Matthew 22

Séèkuan dis kõ̱ès dis sere-sere sa

(Lk 14:15-24)

Me Jeso ba gaicara gane cgoa sere-sere zi cgoa kg'ui, a máá: “Nqarikg'ai di x'aia nea x'aigam ncẽe ko gam dim cóá ba séèkuan dis kõ̱è sa kúrúa máám cgoa nxárá xg'aeèa hãa. Me nxãaska gam di qãàn tsééa úú ẽe ko séèkuan dis kõ̱ès koe tciièa hãa ne koe, síí ne gha bìrí ne ne hàà ka. Igaba ne kò hààn xguì.

“Me gaicara c'ẽe qãàn tsééa úú a máá: ‘Bìrí ẽe kò tciièa hãa ne naka máá: ‘Bóò, kg'ónòar xg'ara hãa tc'õoan kõ̱ès di i, tiri xu ghòè xu hẽé naka tiri ghòè-coan tsáúa hãa hẽéthẽéa cg'õoèa hãa, i wèé gúùan kg'ónòa xg'araèa hãa, ke séèkuan dis kõ̱ès koe hàà,’ ’ témé. Igaba ne kò tc'irì-tc'irise, a ne a qõò, Me c'ẽe ba gam dim xháràm koe qõò, me c'ẽe ba gam di tsééan koe qõò. Ne c'ẽe ne wèéa ne ga gam di qãàn qgóó, a xgàra a, a ne a cg'õo o. Me x'aiga ba xgóà, a ba a gam di ncõo-kg'aoan tsééa úú, a ẽe ne cg'õo-kg'ao ne cg'õo, a gane di x'áé-dxooan dàò.

“A ba a nxãaska gam di qãàn bìrí a máá: ‘Séèkuan dis kõ̱è sa kg'ónòa xg'araèa hãa, igaba ẽer kò tciia hãa nea tciiku sa kg'ano tama. Ke ncẽeska x'áé-dxoom xg'aeku di dàòan ko nxãa koe qõò, naka séèkuan dis kõ̱ès koe tciia óá khóèan wèé ẽe xao gha hòò o,’ témé. 10 I kò ẽe qãàn x'áéan xg'aeku di dàòan koe qõò, a i a wèéan ẽe xu kòo xg'ae cgoan xg'ae-xg'ae, tshúùan ga hẽé naka qãèan ga hẽéthẽé e, me séèkuan dis kõ̱ès dim nquu ba cg'áè-kg'aoan ka cg'oè.

11 “Igabam ẽem ko x'aiga ba tcãà, cg'áè-kg'aoa nem gha bóò ka, kam kò gaa koe séèkuan dis kõ̱ès di qgáían hã̱a tamam khóè ba bóò. 12 A ba a bìrí me a máá: ‘Tíí tcáràè, nta tsi ma ncẽe koe tcana, séèkuan dis kõ̱ès di qgáían úú tamase?’ témé. Me khóè ba káàn kg'ui. 13 Kam ko nxãaska x'aiga ba qãà xu bìrí a máá: ‘Qáé me tshàua ba koe hẽé naka nqàrèa ba koe hẽéthẽé e, naka tchàa koe xaoa tcg'òó me, dcùú-qoms q'oo koe, ncẽe gaa koe i gha kg'aean hẽé naka gãò xõ̱óan hẽéthẽé hãa koe,’ témé. 14 Káí nea kò tciièa, igaba ne kò cg'orò ne nxárá tcg'òóèa hãa khama.”

Kaesaram koe surutan dis tẽè sa

(Mk 12:13-17; Lk 20:20-26)

15 Xu nxãaska Farasai xu tcg'oa, a síí kàa zi xg'ae-xg'ae, nta xu gha ma kg'uian cgoa qgóó Me sa. 16 A xu a nxãaska gaxu di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽé naka Herotem di xu xùri-kg'ao xu hẽéthẽé Gam koe tsééa úú, xu síí máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, q'ana xae hãa tseegu di Tsi khóè Tsi i sa, a ko Nqarim dim dàò ba xgaa-xgaa sa, a c'ẽe khóè cgoa ga tchõà úú tama, khóèan di téé-q'ooan Tsi nqábé tama khama. 17 Ke ncẽeska bìrí xae e, dùú sa tsi ko tc'ẽe sa: A tchànoa,Roma ne dim x'aigam Kaesara ba méém surutaè sa kana méém táá surutaè saa?” ta xu méé.

18 Igabam kò Jeso ba gaxu dis kàas cg'ãè sa q'ana hãase máá: “Dùús domka xao ko kúrúa bóò Te, gaxao qãè qgóóse ko igabaga cg'ãè cau xaoè? 19 X'aigam ko suruta cgoaèm mari ba x'áí Te,” témé. Xu gaam mari ba máà Me. 20 Me Jeso bax'áí xu me a tẽè xu a máá: “Dìín dis tcúú sa ncẽe sa, naka gatàa dìín di cg'õèa ncẽe e?” témé. 21 Xu xo̱a a máá: “Kaesaram di si i,” témé. Me nxãaska bìrí xu a máá: “Eẽ Kaesaram di ii sa nxãaska Kaesara ba máà, naka ẽe Nqarim di ii sa Nqari ba máà,” témé. 22 Eẽ xu ko ncẽe sa kóḿ ka xu kò area, khama xu kò guu Me a qõò.

X'ooan koe tẽean dis tẽè sa

(Mk 12:18-27; Lk 20:27-40)

23 Gaam cáḿ ẽem kaga xu kò Saduke xu hàà, ncẽe x'ooan koe tẽes hàna sa dtcòm̀ tama xu, a xu a hàà tẽè Me, 24 a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, Moshe ba kò máá: ‘Khóèm kò x'óó, cóá úú tamase, ne méém qõese ba ẽes khóès káà kg'áò-khoe sa séè naka káíkhoe ba cóán ábà máá,’ témé. 25 Nxãaska xu kò 7 xu khóè qõeku xu hàna, gatá cgoa kò x'ãèa xu. Tc'ãà di ba kò séèa hãa, a ba a cóá úú tamase x'óó, a kò qõese ba khóè sa qaùa máá. 26 Me kò cám̀ di ba gataga hẽé, nqoana di ba hẽéthẽé e, Me nxãakg'ai ga síí 7 di ba tcãà. 27 Si wèéa xu qãá q'oo koe khóès ga sa x'óó. 28 Ka sa gha nxãaska x'ooan koe i kò tẽeèm cáḿ ka ndakam di saa, ẽe xu 7 xu ka? Wèéa xu kò úú sia hãa ka,” ta xu méé.

29 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tsa̱a xao hãa,Nqarim di zi Tcgãya zi ko méé sa hẽé naka Nqarim di qarian hẽéthẽé xao c'úùa hãa khama. 30 Eẽ ne ko khóè ne x'ooan koe tẽe ne i gha séèkuan káà ii khama, ne gataga séèkuan kgoara mááè tama, igaba ne gha nqarikg'ai di moengelean khama ii. 31 X'ooan koe ghùiès ka: A nxárá ta ga xao gáé hãa, Nqarim gatu koe nxàea hãa sa? Ncẽem kò máá: 32 ‘Tíí Ra Nqarim Abrahamam di Ra a, a Nqarim Isakam di Ra a, a Nqarim Jakobem di Ra a,’ témé ka. X'óóa ne dim Nqarim tama Me e, igabagam kg'õèa hãa ne di Me e,” tam méé.

33 Eẽ zi ko xg'ae zi kóḿ Me, ka zi kò Gam di xgaa-xgaan ka arekaguè.

Kaiam x'áè-kg'áḿ dis tẽè sa

(Mk 12:28-34; Lk 10:25-28)

34 Eẽ xu ko Farasai xu kóḿ, Saduke xum kò tcẽekg'am kg'áḿ sa, ka xu kò xg'ae. 35 Me gaxu ka c'ẽe ba, ncẽe x'áè q'ãa-kg'ao kò ii ba, qáé Mem gha qgáì nem ko qaa khama tẽè Me a máá: 36 “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, x'áèan q'oo koe ba ndakam x'áè-kg'áḿ ba kaia?” témé. 37 Me bìrí me a máá:

“‘X'aigam tsarim Nqari ba méé tsi
wèé tcáóa tsi cgoa hẽé,
naka wèé kg'õèa tsi cgoa hẽé
naka wèé tc'ẽea tsi cgoa hẽéthẽé ncàm̀.’
38 “Ncẽea tc'ãà di a kaiam x'áè-kg'áḿ ga me e. 39 Me cám̀ di ba ko gam cgoa qõòa mááku a ko máá:

‘Tsáá ka c'ẽe ba ncàm̀,
ẽe tsi ma ncàm̀sea khamaga ma,’
témé.

40 “Ncẽe tsara x'áè-kg'áḿ tsara koe i wèé x'áèan ga hẽé naka porofiti xu ka góáèas ga sa hẽéthẽé qgóó xg'aeèa,” tam méé.

Krestem dìín dim tsgõo-coam ii dis tẽè sa

(Mk 12:35-37; Lk 20:41-44)

41 Eẽ xu ko Farasai xu xg'aea hãa kam kò Jeso ba tẽè xu 42 a máá: “Krestem ka xao ko ntama ma tc'ẽe? Dìín dim tsgõo-coa baa?” témé. Xu bìrí Me a máá: “Dafitem ka tsgõose-coa Me e,” témé. 43 Me bìrí xu a máá: “Gatà i ko ii ne, ne ba kò kháé nxãaska Dafite ba dùús domkaTcom-tcomsam Tc'ẽem ka kg'uikaguè a ‘X'aiga ba’ ta ma ma tcii Me, ncẽem kòo máá:

44 ‘X'aigamNqari ba kò Tirim X'aiga ba bìrí a máá:
‘Kg'áò xòèa Te dim x'õàm koe méé tsi ntcõó,
nakar gha nxãakg'aiga síí tsari cg'õo-kg'aoan
nqàrè-kg'ama tsi ka nqãaka tòó,’
témé ka.

45 “A ncẽè Dafitem kòo ‘X'aiga ba’ ta ma ma tcii Me ne ba gha nxãaska ntama ma gam dim tsgõo-coa ba ii?” témé. 46 I kò cúí khóè ga táá kgoana a Jeso ba xo̱a, i kò ẽem cáḿ koe guu a khóè ne bèe a táá gaicara c'ẽe tẽè ga tẽè Me.

Copyright information for `NHR