óá me, Tíí koe!” témé. 18 Me Jeso ba dxãwa tc'ẽean dqàè, i gam cóám koe tcg'oa, me gam x'aèm koe ga guu a qãè.

19 Nxãaska xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu Jeso ba dxùukg'ai koe séèa tcg'òó, a tẽè Me a máá: “Dùús domka xae kò tààè, a táá xhàiagu u?” témé. 20 Me xo̱a xu a máá: “Cg'áré dtcòm̀an xao úúa hãa domka a. Tseeguan kar ko bìrí xao o, a ko máá: Dtcòm̀an xao kò úúa mosetara dis hìis dim tc'ubim khama noo o, ne xao gha ncẽem xàbì ba bìrí a máá: ‘Ncẽe koe tcg'oa naka ẽe síí hãa koe síí,’ témé, nem gha tcg'oa. Cúí gúù ga tàà xaoa hãa tite. 21 [Igaba i ncẽeta iian tcg'oa tama, igaba còrèan hẽé naka tc'õoan carasean ka hẽéthẽé cúíga i ko kúrúse],” témé.

Jeso ba ko gaia Gam dis x'oos ka kg'ui

(Mk 9:30-32; Lk 9:43b-45)

22 Eẽ xu ko Galilea koe hààraa xg'ae kam kò Jeso ba bìrí xu a máá: “Khóèm dim Cóá ba gha hàà khóè ne tshàu q'oo koe tcãàè, 23 ne gha cg'õo Me, Me gha nqoana dim cáḿ ka x'óóan koe ghùiè,” témé. Xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu kaisase tshúù-tcao.

Tempelem ko tcg'òóa mááè maria ne

24 Eẽ xu ko Jeso ba hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé xu Kaperenaume koe tcãà ka xu kò tempelem di xu mari xg'ae-xg'ae-kg'ao xu Peterem koe hàà a tẽè me a máá: “Gaxao dim xgaa-xgaa-kg'ao ba gáé tempelem di marian tcg'òó tama?” témé. 25 Me xo̱a a máá: “Eè, tcg'òó om ko,” témé.

Eẽm ko Petere nquum q'oo koe tcãà, kam kò Jeso ba tc'ãà a kg'ui cgoa me a máá: “Nta tsi ko ma tc'ẽe, Simoneè? Dìín koe xu ko nqõóan di xu x'aiga xu marian séè? X'áé-kg'ao ne koea kana c'ẽe ne koea?” ta méé.
26 Me Petere xo̱a a máá: “C'ẽe ne koe e,” témé. Me Jeso ba bìrí me a máá: “Nxãaska ne x'áé-kg'ao ne kgoarasea. 27 Gatà i ii igaba méé xae táá ghã̱a xu guu, ke tshàam koe qõò naka x'aù qgóó cgoa dim dqùi ba síí tcãà, naka tc'ãà dim x'aùm qgóó tsi ko ba séè, naka kg'áḿa ba kgóà, kaiam mari ba tsi gha hòò ke. Séè me naka síí mari xg'ae-xg'ae-kg'ao xu máà me, Tíí hẽé naka tsáá hẽéthẽé tsam di suruta iise,” tam méé.

Copyright information for `NHR