Matthew 21

Jeso ba Jerusalema koe (21:1—25:46)

Jeso ba ko ciian cgoa Jerusalema koe qãèse hààkaguè

(Mk 11:1-11; Lk 19:28-40; Jn 12:12-19)

Eẽ ne ko Jerusalema koe cúù, a ko Betefage koe hàà, Olife dim xàbìm koe, kam kò Jeso ba cám̀ xgaa-xgaase-kg'ao tsara tsééa tcg'òó, a bìrí tsara a, a máá: “Qõò tsao gatsao cgoa q'óá-kg'amkuam x'áém koe, gaa koe tsao gha donghi sa hòò, si qáésea tẽe, donghi-coam cgoa. Kgoara naka Tíí koe óá si. A ncẽè c'ẽem khóèm kò c'ẽe gúù bìrí tsao o, ne méé tsao bìrí me naka máá: ‘X'aiga ba ko qaa khara a,’ témé, nxãaskam gha kúúga guu khara a,” témé.

Ncẽes gúù sa kò kúrúse, porofitim ka kò kg'uièa hãas kg'uis gha nxãasega tseegukaguè ka, ncẽe kò máá:

“Cóás Sione di sa bìrí naka máá:
‘Bóò, sarim X'aiga ba ko cg'áré-cg'aresease hàà cgae si,
a ba a donghi sa qábìa hãa, donghi-coam cgoa hàna sa,
donghis dim cóá ba,’” ta mééè sa.
Tsara xgaa-xgaase-kg'ao tsara qõò, a síí Jesom ko ma x'áè tsara a khama ma kúrú, a síí donghi sa óá, donghi-coam cgoa, a tsara a gatsara di qgáían gam koe tcee, Me gaa koe ntcõó. Si káís xg'ae sa dàòm q'oo koe gane di qgáían khárà, ne c'ẽe ne hìian di nxã̱an xg'ao a ne a dàòm q'oo koe khárà. Si kò xg'aes ẽe kò cookg'aia ba koe hẽé naka kháóa ba koe hẽéthẽé hãa sa q'au a máá:

“Hosana, Dafitem ka tsgõose-coa ba!
Ts'ee-ts'eekg'aièa baa,
Gaam ẽe ko X'aigamNqarim di cg'õèan cgoa hàà ba!
Hosana, ẽe kaisase tc'amaka hàna ba!”
témé.

10 Eẽm ko Jeso ba Jerusalema koe tcãà kam kò wèém x'áé-dxoo ba nqàrè ka téé a máá: “Ncẽe ba dìí baa?” témé. 11 Zi xg'ae zi xo̱a a máá: “Ncẽe ba Jeso Me e, porofitim Galilea dim xg'aekum Nasareta dim koe guua hãa ba,” témé.

Jeso ba ko tempelem koe tcãà

(Mk 11:15-19; Lk 19:45-48; Jn 2:13-22)

12 Me Jeso ba tempelem koe tcãà, a ba a wèé ne ẽe kòo tempelem q'oo koe x'ámá, a ko x'ámágu ne xhàiagu, a ba a kò khóè ne ncẽe tãá nqõó di marian ko séè a gaan téé-q'oo koe tempelem di marian khóè ne máà ne di tafolean xùbu, naka gane ẽe ko tcíbían x'ámágu ne di ntcõó-q'ooan hẽéthẽé e, 13 a ba a bìrí ne a máá: “Góásea i hãa a ko máá: ‘Tirim nquu ba méém còrèan dim nquu ba ta ma tciiè,’ igaba tu gatu ts'ãà-kg'ao ne dim nquu ba kúrú mea,” témé.

14 Ne káà tcgáí ne hẽé naka nqo̱ara ne hẽéthẽé tempelem koe hàà cgae Me, Me kúrú ne ne qãè. 15 Igaba ẽe xu ko kaia xu peresiti xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé ko are-aresa zi gúù zi kúrúm ko zi bóò, i ko cóán tempelem koe q'au a ko máá: “Hosana, Dafitem ka tsgõose-coam koe,” témé ka xu kò xgóà, 16 a xu a Gam ka máá: “A kóḿ Tsi ko ncẽe cóán ko méés gúù sa?” témé. Me Jeso ba xo̱a a máá: “Eè, qanega xao gáé nxárá naka kóḿ ta ga hãa Nqarim di zi Tcgãya zi koe góásea sa, ncẽe ko máá:

‘Cóán hẽé naka comko cóá-coan hẽéthẽé
di kg'áḿan koer dqo̱m̀an kg'ónò máásea hãa,’
ta méé sa?” témé.

17 A ba a guu xu a x'áé-dxoom ka tchàa koe tcg'oa a Betania koe síí, a gaa koe síí x'óm̀.

Jeso ba ko faia dis hìi sa cgúí

(Mk 11:12-14, 20-24)

18 Kaisa ntcùúkg'ai cgoa, ẽem ko x'áé-dxoom koe ka̱bise kam kò xàbàa hãa. 19 Faia dis hìi sam ko dàòm qàe koe bóò kam kò síí cgae si, a síí cúí gúù ga táá hòò cgae si, igaba to̱aran cúí ga a. Kam kò gaas ka máá: “Chõò tamase méé i cúí tc'õo ga sáá koe gaia táá tcg'oa guu!” témé. Si kò faia dis hìi sa gaa x'aè kaga nqa̱i.

20 Eẽ xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu bóò si ka xu kò are, a máá: “Nta sa ko ma faia dis hìi sa kúúga nqa̱i?” ta ma tẽè.

21 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tseegukagar ko bìrí xao o: Dtcòm̀an xao kò úúa hãa, a káíse tc'ẽe-tc'ẽese tama, ne xao cuiskaga faia dis hìis koe kúrúseas gúùs cúí sa kúrúa hãa tite, igaba ẽe xao kòo ncẽem xàbì ba bìrí a máá: ‘Séèa ghùiè naka síí tshàam q'oo koe ncemea tcãàè’ témé, ne i gha gatà ii. 22 A ncẽè dtcòm̀an xao kò úúa hãa ne xao gha dùús wèés ẽe xao ko còrèan cgoa dtcàrà sa hòò,” témé.

Jesom di qarian ka tẽè sa

(Mk 11:27-33; Lk 20:1-8)

23 Jesom ko tempelem koe tcãà ka xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka khóè ne di xu kaia xu hẽéthẽé hàà cgae Me, ẽem hãa a ko xgaa-xgaa ka, a xu a máá: “Dùútsa qaris cgoa Tsi ko ncẽe zi gúù zi kúrú, i gataga dìín ncẽe qarian máà Tsia hãa ncẽe gúù zi kúrú di i?” témé.

24 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tíí igabar gha cúís gúù sa tẽè xao o thẽé, a ncẽè xo̱a ba xao kò máà Te, ner gha Tíí igaba bìrí xao o dùútsa qaris cgoar ko ncẽe zi gúù zi kúrú sa. 25 Tcguù-tcguukuan Johanem dia kò ndaa guua, nqarikg'ai koea kana khóèan koea?” témé.

Xu xóé a tẽèku a máá: “‘Nqarikg'ai koe e,’ ta xae kò ko méé nem gha tẽè xae e a máá: ‘Dùús domka xaoa kò kháé nxãaska gam koe dtcòm̀ tama?’ témé.
26 Igaba ncẽè: ‘Khóèan koe e,’ ta xae kò ko méé ne xae ko khóèan bèe. Wèé ne khóè ne ko Johane ba porofitim iise bóò khama,” ta xu méé. 27 Xu Jeso ba xo̱a a máá: “C'úùa xae hãa,” témé.

Me bìrí xu a máá: “Nxãaskar Tíí igaba cuiskaga bìrí xaoa hãa tite dùútsa qaris cgoar ko ncẽe zi gúù zi kúrú sa,” témé.

Cóá tsara dis sere-sere sa

28 “Nta xao ko ma tc'ẽe? C'ẽem khóè ba kò cám̀ cóá tsara úúa. A ba kò tc'ãà dim cóám koe síí, a bìrí me a máá: ‘Tiri cóáè, qõò naka síí ncẽe cáḿ ka kg'om xháràm koe tséé,’ témé. 29 Me xo̱a me a máá: ‘Cuiskaga a,’ témé, igabam kò kháóka tc'ẽea ka̱bi, a ba a qõò.

30 “Me khóè ba cám̀ dim cóám koe síí, a gataga gam ka méé, me xo̱a a máá: ‘Qõòr gha àboè,’ témé, igabam táá qõò. 31 Gatsara ka ndaka ba kòo xõòm ko tc'ẽe sa kúrú?” tam Jeso ba ma tẽè. Xu máá: “Tc'ãà di me e,” témé.

Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Tseegukar ko bìrí xao o: Mari xg'ae-xg'ae-kg'aoan hẽé naka cg'árà-kg'ao zi hẽéthẽéa gha Nqarim di x'aian koe gaxao ka tc'ãà a tcãà.
32 Johane ba kò gaxao koe tchànom dàòm cgoa hàà, xao kò táá gam koe dtcòm̀, igaba i kò mari xg'ae-xg'ae-kg'aoan hẽé naka cg'árà-kg'ao zi hẽéthẽé gam koe dtcòm̀. Gataga xao kò ncẽes gúù sa bóò, igaba xao kò táá kháóka tc'ẽea ka̱bi a gam koe dtcòm̀,” témé.

Chõó-kg'oman di xu xhárà-kg'ao xu dis sere-sere sa

(Mk 12:1-12; Lk 20:9-19)

33 A ba a máá: “C'ẽes sere-sere sa kóḿ. C'ẽem x'ãè-kg'ao ba kò hàna, ncẽe kò kg'om xhárà ba xháràa ba, a ba a kò xhàro ba gaam koe kúrúa nxa̱ma-nxa̱ma, a ba a gõéan ko kúrúèm qgáì ba hẽé naka qáòm nquu ba hẽéthẽé gaa koe tshào, a ba a xhárà-kg'ao xu cgóbè me, a c'ẽem nqõóm koe qõò.

34 “Eẽm ko tc'õoan ko kúrúsem x'aè ba cúù kam kò gam di qãàn tsééa úú, xhárà-kg'ao xu koe, síí xu gha gam di tc'õoan séè ka. 35 Xu kò xhárà-kg'ao xu gam di qãàn séè, a c'ẽe ba xg'áḿ, a c'ẽe ba cg'õo, a xu a c'ẽe ba nxõ̱án cgoa xgàrùbe.

36 “Gaicaram kò c'ẽe qãàn tsééa úú, kg'aiakan nqáéa hãa a, xu síí gataga hẽé e.

37 “Kháókam kò gam dim cóá ba tsééa úú cgae xu, a máá: ‘Tirim cóá ba xu gha tcom a qgóóse,’ témé. 38 Igaba ẽe xu ko xhárà-kg'ao xu cóá ba bóò ka xu kò bìríku a máá: ‘Ncẽe ba gúù zi ka q'õòsem ga me e, ncẽe gha ko hàà xhárà ba q'õò ba, ke hàà naka xae cg'õo me naka gam di x'aian séè,’ témé. 39 Xu kò séè, a kg'om xháràm ka tchàa koe xaoa tcg'òó me, a cg'õo me.

40 “Kháé nxãaska, ẽem kòo kg'om xháràm ka q'õòse ba hàà, ne ba gha ẽe xu xhárà-kg'ao xu xháràm di xu dùú sa kúrú?” tam ma Jeso ba tẽè. 41 Xu bìrí Me a máá: “Eẽ xu cg'ãè kúrú-kg'ao xum gha cg'ãèm dàòm cgoa kaàkagu, a ba a gha c'ẽe xu xhárà-kg'ao xu kg'om xhárà ba máà, xu qgóóa máá me, ncẽe gha gam di xòèan tc'õoan di máà me xu, tc'áróan ko kúrúse x'aèan kòo hàà ne xu,” témé.

42 Me Jeso ba gaxu ka máá: “Qanega xao gáéNqarim di zi Tcgãya zi koe nxárá tama, ncẽe ko máá:

‘Nxõ̱ás ẽe tshào-kg'ao xu ka bóòa xguìèa hãa sa,
kaisase cgáés nxõ̱á sa kúrúa hãa.
Ncẽea X'aigamNqarim ma kúrúa hãa a,
si ncẽe sa tcgáí-q'ooa ta koe t'õè si i,’
témé zi?

43 “Gaa domkar ko bìrí xao o, a ko máá: X'aian Nqarim dia gha gaxao koe séèa tcg'òóè, a ia a gha qhàòs ẽe ko qãè tc'áróan kúrú sa máàè. 44 [Gaam ẽe ko ncẽes nxõ̱ás koe cg'áé ba gha khoana tòm̀-tomse, igaba ẽes kòo c'ẽe khóèan koe cg'áé nes gha tòm̀-tom m,” témé.]

45 Eẽ xu ko kaia xu peresiti xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé Gaam di zi sere-sere zi kóḿ ka xu kò q'ana hãa gaxu kam ko kg'ui sa. 46 Qáé Me kg'oana xu kò hãa, igaba xu kòo khóè ne dis xg'ae sa bèe, porofitim iise ne kòo séè Me khama.

Copyright information for `NHR