Matthew 18

Nqarikg'ai di x'aian koe kaisase kaia ba

(Mk 9:33-37; Lk 9:46-48)

Eẽm x'aèm ka xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu Jesom koe hàà a tẽè Me a máá: “Dìína nqarikg'ai di x'aian koe kaia?” témé.

Me cg'árém cóá ba Gam koe tciia óá, a hàà xg'aekua xu koe tòó me, a máá: “Tseegua ner ko bìrí xao o: Ka̱bise xao kò a cóán khama ii tama, ne xao cuiskaga nqarikg'ai di x'aian koe tcãà tite. Gaa domkagam gha wèém ẽe ko ncẽem cóám khama ma cg'áré-cg'arese ba nqarikg'ai di x'aian koe kaia ba ii. Dìím wèém ẽe ko ncẽeta iim cóá ba Tiri cg'õèan koe qãèse hààkagu ba ko Tíí tc'áróga qãèse hààkagu.

Chìbi kúrúkaguku sa

(Mk 9:42-48; Lk 17:1-2)

“Igabaga dìím wèém ẽe ko ncẽe ne cg'áré ne ncẽe ko Tíí koe dtcòm̀ ne ka c'ẽe ba chìbian kúrúkagum ka i gha qãè ii, gáí cgoa dis nxõ̱ás kaias kòo qg'áóa ba koe qáéa tòóè, me tshàam ka nqãaka xaoa tcãàè, a tóm̀mè ne. Haò, cg'ãè i gha ii nqõóm koe, gúù zi ncẽe ko khóèan chìbian kúrúkagu zi ka! Eẽta ii zi gúù zi méé zi hàà, igabaga haò, cg'ãè i gha ii, khóèm ẽe zi ko gaa zi gúù zi gam koe guu a hààm ka.

“Ncẽè tsarim tshàu ba kana tsarim nqàrèm kò ko chìbi kúrúkagu tsi ne méé tsi q'ãea tcg'òó naka aagu me. Qãèa i gha máá tsi, nqo̱ara hãase kana ts'íìkose tsi gha kg'õèan koe tcãà ne, cám̀ tshàu kana cám̀ nqàrèse chõò tama c'eean koe xaoa tcãàèan ka khama.

“A ncẽè tsarim tcgáím kò ko chìbian kúrúkagu tsi ne, ho̱bea tcg'òó naka aagu me. Qãè i gha máá tsia, káà tcgáíse tsi gha kg'õèan koe tcãà sa, cám̀ tcgáí úúase chõò tamas c'ees dxãwam dis koe xaoa tcãàèan ka ke.

Ho̱àra hãas ghùus dis sere-sere sa

(Lk 15:3-7)

10 “Q'ana méé tu hãa naka táá ncẽe ne cg'áré ne ka c'ẽea ne ga cg'ãa-cg'ana iise bóò guu. Bìrí tu ur ko a ko máá: gane di xu moengele xu nqarikg'ai koe hãa xu ko Abom nqarikg'ai koe hàna ba wèé x'aè ka bóò ke. 11 [Khóèm dim Cóá ba hààraa, hààm gha ho̱àra ne kgoara ka.]

12 “Nta tu ko ma tc'ẽe? Ncẽè khóèm kò 100 zi ghùu zi úúa, si gazi xg'aeku koe cúí sa ho̱à, ne ba cuiskaga ẽe zi 99 zi xàbìan koe guu naka ẽe ho̱àra hãa sa síí qaa tite? 13 A ncẽè hòò sim kòo ne, tseegua ner ko bìrí tu u a ko máá: Kaisasem gha gaas ẽes cúís domka qãè-tcao, ho̱à ta ga hãa zi 99 zi nqáéa hãase. 14 Gatà iim dàòm cúím kam gatu dim Xõòm nqarikg'ai koe hàna ba tc'ẽe tama, ẽe cg'áré ne ka i gha cúía ne ga kaàkaguè sa.

Tsáá qõem ncẽe ko chìbian kúrúa máá tsi ba

15 “Ncẽè tsáá qõem kò chìbian kúrú cgae tsia ne méé tsi síí cgae me, naka dqàè me cám̀ tsao ii koe, a ncẽè komsana tsim kò ko ne tsi ncãa tsáá qõe ba gaicara hòòa mááse. 16 Igabam kò komsana tsi tama ne méé tsi cúí kana cám̀ khóèan cgoa síí cgae me.Ncẽes gúù sa tsi kò kúrú ne tsi ko Nqarim di zi Tcgãya zi ko nxàe sa kúrú ncẽe ko máá: ‘Cám̀ kana nqoana khóèan kò c'ẽes gúù sa nxàea tseegukagu ne i gha wèé khóèan ga tseeguan bóòa hãa,’ témé sa. 17 A ncẽè komsana ne tamam kò hãa ne méé tsi kerekes dis xg'aes di ne koe síí naka bìrí ne. A ncẽè kerekes di ne nem kò komsana tama ne méé tsi tãám nqõóm dim khóèm khama ma qgóó me, kana mari xg'ae-xg'ae-kg'aom khama ma.

18 “Tseegua ner ko bìrí tu u a ko máá: Dùús wèés ẽe tu gha nqõómkg'ai koe qáé sa gha nqarikg'ai koe qáéèa hãa. Si gha gatà dùús wèés ẽe tu gha nqõómkg'ai koe kgoara sa nqarikg'ai koe kgoaraèa hãa.

19 “Gaicara Ra ko [tseeguan] bìrí tu u a ko máá: A ncẽè gatu ka cám̀ tsara kò nqõómkg'ai koe c'ẽes gúùs dtcàrà koe dtcòm̀kua ne, ne tsara gha Abom nqarikg'ai koe hànam ka kúrú mááè si. 20 Nda koe ga igaba cám̀ kana nqoana khóèan kòo tirim cg'õèm cgoa xg'aea hãa, ner gaa koe gane xg'aeku koe hàna,” tam méé.

Cgóm̀ku úú tamam qãàm dis sere-sere sa

21 Me nxãaska Petere ba Jesom koe hàà a tẽè Me a máá: “X'aigaè, nta noo q'oro ba gha tíí qõe ba chìbian kúrú cgae te, ra chìbia ba qgóóa máá me, 7 q'oroa gáé?” témé. 22 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Bìrí tsir ko: 7 q'oro ka tamase, igaba 70 zi 7 zi i.

23 “Gaa domka i nqarikg'ai di x'aian x'aigam cgoa ko nxárá xg'aeè, ẽe ko gam di ne qãà ne cgoa xg'ae a ntcõó a ẽe ne cgóbè cgae mea zi gúù zi nxàe cgoa ne ba. 24 Eẽm ko tshoa-tshoa a ko gatà hẽé kagam kò khóèm 10 cãan marian di kò cgóbè cgae mea ba gam koe óáè. 25 Surutaa ba kam kò ko tààè khamam kò x'aiga ba x'áè sa tcg'òó, gabá hẽé naka gam dis khóè sa hẽé naka cóáa khara hẽé naka wèé gúùan ẽem úúa hãa hẽéthẽé méé i x'ámáguè, nakam suruta ka̱biè sa. 26 Me qãà ba cookg'aia ba koe qo̱m̀, a còrè me a máá: ‘X'aigaè, qáò-tcaoa máá te, wèé gúùa ner gha suruta ka̱bi ke,’ témé. 27 Me ẽem qãàm dim x'aiga ba thõò-xama máá me, a kgoara me, a chìbia ba qgóóa máá me.

28 “Igabaga ẽem ko gaam qãà ba tcg'oa, kam kò c'ẽem qãàm cg'áré mari-coan kò cgóbè cgae mea ba hòò. A ntcàù me, a tshoa-tshoa a chúú-chuu me, a máá: ‘Cgóbè cgae tea tsias gúù sa suruta ka̱bi,’ témé. 29 Me gam ka c'ẽe ba qo̱m̀ a dtcàrà me a máá: ‘Qáò-tcaoa máá te, surutar gha ka̱bi tsi ke,’ témé. 30 Gabagam ko xguì, a ba a qõò a síí kúrú me khóè ba qáé-nquus koe tcãàè, a nxãakg'aiga síí suruta ka̱bi me.

31 “Eẽ xu ko c'ẽe xu qãà xu ẽe kúrúsea sa bóò ka xu kò kaisase tshúù-tcao, a xu a síí gaxu dim x'aiga ba bìrí wèé zi gúù zi ẽe kúrúsea zi. 32 Me nxãaska x'aiga ba qãà ba tciia tcãà a máá: ‘Tsáá qãà tsi cg'ãè cau tsi, wèé chìbia tsi ẽe gar kò qgóóa máá tsia, dtcàrà tea tsi kò hãa domka. 33 Qaase tama i gáé kò hãa, thõò-xama-máákuan tsi ga tsáá ka c'ẽem koe úú sa, ncẽer kò ma thõò-xama máá tsia khamaga ma?’ témé. 34 Me xgóàm hãa khama gam ka q'õòse ba síí qáé-nquus koe tcãà me, me kaisase thõò-thõoè, a síí nxãakg'aiga suruta ka̱bi wèéan ẽem kò cgóbèa a.

35 “Ncẽea tirim Xõòm nqarikg'ai dim gha thẽé gatu koe kúrús ga si i, ncẽè gatu ka c'ẽem wèém kò gam ka qõese ba wèé tcáóa ba cgoa qgóóa máá tama ne,” tam Jeso ba méé.

Copyright information for `NHR