Matthew 19

Aagukus khóè khara di sa

(Mk 10:1-12)

Eẽm ko Jeso ba ncẽe zi gúù zi kg'uia xg'ara kam kò Galilea koe guu a Jutea koe qõò Jorotane di c'ẽe xòèan za. Zi kò kaia zi xg'ae zi xùri Me, Me gaa koe ga kúrú ne ne qãè.

Xu c'ẽe xu Farasai xu hàà cgae Me, qáé Me xu gha qgáìan xu kòo qaa khama a máá: “A x'áèan koe ia kgoaraèa, khóèm gha gam dis khóè sa aagu sa c'ẽes gúùs domka?” témé.

Me xo̱a a máá: “Nxárá ta ga xao gáé hãa, tshoa-tshoas koem Kúrú-kg'ao ba khóè ba hẽé naka khóè sa hẽéthẽé kúrúa hãa sa?” témé. A ba a máá: “Gaa domkagam gha khóè ba gam ka xõò ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé khara guu a ba a gha gam dis khóès koe tc'àmàse, khara gha cúím cgàa ba ii. Gaa domka khara cuiskaga cám̀ tite, igabaga khara gha cúím cgàa ba ii. Gaa domka méés táá Nqarim ka xg'ae-xg'aeèa sa khóèm ka q'aa-q'aaè guu.

Xu tẽè Me a máá: “Kháé dùús domka ba kò ko Moshe nxãaska x'áèan tcg'òóa máá, khóèm ga gam dis khóè sa q'ara khara hãa dis tcgãya sa máà, a aagu si di i?” témé.

Me xo̱a xu a máá: “Gaxao di qari tcúúan domkam kò Moshe ba kgoara máá xao o, gaxao di zi khóè zi xao gha aagu sa. Igabaga i kò tshoa-tshoas koe gatà ii tama. Igabar ko bìrí xao o a ko máá: Dìím wèém ẽe ko gam dis khóè sa aagu, cg'árà di gúù ka tamase, a ko c'ẽes khóè sa séè ba ko cg'áràn kúrú,” ta méé.

10 Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí Me a máá: “A ncẽè séèkus kò ncẽeta ii ne i qãè e khóè khara gha táá séèku sa,” témé.

11 Me xo̱a xu a máá: “Wèé khóèan ga cuiskaga ncẽe kg'uian kóḿa q'ãa tite, igaba ẽe máàè ea ne cúí ne ne e. 12 Khóè xua hàna khama, cóán ábà tite xu: c'ẽe xua gatà ma ábàèa, xu c'ẽe xu khóèan ka gatà ma kúrúèa, xu c'ẽe xu gaxu ka kúrúse ana, nqarikg'ai di x'aian domka. Eẽ ga kóḿa q'ãa ba méém kóḿa q'ãa,” témé.

Jeso ba ko cóán ts'ee-ts'eekg'ai

(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)

13 Nxãaska ne kò cóán Gam koe óá, tshàua bam gha tòó cgae, a còrèa máá a ka. Xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu khóè ne dqàè.

14 Igabam kò Jeso ba máá: “Cóán guu naka i Tíí koe hàà. Táá xgáè-kg'am m guu! Nqarikg'ai di x'aia nea gatà ii ne di i ke,” témé. 15 A ba a tshàua ba gane koe tòó, a gaa koe guus ka tcg'oa a qõò.

Qárí-kg'aom qguùa ba

(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)

16 Kam kò gaa x'aè kaga c'ẽem khóè ba Jesom koe hàà a ba a tẽè Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, dùútsa gúùs qãè sa ra gha kúrú a nxãasega chõò tamas kg'õè sa hòò?” témé. 17 Me bìrí me a máá: “Dùúska tsi ko qãèan ka tẽè Tea máá? Cúím khóèm cúím ga ba qãè Me e. Igaba tsi kò kg'õèan koe tcãà kg'oana ne méé tsi x'áè-kg'áḿan qgóóa qari,” témé. 18 Me tẽè Me a máá: “Ndaka nea?” témé. Me Jeso ba xo̱a a máá: “Táá méé tsi cg'õo guu, táá méé tsi cg'árà kúrú guu, táá méé tsi ts'ãà guu, táá méé tsi tshúù-ntcõan nxàe guu. 19 Saò ba hẽé naka saò sa hẽéthẽé méé tsi tcom. Tsáá ka c'ẽe ba ncàm̀, ẽe tsi ma ncàm̀sea khamaga ma,” témé. 20 Me gam qárí-kg'ao ba máá: “Wèé x'áè-kg'áḿan ncẽe gar qgóóa qaria, dùú sa ra qanega tcàoa hãa?” témé. 21 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Ncẽè wèé za ga tsi kò tchàno kg'oana ne qõò naka tsia síí wèé zi gúù zi ẽe tsi úúa hãa zi x'ámágu naka tsia ẽe dxàua ne khóè ne máà, nxãaska tsi gha nqarikg'ai koe qguùan úúa. Naka nxãaska hàà xùri Te,” tam méé. 22 Eẽm ko gaam qárí-kg'ao ba ncẽe sa kóḿ kam kò tshúù-tcaoase qõò, káí zi gúù zim kò úúa hãa khama.

23 Me Jeso ba Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Tseegua ner ko bìrí xao o: Qguùam khóèm gha nqarikg'ai di x'aian koe tcãà sa kaisase qari si i. 24 A ra a ko gaia máá: Kamelean gha dqààm di kòm̀-coan koe nqurì sa thamka si i, qguùam khóèm gha Nqarim di x'aian koe tcãàs ka,” témé.

25 Eẽ xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu ncẽe sa kóḿ ka xu kò kaisase are a xu a tẽè a máá: “Kháé ba gha nxãaska dìí ba kgoaraè?” témé. 26 Me Jeso ba bóò xu a máá: “Khóèa ne ko tààè, igabam Nqari ba tààè tama, wèé gúùa ne Nqarim koe subu u khama,” témé.

27 Me Petere nxãaska xo̱a Me a máá: “Bóò! Sixaea wèé gúùan ga guua, a ko xùri Tsi. Dùú sa gha ka̱bisea máá xae e?” témé.

28 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Tseegukar ko bìrí xao o: ka̱bam nqõóm koe, ncẽe Khóèm dim Cóám ko x'aian dis ntcõó-q'oos x'áàn dis koe hàà ntcõó, ne xao gha gaxao ẽe ko xùri Tea hãa xao thẽé x'aian di zi ntcõó-q'oo zi 12 zi koe síí ntcõó, a xao a gha 12 zi qhàò zi Iseraele di zi bóò a xgàra. 29 Igaba dìím wèém ẽe Tiri cg'õèan domka x'áéa ba guua ba, kana qõese ga xu, kana qõese ga zi, kana xõòm ga ba, kana xõòs ga sa, kana cóán ga, kana xháràn ga, nxãa ba gha 100 q'oroncẽe zi gúù zi máàè, a ba a gha chõò tamas kg'õè sa q'õò. 30 Igabaga ne gha káí ne ẽe tc'ãà di ne kháóka di ne ii, ne gha ẽe kháóka di ne tc'ãà di ne ii,” tam méé.

Copyright information for `NHR