Matthew 20

Kg'om xháràm di tséé-kg'aoan di surutaa ne

Nqarikg'ai di x'aia nea xhárà ba q'õòam khóèm khama ii khama, ncẽe ko ntcùúkg'ai cgoa tcg'oa a qõò, a síí khóè xu gam dim kg'om xháràm koe gha tséé xu qaa ba. A ba a dtcòm̀ku cgoa xu, cáḿan di maria nem gha ko suruta xu sa, a ba a gam dim kg'om xháràm koe tsééa tcãà xu. A ba a 9 di x'aè ka tcg'oa, a qõò a síí c'ẽe xu bóò xu x'ámágu dis qgáìs koe téé-tẽe, cúí gúù ga kúrú tamase. Me bìrí xu a máá: “Gaxao igaba méé xao thẽé tirim kg'om xháràm koe síí tséé. Eẽ tchàno ii sar gha suruta xao o ke,” témé. Xu qõò. Me gaicara koaba ka hẽé naka dqòa tcgaì ka hẽéthẽé tcg'oa a qõò, a síí gatà iis gúùs ga sa kúrú. Me dqòa ka tcg'oa a qõò, a gaicara c'ẽe xu bóò xu tẽe. Me tẽè xu a máá: “Dùús domka xaoa koabam wèé ba gúù kúrú tamase ncẽe koe téé-tẽe?” témé. Xu xo̱a me a máá: “Cúí khóè ga tsééan máà xae e tama domka a,” témé. Me máá: “Gaxao igaba méé xao tirim kg'om xháràm koe síí tséé,” témé.

Cáḿs ko tcãà kam kò kg'om xháràm ka q'õòse ba tc'ãà-cookg'aim gaxu di ba bìrí a máá: “Tséé-kg'ao xu tcii naka suruta xu. Kháóka hààraa xu cgoa tshoa-tshoa naka tc'ãà di xu koe síí chõò,” témé. Xu tséé-kg'ao xu ẽe kò dqòa ka tsééan tshoa-tshoa xu hàà a xu a wèéa xu cáḿ dim mari ba gàbakaguè. 10 Igaba ẽe kò tsééan tc'ãà a tshoa-tshoa xu ko hàà surutaè ka xu kò tc'ẽea máá, kaisa maria ne xu gha surutaè, ta tc'ẽea. Igaba xu kò gaxu igaba wèéa xu ga cáḿ dim mari ba gàbakaguè. 11 Eẽ xu ko gàbakaguè e ka xu kò tshoa-tshoa a xháràm ka q'õòsem cgoa mẽéku, 12 a máá: “Khóè xu ncẽe kò kháóka tshoa-tshoa xua cúím aoara ba tsééa, igaba tsi kúrú xua xu sixae khama noo, ncẽe tsééan di qóḿan hẽé naka cáḿs ka dàoku sa hẽéthẽé xám̀a hãa xae,” ta xu méé. 13 Me xháràm ka q'õòse ba gaxu ka c'ẽe ba xo̱a a máá: “Khóè tseè, kàa tsi tama ra hãa, ka tsam gáé ncãa dtcòm̀ku tama cáḿan dim marim ka? 14 Séè tsari maria ne naka qõò. Kháóka tsééan tshoa-tshoa hãam tséé-kg'ao bar tsáá khama ma suruta kg'oana ke. 15 Kgoarasea tama ra gáé hãa, tc'ẽer kos gúù sar gha tiri marian cgoa kúrú sa? Kana ba ko tsarim tcgáí ba tiri qãè tcáóan domka nxã̱è te?” ta méé.

16 Ncẽem dàòm ka ne gha tc'ãà di ne kháóka di ne ii, ne gha kháóka di ne tc'ãà di ne ii.

Jeso ba ko gaia Gam di x'ooan ka kg'ui

(Mk 10:32-34; Lk 18:31-34)

17 Eẽm kòo Jeso ba Jerusalema koe qõò kam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu 12 xu cúía séèa tcg'òó, a dàò q'oo koe bìrí xu a máá: 18 “Bóò, Jerusalema koe xae ko qõò, Me gha Khóèm dim Cóá ba kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé tshàu q'oo koe tcãàè. Xu gha x'óós koe chìbi-chibi Me. 19 A xu a gha tãá zi qhàò zi di xu khóè xu tshàu q'oo koe tcãà Me, nxãasega xu gha nco̱i Me, a qoa Me, a xgàu Me ka. Igabam gha nqoana dim cáḿ ka x'ooan koe ghùiè.

Xõòs dis dtcàrà sa

(Mk 10:35-45)

20 Si kò nxãaska Sebetem di tsara cóá tsara ka xõò sa gas di tsara cóá tsara cgoa Gam koe hàà, a sa a qo̱m̀, a c'ẽes gúù sa dtcàrà Me. 21 Me Jeso ba gas ka máá: “Dùú sa si ko dtcàrà?” témé. Si xo̱a Me a máá: “Nxàe, tiri tsara cóá tsara gha Tsari x'aian koe Tsáá qàe koe ntcõó sa, me c'ẽe ba kg'áò xòèa Tsi koe ntcõó, me c'ẽe ba dxàe xòèa Tsi koe ntcõó,” tas méé. 22 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Dùú sa tu ko dtcàrà sa tu q'ãa tama. A Tiris kubis kg'áàr kos koe tsao ga kg'áà?” ta méé. Tsara máá: “Kg'áà tsam ga,” témé. 23 Me bìrí tsara a máá: “Kubis Tiris koe tsao gha kg'áà. Igaba ncẽe kg'áò xòèa Te koe hẽé naka dxàe xòèa Te koe hẽéthẽé ntcõóan ka, nxãa nea Tíí ka kúrúè tama, igaba i gane ẽe Abom ka kg'ónò mááè ea ne di i,” ta méé.

24 Eẽ xu ko 10 xu ncẽe sa kóḿ ka xu kò ẽe tsara khóè qõeku tsara kaisase xgóà cgae. 25 Igabam Jeso ba Gam koe tciia óá xu a máá: “Q'ana xao hãa, tãá zi qhàò zi di xu x'aiga xu ko gane koe gaxu di qarian x'áí sa, xu ko gane di xu kaia xu gane koe gaxu di qarian tséékagu. 26 Táá méé i gaxao koe gatà ii guu. Igaba dìím wèém ẽe gha ko gaxao koe kai kg'oana ba, méém gaxao dim tséé-kg'ao ba ii. 27 Naka méém wèém ẽe gaxao xg'aeku koe tc'ãà kg'oana ba gaxao dim qãà ba ii, 28 ncẽem ma Khóèm dim Cóá ba ma hàà khóè ne ka tsééa mááè tama khama. Igabam hààraa, hààm gha khóè ne tsééa máá ka, a gha hàà kg'õèa ba máà, káí ne khóè nem gha suruta máá, ne kgoaraè ka.

Jeso ba ko káà tcgáí tsara khóè tsara bóòkagu

(Mk 10:46-52; Lk 18:35-43)

29 Eẽ xu ko Jeso ba hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé Jeriko koe tcg'oa kas kò kaias xg'ae sa xùri Me. 30 Ka tsara kò gaa x'aè kaga cám̀ khóè tsara káà tcgáí tsara dàòm dxùukg'ai koe ntcõe. Eẽ tsara ko kóḿ Jesom ko nqáé sa ka tsara kò q'au a máá: “X'aiga Tsi Nqari Tseè, Dafitem ka tsgõose-coa Tseè, thõò-xama máá tsam m!” témé. 31 Igabas kò xg'ae sa dqàè tsara a, a máá, nqoo méé tsara, témé, tsara kaisase q'au a máá: “X'aiga Tsi Nqari Tseè, Dafitem ka cóáse Tseè, thõò-xama máá tsam m!” témé.

32 Me kò Jeso ba téé a tcii tsara a, a ba a máá: “Dùú sar gha kúrúa máá tsao o sa tsao ko tc'ẽe?” ta ma tẽè. 33 Tsara bìrí Me a máá: “X'aigaè, tcgáía tsam méé i xgobekg'amse satsam ko tc'ẽe,” témé. 34 Me Jeso ba thõò-xama máá tsara am ko khama tcgáía tsara qgóó, tsara kúúga bóò, a xùri Me.

Copyright information for `NHR