Matthew 2

Cg'áè-kg'ao xu cáḿs ko tcg'oa xòè koe guua xu

Jesom Betelehema koe ábàèa hãa, Jutea di i, x'aigam Herotem di x'aèan ka, ka xu kò tco̱nò q'ãa-kg'ao xu cáḿs ko tcg'oa xòè koe guu a Jerusalema koe hàà, a hàà tẽè a máá: “Gaam ẽe ábàèam x'aigam Juta ne di ba ndaa? Gaam dim tco̱nò ba xae ncãa cáḿs ko tcg'oa xòè za bóò, xae hààraa hãa, hàà xae gha dqo̱m̀ Me ka,” témé.

Eẽm ko x'aigam Herote ba ncẽes gúùs ka kóḿ kam kò tcg'áì-tcao, naka wèém x'áém Jerusalema di ba hẽéthẽé e, gam cgoa. Me wèé xu kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu khóè ne di xu hẽéthẽé tciia xg'ae, a tẽè xu nda koe méém ganqòòkaguèam Kreste ba ábàè sa. Xu bìrí me a máá: “Betelehema koe e, Jutea di i. Ncẽea porofitim kò ma góá hãa ga a khama:

‘Tsáá Betelehema tseè,
Juta dim nqõóm koe hãa tsi,
cg'áré tama tsia x'aiga xu Juta di xu koe.
Tsáá koem gha tc'ãà-cookg'ai ba guu a tcg'oa khama,
ncẽe gha Tiri ne khóè ne Iseraele di ne kòre ba,’
témé,” ta xu méé.

Nxãaskam kò Herote ba tco̱nò q'ãa-kg'ao xu kàa ka tciia tcg'òó, a ba a qãèse tẽèa kg'ónò xu dùútsa x'aè kam tco̱nò ba bóòsea sa. A ba a Betelehema koe tsééa úú xu a máá: “Qõò naka síí Cóám ka qãèse kóḿ, naka ẽe xao kòo hòò Me ne kg'uian tsééa máá te, nakar gha nxãasega tíí igaba síí dqo̱m̀ Me,” témé.

Eẽ xu ko x'aiga ba kóḿa xg'ara ka xu kò xgoaba a qõò. Me gaa x'aè kaga tco̱nòm ẽe xu kò cáḿs ko tcg'oa xòè za bóòa ba tc'ãà-cookg'ai xu, a ba a nxãakg'aiga síí Cóám hãa qgáì tc'amkg'ai koe téé. 10 Tco̱nò ba xu ko bóò ka xu kò kaisase qãè-tcao. 11 Nquum q'oo koe xu kò tcãà, a Cóá ba bóò xõòs Marias cgoa, a xu a qám̀se a dqo̱m̀ Me, a x'aian di cãan gaxu di xgobekg'am, a gautan di zi gúù zi hẽé, qãè hm̀m̀ xg'ãò tshãán hẽé naka tcgáùse di tshãán hẽéthẽé di zi aba zi tcg'òó a máà Me.

12 Sõokuris q'oo koe xu ko q'ãakaguèa, táá méé xu Herotem koe ka̱bise sa khama xu kò tãám dàò ba séè a gaxu dim nqõóm koe ka̱bise.

Josefa xuku ne ko ts'ãà a Egepeto koe qgóé

13 Eẽ xu qõòa hãa kam kò moengelem X'aigamNqarim di ba sõokuris q'oo koe Josefam koe x'áíse, a máá: “Tẽe, naka Cóá ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé séè, naka Egepeto koe ts'ãà naka qgóé! Gaa koe méé tsi hãa nakar nxãakg'aiga síí bìrí tsikúrú tsi gha sa. Kúrúse i gha me gha Herote ba Cóá ba qaa, cg'õo Mem gha ka ke,” témé. 14 Me ẽem ntcùúm ka tẽe, a ba a Cóá ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé séè, a Egepeto koe qõò. 15 Gaa koem kò hãa, me nxãakg'aiga síí Herote ba x'óó.

Ncẽe sa kò kúrúse, nxãasegas gha X'aigamNqarim porofitim koe guu a kg'uia hãa sa tseegukaguè ka, ncẽe ko máá: “Egepeto koer Cóám Tiri ba tciia tcg'òóa hãa,” témé ba.

Herote ba ko cóá xu cg'õo

16 Eẽm ko Herote bóòa q'ãa, tco̱nò q'ãa-kg'ao xu kam qàe-qaeèa hãa sa, kam kò nxãaska kaisase xgóà, a ba a ncõo-kg'ao xu tsééa tcg'òó, síí xu gha wèé xu cóá xu ẽe cám̀ kuri xu, kana gaxu ka nqãaka hàna kurian úúa xu, Betelehema ba hẽé naka gam qàe koe hàna xu qgáì xu wèé xu koe hẽéthẽé hàna xu cg'õo ka. Ncẽe sam kò kúrú, tco̱nò q'ãa-kg'ao xu hàà bìrí mea hãas domka, ẽe xu kò bìrí meam x'aèm koe guu a.

17 Ka i kò nxãaska porofitim Jeremiam ka kò kg'uièa sa tseegukaguè, ncẽe kò máá:

18 “Dòm̀ ba kò Rama koe kóḿse,
kg'ae sa hẽé
naka thõò-tcaoase kg'ae sa hẽéthẽé di ba.
Ragele sa ko gas di cóán kg'ae cgae,
a kò qgài-qgai-tcáókuan xguì,
kaàra i hãa khama,”
témé ba.

Josefa ne ko ka̱bise, a Nasareta koe qõò

19 Herotem ko x'óó qãá q'oo koem kò moengelem X'aigamNqarim di ba Josefam koe sõokuris q'oo koe x'áíse, Egepeto koe, 20 a ba a máá: “Tẽe naka tsia Cóá ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé séè, naka tsia Iseraele dim nqõóm koe qõò, ẽe kò Cóám di kg'õèan qaa nea x'óóa hãa ke,” témé.

21 Me tẽe, a Cóá ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé séè, a ba a Iseraele dim nqõóm koe qõò. 22 Igaba ẽem ko Josefa kóḿ Arekelose ba Jutea dim nqõó ba tc'ãà-cookg'aia sa, gam ka xõòm Herotem téé-q'oo koe, kam kò gaa koe síían bèe. Sõokuris koem ko q'ãakaguèa, khamam kò Galilea dim xòèm koe qõò, 23 a síí Nasareta ta ko ma tciièm x'áé-dxoom koe x'ãè, ẽe porofiti xu ka kg'uièa hãas gha nxãasega tseegukaguè ka, ncẽe kò máá: “Nasareta dim khóè ba, tam gha ma tciiè,” témé sa.

Copyright information for `NHR